close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ И

код для вставкиСкачать
ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ И
ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ
РИО – СОФИЯ-ГРАД
Институции, осигуряващи ресурсно
подпомагане на интегрирани деца и
ученици:
Ресурсен център ПИОВДУСОП
СОУ за ДНЗ “Луи Брайл”
ССУ с ДГ за ДУС “Проф. д-р Дечо Денев”
ДЛЦ “ Юрий Венелин”
Интегрирано обучение /включващо
образование/ подкрепяща среда
Интегрирано обучение – детето се
приобщава към средата
Включващо образование – средата се
променя/адаптира към детето
Подкрепяща среда – осигуряване на
адаптирани технически средства, методи и
похвати на преподаване и др. според
дефицитите
Документи, определящи държавната
политика по отношение на децата със СОП:
- Национален план за интегриране на деца и ученици със
специални образователни потребности в системата на
образованието;
- ЗНП;
- ППЗНП;
- Наредба № 1/ 23.01.2009 г. на МОН за обучение на деца и
ученици със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявания;
- Наредба № 11 /28.03.2005 г. на МОН за приемане на
ученици в държавни и в общински училища;
- Наредба №3/15.04.2003 г. на МОН за системата на
оценяване;
- Правилник за дейността на ресурсните центрове.
Правомощия на ЕКПО към РИО:
Да приема и разглежда документи и извършва оценка на образователните
потребности на деца и ученици със специални образователни потребности
и/ или хронични заболявания.
Да препоръчва вида и формата на обучение на децата и учениците със
специални образователни потребности и/ или хронични заболявания.
Да препоръчва вид на ресурсното осигуряване и подпомагане.
Да извършва консултативна дейност и да осъществява психологическа
подкрепа на родителите при вземане на решение за избор на детско
заведение/училище/ специално училище.
Да оказва методическа помощ, координация и контрол на училищните
екипи при изготвяне на индивидуалните образователни програми.
Да извършва процедура за отлагане на ученици от първи клас за учебната
2010/2011г.
Да оказва специализирана помощ на училищните екипи при преценката за
издаване на удостоверение за училищна готовност на децата със специални
образователни потребности и хронични заболявания за първи клас.
Да оказва специализирана помощ на училищните екипи за избор на
програми, стимулиращи училищна готовност.
Необходими документи за извършване на
комплексно педагогическо оценяване от ЕКПО
към РИО
- молба по образец от родител/настойник;
- медицински документ – протокол от ЛКК, ТЕЛК,
логопедичен статус, психологичен статус, други;
- копие от удостоверение за раждане;
- психолого-педагогическа характеристика;
- удостоверение за завършена подготвитилна
група, клас, етап;
- творчески работи на детето/ученика.
Осигуряване на ресурсно подпомагане
1. ЕКПО към РИО издава становище с вид и форма на
обучение, както и ресурсното подпомагане.
2. Родителят представя копие от становището на директора на
училището/детската градина.
3. Въз
основа
на
становището
директорът
на
училището/детската градина подава заявление до началника
на РИО с копие до директора на РЦ, ДЛЦ, СОУ за ДНЗ, ССУ за
ДУС , 99 ОБУ.
4. Заявлението съдържа: имена на ученика, клас, номер на
становището, издадено от ЕКПО към РИО, ЕГН, вида
нарушение, предишно учебно заведение.
5. Заявлението се попълва при постъпването на дете/ученик
със СОП и при напускането му, като се попълват отново
всички данни и се допълва в кое училище/детска градина
отива ученика.
Формиране на вътрешноучилищен екип
След постъпването на ученик/дете със СОП в
общообразователно училище/детска градина,
съгласно чл.28, ал.6, чл.37, ал. 3 от ППЗНП,
чл. 26, ал. 1 от Наредба № 1/23.01.2009 г. на
МОН в училищата и детските градини се
сформират
работни
екипи (вътрешноучилищен екип - ВУЕ).
Диагностичният екип се състои
от :
Председател - учител
на група/паралелка, в
която се обучават
интегрирано
ученици със
специални
образователни
потребности.
Членове: психолог, и/или
педагогически съветник,
учител – специален педагог,
логопед.
Родителите или
настойниците, както и
други специалисти при
необходимост.
Диагностичният екип се назначава
със заповед на директора от 1 септември за
срок една учебна година, работи
целогодишно по график, приет с решение на
педагогическия съвет и утвърден от
директора на детската градина или
училището.
Заседанията на екипа са редовни, когато
присъстват всички членове. Решенията
се взимат с пълно мнозинство.
Функции на ВУЕ:
1. Осигурява необходимите дидактически и тестови
материали за комплексното педагогическо оценяване в
специално обзаведена за целта стая.
2. Провежда оценяването на образователните потребности,
като всеки от членовете на екипа работи индивидуално и
изготвя писмен доклад за всяко дете /ученик, който се
представя на председателя на екипа след приключване
на оценяването
3. Изготвя становището си и попълва карта за оценката за
всяко дете или ученик на съвместно заседание с всички
членове на екипа. Към картата се прилагат писмените
доклади на членовете на екипа.
4. Разработва в началото на учебната година индивидуални
образователни програми за съответната учебна година
съвместно с учителите на съответната група в детската
градина, с класния ръководител в училището, с
възпитателя на група, с психолога, с рехабилитатора, с
логопеда, с родителя, настойник/попечителя и със
специалиста от специализираната институция за деца.
5. Проследява динамиката в развитието на детето или ученика и
изпълнението на индивидуалната образователна програма в края на всеки
учебен срок и изготвя писмен доклад до директора на детската градина или
училището за резултатите от обучението и възпитанието.
6. Представя чрез директора на детската градина или училището на екипа за
комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по
образованието списък с приетите деца и ученици за всяка учебна година за
интегрирано обучение или за обучение и възпитание в специални детски
градини и училища, както и писмен доклад за дейността си в края на всеки
учебен срок.
7. Извършва консултативна дейност с всички деца и ученици в групата или
паралелката, в които са интегрирани деца и ученици със специални
образователни потребности.
8. Извършва консултативна дейност с родителите, настойниците,
попечителите или директорите на специализираните институции за деца,
както и с учителите.
ВАЖНО!!!
В комплексното
педагогическо
оценяване и в подпомагането на
обучението и възпитанието на децата и
учениците със специални образователни
потребности се включват и логопедите
от логопедичните кабинети и от
логопедичните центрове.
Логопедите извършват диагностична,
корекционна,рехабилитационна и
консултативна дейност.
Дейностите се извършват в
извънучебно време.
Логопедите координират дейността си с
ресурсните центрове за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици със специални образователни
потребности и работят в сътрудничество с тях.
ВАЖНО!!!
Когато родителят, настойникът, попечителят
или директорът на специализираната институция за
деца не представи писмено съгласие за оценяване на
детето или ученика с цел осигуряване на психологопедагогическа подкрепа, екипът изпраща чрез
директора на детската градина или училището
уведомително писмо до съответния отдел за закрила
на детето за осигуряване спазването на най-добрия
интерес на детето или ученика.
ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОГРАМИ
-Потенциални възможности и потребности на
детето/ученика;
- Цели и задачи;
- Методи, средства и област на дейности;
- Критерии за определяне на напредъка на
детето/ученика;
- Постигнати резултати;
- Предложения за промяна в програмата.
ИОП включва конкретни задачи в рамките на
учебните програми по един или повече учебни
предмети от училищния учебен план.
На основание
Наредба №1/23.01.2009г. за обучение
на деца и ученици със специални
образователни потребности и/или с
хронични заболявания
и чл.28 ал.7; чл.37, ал.5;
чл.111, ал. 8 от ППЗНП
За ученици със специални
образователни потребности, които не
усвояват държавните образователни
изисквания за учебно съдържание по
обективни причини, екипът в училището
разработва индивидуална
образователна програма по един или
повече учебни предмети от учебния
план, по който работи училището за
съответната учебна година.
Индивидуалната програма за обучение
и развитие се изготвя за деца и
ученици със специални образователни
потребности и е съобразена с
потребностите и потенциалните им
възможности.
Тя служи като средство за постигане на
държавните образователни изисквания за
предучилищното възпитание и подготовка и
за учебното съдържание, в случай,че това е
постижимо от децата и учениците.
Индивидуалните програми се
разработват от екипа в детската
градина и училището
и се утвърждават от директора
на детската градина и
училището, в които са приети
деца и ученици със специални
образователни потребности.
Чл.6, ал.2 и ал.3 от Наредба №1 /23.01.2009г./
Интегрираното обучение и възпитание на децата и
учениците със специални образователни потребности се
осъществява съвместно с децата в групата в детската градина
или с учениците в паралелката в училището с помощта на
ресурсни учители и други специалисти от ресурсните
центрове за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности.
С децата и учениците със специални образователни
потребности, които се обучават и възпитават интегрирано,
може да се осъществява и индивидуална, и групова работа в
стая, оборудвана с технически средства и дидактически
пособия, в кабинета на рехабилитатора и в логопедичния
кабинет.
Координирането на дейностите
по индивидуалната
образователна програма
на дете или ученик със
специални образователни
потребности се осъществява от
ресурсния учител.
Оценяване на ученици със СОП
!!! ВНИМАНИЕ
На учениците със СОП се поставят,
както качествени,
така и количествени оценки.
Оценките се поставят на основание
чл.7 от Наредба №3/15.04.2003г. за
системата на оценяване
Въз основа на установените резултати от
текущите изпитвания и изпитите на
учениците със специални образователни
потребности, които се обучават по
индивидуални образователни програми, но не
постигат държавното образователно изискване
за учебното съдържание, се поставят оценки с
качествен и количествен показател за
усвоените знания и компетентности съгласно
индивидуалните им образователни програми.
При завършването на клас, етап или
степен на образование по
индивидуални
образователни програми учениците
със специални образователни
потребности, които не са постигнали
държавното образователно
изискване за учебното съдържание,
получават оценки само с качествен
показател.
Учениците със специални образователни
потребности, които се обучават по
индивидуални образователни програми и
постигат държавното образователно изискване
за учебното съдържание в процеса на
училищното обучение, се оценяват с оценките
по чл. 7, ал. 2 и 3 от Наредба №3/15.04.2003г.
за системата на оценяване /отличен 6, много
добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2/.
ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС
На основание:
чл.41, ал.5; чл.42, ал.2; чл.46, ал.2; чл.56, ал.7, ал.8;
чл.111, ал.7 от ППЗНП
и чл.43, ал.1, ал. 2; чл.46, ал.1, ал.2 от Наредба № 4
/16.04.2003 г.
На ученици със специални
образователни потребности, които се
обучават интегрирано и са завършили IV
клас, но не са усвоили държавните
образователни изисквания за начален
етап на основното образование по
обективни причини, училището издава
удостоверение за завършен IV клас, а не
удостоверение за завършен начален
етап на основното образование.
Ученици със специални образователни
потребности, които се обучават
интегрирано и са завършили IV клас,но
не са усвоили държавните
образователни изисквания за начален
етап на основното образование по
обективни причини, продължават
обучението си в V клас.
На учениците със специални
образователни потребности,които се
обучават интегрирано и са завършили
VIII клас, но не са усвоили държавните
образователни изисквания за основно
образование по обективни причини,
училището издава удостоверение за
завършен VIII клас, вместо свидетелство
за основно образование.
Удостоверението за завършен клас е с
номенклатурен номер 3-103.
В случаите, когато ученикът със специални
образователни потребности не е усвоил
държавните образователни изисквания за
придобиване на средно образование по
обективни причини, училището издава
удостоверение за завършен гимназиален
етап, в което вписва резултатите от
обучението по индивидуалните
образователни програми.
Удостоверението за завършен гимназиален
етап е с номенклатурен номер 3-33.
Документът по чл. 56, ал. 3 от
ППЗНП /Удостоверение за
завършeн гимназиален етап/
не удостоверява завършено
средно образование и не дава
право за продължаване на
образованието във висшите
училища.
На учениците със специални
образователни потребности, които са
завършили обучението си по
индивидуални програми, но не са
постигнали държавното
образователно изискване за учебното
съдържание в удостоверенията за
завършен IV, VIII и гимназиален етап
срещу учебен предмет се вписва "по
индивидуална програма" и оценка с
качествен показател.
Ученици със специални
образователни потребности,
които не са усвоили
общообразователния минимум
за клас, етап или степен на
образование по обективни
причини, не повтарят класа.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
61
Размер файла
260 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа