close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Юклаб олиш

код для вставкиСкачать
АНДИЖОН МАШИНАСОЗЛИК ИНСТИТУТИ
АВТОМАТИКА ВА ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ
ФАКУЛЬТЕТИ
?ТЖИЧАБ? Й?НАЛИШИ
3-КУРС 3-ГУРУХ ТАЛАБАСИ
СУЛАЙМАНОВ САРДОРНИНГ
СОЦИОЛОГИЯ ФАНИДАН
МАВЗУ. И?ТИСОДИЙ СОЦИОЛОГИЯ
?А?ИДА ТУШУНЧА
РЕЖА:
КИРИШ.
1. И?тисодий социология предмети ва
вазифалари.
2. Амалий социологик та?лил услублари
3. И?тисодий социологиянинг ривожланиши
ХУЛОСА
ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР
КИРИШ
Республикамиздаги и?тисодий ва сиёсий тизимларда
р?й бераётган ?згаришлар ?ар бир шахс учун, унинг
яшашининг бар?арорлиги учун катта имкониятлар ту?диради.
Республикамиз Президенти И.А.Каримов к?рсатиб берганидек:
?...исло?от й?налишларини белгилаб олиш чо?ида шундай
асосий б??инларни топиш му?имки, уларга асосланиб жамики
муаммоларни ?ал ?илиш мумкин?.
И?тисодий социология - и?тисодиётнинг ижтимоий
аспектларини ?рганадиган фандир. И?тисодий социология
муаммолари турли со?алар мутахассислари томонидан
?рганилади, матбуот ва оммавий ахборот воситалари
ходимлари томонидан шунингдек, ме?натнинг х?жалик
юритишни барча со?алари ходимлари томонидан ?рганиб
чи?иладиган фандир.
И?тисодий социология ижтимоий-и?тисодий
жараён сифатида ?амда жамиятнинг и?тисодий
со?асини, унинг ижтимоий институтлар билан
ало?аларини ?амраб олади.
Ижтимоий-и?тисодий
аспектлар
жамият
?аётининг ало?ида ва ани? бир к?ринишларини бирбирига т??ри келишининг мувофи?лигини ?з ичига
олади.
Ижтимоий-и?тисодий
муносабатлар,
ижтимоий жараёнлар ва ?одисаларнинг тузилиши ва
механизми и?тисодий аспектларнинг ижтимоий
аспектларга таъсири ёки и?тисодий омилларнинг
ижтимоий ?олатидир.
И?тисодий социологиянинг ма?сади - бу ижтимоийи?тисодий жараёнларни тад?и? ?илиш ва уларни тартибга
солиш
?амда
бош?ариш,
прогнозлаштириш,
режалаштириш б?йича тавсиялар ишлаб чи?аришдан
иборат б?либ, улар жамият ва жамоанинг фаолият
юритишини, шу асосда уларнинг манфаатларини янада
т?ларо? р?ёбга чи?ариш ?амда ма?бул тарзда
уй?унлаштириб олиб боришдан иборат.
И?тисодий социология фанининг вазифаси -жамият
ва
шахснинг
энг
му?им
ижтимоий-и?тисодий
муаммоларини ?ал ?илиш манфаатлари й?лида ижтимоий
омиллардан фойдаланиш усуллари ва й?лларини ишлаб
чи?ишдан иборат б?либ, уларга ижтимоий кафолатлар
тизимини яратиш, и?тисодиётни жадал ?айта й?налтириш
киради.
?збекистон
Республикасининг
ижтимоий
й?налтирилган
бозор
и?тисодиётига
?тишини
таъминлашда и?тисодчиларни ижтимоий муаммолар
ечимига жалб этиш лозим. И?тисодиётда к?пгина
?ийинчиликлар ва ижтимоий муаммолар мавжуд б?либ,
улар одамларнинг хул?-атвори, характери, шахсий ру?ияти
ва зиддиятларида акс этади. Президентимиз И.А.Каримов
таъкидлаганларидек, ижтимоий зиддиятлар ?з мо?иятига
к?ра
?амиша
сиёсий
ва
ижтимоий-и?тисодий
?згаришларни характерловчи куч б?либ хизмат ?илади.
Ушбу зиддиятлар ва муаммоларни ?рганиш и?тисодий
социология фанининг асоси б?лади ?амда и?тисодий
социология фани махсус муста?ил фан деб ?исобланади.
1. И?тисодий социология предмети ва вазифалари
И?тисодий-социологик муаммолар турли ихтисос
та?лилчилари ва ме?нат тармо?ларининг мутахассислари
томонидан ?рганилмо?да. Бу муаммо му?им а?амиятга эга
б?лганлиги учун ?ам батафсил илмий тад?и?отлар олиб
боришни талаб этади.
И?тисодий социология ? и?тисодиётнинг ижтимоий
жи?атларини ?рганувчи фан. Унинг ани? предметини
?уйидагилар белгилайди:
- жамият ва ижтимоий ?аётнинг и?тисодий ва
ижтимоий ?одисалари;
- и?тисодий ва ижтимоий ?олатларнинг т??ри келиши;
- ижтимоий ва и?тисодий ?олатлар орасидаги зиддиятли
?арама- ?аршиликлар;
- и?тисодий омилларнинг ижтимоий ?олатларга
таъсири;
- ижтимоий омилларнинг и?тисодий ?олатларга
таъсири.
Социология инсон социумини ??амма ерда ва ?ар
?аерда? ?рганади: оила ва турмушда, экология ва
муло?отда, давлат ва ?у?у?да, таълим, маданият ва
тарбияда. Одам и?тисодий муносабатларга кирса,
и?тисодий фаолият билан шу?улланса, и?тисодий
муаммоларни ?зида сезса, ёки бирон-бир и?тисодий
?олатга кириб ?олса, у ?олда социология ?ам унинг
ор?асидан и?тисодий му?итга кириб боради.
?Инсон и?тисодда? тушунчаси анча кенг тасаввур
ту?диради, ?ар хил вариантдаги ижтимоий ва и?тисодий
?олатлар нисбатини акс эттиради.
И?тисод инсон учун ишлайди ва ривожланади.
Э?тиёжлар билан бо?ли? б?лмаган и?тисодий ма?садлар
мавжуд эмас. И?тисод шу э?тиёжларни ?ондириш ну?таи
назардан ба?оланади. Шунингдек, инсон ?зи учун ?з кучи
билан и?тисодиётни бунёд этади.
И?тисодиётга маданият, ру?ият ва инсоннинг
кайфияти ?ам таъсир этиши мумкин. Улар унинг
?олатини, турини ва айрим ?олда ани? ?рнини
белгилайди. И?тисодиётда билим ва тажриба каби
дунё?араш ?ам му?имдир. Шуни таъкидлаш керакки,
и?тисодиёт ?ам инсонга таъсир ?тказиш ?обилиятига эга.
И?тисодиёт ?з таъсири билан инсон маданияти, ру?ияти
ва кайфиятини хам белгилайди. И?тисодиётнинг
т??ридан-т??ри таъсирини индивидлар, гуру?лар ва бутун
жамиятнинг ?аёт тарзида к?риш мумкин.
И?тисодиёт - бу одамларнинг маънавий тинчлиги
ёки нохушлигини белгилаб берадиган омил.
Шундай ?олатлар б?ладики, бош?арувчилар
биринчи навбатда инсон т??рисида ?йлаб ва унга бор
эътиборини ?аратиб, атайин ёки тасодифан му?им
и?тисодий натижаларга эришадилар.
К?п ?олатларда и?тисодий фанлар, социологияга
?араганда ани? фанлар деб ?исобланади, лекин бу
нот??ри; к?п ?олатларда и?тисодий фанлар фа?ат
манти?ий назарияга эга б?лиши мумкин, социология эса
ани? тад?и?от ва фактларга асосланади.
Жамиятнинг и?тисодий му?итида социология
фанининг ??з саволлари, муаммолари? мавжуд, лекин бу
?ринда махсус и?тисодий фанлар билан б?лган ?заро
муносабатда муомала ва ани? чегара белгиланиши шарт.
И?тисодий социология фан сифатида ?з тизимига
эга б?либ, б?лим ва й?налишлардан иборат. Жумладан:
- ме?нат социологияси, касб ва маш?улот
социологияси;
мулкий
муносабатларнинг
та?симланиш
социологияси;
- ташкилотлар социологияси;
- бош?арув социологияси.
?Нима учун и?тисодиётни социология ну?таи
назаридан ?рганиш керак ва унинг амалий а?амияти нимада??
Бу саволга жавоб бериш учун и?тисодий социология фанининг
функцияларини ажратиш лозим:
1. И?тисодий. ?а?и?атда назария ишлаб чи??ан
методикаси, и?тисодий-социологик тад?и?отлар, одамлар
фаолияти ва маълум и?тисодий тартибнинг муносабатлар
к?рсаткичларини яхшилашга ?одир и?тисодий социология
фани ?уйидагиларни ?рганади:
- и?тисодий муаммоларни ечадиган ва и?тисодий
масалаларни бажаришга имкон берадиган ижтимоий резерв ва
ресурсларни;
- инсон учун маъ?ул, ?табиий?, максимал самарага эга
и?тисодий тартибга асосланган ижтимоий принципларни
(и?тисодий самарадорлик, ижтимоий ма?буллик);
- ижтимоий чеклашлар ва таваккалларни, уларни
эътиборга олмаслик и?тисодий тартибни бе?арор, низоли, к?п
яшамайдиган а?волга олиб келади.
2.
Ижтимоий.
И?тисодий
социология
фанининг
амалий
а?амияти
деганда,
фа?ат
унумдорлик, фойда, самарадорлик тушунчаларини
туркумларга ажратиш деган фикрга келиш мутла?о
нот??ри. Фан и?тисодиётни инсон учун максимал
равишда т??ри келиши ну?таи назаридан ?рганади.
Уни одамларнинг фаолият ва муносабатлар и?тисодий
тизимида ру?ий, маиший ?улайлиги ва ижтимоий
шарт-шароитлари,
имкониятлари
?изи?тиради.
Фаннинг асосий вазифаси ? и?тисодий ?аётга
муносабат. Одамни потенциал ёки ?а?и?ий ишчи,
мутахассис, бош?арувчи, и?тисодий фаолиятнинг
субъекти сифатида ?ар хил ?олатларга, ролларга
мослашиши.
2. Амалий социологик та?лил услублари
Амалий натижаларга й?налтирилган социологик
фан ижтимоий инженерия дейилади. Бу фан амалий
социологик та?лилга асосланган, социологик та?лил эса
бошлан?ич усулларни ??ллай билишга имкон яратади.
Диагоностик ёки муаммоли усул.
Ижтимоий инженерияда ?а?и?атнинг муаммоли
к?риниши катта а?амиятга эга.
?Маълум ?олат - бу муаммо? деган фикрни
шахснинг ?зи англаши ва бош?аларга исботлаб бериши
керак. Шахс борки, ижтимоий ?арама-?аршиликларга ва
?ийинчиликларга и?тисодиётга ?араганда иккинчи
даражали деб ?аралади. Лекин одамларниг бош?а ?исми
борки, и?тисодий ?ийинчиликлар ва ?арама-?аршиликлар
уларнинг шахсий бандлигида ва фойдасида аксини
топмагунча уларни назарга олмайди.
Муаммони т??ри ифодалаш лозим. К?п ?арама?аршиликлар ва ?ийинчиликлар ечимининг ?ийинлашиши
? муаммонинг ма?сади ноани? ифодаланганлигидандир.
Бу эса, муаммонинг ечими ва дастурини тузиш учун жуда
керак.
Одамларниг муаммоларга ва уларниг ечимига
б?лган муносабатларининг мураккаб томонлари мавжуд.
Ташкилотчи ва бош?арувчи ижтимоий ?олатни назорат
?илиш ма?садида бу психологик ?а?и?атни кузатиш ва
билиши керак. ?з-?зини назорат ?илиш деганда,
?арорларни ?абул ?илишда хатоларга й?л ??ймаслик
тушунилади. Ижтимоий ?олатларнинг назорати эса
шикоятлар, таклифларни к?риб чи?иш, кетма-кетлигини
таъминлашдир, бирон-бир ма?садни амалга оширишда
жамоа кучини жалб ?илиш, керакли ва?тда ?з иш
усулининг принципларини тушунтириш демакдир.
3. ?И?тисодий социология? ривожланиши
?ар бир фан ?з тарихига эга. И?тисодий-социологик
билимларнинг биринчи элементлари ?тган асрларда пайдо
б?лган. Лекин назария характерига эга социологик билимлар
XVIII асрда амалга оша бошлаган. ?ша ва?тнинг
файласуфлари Шарль Луи Монтескье, Клод Гельвеций,
и?тисодчилар ва файласуфлар Адам Смит, Томас Роберт
Мальтус, Жан Шарль де Сисмонди, Сен-Симон, Шарль
Фурьеларнинг ?оялари му?имро? эди. Ишлаб чи?ариш
бош?арувчилари, амалиётчиларининг и?тисодий-социологик
билимларга мурожаати ?шанда пайдо б?лган. Бунга я??ол
мисол - Роберт Оуэн таълимотидир.
XVIII асрда ?фалсафий-и?тисодий? давр тугалланиб,
и?тисодий социология фанининг ривожида ?социологик?
давр бошланади.
Француз файласуфи ва социологи Огюст Кантни
(1798-1857) к?пчилик тад?и?отчилар социология
фанининг расмий асосчиси деб ?исоблайди, чунки
?социология? терминини у биринчилардан б?либ
киритиб, социологиянинг фан сифатидаги тизими ва
концепциясини тузган олим б?лади.
А.Сен-Симон О.Кантнинг ??увчиси б?либ, унинг
индустриал жамият ва саноатнинг одамга таъсири
?оясини назарий жи?атдан ривожлантирган. Унинг
назарияси б?йича, ишлаб чи?арувчининг, саноатнинг
ривожи нафа?ат инсоннинг яшашини енгиллаштиради,
балки шахсни бузиб к?рсатади ва ижтимоий тартибни
барбод ?илади.
О.Кант
биринчи
б?либ
сиёсий
и?тисод
назарияларининг чекланганлигини таъкидлаб ?тган. Бу
назарияларга асосан инсон омили эътиборга олинмас эди
ва и?тисодий ?одисалар ижтимоий му?итдан ажралган
?олда берилар эди. Бу назарияларни абстракт, метафизик
деб белгилаб, у социологлар ва и?тисодчилар орасидаги
низога чек ??йган. У тара??иётнинг социологик ва
и?тисодий мезонларини тенглаштирган. Олимнинг
авлодлар и?тисодий муносабатлари ?а?идаги ?ояси
?изи?арли. ?ар бир янги авлод истеъмолига ?араганда,
к?про? ишлаб чи?ариши керак; келажак авлодга к?про?
нарса ?олдириш ва ?.к.
О.Кант мулкнинг умумийлаштирилишини кам
э?тимолли деб ?исоблаган, чунки жамиятнинг ?амма
даражаларида ?укмронликка ?арши кураш б?лади.
О.Кант фикри б?йича индустриал жамиятнинг
му?им юту?ларидан бири шундаки, одамларнинг
жамиятда ижтимоий-и?тисодий ?рни ту?илиши б?йича
эмас, балки ме?нати ва ?обилияти б?йичадир. О.Кант
идеалист деб ?исобланади, чунки ?амма муаммоларнинг
ечимини индустриал жамиятнинг илмий ташкил
этилишида деб билар эди.
Ламбер Адольф Жак Кетле (1796-1874) - белгиялик
олим, ижтимоий статистиканинг классикларидан бири. У
биринчилардан б?либ, социологиянинг ани? математик
фан сифатидаги ижтимоий-и?тисодий назариянинг илмий
фаразларидан
математик
таърифлашларга
ва
интерпретацияларга ?тиш ?оясини эълон ?илган.
?Ижтимоий физика? терминини Ламбер Кетле фаол
??ллаган.
ХУЛОСА
И?тисодий социологиянинг жамият ва шахснинг энг
му?им ижтимоий-и?тисодий муаммоларини ?ал ?илиш
манфаатлари й?лида ижтимоий омиллардан фойдаланиш
усуллари ва й?лларини ишлаб чи?ишдан иборат б?либ, уларга
ижтимоий кафолатлар тизимини яратиш, и?тисодиётни жадал
?айта й?налтириш унинг асосий вазифаси хисобланар экан.
?збекистон Республикасининг ижтимоий й?налтирилган
бозор и?тисодиётига ?тишини таъминлашда и?тисодчиларни
ижтимоий муаммолар ечимига жалб этиш лозим. И?тисодиётда
к?пгина ?ийинчиликлар ва ижтимоий муаммолар мавжуд
б?либ, улар одамларнинг хул?-атвори, характери, шахсий
ру?ияти ва зиддиятларида акс этади. Президентимиз
И.А.Каримов таъкидлаганларидек, ижтимоий зиддиятлар ?з
мо?иятига к?ра ?амиша сиёсий ва ижтимоий-и?тисодий
?згаришларни характерловчи куч б?либ хизмат ?илади. Ушбу
зиддиятлар ва муаммоларни ?рганиш и?тисодий социология
фанининг асоси б?лади ?амда и?тисодий социология фани
махсус муста?ил фан деб ?исобланади.
1.
2.
3.
4.
Адабиётлар р?й?ати.
Абдура?монов ?.Х. ва б. Ме?нат и?тисодиёти ва
социологияси. Дарслик. -Т.: 2001.
Холмуродов С., Шоюсупова Н. И?тисодий
социология (??ув ??лланма) . ?Т.: ?збекистон
ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жам?армаси
нашриёти, 2004.
Холм?минов Ш.Р. Ме?нат бозори и?тисодиёти
(??ув ??лланма) . ?Т.: ?збекистон ёзувчилар
уюшмаси Адабиёт жам?армаси нашриёти, 2004.
Шоюсупова Н. Ме?нат социологияси (??ув
??лланма) . ?Т.: ?збекистон ёзувчилар уюшмаси
Адабиёт жам?армаси нашриёти, 2004.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
101
Размер файла
679 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа