close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

18. Правният солидаризъм на Леон Дюги. - Проф.д

код для вставкиСкачать
ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ
доц. д-р Даниел Вълчев
ПРАВНИЯТ СОЛИДАРИЗЪМ НА
ЛЕОН ДЮГИ
Структура
1.
Живот и произведения
2.
Развитие на възгледите
3.
Основни характеристики на теорията на Дюги
4.
Социологическото обяснение на правото
5.
Реалистична концепция за държавата
6.
Критика на правния солидаризъм
1. Живот и произведения
•
•
•
Леон Дюги (Léon Duguit) 1859 – 1928 г.
Преподава в Каен и Бордо,
дългогодишен декан на юридическия
факултет в Бордо
Основни произведения
- Droit constitutionnel et sociologie
(Конституционно право и социология) – 1883 г.
- L'État, le droit objectif et la loi positive
(Държавата, обективното право и позитивния
закон) – 1901 г.
- L'État, les gouvernants et les agents (Държавата,
управляващите и изпълнителите) – 1903 г.
- Тraité de Droit constitutionnel (Трактат по
конституционно право) – 1911 – 1924 г.
2. Развитие на възгледите (1)
•
Първи етап (преди 1901 г.)
- органистична социология под влиянието нa Spencer и Espinas
- Droit constitutionnel et sociologie (Конституционно право и социология) –
1883 г.
•
Втори етап (след 1901 г.)
- влияние на социологията на Emil Durkheim (по това време също професор
в Бордо) – разглеждане на социалните факти като дадености извън
индивидуалното съзнание
- L'État, le droit objectif et la loi positive (Държавата, обективното право и
позитивния закон – 1901 г.); L'État, les gouvernants et les agents (Държавата,
управляващите и изпълнителите – 1903); Traité de Droit constitutionnel
(Трактат по конституционно право) – 1911 – 1924 г. – първо издание
2. Развитие на възгледите (2)
•
Трети етап (след 1921 г.)
- замяна на част от тезите, в това число идеята за чувството за социална
солидарност с чувството за справедливост при създаването на правни
норми
- Traité de Droit constitutionnel (Трактат по конституционно право) –
второ и трето издание – 1921 – 1928 г.
3. Основни характеристики на теорията на Дюги
•
•
Метод – всеки научен метод е предопределен от законите на
човешкото съзнание, които са едни и същи независимо от областта
на изследване
Три основни принципа на изследване
- обективно наблюдение на фактите
- допускане на дедуктивния метод само за проверка на резултатите (логиката
следва фактите, а не фактите да се нагаждат към предварително избраната
логика)
- отхвърляне на всяка априорна концепция
•
Две основни теми
- социологическото обяснение на правото
- реалистичната концепция за държавата
4. Социологическото обяснение на правото (1)
•
•
•
•
Базово понятие е понятието социална солидарност – тя е нещо
съществуващо (чувство, което е налице у всеки член на обществото
поради вродения стремеж към справедливото и към полезното), тя
не разрешава да се постъпва така, че да се разруши обществото
Но такава даденост, която предопределя поведение, може да се
разглежда и като основна норма
Всички норми в обществото следва да са съобразени с тази
основна норма-факт
Видове норми – икономически, морални и юридически норми –
първите два вида се различават по предмета на регулиране, а
юридическите норми са форма, в която може да има икономическо
или морално съдържание
4. Социологическото обяснение на правото (2)
•
•
Една икономическа или морална норма става правна норма,
когато обществото приеме нейната легитимност и осъзнае
необходимостта да бъде гарантирана с публична принуда (така
възниква обективното право – le droit objectif)
Ролята на законодателя е да констатира обективното право и
да го възпроизведе в позитивен закон (la loi positive) – това ще
рече да прогласи неговата легитимност и да го снабди с публична
принуда
5. Реалистична концепция за държавата
•
•
Поради нежелание да приема априорни конструкции, изхожда от
единствения (според него) обективен факт, свързан с държавата
(Ihering, Treitschke) – Der Staat ist Macht – държавата е сила
Критика на теориите за суверенитета – тези теории представят
суверенитета като субективно право, чийто титуляр се мени в
зависимост от политическите пристрастия; Основни критики:
- теориите са субективистични – субективното право е теоретично ненужно,
а и вредно (като идеологически и политически натоварено)
- не позволяват обективно ограничаване на държавата
•
Държавата може да се обясни с отношенията между управляващи
и управлявани (волята на управляващите не е с по-голяма
значимост от волята на управляваните) в контекста на идеята за
социалната солидарност (управляващите са винаги силно
обвързани с нормата на социалната солидарност)
6. Критика на правния солидаризъм
•
•
•
Не се прави ясно разграничение между дължимо и
съществуващо – по отношение на правото – основната норма-факт
и наличието на правни норми извън закона; по отношение на
държавата – ако самоограничението на държавата е факт, то
допълнителни механизми не са нужни; ако е нещо дължимо, то
откъде идва обективният характер
Нищо не доказва, че чувството за социална солидарност (което
стои в основата на цялата теория) е социален факт; историята сочи
друго
Нищо не доказва съществуването на правни норми извън
позитивния закон
ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ
доц. д-р Даниел Вълчев
www.danielvalchev.com
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
15
Размер файла
262 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа