close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Социологическа социална

код для вставкиСкачать
Социологическа социална
психология и психологическа
социална психология
Проф. Толя Стоицова, д.пс.н.
Нов български университет
Съдържание
1. Изясняване на основните понятия
Социология
Психология
2. Двете равнища на социалната психология –
“социологическа” и “психологическа”
социална психология
3. Основни методи в психологията, включително в
социалната психология
1. Изясняване на понятието
Социология
Социологията е наука за закономерностите
на създаването и спецификата на развитието
на социалните системи, общностите и
групите.
Социологията изучава социалните правила
и процеси, които свързват и разделят хората
не само като индивиди, но и като членове
на големи сегменти от обществото,
организациите и институциите.
Изясняване на понятието
Психология
Психологията е наука, изучаваща
психичното у човека, както и поведението на
животните.
Психолозите се стремят да разберат ролята
на умствените процеси в индивидуалното и
обществено поведение.
Психологичното познание се използва и за
оценка и третиране на проблеми, свързани
с психичното здраве на хората.
2. Отношение между двата аспекта на
социалната психология
Различия в изследователското равнище –
макро в “социологическата” и микро в
“психологическата” социална психология.
Различия в образователния ценз – социолози
и психолози работят като социални
психолози.
Прилики и разлики в използването на
научните методи.
3. Основни методи в психологията
Изследователските методи могат да се разделят
на две големи групи:
1. Описателни (или дескриптивни)
2. Експериментални
Описателни методи
Те включват процедури, чрез които
регистрираме и измерваме видимото
човешко поведение и невидимото - мислите
и емоционалните състояния на хората в
естествената им среда (ситуация).
Опитваме се да ги опишем и измерим по
някакъв начин такива, каквито са, без да
влияем върху тях.
Експериментални методи
Чрез процедурите, които използваме, се
опитваме да открием причините за поведението.
Обикновено се провеждат в лаборатория, в
която променяме и контролираме някои
параметри на ситуацията, които наричаме
променливи.
Експериментаторите оказват влияние върху
социалните процеси.
Тези методи дават възможност освен да се
отговори на въпроса “какво”, да се отговори и
на въпроса “защо” се случва дадено социалното
събитие.
I. Описателни (дескриптивни)
методи
1. Наблюдение – поведението се регистрира в
естествена среда
Предимства – естественост, спонтанност на
поведението
Недостатъци – изследваните лица не бива да
знаят, че са наблюдавани (възникване на
етични проблеми); някои видове поведения се
появяват рядко; трудно е да се осигури
безпристрастност на изследователя (bias effect)
Описателни (дескриптивни)
методи – 2
2. Анкетно проучване – задават се закрити
(отговори, от които се избира) и открити
(свободни отговори) въпроси на
респондентите (адресатите).
Предимства – относително лесно и бързо се
събират данни
Недостатъци – пропуска се да се отговори на
въпрос(и) и анкетите стават невалидни;
появява се т.нар. “социална желаност”
Описателни (дескриптивни)
методи – 3
3. Психологични тестове - Инструменти за
оценка на индивидуалните различия между
хората. Съществуват различни видове
тестове, които могат да измерват:
Личностни характеристики (черти)
Способности
Интелигентност
Професионални интереси и други
Описателни (дескриптивни)
методи – 4
Необходимо е психологичните тестове да
удовлетворяват критериите:
1. Надеждност – да измерва относително
точно, с малка грешка
2. Валидност – да измерва наистина това, за
което е предназначен теста.
3. Ако има междукултурни различия – да е
стандартизиран за съответната популация
(да има норми)
Описателни (дескриптивни)
методи – 5
4. Изследване на случай (case study) - цялостно
изследване на отделен индивид или малка
група от хора с батерия от методи.
Предимства – събиране на богата информация;
възможност за формулиране на адекватни
хипотези
Недостатъци – не може да се установи
причинно-следствена връзка; трудно
обобщаване на резултатите; пристрастност на
наблюдателя
Описателни (дескриптивни)
методи – 6
5. Проучване на архиви и документи –
систематичен анализ на документи
(съвременни и архивни), събрани
първоначално по друг повод.
Предимства – разрешен достъп до данни за
събития и поведения от реалността
Недостатъци – не малка част от важни
социалните събития не се регистрират
Описателните методи: Изводи
1. Данните дават възможност да се разкрие
дали две или повече явления са свързани,
т.е. дали между тях има корелация
(взаимовръзка).
2. Когато между две явления има корелация,
промените в едното водят неминуемо до
промени в другото.
3. Коефициентът на корелация (“r”)
представлява математически израз на
силата на връзката между двете явления.
Описателните методи: Изводи 2
Коефициентът на корелация r варира в
диапазона от -1 до +1.
+1: Положителна корелация означава, че
съществува взаимовръзка между явленията
– когато едното явление нараства, нараства
и другото. И обратно, когато едното
намалява, намалява и другото.
- 1: Отрицателна (обратна) корелация означава,
че когато едното явление нараства, другото
намалява.
Описателните методи: Изводи 3
4. Доброволност на участието в
психологическите изследвания.
5. При анкетите от социологически тип се
използват представителни
(репрезентативни) извадки.
Характеристиките на изследваната група е
необходимо да съответстват на
характеристиките на популацията, която
изследователят иска да опише.
II. Експериментален метод
Експеримент – методът цели да промени поведението
на изследваните лица чрез системно
манипулиране на едни променливи в ситуацията
като се контролират други. Или, променливите
са от два типа:
1. Независима променлива – манипулираната
(променяната) от изследователя променлива и
2. Зависима променлива - измерваната от
изследователя променлива (следствие).
II. Експериментален метод 2
Изследваната извадка се разделя на
експериментална група и контролна група.
Предимства – установява наличието или
отсъствието на причинно-следствена връзка
между явленията
Недостатъци – провежда се в изкуствена среда
(лаборатория), която не е еквивалент на
реалността
II. Експериментален метод 3
Полевият експеримент (field experiment) е
разновидност, която се характеризира отново с
експериментална манипулация (т.е., варира се
независимата променлива), но се осъществява в
естествени условия. В тези условия най-често
попадат случайните лица, т.е. няма подбор на
хората, включени в извадката за изследване.
Заключение
Най-добре е изследователските методи да се
комбинират, защото недостатъците на едни от
тях са преимущества на другите и обратно.
Много често психологическият
инструментариум включва използването на
батерия от методи.
Данните, които получаваме, не са напълно
точни – има грешки, изкривявания в
измерването.
Възникват етични проблеми – съществува
Етичен кодекс на психолога.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
23
Размер файла
168 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа