close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Психолого-педагогически център

код для вставкиСкачать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КОНЦЕПЦИЯ
за преструктуриране
на Психолого-педагогически
център
към Дирекция
“Образование, култура и
социални дейности”
община Панагюрище
Вече 5 години предоставя
психологически услуги на
Центърът
е
под
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ
учениците от общинската
Екипът
му се състои
от
ръководството
на
образователна
ЦЕНТЪР мрежа,
двама психолози.
Директор
дирекция
техните родители
и
е създаден
през 2002г.
“Образование,
култура
и
учители.
социални дейности”
ДЕЙНОСТ НА ППЦ
1. Диагностика на затрудненията в интелектуалната, личностната и
поведенческа сфера;
2. Индивидуални консултации за ученици и родители, семейно
консултиране;
3. Организиране и участие в тематични срещи с ученици, родители
и учители;
4. Консултиране на учители от детските градини и училищата в
общината;
5. Изработване и реализиране на обучителни програми за
педагогическите екипи;
6. Провеждане на психологически изследвания сред ученици,
родители и учители;
7. Сътрудничество с институции и организации, работещи по
проблемите на детето и семейството;
8. Участие в училищните екипи, работещи с деца със СОП;
9. Дейности, свързани с повишаване на психологическата
грамотност на общността;
10. Превенция и корекция на рисково поведение сред
подрастващите;
11. Изготвяне на експертни становища;
ВАРИАНТИ ЗА
УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ДЕЙНОСТТА НА ППЦ
вариант А
Финансовата издръжка на Центъра и
заплатите на неговия екип са от
общинския бюджет.
Центърът се ангажира с:
училищата
на общината
Тованаетериторията
модел, който
детските градини
развиват областните
сътрудничество с местните институции
(Дирекция за социално подпомагане,
градове
в
страната,
в
Полиция и др.)
предоставяне на платени
услуги (експертни
съответствие
с богатия
опит
становища, психотерапевтична работа,
на европейските
държави.
логопедични
услуги за възрастни),
средствата от които постъпват в общинския
бюджет.
вариант Б
Финансовата издръжка на Центъра
и заплатите на неговия екип са от
бюджетите на училищата.
Центърът се ангажира с проблемите
на училищата и предлага ограничен
пакет от психологически услуги,
съобразно длъжностната
характеристика на педагогическите
съветници.
ЩАТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Вариант А:
Психолози – 2 щата
Логопед – 1 щат
касиер – ½ щат и
чистач – ½ щат
Вариант Б
Психолози – 2 щата
Логопед – 1 щат
(обслужващ и
останалите
институции в
сградата, ангажимент
на общината)
Предложението за включване на логопед се налага от
факта, че твърде голям процент от децата имат
говорни нарушения.
вариант А
ПАКЕТ УСЛУГИ
ПСИХОЛОЗИ
диагностика на обучителни трудности;
психологическо консултиране на деца и възрастни;
консултиране на педагози;
работа с групи ученици в “Час на класа”;
психотерапия за деца и възрастни;
диагностика на личността и издаване на експертни
становища;
изработване и реализиране на тренингови програми
за деца, за педагози, за родители;
групи за собствен опит, терапевтични групи;
ЛОГОПЕД
диагностика на комуникативните нарушения при
деца и възрастни;
корекция на комуникативните дефицити;
консултиране на родители и педагози по проблемите
на комуникативните нарушения в детска възраст;
ПАКЕТ УСЛУГИ
вариант Б
Пакетът от услуги е предназначен само за ученици от
общинските училища в гр.Панагюрище.
ПСИХОЛОЗИ
•диагностика на обучителни трудности;
•психологическо консултиране на ученици,
техните педагози и родители;
•работа с групи ученици в “Час на класа”;
ЛОГОПЕД
•диагностика на комуникативните нарушения
при учениците
•корекция на комуникативните дефицити;
•консултиране на родители и педагози по
проблемите на комуникативните нарушения в
детска възраст;
вариант А
СИЛНИ СТРАНИ
Голям пакет от услуги:
o
o
o
o
Консултиране
Диагностика
Психотерапия и корекционна работа
Изработване и фасилитиране на
тренингови програми
СИЛНИ СТРАНИ
вариант А
Широк кръг рецепиенти:
o
o
o
o
o
Ученици от общинските училища, техните
родители и педагози;
Ученици от професионалните гимназии,
техните родители и педагози;
Възпитаници на детските заведения, техните
родители и педагози;
Граждани, които имат потребност от услугите
на специалистите на Центъра;
Институции:
• Отдел “Закрила на детето”
• Детска педагогическа стая
• Общинска администрация
• Общински медии
СИЛНИ СТРАНИ
вариант А
o
Услугите на екипа от психолози и
логопед са достъпни за всички
жители на общината.
o
Съществуването на Центъра като
общинско звено и предоставянето
на широк спектър от услуги е
предпоставка за търсенето на
възможности за финансиране на
дейностите по различни фондове и
програми.
вариант Б
СИЛНИ СТРАНИ
Общинският бюджет не се
натоварва с издръжката на
Центъра.
вариант А
СЛАБИ СТРАНИ
Средствата за издръжка на Центъра и
за заплатите на специалистите са
изцяло от общинския бюджет.
СЛАБИ СТРАНИ
вариант Б
Ограничен пакет услуги. Изцяло отпадат услугите:
•детска психотерапия;
•психотерапия за възрастни;
• диагностика на личността и издаване на
експертни становища;
•изработване и реализиране на тренингови
програми за педагози и за родители;
•групи за собствен опит;
•терапевтични групи;
•диагностика на комуникативните
нарушения при възрастни;
•корекция на комуникативните нарушения
при възрастни;
СЛАБИ СТРАНИ
вариант Б
Стесняване кръга на рецепиентите на услугите,
предлагани от Центъра. Около 1800 деца от
А също такамрежа
и:
образователната
на общината, техните
учители и родители не биха имали достъп до
услугите на специалистите. Това са:
•учениците във възрастова група
•децата
•жителите
във възрастовата
на
група
във
3г.-6г.,
•Граждани
наобщината
общината,
които
14г. – 19г., които се обучават в
възпитаници
възрастта
14г.детските
19г., обучаващи
заведения на
са извън на
образователната
професионалните гимназии на
общината
се
в профилирани
гимназии,
мрежа
(лица над 18г.);
територията на общината
(къмизвън
момента
община
- 750Панагюрище;
деца);
(към момента - 1065);
вариант Б
СЛАБИ СТРАНИ
Услугите на Центъра не биха могли да ползват
институциите, с които до момента си
сътрудничим – инспектор Детска педагогическа
стая, отдел”Закрила на детето”, вестник
“Оборище”, местна телевизия “Астра-Пан”.
Натоварват се допълнително бюджетите на
училищата.
АКЦЕНТИ
В общинската програма
Липсват и специалисти с
Броят наче
извършените
Въпреки
резултатите
от
образованието
и
грижата
за
децата
В мрежата
на
образованието
в
необходимата
квалификация
В
общината
няма
друга
психологически консултации за
са
дейността
на специалистите
в
заложени
като
приоритетна
област.
община
Панагюрище
учат
3885
деца.
(в
т.ч.
психолози
и
алтернатива
на предлаганите
изминалите
години
нараства
Центъра
са децата
трудно визмерими
Броят на
отделните
училища
Впропорционално,
съгласие
с
това,
системата
от
психиатри),
които
да
което
показва, че
от
екипа на ППЦ
услуги.
количествено
и назначаването
се съотнасят
към
не позволява
на и
дейности,
насочени
към
възпитание
все повече
хора
прибягват
покрият
нуждите
на до
педагогически
съветник
към
всяко
бъдещи
ползи,
тя
емладите
изключително
грижа
за
децата
и
хора
услугите
на Центъра.
гражданите
от подобен типби
училище.
важна
и съществена.
следвало
да се развива и
услуга.
усъвършенства.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
24
Размер файла
528 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа