close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Официальный сайт

код для вставкиСкачать
О?ушыларды? жобалау ?с ?рекет?н??
?алыптауына жа?дай жасау
??
ХАЛЫ?ТЫ ХАЛЫ?ПЕН, АДАМДЫ АДАММЕН
ТЕ?ЕСТ?РЕТ?Н ? Б?Л?М
М.?уезов
?аза?стан Республикасы б?л?м беру ж?йес?
?аз?рг? кезде ?згермел? ж?не ?скеле?
талаптар мен ?ажетт?л?кт? ?ана?аттандыра
отырып,отанды? б?л?м сапасын ?лемд?к
б?л?м ке?ест?г?не к?р?кт?руге о?у процес?нде
ж?мыстар ж?рг?з?л?п, н?тижеге ба?ыттал?ан
?с-?рекет ?ске асуда.
Б?г?нг? к?н талабы н?тижеге ба?ыттал?ан
б?л?м б?р ма?сат?а ж?мыл?ан педагогикалы?
?жымны? е?бег?н?? жем?с?.
Жобаны? ма?саты:
- О?ушыларды? жобалау ?с- ?рекет?нде зерттеуш?л?к
ж?мыстарыны? жандануына ы?пал ету ж?не
??зыретт?л?г?н дамуына жа?дай жасау.
Жобаны? м?ндет?:
- Жобалау ?д?с?н?? теоретикалы? нег?з?н о?ыту
- ?зд?г?нен а?парат жинауына к?мектесу
- Танымды? ?зден?стер?н ти?мд? ?йымдастыру ар?ылы
шы?армашылы? т?л?а ?алыптасуы ?ш?н жа?дай ту?ызу.
- А?паратты? ??зыретт?л?г?н дамуына ы?пал ету.
Жоба обьект?с?: А?паратты? ??зыретт?л?кт? ме?геруге
жа?дай ту?ызу.
Жоба п?н?: Математика п?н?нде жобалау ?с- ?рекет?н
?йымдастыру.
Болжам: Егер математика саба?тарында жобалау ?с?рекеттер?н ?йымдастырса, онда а?паратты ??зыретт?
т?л?аны? ?алыптасуына жа?дайлар жасалады.
К?т?лет?н н?тиже:
- Жобалау ?д?с?н?? нег?здер?н ме?геру
- А?паратты? ??зыретт?л?к т?л?а
- С?йлеу м?дениет? дамы?ан.
- ?з?н- ?з? ба?алай б?лет?н т?л?а
Зерттеу жобасыны? б?рнеше т?р? бар:
- Зерттеу жобасы;
- Шы?армашылы? жоба;
- ?иял?а нег?зделген ойын жобасы;
- А?ппараты? жоба;
- Пратика?а ба?ыттал?ан жоба.
Зерттеу жобасында?ы е? ма?ызды м?селе проблеманы
к?ре б?лу. Б?л жобаны? на?ты ??рылымы бар. Ол
та?ырыпты? к?кейтест?л?г?, зерттеу п?н? ж?не объект?с?,
ма?саты болжамы ж?не со?ан байланысты зерттеу
м?ндеттер?, т?с?лдер?, н?тижен? талдау, ?орытынды ж?не
?сыныстар. Зерттеу жобаларыны? е? к?п тара?ан т?р?.
Шы?армашылы? жобаны? на?ты ??рылымы жо? , ?йткен?
ол со??ы н?тижен?? т?р? мен жанрыны? талабына
нег?зделе отырып дамиды . Ол ?абыр?а газет? т?р?нде ,
мерекел?к сценарий т?р?нде , бейнефильм т?р?нде бола
беред? .
?иял?а нег?зделген ойын жобасы к?п дайынды?ты талап
етед? . ?орытынды ?абылдау ойын ?рекет? ар?ылы ж?зеге
асады. ?атысушылар ?здер?не на?ты р?лдерд? та?дайды .
Б?ндай жобаны? н?тижес? ?с-?рекетт?? со?ында
ай?ындалады .
А?паратты? жоба ? кез келген объект не ??былыс туралы
а?парат жинау?а нег?зделед? . Жоба?а ?атысушы жинал?ан
а?паратты талдап , ?орытындылай б?лу керек.
Практика?а ба?ыттал?ан жоба ?атысушыларды? со??ы
н?тижес?н?? на?тылы?ымен ерекшеленед? . Н?тиже жоба?а
?атысушыларды? ?леуметт?к ?ызы?ушылы?ына ба?ытталуы
ти?с . Б?л жобаны? ??рылымы на?ты болады . Ол сценарий
т?р?нде жасалады да жоба?а ?атысушылар н?тижеге жету
?ш?н ?з м?ндет?н на?та орындайды да ж?не жобаны
кезендерге б?л?п ?ор?ау ?ажет.
Жобаны? есеб? т?мендег?дей б?л?мдерден т?рады:
- к?р?спе б?л?м?;
- ж?рг?з?лген ж?мыстарыны? есеб?;
- болжау ж?не ?орытынды;
- ?с ?рекет ба?дарламасы;
- пайдалан?ан ?дебиеттер
К?р?спе б?л?м?нде ? зерттеу ж?мысыны? на?ты ма?саты ай?ындалып,
зерттеуд?? ?андай м?селен? шешуге ба?ыттал?аны ж?не зерттеу
ж?рг?з?лген орны, мерз?м?, зерттеуге ?атысушыларды? ??рамы
к?рсет?лед? .
Ж?рг?з?лген ж?мыстарды? есеб? ? зерттеу объект?с?? сипаттамасы,
ж?мыс ?д?с?, н?тижес?. Зерттеуд?? н?тижес? ж?йел? та?ырыпты?
ма?сатына сай: таблица, сызба, диагностика ж?не тезис т?р?нде болу
м?мк?н
Болжау ж?не ?орытынды - б?л ?л? ай?ындалма?ан логикалы?
д?лелденбеген ж?не т?ж?рибеден ?тпеген б?л?м. Егер болжам теория?а
айналмаса, жал?ан?а айналады.Болжанда?ы басты талап
материалдармен кел?с?лу? ти?с.
?с- ?рекет ба?дарламасы ? о?ушыларды? ?здер? ж?рг?зген ?сшараларын сипаттау, алда?ы уа?ытта ж?рг?з?лет?н ?с- шараларды
жоспарлау
Пайдалан?ан ?дебиеттер т?з?м?- ?олданыл?ан барлы? ?дебиеттер
т?з?лед?.
Жобамен ж?мыс ?стеу кезе?дер?
Ж?мыс
кезе?дер?
О?ушыларды?
?ызмет?, ?с-?рекет?
М??ал?мн?? ?ызмет?,
?с-?рекет?
Мотивация, м?селен? ?ою,
жобаны? та?ырыбын та?дау,
ма?сатын аны?тау, м?ндеттер?н
ай?ындау
М??ал?ммен а?парат
туралы ??г?мелес?п,
тал?ылайды.
М?селен? аны?тайды.
Болжам жасайды.
Ма?сатты на?тылайды
О?ушыны ынталандыру.
Жобаны? ма?ынасымен
таныстыру. Ма?сат ?ою?а ,
м?ндеттер?н аны?тау?а
к?мектесед?.
А?паратты жинау ж?не талдау
жолын аны?тау. ?орытынды
н?тижен? ?сыну жолдарын
та?дау (есеп беру т?р?). ?рд?ст??
н?тижес?н ба?алау процедурасы
мен критерий?н аны?тау,
м?ндеттер?н б?л?су.
?с - ?рекет жоспарын
??растыру, мезг?л?н
аны?тау, н?тижен?
к?рсету формасын
та?дау.
Зерттеу та?ырыбына
байланысты ?р топта
м?ндеттерд? б?лу.
Идея ?сынады, болжам
жасайды.
О?ушыларды п?н
м??ал?мдер?н?? ке?ес беру
тобымен таныстырады.
Мазм?ны
Жоспарлау
Жоба?а ену
1. ?ызметт? , ?с - ?рекетт? ?йымдастыру
Н?тижен?
?орытындылау
А?паратты ?здеу
2. ?с - ?рекетт? ж?зеге асыру.
А?параттты жинау, аралы?
м?ндеттерд? шешу.
Жасал?ан болжам?а байланысты
ал?ан н?тижен? талдау, жина?тау,
?орытындыны т?жырымдау.
Керек а?паратты ?ылыми
?дебиеттерден, интернет
жел?с?нен ?здеу, ?р?ктеу
ж?не о?у.
Зерттеу ж?рг?зу.
А?ымда?ы ?зден?ст?к,
аналитикалы? ж?не
практикалы? ж?мыста
к?мектесед?. О?ушылар?а жа?а
тапсырмалар беред?.
Ба?ылайды, ке?ес беред?.
А?паратты талдайды,
Ба?ылайды. Презентация
т?жырымдайды. Н?тижен? даярлауда консультациялы?
с?рыптап жазады, жобаны ж?не ?д?стемел?к к?мек
?ор?ау?а ж?не
жасайды.
презентация жасау?а
материалдарды
дайындайды.
д?ске ж?не
?мыс н?тижес?не
?а беру
Презент
ация
3. Ж?мысты? н?тижес?н к?рсету ж?не ба?алау.
Жоба бойынша ат?арыл?ан
ж?мыс?а есеп беру.
Жобаны ?ор?айды ,
тал?ылау?а ?атысады.
Ты?дайды, ?атысушы рет?нде
б?р?зд? с?ра?тар беру?не
болады.
Жалпы ж?мысты? н?тижес?н
талдау ж?не ?орытындылау. ?ой?ан
ма?сат?а жетуд?? талдауы.
Рефлексия.
?з?н - ?з? ба?алайды.
?жымды? талдау мен
Жет?ст?ктер мен
ба?алау?а ?атысу.
кемш?л?ктерд?? себептер?н Рефлексия.
талдайды.
2009-2010 о?у жылында Сакенова Айда ?Киел? сандар?
?ылыми жобасына ?атысып, ?арМУ II д?режел?
дипломмен,Балапан Асылжан ?Математиканы? шы?у
тарихы? ?ылыми жоба?а ?атысып, ?арМУ ал?ыс хатпен
марапатталды.
2010-2011 о?у жылында Каким Мадина ?Кер? есептер
??растыру? ?ылыми жобасына ?атысып, ?арМУ III
д?режел? дипломмен,Толеухан ??ндыз ?Квадрат
те?деулерд? шешу ?д?стер?? ?ылыми жобасын ?ор?ап,
сертификат?а ие болды.
2011-2012 о?у жылында Тиышты? Балзада ?Тез есептеу
?д?стер?? ?ылыми жобасына ?атысып, КАРМУ II д?режел?
диплом, ЖЗ?ПА 41-ш? де?гейл? мектепт?к о?у зерттеу
ж?мыстарыны? ба?дарламасына енд?.
О?ушыларды? ?ылыми жоба?а ?атысуы. 2009-2010о?у жылы
?
О?ушыны? аты -ж?н?
сыныбы
та?ырыбы
н?тижес?
1
Сакенова Айда
5В
Киел? сандар
?арМУ III д?режел? диплом
2
3
4
Каким Мадина
Тиышты? Балзада
Балпан Асылжан
6В
6В
5А
Кер? есептер ??растыру
Тез есептеу ?д?стер?
Математиканы? шы?у тарихы
?арМУ ал?ыс хат
5
Базарбаев Бейбарыс
6А
Санауды? бас?а системалары
Сертификат
О?ушыларды? ?ылыми жоба?а ?атысуы. 2010-2011о?у жылы
?
1
О?ушыны? аты -ж?н?
Толеуханова ??ндыз
сыныбы
8В
та?ырыбы
Квадрат те?деулерд? шешу ?д?стер?
н?тижес?
Сара ар?а дарыны
2
Каким Мадина
7В
Кер? есептер ??растыру
КарМУ III д?режел? диплом
3
Тиышты? Балзада
7В
Тез есептеу ?д?стер?
?арМУ II д?режел? диплом
О?ушыларды? ?ылыми жоба?а ?атысуы. 2011-2012о?у жылы
?
1
2
3
О?ушыны? аты -ж?н?
Сакенова Айда
Каким Мадина
Тиышты? Балзада
сыныбы
7В
8В
8В
та?ырыбы
Киел? сандар
Кер? есептер ??растыру
Тез есептеу ?д?стер?
н?тижес?
4
Толеуханова ??ндыз
8В
Квадрат те?деулерд? шешу ?д?стер?
?арМУ ал?ыс хат
КАРМУ II д?режел? диплом, ЖЗ?ПА 41-ш?
де?гейл? мектепт?к о?у зерттеу ж?мыстарыны?
ба?дарламасына енд?
Зерттеу ж?мысыны? ба?алау критерий?
?
1
2
3
4
5
6
Ба?алау критерий?
А?паратпен ж?мыс ?стеу?,
зерттеу
ж?мыстарында
д?рыс пайдалануы
Зерттеу ж?мысыны? жазылу
т?рт?б?
?м?рмен байланыстылы?ы
Зерттеу ж?мысын
б?лу?
?ор?ай
С?йлеу м?дениет?
?з
п?к?р?н
д?лелдей алуы
айтып?,
балы
Б. Блум таксономиясы
бойынша жобалау
К?рсетк?ш
?лшеу?ш
де?гей?н ж?йелеу
Шарты
Б?лу
Т?с?ну
?олдану
Талдау
Топтау
Зерттеуд??
айта алды.
?ылыми
аппаратын
Ма?сат, м?ндет, болжам деген?м?з
не? К?т?лет?н н?тиже деген?м?з не?
зерттеу
ж?мысыны?
аппараттарын талдай
Ма?сатты?
м?ндеттен
айырмашылы?ы ?андай? Мына
зерттеуде
?зектт?л?к
?алай
аны?тал?ан?
Ма?сатымен
байланысы ?андай?
К?рсет?лген
м?селен??
?зект?л?г?н,
оны
зерттеуде
ма?сатын, м?ндет?н, о?ан болжам
жасай алады. К?т?лет?н н?тижес?н
ай?ындай алады.
Атал?ан
м?селен?
зерттеуд??
?ылыми
аппараттары
?андай
болады?
К?рсет?лген
м?селен?
шешу жолдары ?андай?
Зерттеуд??
?ылыми
аппараттарыны?
арасында?ы
саба?тасты?ты айта алады.
Зерттеуд??
ма?саты
?алай
аны?талады? К?т?лет?н н?тиже
?алай
??рылады?
Зерттеуд??
?ылыми
аппаратында
?андай
с?йкесс?зд?ктер болуы м?мк?н?
?з
бет?мен
проблемалы?
та?ырып алып, ?н?мд? жоба жаза
алады.
Та?дап
алын?ан
та?ырыпты?
м?селес?н шешуде ?андай п?к?рлер
?осты?? М?селен? шешу жолдары
?андай?
Дайын
?ылыми
алады
Ма?саты:
- О?ушыларды? шапша? есептеуге. зерттеуш?л?к ж?мыстарыны?
жандануына ы?пал ету ж?не ??зыретт?л?г?н дамуына жа?дай жасау.
М?ндет?:
- Жобалау ?д?с?н?? теоретикалы? нег?з?н о?ыту
- ?зд?г?нен а?парат жинауына к?мектесу
- Танымды? ?зден?стер?н ти?мд? ?йымдастыру ар?ылы шы?армашылы?
т?л?а ?алыптасуы ?ш?н жа?дай ту?ызу.
- А?паратты? ??зыретт?л?г?н дамуына ы?пал ету.
Обьект?с?: А?паратты? ??зыретт?л?кт? ме?геруге жа?дай ту?ызу.
П?н?: Математика п?н?.
Болжам: Егер шапша? есептеуд?? ?д?стер?н толы? ме?герсе, математика
саба?тарында ?с- ?рекеттер?н ?йымдастырса, онда математикадан
а?паратты ??зыретт? т?л?аны? ?алыптасуына жа?дайлар жасалады.
К?т?лет?н н?тиже:
- Шапша? есептеуд?? ?д?стер?н ме?геру
- А?паратты? ??зыретт?л?к т?л?а
- ?з?н- ?з? ба?алай б?лет?н т?л?а.
.ы.
Проблеманы
к?ред?,ай?ындайды, шешу
жолдарын ?арастырады.
??зыретт?л?г? дамиды
?з ойын ашы? жетк?зе
алады
Т?с?ну? тере?дейд?
Талдап, тус?н?п,топтап,ба?алай
алады
Жобалау
?с- ?рекет?
О?ушыларды? белсенд?л?г?
артады
ББД жо?ары
де?гейге к?тер?лед?
?з бет?мен ж?мыс жасай
алады
Ж?мысты? н?тижес? ?ызы?тырады
Б?г?нг? к?н? о?ушыларды жобалау ?с-?рекет?не баулу, о?ут?рбие процес?нде басты ма?сат?а айналып отыр.
О?ушыларды? жобалау ?с?мен айналысуы, б?р?нш?ден,
б?секеге ?аб?летт? болуын, ек?нш?ден, м??ал?мн?? е?бег?н??
жем?ст? болуын дара жолы деп т?с?ну?м?з керек.Н?тижеге
ба?ытап б?л?м беру -о?ушы санасына жетк?зе б?лу
м??ал?мн?? профессионалды? шеберл?г?мен, ?скерл?г?мен
т?келей байланысты, ?ана - ?м?р т?т?асы? болса, ??стаз ?
мектеп т?т?асы? десек арты? айтпаймыз.Б?г?нг? мектеп
о?ушылары ерте?г? ел иелер? б?л?м шы?ыны? би?г?нен
к?р?н?п, мектеп м?ртебес?н к?терер о?ушылар к?п болсын.
Пайдаланыл?ан ?дебиеттер:
?аза?стан Республикаыны? Б?л?м беру туралы за?ы, (2007 ж.)
ГОСО 2002 ж?не ГОСО 2006
?ылыми зерттеуге к?р?спе. О?у ?д?стеел?к ??рал. ??растырушы авторлар: Жунусова М.Р.,
Ильясова Д.С., ?ара?анды 2009 ж.
Зерттеуш?л?к о?ыту технологиясыны? ??зыретт?л?ктерд? ?алыптастыруда?ы р?л?. Жа?а
тенологиялар журналынан ма?ала. Авторы:Жексенбаева ?.Б., Игенбаева Б.?.
Кочнева Г.И. Организация проектно-созидательной формы обучения //Химия в школе
2000 -?8 С.38-40
Сергеев И.С. Как оргпнизовать проектную деятельность учащихся ?Москва: АРКТИ,
2006- 80 с.
Ты?да?андары?ыз?а
рахмет!
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
109
Размер файла
2 338 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа