close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Студии по Информатички технологии

код для вставкиСкачать
Работилница
Стратегија за е-Бизнис во Македонија
м-р Вангел В. Ајановски
Институт за Информатика
ajan@ii.edu.mk
е-Бизнис Универзитетско
образование и можности на
е-учење
Институт за информатика
Историјат
Почетоци - 1967 година
Постдипломски студии од 1972 година
Додипломски студии од 1979 година
Формализација под денешниот назив во рамките на ПМФ
во 1985 година
Актуелна состојба
25 наставници и соработници
990 студенти (300 новозапишани во 2007/08)
145 компјутери во 7 општонаменски лаборатории и 10
специјализирани лаборатории
39 меѓународни проекти само во последните 6 години
Студиски програми и насоки
Студии по Информатика (4 годишни)
Дипломиран инженер по информатика
Компјутерски науки
Програмско инженерство
Информациски системи
Компјутерски архитектури и мрежи
формирани според препораките и
модел наставните планови на IEEE, ACM, AIS, AITP
Дипломиран професор по информатика
Информатичко образование и електронско учење
Информатика за основно образование
...
Студии по Информатички технологии (3 годишни)
Дипломиран инженер за информатички технологии
Интернет и мобилни технологии
Администрирање на компјутерски мрежи
Вклучување во сертификациските програми на
компаниите Cisco и Oracle преку отворањето на
академии
Бизнис ориентирани студии
Бизнис и технолошки аспекти во студиите
Воведени со поддршка од неколку меѓународни проекти
TEMPUS, CARDS, INTERREG
Одделни предмети кои покриваат аспекти на
работа во една бизнис средина
Бизнис и економија
Менаџмент и маркетинг
Управување со софтверски проекти
Професионална етика
Тимска работа
Студии за решенија за е-Бизнис
Насока Информациски системи
Информациски системи
Вертикални сектори во рамки на претпријатие и хоризонтални
нивоа на управување во претпријатие
Типови на информациски системи и хор./вер. позиционирање
ERP, CRM, DSS, KMS, ESS – системи и решенија
Анализа, логички дизајн на ИС
Физички дизајн и имплементација на ИС
Е-бизнис архитектури и дизајн
Електронска комерција – модели, анализа на ланец на
вредности, решенија
Технолошка архитектура за електронски бизнис, интранет и
екстранет, EDI, системи за плаќања
...
Насока Софтверско инженерство
Анализа на софтверски потреби
Стандарди за документирање на софтверските потреби
Дизајн и архитектура на софтвер
Одредување и извлекување на барањата што треба да ги
исполни еден софтверот
Добар дизајн: перформанси, сигурност, безбедност, повторна
искористливост, надежност
Квалитет на софтвер и тестирање
Техники за тестирање, валидација и верификација.
Гаранција за процес наспрема гаранција за производ.
Стандарди за квалитет
Последипломски студии по
Бизнис Информатички Технологии
Цели
Пренос на знаење за архитектурите на ентерпрајз системите,
бизнис интелигенцијата, објектно – ориентираната филозофија,
методи и алатки
Назив на звањето
Специјализирано знаење и вештини потребни при развојот на
информациските системи
Магистер по информатички науки од областа на
информатичките технологии
Научни области
Истражување и управување
Комерцијални информациски системи
Бази на податоци и Бизнис интелигенција
Е-Учење на Институтот
Национален контакт центар за Отворено и
Далечинско Образование
Обезбедува услови за развој на ОДО на национално ниво
Воспоставува кооперација помеѓу различни партнери во областа
Делува како ресурсен центар - размена на искуства и примери
На ИИ, далечинското образование е достапно за сите
студенти кои имаат таква потреба
Поедноставува дообука и доживотно учење
Форми кои стандардно се користат на ИИ
Електронско следење на материјали, видеоконференции
Електронско тестирање
Електронско известување и календар со рокови
Елекронско испраќање на решенија на задачи и проекти
Moodle платформа - courses.ii.edu.mk
е-Курс за е-Бизнис
Цели кон:
Развој на ИТ вештините на професионалците во
локалните МСП
Давање на практични совети и информации за статусот
на Интернет мрежата во земјата
Водење на иноваторите кои сакаат да водат бизнис
преку Интернет
Дополнително за туторите:
обезбедува дидактички водилки и педагошки принципи
Формиран од ELISA проектот
Наменет за сите учесниците од сите партнер земји
Преведен на јазиците на партнерите
Содржина на курсот
1: Основно ИТ знаење во бизнисите
1.1: Интернет
1.2: Креирање веб-сајтови
2: Вовед во e-бизнисот
2.1: Е-бизнис опкружување
2.2: е-бизнис - Бизнис до Потрошувач (Б2П)
2.3: e-бизнис - Бизнис кон Бизнис (Б2Б)
2.4: e-бизнисот и внатрешното работење на вашиот
бизнис
...
3: Претприемаштвото и Интернет
3.1: Како да се основа претпријатие на Интернет
3.2: Употреба на веб-маркетинг за промоција на
продажба
3.3: Евалуација на напредокот на вашето претпријатие
на Интернет
3.4: Проширување на вашите активности
3.5: Бизнис совети и насоки
3.6: Електронско менаџирање на односите со
муштериите (e-МОМ)
3.7: Прашања поврзани со земјоделски е-бизнис
Дополнителни средства за учење
Платформа за електронско учење
Moodle како систем за поставување и одвивање на
електронскиот курс
Електронско тестирање за сите секции од материјалите
Форум за дискусии меѓу учесниците на курсот
Водич за правање на план за е-Бизнис за МСП
Извештаи за дигиталната економија
Анализа на бизнисот на МСП
Можности за обука и усовршување
Во рамките на Институтот за информатика се
обучени 4 тутори по програмата на проектот
Институтот е во состојба да организира обуки и
усовршувања од областа
Пакети обуки
Обуките се наменети за менаџерскиот кадар
Основен пакет со сите претходно наведени содржини
(подразбира основни познавања за концепти и
користење Интернет)
Пакет за почетна обука
(Основи на компјутерска писменост, користење на
Windows, Интернет - веб, електронска пошта,
пребарување..., Бизнис аспекти на Интернет)
е-Курс: Насловна страница
е-Курс: Материјали за учење
е-Курс: Видеоконференција
Коментари и прашања?
?
Доделување на сертификати
за
Учесниците на
одржаните обуки во Скопје
во рамките на Проектот ЕЛИСА
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
12
Размер файла
2 398 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа