close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Алтын ақпарат

код для вставкиСкачать
Шымкент ?аласы
Р. Мырзашев атында?ы ?76
нег?зг? орта мектеб?н??
Информатика п?н м??ал?м?:
?л?м??л Жанар ?асым??л?ызы
1. Аты бар байттар т?збег??
файл *
бит
байт
2. ?а?азда?ы к?р?н?ст?
экран?а т?с?руш??
принтер
сканер
*
компьютер
3. Калькуляторды?
неше т?р? бар?
(3)
(1)
(2)
*
4. Адам мен компьютер
арасында?ы ?арым-?атынас?
(интерфейс) *
(?нс?з
(программалы?
кел?с?м) жаса?тар)
5. Д?ниеж?з?л?к жел??
Rambler
Google
Интернет
*
6. Windows
деген?м?з не?
ж?мыс ?стел?
операциялы? ж?йе *
компьютерд?? б?л?г?
7. Зиянкес
программа?
вирус *
ж?йел?к
программа
?олданбалы
программа
8. Келес? жол?а
?ту пернес?
shift
enter
*
delete
9. Компакт ? диск о?у
??рыл?ысы?
(СD-ROM)
*
процессор
компьютер
10. А?паратты?
процестерд? ж?зеге
асыратын нег?зг? ??рал?
монитор
пернета?та
компьютер
*
11. Объект?лер ?оймасы?
?апшы?
*
к?рзенке
файл
12. Латынны?
?information?с?з? нен?
б?лд?ред??
информатика
а?парат
*
компьютер
13. Адам к?з? мен монитор
арасында?ы ара?ашы?ты?
?анша болуы керек?
50 - 60 см
40 - 50 см
60 - 70 см
*
14. Жа?таулармен
шектелген экранда?ы
т?кт?ртб?рышты
айма??
терезе
*
экран
Ж?мыс айма?ы
15. Б?р килобайт
?анша байт?а те??
1024 Гбайт
1024 байт *
1024 Тбайт
16. Ме?зерд?? сол
жа?ында?ы символды
?ш?рет?н перне?
Insert
Delete
BackSpace *
1
2
3
4
5
16
1
1. Латынны? т?с?нд?ру, баяндау, м?л?мет деген
??ымдарды б?лд?рет?н с?з?
(А?парат ? информация ? ?nformation)
2. Компьютерге м?т?н, текст енг?зуге
арнал?ан ??рыл?ы?
(Пернета?та ? клавиатура - keyboard)
3. Компьютер пернета?тасында ?анша
перне бар?
(Ж?з б?р ? сто один ? One hundred one)
2
Тосы?
?яшы?
1. Мысы??а ойын керек, б?рде?еге ?л?м керек?
(Тыш?ан ? мышка - mouse)
2. Б?л е? басты перне, оны басу ?детте белг?л? б?р
?рекетт??, операцияны? ая?тал?анын, компьютер
б?л ?рекеттерд? ??деу керек екен?н к?рсетед??
(енг?зу ? ввод - enter)
3. Б?л перне ме?зерд?? о? жа?ында т?р?ан
символды ?ш?ред??
(?ш?ру ? удалить - delete)
3
1. Б?л пернелерд?? ?ш?ндег? е? ?зын перне, ол
символдарды б?р-б?р?нен ажырату ?ш?н
?олданылады?
(Бос орын ? пробел - Proble)
2. Жа?таулармен шектелген экранда?ы
т?ртб?рышты айма??
(терезе ? окно - windows)
3. Терезелерд? т?рт жа?ынан ?оршап т?р?ан
жа?таулар ?алай аталады?
(Шекара ? Граница - Border)
4
1. ?ш?р?лген файлдар ?айда са?талады?
(себет ? корзина - basket)
2. Оны? ж?мысы ?ш?н азда?ан ?ана жад
?ажет, ?те к?шкентай м?т?нд?к редактор?
(к?тапша ? блокнот - notebook)
3. Терезен?? ж?мыс айма?ында маусты?
н?с?а?ышы ? латын ?р?п?н?? т?р?н, ал ж?мыс
бет?н?? сыртында к?д?мг? стандартты жебе
т?р?нде болады?
(ме?зер ? курсор - cursor)
5
1. Б?л жолдармен ба?андарда реттел?п бер?лген
а?парат?
(кесте ? таблица - table)
2. Ба?дарламалар, м?л?меттер немесе
оларды? б?л?ктер??
(?апшы? ? папка - file)
3. Т?рт б?рышты ?йнек, т?нып т?р?ан ?лек?
(монитор - дисплей - displai)
6
1. Блокнот ба?дарламасында ж?мысты
ая?та?анан кей?н терезен?...
(жабу ? закрыть - exim)
2. Pain графикалы? редакторында сурет салу
?аламы
(?алам ? карандаш - pencil)
3. ??жатты са?тау...
(... деп са?тау ? сохранить как ? save as)
?алымдар
10
20
30
Тарих
10
20
30
Информатика
?рт?рл?
10
20
30
10
20
30
30
20
10
Компьютерд?? атасы?
Чарльз Бэббидж
30
20
10
19 жасында д?ние
ж?з?нде б?р?нш? рет
?осу машинасын
жасап шы?ар?ан
?алым ?
Блез Паскаль
30
20
10
1964 жылы ата?ты нем?с математиг? Лейбниц Паскальд??
идеясын дамытып, ?з?н?? механикалы? есептеу?ш
машинасын арифмометрд? ??растырды. Д??гелек орынын
цилиндр ?олданды. Б?л ??рал к?рдел? ?осу мен алу
амалдарымен ?оса к?бейту, б?лу амалдарын квадраттау
амалдарын орындайтын болды. Осы арифмометрд?? нег?з?н
ала отырып орыс ?нер тап?ыштары П.Л.Чебышев пен
В.Т.Однер ?андай есептеу ??ралын жасады. Б?л санды?ты?
?ш?нде ?андай ??рал?
Калькулятор
30
20
10
Б?л санау ??рыл?ыларын
гректер мен Батыс
Еуропалы?тар ?абак?
деп, ?ытайлы?тар
?суанпан?, деп ата?ан, ал
жапонды?тар не деп
ата?ан?
Серобян
30
20
10
Есептеу?ш
техникаларыны?
?ар?ынды дамуы ?ай
?асырдан басталды?
Х?Х
30
20
10
Ада Лавлейс
Бэббидж
машинасына
ба?дарламасын ?ай
жылы жазды?
1846 жылы
30
20
10
Адам а?паратпен не
?стейд??
1.са?тайды,
2.жетк?зед?,
3.??дейд?.
30
20
10
Информатика?а
аны?тама бер?
А?паратты?
процестерд?
зертейт?н ?ылым
информатика деп
аталады.
30
20
10
ЭЕМ неше буын?а
б?л?нед??
Бес буын?а
30
20
10
Компьютер деген
не?
А?паратты?
процестерд?
ж?зеге асыратын
нег?зг? ??рыл?ы.
30
20
10
Компьютерд?? нег?зг?
??рыл?ыларын ата?
Монитор, ж?йел?к
блок,
пернета?та,
маус.
30
20
10
Сигнал деген?м?з
не?
Оны? к?мег?мен
адам немесе
??рыл?ы а?парат
?абылдайтын
процесс.
1. Компьютерд?? миы. (Процессор)
2. Компьютерд?? ?шк? жады. (Жедел жад)
3. Компьтерд?? экранына а?парат ?андай
??рыл?ыны? к?мег?мен шы?ады?(Монитор)
4.Принтерд?? неше т?р? бар? (3 т?р?)
5.?а?азда?ы кеск?нд? т?с?р?п дисплей экранына
(Сканер)
шы?ару?а арнал?ан ??рыл?ы.
6. ?ске ?осу- батырмасын ата. (Пуск)
7. ?р т?рл? графикалы? кеск?ндерд? салу?а,
редакциялау?а м?мк?нд?к берет?н ба?дарлама.
(Раint)
8. Баспа ??ралы. (Принтер)
9. Б?к?л жер шарын ?амтитын к?птеген ?р т?рл?
компьютерлер ж?не компьютерл?к жел?лерд??
жиынты?ы.(Интернет)
10. ?р т?рл? ?орларды, мысалы, ба?дарламаларды,
??жаттарды ж?не принтерлерд? бр?г?п
пайдалану ?ш?н б?р-б?р?мен жал?астырыл?ан
(Компьютерл?к
компьютерлер
тобы.жел?)
1. Б?л адам ойлауыны? т?рлер? мен за?дары туралы
оны? ?ш?нде д?лелдеуге болатын п?к?рлерд??
за?дылы?тары туралы ?ылым. (Логика)
2. Жал?ан немесе а?и?ат болуы м?мк?н ?андай да
(П?к?р)
б?р пайымдау.
3. Есептеу?ш машиналар неше т?рге б?л?нед?? (4 т?рге)
4. Дербес компьютер неше топ?а б?л?нед?? (3 топ?а)
5. Процессор ?андай ?ызмет ат?арады? (?оз?алт?ыш)
6. Компьютер ?ске ?осыл?ан кезде ж?ктелет?н ж?не
оны? барлы? ??рыл?ыларыны? ж?мысын
(Операциялы? ж?йе)
бас?аратын арнайы программа.
7. К?бейт?луге ж?не бас?а компьютерге ж??у?а
?аб?летт?, ?лшем? ша?ын арнайы компьютерл?к
ба?дарлама. (Компьютерл?к вирус)
8. Вирустарды жою?а ж?не табу?а м?мк?нд?к
(Антивирусты? программа)
берет?н программа.
9. Компьютерге м?т?н енг?зу ??рыл?ысы.(Пернета?та)
10. Интернетке телефон ар?ылы шы?у ??рыл?ысы.
(Модем)
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
111
Размер файла
5 118 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа