close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - referats-kz.ru

код для вставкиСкачать
Саба?ты? та?ырыбы:
?Word м?т?нд?к редакторына
графикалы? объект?лер
к?мег?мен саяхат жасау?
Саба?ты? ма?саты:
О?ушыларды? информатика
ж?не а?ылшын т?л?
п?ндер?нен ал?ан б?л?мдер?н
?штастыра отырып
тере?дету, компьютерл?к
сауаттылы?тарын дамыту.
Бер?лген оюды салып ?шекейле??з ж?не
б?рнеше к?ш?рмес?н жасап ?рнек
??растыры?ыз
Бер?лген оюды салып ?шекейле??з ж?не
б?рнеше к?ш?рмес?н жасап ?рнек
??растыры?ыз
Сына? аялдамасы
Сына? аялдамасынан ?ту ?ш?н ?р
о?ушы ?з компьютер?н?? ж?мыс
столында?ы ТЕСТ файлын ашып
тест с?ра?тарына жауап беред?
Т?лдер аялдамасы
Б?л аялдамадан ?ту ?ш?н бер?лген
ж?мба?ты? на?ты жауабын тауып, оны
?ш т?лде (?аза?, орыс, а?ылшын) айтып,
Word м?т?нд?к редакторында жазады.
Суреттег? фигураларда ж?мба?тар
жасырыл?ан, ?ала?аны?ызды та?да?ыз
М?т?н аялдамасы
Paint графикалы? редакторында
сал?ан оюлары?ызды WordPad
м?т?нд?к редакторына к?ш?р?п, ою?а
с?йкес м?т?н ??растырып жазы?дар.
Интернет жел?с?
Б?г?нг? саяхат саба?тарында ?здер???зд??
компьютерл?к сауаттылы?тары?ызды ж?не
?лтты? ою-?рнект? ?олдану ар?ылы ?з
б?л?мдер???зд? к?рсетт???здер. Болаша?та
Интернет жел?с?мен ж?мыс жасау ?ш?н б?л
б?л?мдер???з с?здерге ?те ?ажет. Ал енд?
интернет жел?с?не ?осылып, ?ажетт? м?л?меттер
алып, электронды? почта ар?ылы бас?а жердег?
жолдастары?ызбен хат алысып к?р???здер.
?з? ?ажап сайрайды,
айт?аны?ды ты?дайды
Процессор?а жал?аса?,
?н айтады тайсалмай
?ш?ргенд? жина?ан,
уа?ытша са?та?ан
Тет?г?н басса? ала?сыз,
жазады ?алам, ?а?азсыз
Сер?г? бар ?асында, к?лем? бар астында
??ла?ы бар ?ал?и?ан, ??йры?ы бар
процессор?а жал?ан?ан
Сурет??д? к?ш?р?п,
монитордан к?рсеткен
М?л?метт? с?ра?ан,
экран?а шы?ар?ан
Компьютермен енед?,
?а?аз?а басып беред?
А?паратты са?тап тарат?ан,
ж?ртты ?з?не ?арат?ан
О?ушыларды? б?л?м?н
ба?алау
?р о?ушы ?з?н?? ж?мыс столында?ы
?мониторинг? файлын ашып кестен?
толтырып, диаграмма т?р?ызады.
?з?н?? жалпы ?пай санын м??ал?мге
хабарлайды.
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
26
Размер файла
121 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа