close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОФЕСИЯТА СОЦИОЛОГ В

код для вставкиСкачать
ПРОФЕСИЯТА СОЦИОЛОГ В
НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ
НА ПРОФЕСИИТЕ И
ДЛЪЖНОСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(НКПД)
КОНГРЕС НА БСА, 13 МАЙ 2006
Лектор: д-р Румяна Желева
Концепция на НКПД
Национална класификация на професиите и
длъжностите 2005
Национална класификация на професиите
1996 (актуализирана)
ISCO-88 на МОТ
Национални специфики, свързани с
образователната система, квалификацията
и преквалификацията на работна сила,
организацията на производството и др.
2
Цели на НКПД
Да се осигурят условия за набиране,
класифициране и обобщаване на
информацията за професионалната
и длъжностната структура на
населението
3
Основни понятия в НКПД
Професия – съвкупност от сходни знания и умения,
придобити в резултат на обучение или трудов опит и
определящи способността за реализация в определен вид
трудова дейност;
Специалност – съвкупност от знания и умения за
конкретен вид трудова дейност, включена в една
професия;
Професионална квалификация – мярка за степента на
владеене на знания, умения и професионално значими
качества, придобити чрез обучение или трудов опит;
Занятие – трудова дейност на дадено лице, която му
осигурява работна заплата или друг доход;
Длъжност (длъжностно наименование) – съвкупност
от функции, задачи и други изисквания към лицето, като
знания и умения за конкретен вид трудова дейност,
изпълнявани на работно място.
4
Разпределение на позициите на
НКПД по йерархични равнища
Класове
Общо
Подкл
а-сове
Групи
Един.
групи
28
118
397
1
Законодатели, висши служители, ръководители
3
8
38
2
Аналитични специалисти
4
19
56
3
Техници и други приравнени на тях специалисти
4
21
75
4
Административен персонал
2
7
24
5
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и
охраната
2
9
22
6
Квалифицирани работници в земеделието, горското
стопанство, лова и риболова
2
6
15
7
Квалифицирани производствени работници и занаятчии
4
17
72
8
Оператори на машини и пултове и обслужващи поточни линии
3
20
69
9
Професии, неизискващи специална квалификация
3
10
25
0
Въоръжени сили
1
1
1
5
Клас 2 – Аналитични специалисти
Аналитичните специалисти увеличават съществуващите знания в дадена област, прилагат научни или художествени методи, концепции и теории и изучават системно водещите
постижения в тази област или са ангажирани
с изпълнение на някаква комбинация от
посочените дейности.
Професиите и длъжностите в този клас
изискват знания и умения, отговарящи на
изискванията на минимум шесто образователно и квалификационно ниво.
6
Клас 2 – Аналитични специалисти
провеждане на изследвания и анализиране на резултатите;
разработване на концепции, теории, методологии и методики;
прилагане на съществуващите знания в областта на
физическите и математическите науки, инженерните науки и
технологии, хуманитарните науки, включително медицинските
науки и обществените науки;
провеждане на теоретическо или практическо обучение на
различни образователни равнища;
обучение на лица със специални образователни потребности;
осигуряване на различни видове стопански, юридически и
социални услуги;
създаване на произведения на изкуството;
подготовка на научни доклади и съобщения.
7
Подклас 24
Други аналитични специалисти
Аналитичните специалисти от този подклас провеждат
изследвания, подобряват или развиват концепции,
теории и практически методи и прилагат научни
знания в такива области като: информационно
осигуряване и организация на бизнеса, философия,
право, психология, политика, икономика, история,
религия, езикознание, социология, други социални
науки, социално подпомагане, култура, изкуство,
спорт и развлечения.
8
Подклас 24
Други аналитични специалисти
информационно осигуряване на бизнеса и разработване на практически методи за неговата организация;
прилагане на закони и други нормативни актове;
увеличаване или прилагане на знания, придобити чрез
индивидуално или групово обучение, езиково обучение
и
прилагане
на
философски,
политически,
икономически, юридически, образователни, социални,
религиозни и други учения, концепции, теории,
системи и организации в текущ и исторически аспект;
формиране на идеи, създаване или изпълнение на
проекти в областта на изкуството;
провеждане на научни изследвания и подготвяне на
учебници, учебни помагала, доклади и съобщения
9
Група 244 – Специалисти по
обществени науки и сродни на тях
Специалистите в сферата на обществените
науки провеждат проучвания, усъвършенстват или разработват концепции, теории и
оперативни методи, или прилагат знания,
свързани с философията, политиката, икономиката, социологията, антропологията,
историята, филологията, езиците, психологията и други социални науки;
предоставят социални услуги за удовлетворяване потребностите на индивидите и
семействата.
10
Група 244 – Специалисти по
обществени науки и сродни на тях
формулиране и прилагане на решения за
настоящите
или
предвидени
икономически,
политически или социални проблеми;
проучване и анализиране на минали събития и
дейности и очертаване произхода и еволюцията на
човешката раса;
изучаване произхода и развитието на езиците, или
превеждането им;
изучаване на умствените процеси и поведение на
индивидите и групите;
предоставяне на социални услуги;
подготвяне на научни документи и доклади.
11
Единична група 2442 – Социолози,
антрополози и сродни на тях
В тази единична група са включени лица,
които: изследват и описват социалната
структура на обществото, произхода и
еволюцията на човечеството, както и
взаимната зависимост между условията
на околната среда и човешката дейност;
предоставят получените знания като база за вземане на политически решения
12
Таблица на длъжностите,
включени в единичната група
Код длъжност
Наименование
Код НКП 96
2442-7001
Антрополог
2444
2442-7002
Археолог
2444
2442-7003
Географ
2442
2442-7004
Географ, икономическа география
2442
2442-7005
Географ, политическа география
2442
2442-7006
Географ, физическа география
2442
2442-7007
Етнолог
2442
2442-7008
Криминолог
2445
2442-7009
Пенолог
2444
2442-7010
Социолог
2444
2442-7011
Социолог, криминолог
2444
2442-7012
Социолог, пенолог
2444
2442-7013
Социолог, производствен
2444
2442-7014
Социолог, социална патология
2444
13
Заключение
В ЕГ 2442 са включени длъжности, които не
съществуват на пазара
В ЕГ 2442 не са включени длъжности, които
съществуват на пазара
В съдържателно отношение липсва връзката
между социология и социална наука
При определянето на професията „Социолог“
са пренебрегнати конкретни големи теми,
които са в изследователския фокус на
социологията
14
Благодаря ви за
вниманието и
търпението!
15
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
30
Размер файла
122 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа