close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація - Національний авіаційний університет

код для вставкиСкачать
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВУ КАФЕДРИ
Розробка новітніх технологій поверхневого
зміцнення та відновлення деталей АТ, які
працюють
в
різноманітних
умовах
контактної взаємодії – науковий керівник
д.т.н., проф. Кіндрачук М.В.
1
Трибобіомінералізація (новий науковий
напрямок). Підвищення працездатності
різального інструменту формуванням
зносостійких
композиційних
багатошарових покриттів – науковий
керівник к.т.н., проф. Лабунець В.Ф.
НАУКОВА ШКОЛА
“Трибологічне забезпечення
надійності та довговічності
продукції машинобудування”
Дослідження характеристик міцності і
довговічності елементів конструкцій із
полімерних композиційних матеріалів із
врахуванням експлуатаційних чинників
– науковий керівник к.т.н., проф.
Борозенець Г.М.
Визначення
технічного
стану
елементів і агрегатів авіаційної
техніки із застосуванням неруйнівних
методів контролю; створення систем
управління
якістю
–
науковий
керівник д.т.н., проф. Білокур І.П.
2
На 2012-2013 роки отримано ГРАНТ 60 000 євро по УНТЦ (Український науковий
технічний центр)
Проект “Нові технології модифікації трибосистем з використанням біоплівок на
поверхні матеріалів з високою питомою міцністю“
Виконавці:
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ (головна організація).
Інститут геохімії навколишнього середовища МНС та НАНУ.
Національний авіаційний університет (на 2012-2013 роки 23 000 євро). Керівник
проекту від НАУ - професор Лабунець В.Ф.
ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА
Шифр
Назва теми
Загальний
Тривалість
Науковий керівник обсяг (тис.
теми
грн.)
Фізико-хімічні основи трибологічних процесів підвищення
працездатності різального інструменту формуванням
Лабунець В.Ф.
659-ДБ10
зносостійких композиційних багатошарових покриттів
500
01.2010 –
12.2012
Дослідження фундаментального механізму та наукові
Кіндрачук М.В.
717-ДБ11 основи управління трибологічними процесами дискретних
наноструктурних покриттів
750
01.201112.2013
3
ГОСПРОЗРАХУНКОВА ТЕМАТИКА
Шифр
751-МХ11
Назва теми
Комплексные исследования фрагмента
детали «Винт ШВМ»
Науковий
керівник
Кіндрачук
М.В.
Розробка технологічного процесу
формування дискретних покриттів для Кіндрачук
648-Х09
зміцнення деталей технологічного
М.В
обладнання
Виконати аналіз пошкоджень деталей
Кудрін А.П.,
гелікоптерів і розробити технологічні
Лабунець
649-Х09
рекомендації щодо їх відновлення в
В.Ф.
процесі ремонту (спільно з ТВАТ)
Дослідження триботехнічних
№767- властивостей матеріалів та покриттів в Кіндрачук
Х11
умовах абразивного, газоабразивного та
М.В
гідроабразивного зношування»
Ф25/166 2008
Фізичні основи та методологія
створення зносостійких порошкових
покриттів механотермічними методами
Кіндрачук
М.В.
Загальний
Тривалість
обсяг (тис.
теми
грн.)
Замовник
32
Авіакомпанія
01.07.11«Maximus Air
31.12.11 Cargo», Об'єднанні
Арабські Емірати
50
ТОВ
10.12.09- «Термогальваніч25.12.10
ний завод»
70
1.12.0930.12.10
ДП «Конотопський
авіаремонтний
завод «АВІАКОН»
12
1.09.1120.12.11
ТОВ «Стил Ворк»
98
05.200812.2010
Державний фонд
фундаментальних
досліджень
4
ОПУБЛІКОВАНО НАУКОВИХ СТАТЕЙ В МІЖНАРОДНИХ І
НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ, ЗБІРНИКАХ ТА ВІСНИКАХ УНІВЕРСИТЕТІВ
25
14
2009
23
2010
2011
2 ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛАХ З ІМПАКТ-ФАКТОРОМ:
1. Aviation. – Vol. 14 – №. 4, 2010. – Р 29-33.
2. Postepy nauki i techniki.– 5/2011. – S. 156-161.
На кафедрі регулярно видається науково-технічний збірник «Проблеми тертя та
зношування», який входить в перелік фахових видань ВАК України.
За звітний період видано випуски 53-56
4
5
МНТК «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТРИБОЛОГІЇ»
присвячена 100-річчю від дня народження
заслуженого діяча науки УРСР, д.т.н., проф. Костецького Б.І.
19-21 травня 2010 р.
За підтримки адміністрації НАУ кафедрою
проведено
МНТК
«Сучасні
проблеми
трибології»
У роботі конференції прийняли участь 114 осіб із
України, Росії, Республіки «Білорусь», Литви,
Польщі, Болгарії, Німеччини, США.
За матеріалами конференції видано програму
конференції, збірник тез, книгу «Костецкий Б.И. К
100 летию со дня рождения», НТЗ «Проблеми
тертя та зношування» Вип. 53.
6
УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, СИМПОЗІУМАХ
З 2011 року запроваджено проведення
постійно діючого науково-технічного
семінару «Новітні триботехнології» при
Раді трибологів НАУ (голова – проф.
Кіндрачук М.В., секретар – доц.
Корнієнко А.О.). Проведено семінари
спільно з Інститутом металофізики
НАНУ, Фізико-механічним інститутом
НАНУ (Львів). Всього проведено 8
засідань НТС.
28
15
18
2009
2010
2011
Співробітники кафедри взяли учать
конференціях:
1. The fourth world congress «Aviation in the
XXI-st century», 2010.
2. “Політ”, 2010.
3. «Сучасні проблеми трибології», 2010.
4. ХІІ МНТК «Прогресивна техніка і
технологія», 2011.
5. “Політ”, 2011
6. “Авіа, 2011
5. “Проблеми хімотології”, 2011.
в
ОТРИМАНО ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ
2009
6
2008
4
2007
2
2010
3
2011
4
2010 1. Пат. 49210. Склад для одержання зносостійких електролітичних покриттів на основі нікелю.
Кіндрачук М.В., Лучка М.В., Корнієнко А.О., Федорчук С.В.
2. Пат. 60393. Спосіб відновлення працездатності ремонтних шестеренних мастильних гідронасосів.
Клімін В.В., Кіндрачук М.В., Герасимова О.В.
3. Пат. 60399. Спосіб підвищення зносостійкості сталевих товстостінних циліндричних деталей.
Клімін В.В., Кіндрачук М.В., Діденко О.Л.
2011 1. Пат. 65018. Склад для одержання зносостійких електролітичних покриттів на основі нікелю.
Кіндрачук М.В., Лучка М.В., Корнієнко А.О., Федорчук С.В.
2. Пат. 65209. Спосіб формування зносостійких газотермічних покриттів термоциклуванням лазером.
Кіндрачук М.В., Головко Л.Ф., Тісов О.В., Шевченко О.Л.
3. Пат. 64344. Спосіб виготовлення газотермічних покриттів металевих деталей.
Головко Л.Ф., Кіндрачук М.В.
4. Пат. 66133. Зносостійкий жароміцний сплав на основі Со.
Кіндрачук М.В., Духота О.І., Тісов О.В.
7
8
АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА
За період 2010-2012 рр. захищені 2 кандидатські дисертації:
Мудхі Субхі Яхья – 2010 – наук. керівник д.т.н., проф. Кіндрачук М.В.
Тісов Олександр Вікторович – 2011 – наук. керівник д.т.н., проф. Кіндрачук М.В.
Перелік докторантів та аспірантів кафедри
Науковий консультант
Кіндрачук М.В.
Науковий керівник
Кіндрачук М.В.
Кравцов В.І.
ПІБ докторанта
Форма навчання
Дата початку
Дата закінчення
заочн
очн
01.11.2011
2011
01.11.2015
ПІБ аспіранта
Форма навчання
Дата вступу
Дата закінчення
Данілов А.П.
Хлєвна Ю.Л.
Діденко О.Л.
Бурбела Ю.Б.
Садеги Д.Мехдан
очн
очн
з/о
очн
очн
01.11.2010
01.11.2010
01.12.2009
01.12.2011
01.12.2011
01.12.2013
01.06.2013
30.11.2013
30.11.2014
30.11.2014
Вольченко Д.О.
Мохорт В.А.
Перелік аспірантів що закінчили аспірантуру
Науковий керівник
ПІБ аспіранта
Кіндрачук М.В. Клімін В.В.
Потягов В.Ю.
Федорчук С.В.
Шевченко О.Л.
Лабунець В.Ф. Лазарєв В.Г.
Тіт В.А.
Супрунович О.С.
Білокур І.П.
ВишневськийО.А.
Вередюк А.
Кіреєва Т.В.
Кириченко І.В.
Форма
навчання
Термін
навчання
з/о
з/о
з/о
очн
з/о
з/о
з/о
з/о
з/о
очн
очн
2005-2009
2007-2011
2005-2010
2008-2011
2002-2006
2004-2008
2007-2011
2002-2006
2004-2008
2004-2007
2004-2007
План захисту дисертацій на 2012-2013 роки
Науковий консультант ПІБ докторанта
Кіндрачук М.В.
Вольченко Д.О.
Науковий керівник
Аспірант
Кіндрачук М.В.
Клімін В.В.
Федорчук С.В.
Шевченко О.Л.
Потягов В.Ю.
Тіт В.А.
Супрунович О.С.
Лазарєв В.Г.
Вишневський О.А.
Вередюк А.
Лабунець В.Ф.
Білокур І.П.
Термін захисту
05.2012
05.2012
10.2012
02.2013
06.2014
06.2013
06.2013
11.2012
11.2012
11.2013
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
КОНФЕРЕНЦІЯХ
2010; 14
2009, 15
2011, 19
Кафедра постійно співпрацює з Інститутом новітніх технологій
Наук. керівник Кіндрачук М.В.:
1. Данілов А.П. Отримав диплом кандидата технічних наук НАУ, 2010 рік.
2. Перро Д.А. ФЛА, 5 курс. Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт.
Планується захист ступеня к.т.н. НАУ у 2013 році.
3. Подлєсний В.М. ФЛА, 5 курс. Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт.
Планується захист ступеня к.т.н. НАУ у 2013 році.
Наук. керівник Кравцов В.І.:
1. Комаров В.В., МЕФ, 3 курс
2. Кисляк М.І., МЕФ, 3 курс. Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт.
3. Чкана Я.В., ФЛА, 3 курс. Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт.9
9
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
2009
1
2010
1
2011
6
2010 диплом ІІ ступеня Дукач Л.Л.
наук. керівник доц. Регульський М.М.
2011 диплом ІІ ступеня Кірієнко О.С. та Хаматова Ю.А.,
наук. керівник доц. Мельник В.Б.
диплом ІІ ступеня Краснопольський В.С,
наук. керівник доц. Регульський М.М.
диплом ІІ ступеня Кисляк М.І. та Комаров В.В.,
наук. керівник проф. Кравцов В.І.
диплом ІІІ ступеня Перро Д.М та Подлєсний В.В.,
наук. керівник проф. Кіндрачук М.В.
диплом ІІІ ступеня Чкана Яна,
наук. керівник проф. Кравцов В.І.
диплом ІІІ ступеня Бурбела Ю.Б.,
наук. керівник доц. Корнієнко А.О.
10
ЗДОБУТКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ КАФЕДРИ
11
Доценту кафедри Корнієнку Анатолію
Олександровичу присуджено у 2011 році
премію Президента України для молодих
вчених
(Указ
Президента
України
№1111/2011 від 09.12.2011)
Асистентом
кафедри
Тісовим
Олександром
Вікторовичем отримано диплом першого ступеня на 5-й
МНТК «Молодь в авіації: нові рішення і передові технології»,
2011.
Рішенням НТК міжнародного товариства з просування
матеріалів і технологій SAMPE (6 жовтня 2011р)
рекомендовано роботу Тісова О.В. для доповіді на
конференції SIECO-12 (Париж, 26-27 березня 2012р).
Аспірант кафедри Данілов Андрій Павлович отримав диплом
кандидата технічних наук НАУ, 2010 рік.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
35
Размер файла
2 639 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа