close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Поглед върху национално изследване на компютърната

код для вставкиСкачать
Министерство на образованието и науката
Център за контрол и оценка на
качеството на образованието
Поглед върху национално
изследване на компютърната
грамотност в българските
училища
Таня Луканова - гл. експерт
Информатика и ИТ
1
Цел на националното
изследване
В края на 2005 и началото на
2006г. беше проведено
национално външно оценяване и
анкетиране на ученици от 11 клас, с
цел получаване на информация
относно степента на овладяване на
базисните компютърни умения на
учениците от гимназиален етап на
средната степен на образование.
2
Цели на националното
изследване
Тази задача е пряко свързана с дефинира ната главна цел в националната стратегия
за въвеждане на ИКТ в българските
училища – ефективно използване на
съвременните информационни и мрежови
технологии за:
• повишаване качеството на образованието;
• обогатяване на учебното съдържание;
• въвеждане на иновационии технологии в
учебния процес.
3
Цел на националното
изследване
Анализът на резултатите от това
оценяване и анкетиране е
използван за изготвяне на
предложения за промяна на
учебните програми по
информатика и информационни
технологии.
4
Основни компоненти на
изследването
• Тест от 60 въпроса върху учебното
съдържание по информатика и
информационни технологии от
задължителната подготовка;
• Анкета от 20 въпроса,
разпределени в 3 основни групи.
5
Основни компоненти на
изследването
Тестовите задачи обхващат следните
модули:
• Въведение в информатиката;
• Компютърни системи;
• Операционни системи;
• Основи на програмирането.
6
Основни компоненти на
изследването
•
•
•
•
•
•
Текстообработка;
Компютърна графика;
Електронни таблици;
Бази от данни;
Компютърна презентация;
Компютърни мрежи.
7
Основни компоненти на
изследването
Анкетата обхваща 3 групи от
въпроси:
1. Относно достъпа до компютър и
времето за работа с него;
2. Използване на Интернет: къде,
кога, за какво;
3. Отношение на учениците към
часовете по информатика и ИТ и
тяхното виждане относно
учебното съдържание.
8
Фактори при формиране
на представителната
извадка
Представителната извадка обхваща 900
ученици, което е 1,005% от генералната
съвкупност. Основни групи училища са:
• СОУ с паралелки от различни профили:
чуждоезиков, природоматематически,
хуманитарен, изкуства и т.н.
• Професионални гимназии с паралелки
от всички области: електротехника,
икономика, туризъм и т. н.
9
Фактори при формиране
на представителната
извадка
В извадката участваха училища от 8
региона:
• София и София област;
• Северна България: Монтана,
Плевен, Добрич;
• Южна България: Благоевград,
Пловдив, Хасково.
10
Анализ на резултатите от
теста
• Въвеждане на отговорите - чрез
оптичен четец;
• Анализ на тестовите задачи - добри
психометрични характеристики:
трудност, дискриминативна сила,
сила на дистракторите;
• Анализ на постиженията.
11
б.(
5.
00
мн
-5
.д
,4
об
9)
.( 4
,5
0-4
до
,99
бъ
)
р(
4.
00
-4
до
.4
бъ
9)
р(
3.
50
-3
ср
,9
ед
9)
ен
(3
.0
0ср
3.4
ед
9)
ен
(2
.5
02.9
сл
9)
аб
(п
од
2.
50
)
мн
.д
о
Анализ на резултатите от
теста
Разпределение по успех
300
250
200
150
Брой
100
50
0
12
Анализ на резултатите от
теста
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
ко
во
т
ф
С
Х
ас
об
ла
с
ия
оф
С
го
ев
гр
ад
Д
об
ри
ч
М
он
та
на
П
ле
ве
н
П
ло
вд
ив
average
Бл
а
ср. успех
Среден успех по региони
области
13
Анализ на резултатите
от теста
160
140
120
100
80
60
40
20
0
момичета
го
ев
гр
ад
До
бр
ич
М
он
та
Со
на
фи
яо
бл
ас
т
ко
во
Бл
а
Ха
с
ве
н
момчета
Пл
е
Со
фи
я
Пл
ов
ди
в
бр. момчета
Съотношение момичета/момчета
бр. момичета
14
Анализ на отговорите
на анкетата
Брой ученици, притежаващи компютър
250
200
общ брой
150
бр. ученици,
притежаващи компютър
100
50
Со
фи
Пл я
ов
Бл
ди
аг
в
ое
вг
ра
До д
Со
б
ф и рич
яо
бл
а
М ст
он
та
на
Пл
ев
е
Ха н
ск
ов
о
0
15
Анализ на отговорите на
въпросите от първа група
Съотношение между общия брой анкетирани ученици
към броя на тези, които са работили с компютър преди
часовете по информатика и ИТ в училище
250
Общ брой
200
150
100
50
0
София
Хасково
Монтана
Брой ученици, работили с
компютър преди изучаване
на информатика и ИТ в
училище
16
Анализ на отговорите на
въпросите от втора група
Съотношение на броя на учениците, ползващи
Интернет към общия брой
общ брой
т
яо
бл
ас
Со
фи
ан
а
М
он
т
ич
До
бр
го
ев
гр
ад
Бл
а
Ха
с
ко
во
ве
н
Пл
е
Пл
ов
ди
в
Со
фи
я
250
200
150
100
50
0
брой ученици, ползващи Интернет
17
Анализ на отговорите на
въпросите от втора група
Използвани услуги в Интернет
800
600
400
200
0
електронна поща
търсене на информация
разговори в реално време
сваляне на програми
компютърни игри
други услуги
18
Анализ на отговорите на
въпросите от трета група
• Преобладаващо мнение, че изучаването
на информатика и ИТ трябва да започне
доста по-рано от досега съществуващите
учебни програми;
• Преобладаващо желание за работа
повече с Интернет в училище;
• Показано желание за изготвяне на WEB
страници в часовете по информатика и
Информационни технологии;
• Желание за работа в компютърна зала и
по други учебни предмети.
19
Предложения за промяна
на учебното съдържание
• Масовото изучаване на информационните
технологии да започне в пети клас;
• При възможност на училището и наличие
на подходящи преподаватели ИТ обучение
може да се проведе и в начален курс;
• Акцентиране върху работа с приложни
програми, компютърни мрежи и Интернет;
• Задълбочено изучаване на модулите
програмиране и компютърни системи да
отпадне от часовете за ЗП и да остане за
профилираните паралелки с профил
информатика и ИТ.
20
Благодаря за вниманието!
21
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
13
Размер файла
188 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа