close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дарынды балалармен жұмыс

код для вставкиСкачать
?аб?лет? жо?ары о?ушыларды?
бей?м?н аны?тау
Бастауыш сынып м??ал?м?
Какенова Даметкен Мугдариевна
?Р Б?л?м туралы За?ында мемлекетт?к саясат нег?з?нде е?
ал?аш рет ??р баланы? жеке ?аб?лет?не ?арай интелектуалды
дамуы, жеке адамны? дарындылы?ын дамыту? м?селес?
?арал?ан.
О?ушыны? зерттеуш?л?к, жобалаушылы? ?аб?лет? оны?
ойлауы мен ?с ж?з?ндег? ?рекеттер? ар?ылы дамиды.
?р баланы? жеке ?аб?лет?н аны?тап, оны сол ба?ытта жетелеу?стаз парызы.
Балалар ерте кезден бастап белг?л? б?р ?с-?рекетке ?аб?летт?л?к
бай?атады (сурет салады,билейд?, ?ле? айтады,белг?л? б?р
музыкалы? ??ралда ойнайды,м?с?н салады). Б?ра? б?л
?аб?летт?л?кт? ?алыптастырып, ж?йел? дамытып отырмаса, ол
?аб?лет жас ?скен сайын б?рте-б?рте жойыла бастайды, жас
жетк?ншект?? болаша? к?с?би ?м?р?не ба?ыт-ба?дар бере
алмайды.
?аб?летт?л?к-адамны? жеке
басына т?н белг?л? б?р ?с-?рекетт? орындауда жетекш? р?л
ат?аратын ерекшел?к, белг?л? б?р т?с?лд? шешудег?
шапша?ды?ты?, т?ра?тылы?ты? к?р?н?с беру?.
??аб?лет? т?с?н?г?н?? ?ылыми ?ш нег?зг?
к?рсетк?ш?
1.?аб?лет-б?р адамды ек?нш?с?нен ажырататын
дара психологиялы? ерекшел?к. Барша?а
б?рдей т?н ?асиеттер? ?аб?лет бола алмайды.
2.?аб?лет-барша т?л?а?а т?н бол?ан орта? сапа
емес, кей адам?а ?ана дары?ан ?андай да б?р не
б?рнеше ?с-?рекетт? табысты орындау?а
жарайтын ?зара епт?л?к.
3.?аб?лет-на?ты адам?а топтал?ан б?л?м, епт?л?к
ж?не да?дылардан о?шау, ?ажет ?рекетт? игеру
жел?с?нде ?ана к?р?нед?.
?аб?лет? жо?ары о?ушыларды?
бей?м?н аны?тау
О?ушыны? бей?мд?л?г?н
аны?тау
?н, би, сурет, спорт т.с.с
Ата-анадан сауалнама алу
Бала?ызды? бойынан
?андай ерекшел?к
бай?алады?
?Мен? не ?ызы?тырады??
Жекелей ??г?ме, п?к?рлесу
Бай?ау пара?ы ар?ылы
?андай ?й?рме т?рлер?не
?атыс?ы? келед??
?аб?лет? жо?ары о?ушылармен ж?рг?з?лет?н ж?мыс жоспары.
2012-2013 о?у жылы
р/с
Ж?мыс мазм?ны
Мерз?м?
1
?аб?летт? о?ушыларды аны?тау
Саба? барысы кез?нде
2
Жекелей ??г?ме ж?не п?к?рлесу ?Мен? не
?ызы?тырады?? та?ырыбына
?нем?
3
Саба? ж?не саба?тан тыс уа?ытта жекелеме ж?мыс
ж?рг?зу
кез?нде
4
?осымша тапсырмалар беру (рефераттар, ??г?мелер
жазып келу)
Саба?тан тыс уа?ытта
5
?аза? т?л?, ана т?л? п?н? бойынша логикалы?
тапсырмалар?а арнал?ан ж?мыс д?птер?н
ж?рг?зу (бос уа?ытта орындап отыру)
?азан айынан мамыр айына дей?н
6
Д?ние тану п?н?нен ж?не ана т?л? п?н?нен рефераттар
жазу
Та?ырып?а байланысты жоба ?ор?ау?а
?атыстыру
7
?осымша математика саба?ы бойынша блиц с?ра?жауаптар ?йымдастыру (шапша?ды??а)
?нем?
8
Ауызша жатты?улар ж?рг?зу
Саба? со?ында
9
Математика, ?аза? т?л? п?н? бойынша тест алу
Ай сайын
10
Мектепш?л?к олимпиада?а ?атысу
кез?нде
11
?алалы? жарыстар?а ?атысу
кез?нде
12
?А?бота?,?Сарыар?а дарыны? т.б. интеллектуалды?
сайыстар?а ?атысу
кез?нде
Ж?мыс жоспары мынадай
ж?йелеу кезе?дер?не б?л?нед?
Б?р?нш? кезе?.
Ерекше ?аб?летт?
о?ушыларды
аны?тау
Ек?нш? кезе?.
О?ушы
?аб?летт?л?г?н??
ба?ытын
аны?тау
?ш?ш? кезе?.
Ой ?р?с?н дамыта
т?су ?ш?н
ж?мыс ж?йес?н
??ру
Т?рт?нш? кезе?.
?аб?лет? жо?ары
о?ушылармен
жекелеген
ж?мыстар
ж?рг?зу
О?ушыларды? саба?тан тыс уа?ытта?ы ?с?рекеттер?
?
?й?рмелер,
секциялар
1 А?ылшын т?л?
2 Шахмат,
О?ушы
саны
6
Мекен жайы
Н?тижес?
ЖмЖС, АВЦ
1 сертификат
2
?41 ЖББ ОМ
10, 1
ЖмЖС
4 Каратэ
3
1
?41 ЖББ ОМ,
?43 ЖББ ОМ
5 Таэквандо
1
СК
?А?жолтай?
6 Ж?зу
2
СК
?Н Абдиров?
7 Фортопиано
1
то?ыз??мала?
3 Би, сурет
5-диплом (I,II-орын),
2-мада?тама
I, II, III-орын дипломдары,
медаль (?ара?анды, Семей,
Алматы ?.)
I, II-орын мада?тама,
Республ. бойынша 1 алтын
медаль (2011-12)
?2 обл. музыка Республ. ?А? к?герш?н? ?нер
мектеб?
сайысы (диплом), ?К?ншуа??
(3-ш? д?режел? лауреат
кубогы)
Интеллектуалды? сайыстар т?рлер?
?Бастау?
математикал
ы? турнир?не
?атыс?аны
?ш?н
сертификат
2 ??? сынып
2 о?ушы
2010-11 жж
?Сарыар?а
дарыны?,
?Парасат?
зияткерл?к
сайысына
?атыс?аны ?ш?н
сертификат
2 ??? сынып
5 о?ушы
2010-11 жж
3
??? сынып 3
о?ушы
2011-12 жж
?Кенгуруматематик?
сайысына
?атыс?аны ?ш?н
сертификат
3 ??? сынып
3 о?ушы
2011-12 жж
?А?бота?
интеллектуалды
марафонына
?атыс?аны ?ш?н
сертификат
3 ??? сынып
3 о?ушы
2011-12 жж
4 ??? сынып
10 о?ушы
2012-13 жж
Республикалы? ?Зерде? жас зерттеуш?лер конференциясына
?атысушылар
?
Фамилиясы, аты
1
2
Та?ырыбы
Ба?ыты
Жетекш?с?
Кикимова Мадина ?Бес?к - ?астерл?
б?йым? 2011ж
3 ??? сынып
Салт-д?ст?р
ба?ыты
Какенова
Даметкен
Мугдариевна
Кусбекова Дильназ ??ымызшипалы сусын?
2012ж
4
??? сынып
Денсаулы?
ба?ыты
Какенова
Даметкен
Мугдариевна
Жас зерттеуш?лерд?? ша?ын ?ылым академиясыны?
?ылыми практикалы? конференциясы
(облысты?)
? Фамилиясы,
аты
Та?ырыбы
Ба?ыты
Жетекш?с?
Н?тижес?
1 Кикимова
Мадина
?Т?сау кесу?
2010ж
2 ??? сынып
Салтд?ст?р
ба?ыты
Какенова Сертификат
Даметкен Жина??а енд?
Мугдариевна
2 Кусбекова
Дильназ
?Н?ра
?зен?н??
экологиясы?
2011ж
3 ??? сынып
Экология
ба?ыты
Какенова Сертификат
Даметкен Жина??а енд?
Мугдариевна
Мектепш?л?к олимпиада жет?ст?ктер?
2012-2013 о?у жылы
?
П?н?
?пай саны
Н?тижес?
1
Фамилиясы,
аты
Джусупова Н
?аза? т?л?
14
I орын
2
Жа?анова А
?аза? т?л?
13
II орын
3
Мауленов Д
Математика
25
II орын
4
Махметов Б
Математика
24
III орын
5
Оразалы М
Д?ниетану
14
II орын
6
Базилов А
Д?ниетану
14
I орын
?Парасат? марафонына ?атыс?ан 4 ???
сынып о?ушылары
?
?
?
?
?
Базилов Айдос
Жа?анова Алуа
Кабильдин Жанарыс
Кусбекова Дильназ
Оразалы Ма?сат
2012-2013 о?у жылында?ы 4??? сынып
о?ушыларыны? сапа к?рсетк?ш?
100%
100%
90%
77%
80%
70%
60%
Сапа
50%
?лгер?м
40%
30%
20%
10%
0%
1 то?сан
?орытынды
-?р ж?мыс т?рлер? талданып, сараптама жасалып
отырылады:
-?аб?лет? жо?ары балаларды мектеп?ш?л?к, ?алалы?,
облысты?, республикалы? ?с-шаралар?а ?атыстырып,
?аб?леттер?н д?лелдеу.
-?р ?аб?летт? баланы? ынтасын, дарындылы?ын ?амти
отырып, шы?армашылы? ж?мыстарын тарату?а
м?мк?нд?ктер бар;
-Осы жа?дай ?аб?летт? баланы ба?ылау?а, д?рыс ба?ыт
беруге, жеке т?л?алы? дамуына м?мк?нд?к ту?ызады:
-Жас ерекшел?г?н ескере отырып ?аб?лет?не ?арай баланы
ж?йел? дамытып, ?олдау к?рсет?п отырса келешек
жастарды? мемлекет?м?зге ?келер ?лес? зор болады.
Назарлары?ыз?а
рахмет !!!
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
152
Размер файла
1 319 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа