close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Трети клас 2013

код для вставкиСкачать
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Преговор
зад.1 Намерете произведенията.
а) 4 . 2 = 8
40 . 2 = 80
400 . 2 = 800
1.3=3
31 . 3 = 93
231 . 3 = 693
61 . 5 = 305
161 . 5 = 805
125 . 8 = 1000
55 . 6 = 330
122 . 6 = 732
155 . 6 = 930
в) Как се наричат числата при действие умножение!
множител
множител
произведение
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
б) 23 . 4 = 92
123 . 4 = 492
180 . 5 = 900
5 . 10 = 50
50 . 10 = 500
55 . 10 = 550
зад.2 Кои свойства на умножението ще използвате при пресмятане
на изразите?
Съдружително свойство
Разместително свойство
2 . 5 . 38 = 10 . 38 = 380
4 . 112 . 2 = 448 . 2 = 896
(56 + 64) . 5 =120 . 5 = 600
(125 – 75 ) . 8 = 50 . 8 = 400
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Разпределително свойство
зад.3 Попълнете таблицата:
а)
0
57
114
171
множител
4
4
4
4
произведение
0
228
456
684
Как се променя произведението? Обяснете защо?
е 9 пъти по-малко от
в)
60
540
е 9 пъти по- голямо от
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
б)
множител
зад.3 Запишете редицата от 5 числа, ако :
2 пъти по-голямо от
14 28 56 112
7 ,....,.....,....,.....
.2
б) От произведението на числата
частното на числата
72 и 9.
204
и
3 извадете
204 . 3 – 72 : 9 =
…………………………………………………
=612 – 8 = 604
…………………………………………………
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
а) първото е 7, а всяко следващо е
предходното.
зад.5
а)
С колко грама тези 4 тетрадки са по- леки от 1кг?
Всяка от тетрадките е 55 грама.
4. 55 = 220г
1000 – 220 = 780 г
4 . (15 + 5) = 4 . 20 = 80
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
б) Детският хор, участващ в концерта по случай Деня на
славянската писменост е построен в 4 редици.
Във всяка от тях има 15 момичета и 5 момчета.
Колко деца са участват в хора?
Поставете други въпроси и им отговорете.
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Преговор
зад.1 За състезание в края на учебната година 24 деца
се разделили на 2 отбора поравно.
По колко деца са били във всеки отбор?
24 : 2 = 12 деца
24 : 6 = 4 групи
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
В колко групи от по 6 човека могат да се разпределят 24
третокласници?
зад. 2 Пресметнете частните и направете устно проверка.
42 : 6 = 7
420 : 6 = 70
428 : 2 = 214
0:9= 0
715 : 1 = 715
500 : 10 = 50
б) 327 : 3 = 109
208 : 4 = 52
56 : 2 = 28
516 : 4 = 129
425 : 5 = 85
72 : 3 = 24
875 : 7 = 125
744 : 8 = 83
90 : 6 = 15
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
а) 8 : 2 = 4
80 : 2 = 40
800 : 2 = 400
зад.3 Попълнете таблицата:
а)
0
56
448 896
делител
7
7
7
7
частно
0
8
64
128
480
480 480 480 480
22
240
4
6
8
120
80
60
Извършете делението.
324 : 5 = 64
(ост. 4 )
проверка 64 . 5 + 4
187 : 8 = 23
проверка
(ост. 3 )
23 . 8 + 3
725 : 2 = 362
(ост. 1 )
362 . 2 + 1
293 : 9 = 32
(ост. 5 )
32 . 9 + 5
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
б)
делимо
зад.5 Намерете:
половината на:
третината на:
десетината на:
30 лв
800 грама
50см
60 км
1 час
1 лв и 20 ст
1 час
60 сек.
1 час
720 грама
1кг
:2
:3
:10
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
300 грама
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Преговор
зад.1 Извършете умножението и делението.
Как се наричат всяко от числата при тези действия?
множител
произведение
420 : 6 = 70
делимо
делител
частно
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
70 . 6 = 420
зад.2 Как се наричат неизвестните числа в равенствата?
Как се намира всяко от тях?
а)
. 5 = 275
= 275 : 5= 55
б) 3 .
3.
= 318 + 54
= 372
= 372 : 3
= 124
= 91 . 8 = 728
Неизвестен делител се
намира , като се умножат
частното и делителя..
: 4 = 81 : 3 + 13
: 4 = 27 + 13
: 4 = 40
= 40 . 4 = 160
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Неизвестен множител се
намира , като се раздели
произведението на другия
множител.
: 8 = 91
зад.3 Съставете задачи по данните в таблицата.
41
39 мм
36
80
31
5
43
85
78
954
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
2
Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
5
Размер файла
7 946 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа