close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Информатиката и ИТ в българската образователна

код для вставкиСкачать
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ И ПРОГРАМИ
Силвия Кънчева
Главен експерт по информатика и
информационни технологии
Дирекция “Политика в общото
образование”
VI национална конференция “Информационните технологии в
образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”
27 април 2009 г.
Информатиката и ИТ в българската
образователна система
Учебен план
Начален етап (I-IV кл.):
Информационни технологии - ЗИП
Прогимназиален етап (V-VII кл./V-VIII кл.):
Информационни технологии - ЗП
Гимназиален етап (VIII-XII кл./IX-XII кл.):
Първи гимназиален етап (VIII-X кл.):
Информатика – ЗП
Информационни технологии - ЗП, ЗИП (VIII клас)
Втори гимназиален етап (XI–XII кл.):
Информатика – ЗИП
Информационни технологии - ЗИП
Информатиката и ИТ в българската
образователна система
ДОИ, Учебни програми
Начален етап (I-IV кл.):
Информационни технологии – ЗИП
Прогимназиален етап (V-VII кл./V-VIII кл.):
Информационни технологии - ЗП
Въвеждане на новите учебни програми
V клас
VI клас
VII клас
2006-2007 учебна година
2007-2008 учебна година
2008-2009 учебна година
VIII клас
2009-2010 учебна година
Информатиката и ИТ в българската
образователна система
ДОИ, Учебни програми
Въвеждане на новата учебна програма за задължителна
подготовка по информационни технологии
VIII клас
2009-2010 учебна година
Архивиране на данни
Компютърни системи
Операционна система
Компютърни мрежи
Създаване и публикуване на интернет
страници
Работа по проекти
Информатиката и ИТ в българската
образователна система
Въвеждане на новата
програма
за задължителна подготовка
ДОИ,учебна
Учебни
програми
по информационни технологии
VIII клас
2009-2010 учебна година
Компютърни мрежи
Очаквани резултати за темата:
Ученикът:
познава най-разпространените топологии на локална мрежа;
знае предимствата и недостатъците на различните видове мрежи
има представа за организация на достъпа до ресурси в мрежата
познава различните мрежови устройства и свързващи елементи и тяхното
предназначение
обменя файлове в локална мрежа
използва мрежов принтер
разбира структурата, организацията и правилата за работа в глобална мрежа – Интернет
познава, разбира и използва адресирането в среда на Интернет
познава протоколите, използвани в Интернет
познава и използва услугите, които предоставя Интернет
знае и разбира предимствата и недостатъците на локална и глобална мрежа
познава принципите, основните начини и средства за защита на мрежата от неоторизиран
външен достъп чрез Интернет и вируси
използва специализирани програми за получаване и изпращане на файлове в Интернет
Информатиката и ИТ в българската
образователна система
ДОИ, Учебни програми
Въвеждане на нови учебни програми във връзка с новата
образователна структура
VIII клас
2009-2010 учебна година
Предприемачество и професионално
ориентиране - ЗИП
Информационни технологии - ЗИП
Информатика – ЗП
Предприемачество и професионално
ориентиране
Въвеждане
на нови
учебни програми
във връзка с новата
ДОИ,
Учебни
програми
образователна структура
VIII клас
2009-2010 учебна година
Целта на обучението е чрез система от дейности да:
1. Обоснове важността и ролята на ключовите
компетентности за професионално развитие и кариера.
2. Осигури методически и практически насочени знания и
умения в областта на предприемаческата дейност.
3. Формира личностни качества и повиши информираността
на учениците относно възможностите за кариера чрез
самонаемане.
4. Представи идентифицирането и оценката на
съществуващите бизнес възможности в конкретни пазарни
условия и избора на подходяща предприемаческа идея.
5. Осигури съчетаване на активното и творческото учене с
екипна работа по проекти за реализиране на бизнес и
социални идеи в учебна среда.
Информационни технологии - ЗИП
ВъвежданеДОИ,
на нови Учебни
учебни програми
във връзка с новата
програми
образователна структура
VIII клас
2009-2010 учебна година
Основните цели на обучението на учениците в ЗИП са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Да придобият основни компетентности за използване на
информационните технологии в контекста на предприемаческа дейност и
бизнес.
Да изградят умения за работа по проект.
Да анализират данни при решаване на реален проблем, да правят
аргументирани изводи и да предлагат решения.
Да познават и спазват нормативната уредба, свързана с авторско право
по отношение на програми и данни, компютърни престъпления, цифров
подпис, защита на лични данни.
Да усвоят знания и умения, свързани с автоматизиране на дейности при
работа с еднотипни документи и документи с голям обем чрез използване
на специализирани средства.
Да правят цялостно представяне на дейност или продукт със средствата
на ИТ.
Информатиката в задължителната
подготовка на учениците
Предпоставки за възникване и прилагане на
визуалното програмиране
Развитие на компютърните системи
С огромната оперативна памет и скорост на работа, сегашните
компютри позволяват разработването на сложни графични и
мултимедийни приложения, които са в основата на съвременното
разбиране за ефективен и дружелюбен софтуер.
Операционни системи с графичен интерфейс
От стандартния процедурен стил се премина към програмиране с
управление на събития
Развитието на Интернет
Технологията на Web е изградена изцяло на графичното
представяне на информацията
Информатиката в задължителната
подготовка на учениците
Защо визуално програмиране?
Визуалните езици - основно средство за
разработване на софтуерни продукти
Визуалните езици се отнасят към
програмните езици от четвърто поколение
Визуалните езици – програмиране с
управление на събития и обектно ориентиран
подход
Информатика – задължителна подготовка
ВъвежданеДОИ,
на новиУчебни
учебни програми
във връзка с новата
програми
образователна структура
VIII клас
2009-2010 учебна година
Обучението по информатика в VIII клас използва стандартни библиотеки
на обектно ориентиран език и средствата на визуално програмиране в
интегрирана среда за постигане на следните основни цели :
1. Запознаване с предмета и ролята на информатиката при съхраняване,
обработка на данни и вземане на решение, както и с основните сфери на
приложение на информатиката.
2. Да се развива творческото мислене и новаторството на учениците чрез
въвеждане на обектно ориентиран подход за решаване на информационни
задачи във връзка с изучаваните предмети в VIII клас.
3. Да се поставят основите за изграждане на алгоритмично мислене у
учениците, съчетано с първоначални умения за изграждане на графичен
потребителски интерфейс.
4. Да създаде първоначални умения за прилагане на средствата на
визуалното програмиране в интегрирана среда за разработка и на тази
основа да се разширят знанията на учениците за възможностите на
технологиите на информационното общество.
Информатика –задължителна подготовка
ВъвежданеДОИ,
на новиУчебни
учебни програми
във връзка с новата
програми
образователна структура
IX клас
2010-2011 учебна година
Обучението по информатика в IX клас използва стандартни библиотеки
на обектно ориентиран език и средствата на визуално програмиране в
интегрирана среда за постигане на следните основни цели :
1. Запознаване с предмета и ролята на информатиката при съхраняване,
обработка на данни и вземане на решение, както и с основните сфери на
приложение на информатиката
2. Да се развива творческото мислене и новаторството на учениците, чрез
създаване на умения за изграждане на графичен потребителски интерфейс с
мултимедийни елементи.
3. Да се развива абстрактното мислене у учениците, чрез прилагане на
обектно ориентиран подход при описване на обекти, явления и събития с
програмни средства
4. Да развива умения за прилагане на средствата на визуалното
програмиране в интегрирана среда за разработка и на тази основа да
разшири знанията на ученика за възможностите на технологиите на
информационното общество.
Защо учим информатика?
ВъвежданеДОИ,
на новиУчебни
учебни програми
във връзка с новата
програми
образователна структура
IX клас
2010-2011 учебна година
В учебната програма за IX клас е предвидена тема
Професии в областта на информатиката
Професионална ориентация в областта на информатиката.
Описание на типични длъжностни характеристики на професии в
областта на информатиката (програмист, анализатор на системи,
дизайнер на графичен интерфейс и пр.).
Примерна "пътечка" за придобиване необходими професионални
умения.
Възможности за продължаване на обучението в следваща
образователна степен и за сертификация.
НОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ И ПРОГРАМИ
Благодаря за вниманието!
Силвия Кънчева
МОН, Дирекция “Политика в общото образование”
s.kantcheva@mon.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
21
Размер файла
1 065 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа