close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Prezentatsiya_Reyting_vid_05_02_14

код для вставкиСкачать
Доповідач:
Директор ННЦ виховної роботи та
соціального розвитку, к.е.н., доц.
Черкашин Дмитро Костянтинович
Академічний рейтинг студентів
НУБіП України
Блок 3
Блок 1
Блок 2
Навчальна
робота
(525 балів)
Наукова
робота
(700 балів)
Участь у
діяльності
органів
студентського
самовряду
вання
(500 балів)
Блок 4
Культурно
-масова
діяльність
(700 балів)
Блок 5
Спортивно
-масова
діяльність
(700 балів)
Блок 6
Соціальна
активність
(пасивність)
студентів під
час
проживання у
гуртожитках
університету
Порядок формування академічного
рейтингу
Формування академічного рейтингу
відбувається
шляхом
особистого
занесення студентом даних про свої
здобутки до відповідної електронної
бази, яку старости академічних груп
отримують в деканатах факультетів або
завантажують з http://vk.com/nncvrsr.
Електронна база даних
Порядок формування академічного
рейтингу
Студенти
зобов’язані
занести
інформацію про свої здобутки до
електронної бази, а староста академічної
групи узагальнити та передати її для
первинної
перевірки
достовірності
контролерам першого рівня до 1 травня
поточного навчального року.
*
№ п/п
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
Блок 1. Навчальна робота
I.
Оцінюється рівень опанування
загальноосвітніх та спеціальних
навчальних предметів та
дисциплін
525
Бали розділів 1.1, 1.2 та 1.3 можуть додаватися, але
максимальна кількість балів не повинна перевищувати 525
(коефіцієнт 1)
1.1. Середній бал навчальної успішності студента
1
5.0
400
2
3.0
0
Бальний еквівалент середнього балу, отриманого за поточний
контрольний період розраховується за формулою: Х=(Y3)*200, де Y- середній бал отриманий за результатами сесії.
1.2. Рівень знання іноземної мови
75
50
Документ для підтвердження (додаток № 7)
25
1.3 Результати проміжної атестації, %
1.
2.
3.
Відмінно
Добре
Задовільно
1
Атестація з усіх предметів
50
2
3
4
1 не атестація
2 не атестації
3 не атестації
25
0
-25
5
4 і більше не атестації
-50
*
№ п/п
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
Блок 2. Наукова робота
II.
1
2
3
4
5
1
2
3
Оцінується участь в науковій
діяльності університету
700
Бали розділів 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 можуть додаватися, але максимальна
кількість балів не повинна перевищувати 700 (коефіцієнт 0,6)
2.1. Участь в роботі студентських наукових гуртків та студентського наукового клубу
Членство у студентських наукових
35
гуртках
Членство в студентському
Бали нараховуються після аналізу виконання плану роботи
35
науковому клубі
відповідного наукового гуртка (наукового клубу) за навчальний рік.
Голова ради наукового клубу
70
Документ для підтвердження (додаток № 8)
Секретар наукового клубу
60
Голова секції наукового клубу
50
2.2 Участь у наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та конкурсах
40 балів за виступ на конференції, але не більше 80 балів за
навчальний рік.
Участь у конференціях,
Диплом 1 ступеня - 100 б.
100
олімпіадах ННІ
Диплом 2 ступеня - 75 б.
Диплом 3 ступеня - 50 б.
Документ для підтвердження (додаток № 9)
50 балів за виступ на конференції, але не більше 100 балів за
навчальний рік.
Участь у загально
Диплом 1 ступеня - 125 б.
університетських конференціях,
125
Диплом 2 ступеня - 100 б.
олімпіадах
Диплом 3 ступеня - 75 б.
Документ для підтвердження (додаток № 9)
60 балів за участь в одному конкурсі, але не більше 120 балів за
навчальний рік.
Диплом 1 ступеня - 150 б.
Участь у наукових конкурсах
150
Диплом 2 ступеня - 125 б.
Диплом 3 ступеня - 100 б.
Документ для підтвердження (додаток № 9)
*
№
п/п
Критерій оцінки
4
Участь у всеукраїнських та
міжнародних конференціях, що
проходять на території України
5
Участь у міжнародних
конференціях, що проходять за
межами території України
8
Участь у Всеукраїнських конкурсах
студентських наукових робіт за
галузями наук
1
Публікація тез, матеріалів
доповідей
2
Публікація статей
3
4
5
Публікація тез, матеріалів
доповідей у фахових та
міжнародних виданнях
Публікація статей у фахових та
міжнародних виданнях
Отримання патентів на винахід
(корисну модель)
Кількість
балів
Примітки
150
60 балів за участь в одному конкурсі, але не більше 120 балів за навчальний
рік.
Диплом 1 ступеня - 150 б.
Диплом 2 ступеня - 125 б.
Диплом 3 ступеня - 100 б.
Документ для підтвердження (додаток № 9)
300
100 балів за виступ на конференції, але не більше 200 балів на рік.
Диплом 1 ступеня - 300 б.
Диплом 2 ступеня - 275 б.
Диплом 3 ступеня - 250 б.
Документ для підтвердження (додаток № 9)
150 балів за участь в одному конкурсі, але не більше 300 балів за
навчальний рік.
Диплом 1 ступеня - 400 б.
400
Диплом 2 ступеня - 375 б.
Диплом 3 ступеня - 350 б.
Документ для підтвердження (додаток № 9)
2.3. Опублікування наукових матеріалів
30 балів за одну публікацію, але не більше 90 балів за рік. Документ для
90
підтвердження (додаток № 10)
50 балів за одну публікацію, але не більше 150 балів за рік. Документ для
150
підтвердження (додаток № 10)
200
100 балів за одну публікацію, але не більше 200 балів за рік. Документ для
підтвердження (додаток № 10)
250
125 балів за одну публікацію, але не більше 250 балів за рік. Документ для
підтвердження (додаток № 10)
400
200 балів за одну патент, але не більше 400 балів за рік. Документ для
підтвердження (додаток № 10)
*
№ п/п
Критерій оцінки
1
Вузівських
2
Всеукраїнського рівня
3
Міжнародного рівня
Кількість балів
Примітки
2.4. Участь у виставках, форумах, фестивалях
25 балів за участь, але не більше 50 балів за рік. Документ для
50
підтвердження (додаток № 11)
30 балів за участь, але не більше 60 балів за рік. Документ для
60
підтвердження (додаток № 11)
40 балів участь, але не більше 80 балів за рік. Документ для
80
підтвердження (додаток № 11)
Блок 3. Участь у діяльності органів студентського самоврядування чи інших громадських
об’єднаннях університету (громадська робота)
Бали розділів 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 можуть додаватися, але
500
максимальна кількість балів не повинна перевищувати 500
(коефіцієнт 0,85)
3.1. Участь у діяльності студентської організації (далі СО)
III.
Оцінується рівень громадської
активності студентів
1
Голова СО університету
400
2
Заступники голови СО університету
300
3
Секретар СО
Керівники відділів СО університету,
керівники клубів за інтересами
175
4
250
5
Голови СО на факультеті
250
6
Заступник голови СО на факультеті,
керівники відділів СО на факультеті
200
7
Секретар СО факультету
150
Бали (від 0 і до максимально можливого показника (стовпчик № 3))
нараховуються після аналізу виконання плану роботи відповідного
органу студентського самоврядування за навчальний рік.
Документ для підтвердження (додаток № 12)
*
№ п/п
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
3.2. Участь у діяльності об’єднаного комітету студентських рад гуртожитків (далі ОКСРГ)
1
Голова ОКСРГ
275
2
Секретар ОКСРГ
175
3
Заступник голови ОКСРГ,
голови комісій ОКСРГ
250
4
5
Голови студентських рад
гуртожитків
Заступники голів
студентських рад гуртожитків,
голови комісій студентських
рад гуртожитків
250
200
6
Секретар студентської ради
гуртожитку
150
7
Старости поверхів (блоків)
175
Бали (від 0 і до максимально можливого показника
(стовпчик № 3)) нараховуються після аналізу виконання
плану роботи відповідного органу студентського
самоврядування за навчальний рік.
Документ для підтвердження (додаток № 12)
3.3 Участь у діяльності профспілкового комітету студентів та аспірантів (далі Профком)
1
Голова профбюро на
факультеті
200
2
Голова профбюро в
академічній групі
50
Бали (від 0 і до максимально можливого показника
(стовпчик № 3)) нараховуються після аналізу виконання
плану роботи відповідного органу студентського
самоврядування за навчальний рік.
Документ для підтвердження (додаток № 12)
*
№ п/п
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
3.4. Виконання функції старости академічної групи
1
Старости академічних груп
200
2
Фізорги академічних груп
50
Бали (від 0 і до максимально можливого показника (стовпчик
№ 3)) нараховуються після аналізу виконання плану роботи
відповідного органу студентського самоврядування за
навчальний рік.
Документ для підтвердження (додаток № 12)
3.5. Участь у діяльності громадського формування з підтримки громадського порядку і захисту державного кордону
Бали (від 0 і до максимально можливого показника (стовпчик
№ 3)) нараховуються після аналізу виконання плану роботи
100
відповідного органу студентського самоврядування за
навчальний рік.
Документ для підтвердження (додаток № 12)
3.6. Волонтерська діяльність
1
Членство в громадському
формуванні «Університетська
варта»
1
Організація та участь у
волонтерському заході на рівні
університету
100
50 балів за один захід, але не більше 100 балів за рік.
Документ для підтвердження (додаток № 13)
2
Організація та участь у
волонтерському заході на рівні
держави
150
75 балів за один захід, але не більше 150 балів за рік.
Документ для підтвердження (додаток № 13)
3
Участь в акції «День донора в
НУБіП України»
100
50 балів за одну здачу крові, але не більше 100 балів за рік.
Документ для підтвердження
(Довідка щодо надання донорам пільг)
*
№ п/п
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
Блок 4. Культурно-масова робота
IV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Оцінюється участь в творчих
Бали розділів 4.1 та 4.2 можуть додаватися, але максимальна
700
кількість балів не повинна перевищувати 700
колективах університету на
(коефіцієнт 0,6)
культурно-масових заходах
4.1. Участь у колективах художньої самодіяльності загально університетського рівня
Вокально-інструментальний
50
ансамбль «Отава», Естрадна
студія «Сім сходинок»
Вокальна студія
50
Гурток любителів театру
50
«Мельпомена»
Гурток музична вітальня
50
«Золота ліра»
Художня студія «Голосіївська
Бали нараховуються при умові участі не менше як у 40-ка
палітра», «Декоративна
50
засіданнях чи репетиціях за начальний рік. Бали
флористика»
нараховуються при наявності протоколів засідань гуртків або
Студентський театр «Березіль»
50
затвердженого графіку репетицій та явочних листів присутніх
Збірна команда КВН
50
на репетиціях.
Народний ансамбль пісні і
50
танцю «Колос»
Академічний хор
50
Танцювальний гурт «Дівоче
50
сузір’я»
Ансамбль бального танцю
50
«Чарівність»
Вокальний гурт «Октава»,
50
квінтет «Амеро»
Прес-студія «Ідеал»
50
*
№ п/п
1
2
3
4
5
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
4.2. Участь у мистецьких заходах на рівні гуртожитку, факультету, університету тощо
Організація та участь в
мистецьких заходах на рівні
75
гуртожитку
25 балів за кожен захід, але не більше 75 балів за
Організація та участь в
навчальний рік.
мистецьких заходах на рівні
75
факультету
50 балів за кожен захід, але не більше 200 балів за
навчальний рік.
Організація та участь в
Диплом 1 ступеня – 300 б.
мистецьких заходах на рівні
300
Диплом 2 ступеня – 275 б.
університету
Диплом 3 ступеня – 250 б.
(підтверджуються відповідними дипломами чи грамотами)
60 балів за кожен захід, але не більше 300 балів за
навчальний рік.
Представлення університету на
Диплом 1 ступеня – 350 б.
рівні Голосіївського району м.
350
Диплом 2 ступеня – 325 б.
Києва та Київської області
Диплом 3 ступеня – 300 б.
(підтверджуються відповідними дипломами чи грамотами)
Представлення університету на
міжвузівському, державному та
міжнародному рівні
400
70 балів за кожен захід, але не більше 350 балів за
навчальний рік.
Диплом 1 ступеня – 400 б.
Диплом 2 ступеня – 375 б.
Диплом 3 ступеня – 350 б.
(підтверджуються відповідними дипломами чи грамотами)
*
№ п/п
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
Блок 5. Спортивно-масова робота
V.
1
1
2
3
1
2
Оцінюється участь в спортивноБали розділів 5.1, 5.2 та 5.3 можуть додаватися, але
масових заходах та рівень
700
максимальна кількість балів не повинна перевищувати 700
зайняття фізкультурою і спортом
(коефіцієнт 0,6)
5.1. Членство в спортивно-оздоровчих секціях
Підтверджується відповідним чином оформленими довідками
Університету
35
кафедри фізичного виховання
5.2. Членство у збірних командах
50
Університету
100
Підтверджується відповідним чином оформленими заявками
м. Києва та Київської області
200
України
5.3. Участь у спортивних заходах на рівні:
50 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 100
балів за рік
Диплом 1 ступеня – 150 б.
Першості збірних команд
150
Диплом 2 ступеня – 125 б.
гуртожитків
Диплом 3 ступеня – 100 б.
(підтверджуються відповідним чином оформленими
протоколами змагань, дипломами чи грамотами)
70 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 140
балів за рік
Диплом 1 ступеня – 200 б.
Першості університету (в складі
200
Диплом 2 ступеня – 175 б.
збірної факультету)
Диплом 3 ступеня – 150 б.
(підтверджуються відповідним чином оформленими
протоколами змагань, дипломами чи грамотами)
*
№ п/п
3
4
5
6
1
2
3
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
90 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 180
балів за рік
Диплом 1 ступеня – 250 б.
Першості університету (в складі
250
Диплом 2 ступеня – 225 б.
збірної інституту)
Диплом 3 ступеня – 200 б.
(підтверджуються відповідним чином оформленими
протоколами змагань, дипломами чи грамотами)
100 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 200
балів за рік
Першості Голосіївського
Диплом 1 ступеня – 300 б.
району, м. Києва та Київської
300
Диплом 2 ступеня – 275 б.
області (в складі збірної
Диплом 3 ступеня – 250 б.
команди університету)
(підтверджуються відповідним чином оформленими
протоколами змагань, дипломами чи грамотами)
150 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 300
балів за рік
Диплом 1 ступеня – 350 б.
Першості України (в складі
350
Диплом 2 ступеня – 325 б.
збірної команди університету)
Диплом 3 ступеня – 300 б.
(підтверджуються відповідним чином оформленими
протоколами змагань, дипломами чи грамотами)
175 балів за участь в змаганнях одного виду, але не більше 350
балів за рік
Міжнародні змагання за
Диплом 1 ступеня – 400 б.
межами України, чемпіонати,
400
Диплом 2 ступеня – 375 б.
кубки Європи та Світу (в складі
Диплом 3 ступеня – 350 б.
збірної команди України)
(підтверджуються відповідним чином оформленими
протоколами змагань, дипломами чи грамотами)
5.4. Присвоєння спортивного звання
КМС
200
Підтверджуються відповідними документами установленого
МС
300
зразка
МСМК
400
*
№ п/п
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
Блок 6. Соціальна активність (пасивність) студентів під час проживання у гуртожитках
університету
VI.
1
2
3
4
5
6
Оцінюється рівень
громадської позиції в житті Бали отримані за участь у заходах з впорядкування місць загального користування
гуртожитку та схильність до
гуртожитків та прилеглої до них території мають покривати стягнення за
порушення правил
порушення правил внутрішнього розпорядку
внутрішнього розпорядку
6.1. Стягнення за порушення правил внутрішнього розпорядку
Вчинення порушення що
Витяг з протоколу засідання студентської ради, пояснювальна
передбачає дисциплінарне
-100
записка правопорушника
стягнення у вигляді зауваження
Вчинення порушення що
передбачає дисциплінарне
-150
Копія наказу по факультету про оголошення догани
стягнення у вигляді догани
Вчинення порушення що
передбачає дисциплінарне
стягнення у вигляді не
-200
поселення в гуртожиток з
наступного навчального року
Вчинення порушення що
передбачає дисциплінарне
-300
стягнення у вигляді розірвання
Витяг з протоколу засідання постійнодіючої комісії з
договору найму на проживання
контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку
Свідоме ігнорування та
невиконання розпоряджень
-300
керівництва факультету,
інституту, університету
Свідоме розміщення
недостовірної інформації щодо
-1000
отриманих балів
*
№ п/п
Критерій оцінки
Кількість балів
Примітки
6.2. Рівень активності студента-мешканця гуртожитку у заходах з впорядкування місць загального користування
гуртожитків, студентського містечка, території Голосіївського району
1
Допомога в облаштуванні
гуртожитку та прилеглої
території
100
25 балів за участь в одному заході, але не більше 100 балів
за рік
2
Допомога в організації
проведення факультетських
або загально вузівських
заходів
100
25 балів за участь в одному заході, але не більше 100 балів
за рік
3
Участь у благоустрої території
студентського містечка та
Голосіївського району
150
50 балів за участь в одному заході, але не більше 150 балів
за рік
Контроль І рівня
Старости
академічних груп, наставники академічних
груп (всі блоки)
Методисти деканатів (блок 1)
Керівники наукових гуртків та клубів (блок 2)
Керівники відділів (секторів) студентських рад
гуртожитків та студентських організацій факультетів
(блок 3, 4, 5, 6)
Керівники творчих колективів (гуртків) кафедри
культурології (блок 4)
Тренери відповідних збірних команд по видам спорту
(блок 5)
Підсумкова таблиця
обліку академічного рейтингу студентів _______________ факультету,
________________ спеціальності, _______ курсу, _______ групи
(первинний контроль)
П.І.Б.
№ п/п
1
2
3
…
30
Блоки
студента
Навчальна
робота
Наукова
робота
Студентське
самоврядув
ання
Культурномасова
робота
Спортивно
-масова
робота
Прожив
ання в
гуртож
итку
Всього
(за
формуло
ю)
Погоджено:
Наставник академічної групи №
____________
_____________________
ПІБ
підпис
Староста академічної групи №
____________
_____________________
ПІБ
підпис
Методист _____________факультету
____________
_____________________
ПІБ
підпис
Керівник наукового
гуртка_____________________
Нумерація студентів яким підтверджується рейтинг
Викладач кафедри фізичного
виховання_____________________
Нумерація студентів яким підтверджується рейтинг
Викладач кафедри
культурології_____________________
Нумерація студентів яким підтверджується рейтинг
____________
_____________________
ПІБ
підпис
____________
_____________________
ПІБ
підпис
____________
_____________________
ПІБ
підпис
Представник студентської ради
гуртожитку №
____________
Представник Студентської
організації____________факультету
____________
_____________________
ПІБ
підпис
підпис
_____________________
ПІБ
Порядок формування академічного
рейтингу
Після закінчення первинного контролю і
приведення
у
відповідність
наведених
студентами балів, старости академічних груп
залишають у підсумковій таблиці лише тих
студентів, які набрали сумарно по всім блокам
більше 500 балів і передають для вторинного
контролю до 20 травня поточного навчального
року
(прикладаючи
підсумкові
таблиці
затверджені контролерами першого рівня).
Контроль ІІ рівня
Заступники деканів факультетів (всі блоки)
Голова студентської організації факультету (блок 3)
Завідувач кафедри культурології (блок 4)
Завідувач кафедри фізичного виховання (блок 5)
Голова студентської ради гуртожитку (блок 6)
Завідувач гуртожитку (блок 6)
Начальник відділу виховної роботи та студентських
справ (блок 3,4,5,6)
Підсумкова таблиця
обліку академічного рейтингу студентів _______________ факультету,
________________ спеціальності,_____ курсу, _______ групи
(вторинний контроль)
П.І.Б.
№ п/п
1
2
3
…
15
Блоки
студента
Навчальна
робота
Наукова
робота
Студентське
самоврядув
ання
Культурномасова
робота
Спортивно
-масова
робота
Прожив
ання в
гуртож
итку
Всього
(за
формуло
ю)
Погоджено:
Заступник декана
______________________факультету
____________
Начальник відділу виховної роботи
та студентських справ
____________
Завідувач кафедри фізичного виховання
____________
Завідувач кафедри культурології
____________
Завідувач гуртожитку №__
____________
Голова Студентської організації
______________________факультету
____________
Голова студентської ради гуртожитку №
____________
підпис
підпис
підпис
підпис
підпис
підпис
підпис
_____________________
ПІБ
М. Любінський
С. Вербицький
І. Майданюк
_____________________
ПІБ
_____________________
ПІБ
_____________________
ПІБ
Порядок формування академічного
рейтингу
Після закінчення вторинного контролю і
приведення
у
відповідність
наведених
студентами балів, старости академічних груп
залишають у підсумковій таблиці лише тих
студентів, які набрали сумарно по всім блокам
більше 1000 балів і передають для
остаточного контролю до 25 травня
поточного навчального року (прикладаючи
таблиці затверджені контролерами першого та
другого рівнів).
Порядок формування академічного
рейтингу
Остаточний контроль здійснюється
головою
Студентської
організації
університету, деканами факультетів,
директором ННЦ виховної роботи та
соціального розвитку до 28 травня
поточного навчального року.
Підсумкова таблиця
обліку академічного рейтингу студентів _______________ факультету,
________________ спеціальності, ______ курсу, _______ групи
(остаточний контроль)
П.І.Б.
№ п/п
1
2
3
…
15
Блоки
студента
Навчальна
робота
Наукова
робота
Студентське
самоврядув
ання
Культурномасова
робота
Спортивно
-масова
робота
Прожив
ання в
гуртож
итку
Всього
(за
формуло
ю)
Погоджено:
Директор ННЦ виховної роботи та
соціального розвитку
____________
підпис
Декан _________________________ факультету
____________
Голова Студентської організації
____________
підпис
підпис
Д. Черкашин
_____________________
ПІБ
О. Кухар
Порядок формування академічного
рейтингу
Після проходження всіх рівнів контролю Студентські Рейтингові
Комісії
факультетів
готують
узагальнену
виписку
з
академічного рейтингу і подають на затвердження Директору
ННЦ виховної роботи та соціального розвитку до 3 червня
поточного року.
Студент має право, до 1 вересня поточного року, подати до
деканату факультету бали для доповнення свого академічного
рейтингу. Інформація подається у вигляді відповідних довідок.
Виписка
з академічного рейтингу на студентів _______________ факультету,
________________ спеціальності, ______ курсу, _______ групи
№ п/п
1
2
3
…
30
П.І.Б.
Блоки
студента
Навчальна
робота
Наукова
робота
Студентське
самоврядув
ання
Культурномасова
робота
Спортивно
-масова
робота
Прожив
ання в
гуртож
итку
Всього
(за
формуло
ю)
Погоджено:
Декан______________________ факультету
____________
підпис
___________________
ПІБ
Голова Студентської організації
________________________ факультету
____________
_____________________
ПІБ
Наставник академічної групи №__
____________
підпис
підпис
_____________________
ПІБ
Порядок формування академічного
рейтингу
Особисту відповідальність за достовірність
інформації, що міститься у виписці з
рейтингу несе голова Комісії.
У разі виникнення спірних питань щодо
відповідності наявних балів реальним
навчальним, науковим, громадським та
іншим
видам
досягнень,
студент
зобов’язаний подати відповідні довідки, що
підтверджують той чи інший вид досягнень.
Довідка
видана____________________________________________________________
(П.І.Б.)
студенту (ці) _______________________________ факультету,
__________________________спеціальності, _______курсу, _________ групи
про те, що він (вона) дійсно брав(ла) участь у волонтерському заході
№ п/п
Назва волонтерського заходу
Рівень волонтерського
заходу1
Дата заходу
Сума балів
згідно
академічного
рейтингу
студентів
Примітки:
1 університету, держави
Довідку підписує відповідний керівник структурного підрозділу в залежності від рівня
заходу.
Заступник декана_________________факультету
____________
Голова Студентської організації
____________
підпис
підпис
___________________________
ПІБ
О. Кухар
Підсумки
Загальна кількість балів розраховуєтья за
формулою:
(бали за навчальну роботу*1)+ (бали за
наукову роботу* 0,6)+ (бали за громадську
роботу* 0,85)+ (бали за культурно-масову
діяльність* 0,6) + (бали за спортивно-масову
діяльність* 0,6) + (–) (бали за соціальну
активність (пасивність) студентів під час
проживання у гуртожитках університету).
Система заохочення та
стимулювання студентів
Сума балів, надає студентам наступні права та можливості:
500 і більше балів – пріоритетне поселення в гуртожитки
університету;
900 і більше балів – отримання заохочень університетського рівня
(премії, надання переважного права при вступі до магістратури та
аспірантури, надання переваг при відправленні на навчання або
стажування у зарубіжних вузах, рекомендації при влаштуванні на
роботу тощо);
1200 і більше балів – заохочення обласного та міського рівня
(грамоти та подяки, грошові заохочення, висування на іменні
стипендії тощо);
1700 і більше – заохочення державного рівня (грамоти та подяки,
грошові заохочення, висування на іменну стипендію).
Витяги з затверджених рейтингів в обов’язковому порядку
подаються до відділу виховної роботи та студентських справ при
підготовці проектів наказів:
на поселення;
на преміювання та інші види заохочень.
Нагородження переможців в
номінаціях
Переможці в номінаціях:
1. Кращий студент – науковець НУБіП України (три ступені)
2. Кращий студент – спортсмен НУБіП України (три ступені)
3. Кращий студент – учасник художньої самодіяльності
НУБіП України (три ступені)
4. Кращий студент НУБіП України – студент, який отримав
максимальну кількість балів (три ступені)
Мотивоване
студентство – запорука
ефективного розвитку
університету!
Дякую за увагу!!!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
6
Размер файла
4 137 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа