close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Химиялыќ жарыс - Алтын ақпарат

код для вставкиСкачать
О?т?ст?к ?аза?стан облысы
?азы??рт ауданы
Рабат ауылы. П. Т?ж?баева атында?ы жалпы орта мектеп
Байза?ова Г?лханыс Аязбай?ызы
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Туыл?ан жылы: 25.01.1969
Б?л?м?: жо?ары
Б?т?рген о?у орны: ?аза? Мемлекетт?к
?ыздар педагогикалы? институты 1992ж.
Маманды?ы: химия, биология
п?н? м??ал?м?
Педагогикалы? стажы: 21 жыл
Санаты: жо?ары
Шы?армашылы? та?ырыбы: Инновациялы?
технологияларды? элементтер?н ?олдану нег?з?нде
о?ушыларды? химия п?н?не деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру ар?ылы б?л?м сапасын
к?теру
П. Т?ж?баева атында?ы жалпы орта
мектеб?
Металдар та?ырыбын
?орытындылау
Химия п?н?н?? м??ал?м?:
Байза?ова Г
Саба?ты? ма?саты:
Б?л?мд?л?к: металлдарды? ?асиеттер?н?? б?р-б?р?не
??састы?ын, металдар туралы б?л?мдер?н ке?ейту
Дамытушылы?: О?ушыны? ой-?р?с?н, ойлау, с?йлеу
?аб?лет?н ашатын с?ра?тар ?ою ар?ылы дамыту
Саба?ты?
ма?саты
О?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын
Т?рбиел?к:
Б?л?мд?л?г?:
о?ушыларды
арттыру, жер?н
с?йет?н отанс?йг?ш,
дарынды ?рпа?
т?рбиелеу.
Саба?ты? т?р?: ?орытынды саба?
Саба?ты? барысы:
?.?йымдастыру кезе??
Ба?дарлама
1. С?ра? ? жауап
2. Тест
3. Есептер шы?ару
4. С?зж?мба?
5. Ж?мба?тар
6. Ма?ал ?м?телдер
?. С?ра? ? жауап
1. ?нерк?с?пт?? нег?зг? металы? Тем?р
2. Металдарды? кернеу ?атарын к?м жасады? Н.Н. Бекетов
3. Тай?азан 7 металдан ??йыл?ан, ол ?андай
металдар? Тем?р, мырыш, ?алайы, ?ор?асын, мыс, к?м?с, алтын
4. Ал?аш?ы к?мекке пайдаланатын бейметалл? Иод
5. Е? ?атты металл? Вольфрам
6. Шаршамайтын металл? Бериллий
7. Азотты аш?ан а?ылшын ?алымы? Резерфорд 1772
8. ?ай элементт?? та?басы айда?ар бейнес?не
??сайды? К?к?рт
9. Индекс, коэфициент нен? к?рсетед??
Элементтерд?? атом санын, коэффициент моль санын к?рсет
10. Мырыш сульфид?н?? ?андай ?аб?лет? бар?
Люминесцентт?к- электрондарды? ?сер?нен суы? жары? шы?аруы
1.Е? же??л металл Литий
2. Е? ауыр металл Осмий
3. Е? тез бал?итын металл Цезий
4. Ауада жанатын с?лт?л?к металл Цезий
5. ?анны? ??рамына к?рет?н металл Тем?р
6. Ты?айт?ыш рет?нде ?олданылатын с?лт?л?к
металл Калий
7. ?иын бал?итын, ?атты а? т?ст? металл Алюмений
8. V топты? металл элемент? Висмут
9. Металлургияны грек т?л?нен аудар?анда?ы
?аза?ша баламасы. Металдарды ??деу
10. ?нерк?с?пт?к ?д?спен алынатын минералдарды не деп атаймыз Кендер
??. Тест
?-топ
1. Металдар ?андай кендерден жасалады?
А) Жасанды ?) К?рдел? Б) Таби?и
2. Металлургия ?нд?р?с? нешеге б?л?нед?:
А) 4-ке ?) 5-ке Б) 2-ге В)3-ке
3. Жер ?ыртысында е? к?п тарал?ан металл?
А) Fe
?) Ti Б)Al
В) Ca
4. Металды? б?зылуы
А)эрозия ?)коррозия Б) ?згер?с В)электролиз
5. Азон ?ыш?ылыны? мольд?к массасы
А) 63г/моль ?)68г/моль Б) 65г/моль В)61г/моль
6. ?м?р мен ой элемент?
А) фтор ?)фосфор Б)тем?р В)сутек
7. Бейметалл саны (жалпы)
А) 31 ?) 34 Б) 23 В)22
8. К?к?ртт?? аллотропиялы? т?р ?згер?с?н тап?
А) торлы ?)жо? Б)пластикалы? В)сульфидт?
??-топ
1. Мыс жай зат рет?нде кездесед?
а. Сым мыстан жасал?ан
б. Мыс оксид?н?? ??рамында мыс бар
в. Малахит ??рамында мыс бар
2. Периодты? системаны? периодында?ы химиялы?
элементтерд?? ядро заряды арт?ан сайын
?згермейд?
а. Атом массасы
б. Энергетикалы? де?гейд?? саны
в. Жалпы электрон саны
3. К?к?ртт?? е? жо?ар?ы ж?не е? т?менг?
валентт?л?г? мына ?осылыс?а те?
а. SO2 ж?не ZnS
б. SO3 ж?не H S
в. SO2 ж?не SO2
2
4. Полюсс?з ковалентт? байланыс?а жатады
а. SO3
б. H2 О
в. Br2
5. 0,4 моль суда?ы сутег? массасы
а. 0,8 г
б. 0,2 г
в. 8 г
6. С?лт? ер?т?нд?с?нде:
а. Фенолфталин ?ызарады я?ни малина т?с
б. Лакмус ?ызарады
в. Метилоранж ?ызарады
7. Концентрл? к?к?рт ?ыш?ылы ?андай ?асиет к?рсетед??
А) ?нд?р?ст?к ?) су тарт?ыш Б) таби?и В) пермодты?
8. Е? созыл?ыш металл?
А) алюминий ?) алтын Б) сым В)мыс
???. Есеп шы?ар
?-топ.
1. 8%
?оспасы бар 148 кг калий гидроксид?нен ты?аит?ыш
рет?нде ?олданылатын калий селитрасыны? ?андай массасын
алу?а болады
2. Тоты?у ?тоты?сыздандыру реакциясыны? электронды?
баланс ?д?с? бойынша те?ест?р:
Mn+4O22 + 4 H+Cl - = Mn+2Cl2 - + CL02 + 2H+2O-2
3. Массасы 150г таби?и ?збастасты SiO2 бал?ыт?анда 145г кем?д?
?збестаста?ы кальций карбонатыны? массалы? ?лес?н есепте.
?? топ
1. 8% ?оспасы бар 148 кг кальций
гидроксид?нен ты?айт?ыш рет?нде
?олданылатын кальций селитрасыны? ?андай
массасын алу?а болады
2. Массасы 150г таби?и ?збастасты SiO2
бал?ыт?анда 145г кем?д? ?збестаста?ы кальций
карбонатыны? массалы? ?лес?н есепте.
3. Калий нитратыны? ?аны?па?ан ер?т?нд?с?
бер?лген. Осыдан ?аны??ан ерт?нд?с?
дайындалуды? ?ш ?д?с?н к?рсет??дер.
М
Е
Т
А
Л
Д
А
р
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
С?зж?мба?
Бактерицидт?к ?асиет? бар металл. к?м?с
Ала?анда бал?итын металл.
цезий
?ан ??рамында?ы металл.
тем?р
Металдар патшасы атан?ан металл.
алтын
Е? ?иын бал?итын металл.
вольфрам
Шойын ?нд?рет?н пеш.
домна
Фотографияда ?олданылатын металл.
магний
Е? ?атты металл.
хром
Ф
0
С
Ф
О
Р
С?зж?мба?
1. Азотты е? ал?аш сипатта?ан ?алым
Резерфорд
2. Ауаны? 78% ??райтын элемент
азот
3. NaNO3 , KNO3 жалпы атауы
селитра
4. Атмосфера?а азот б?л?п жанатын газ.
торф
5. Азот диоксид? адам ?анында нен? азайтады. гемоглобин
6. Азотты? металдармен ?оспасы
нитрид
Ж?мба?тар
1. Осы затпен еск? ?йд? аластайды. Т?с?не ?араса? алтын?а
??сайды.
(к?к?рт)
2. Б?р?нш? буыным жал?ы ес?мге ?ойылатын с?ра?тан т?рады,
ек?нш? буыным сан ес?м. ?з?м ?ай элементп?н?
(HeOH)
3. Б?р?нш? буыным тас?ын су, ек?ш? б?л?г?м мал ??ла?ына
салынатын белг?. ?андай химиялы? элементп?н?
(Селен)
4. Б?р?нш? б?л?г?м к?п емес, екенш? б?л?г?м т?лс?з жау деген
ма?ынада, химиялы? ?ай элементп?н?
(Азот)
5. Б?р?нш? буыным Мария Складовская аш?ын элементт??
ал?аш?ы ек? ?р?п?, ек?нш? буыным Еуропада?ы ?зен, ?з?м
радиоактивт? ??былыстан т?з?лет?н элементп?н.
(Радон)
1. Ке? ?лемд? кернейд?, К?з?? б?ра? к?рмейд?
ауа
2. ??р?а? жерде са?тайсы?,
Онсыз тама? татпайсы?
т?з
3. ?ыздырып со?са? иленед?,
Бал?а мен т?стен именед?
тем?р
4. Галоген д?р?герге ?ызмет етед?,
Крахмалмен достасады ? ол не?
Йод
5. ?стаса? - ?ннан майда
?статса? - тастан бер?к
цемент
Ма?ал-м?телдер.
1. Тем?рд? ?ыз?ан кез?нде со?.
Т?ймен?? инес?з к?н? жо?
2. П?лен жерде ба?ыр бар,
?здеп барса? мыс та жо?
3. Болат б?г?лмес, Морт сынар
4. Тауып с?йлесе? - к?м?сс??
Таппай с?йлесе? - мыссы?
5. Ж?з?г?? алтын бол?анша,
Ж?з?? жар?ын болсын
1.К?м?с тозса ? к?л,
Ж?г?т арыса ? ??л.
2. Жа?сы жастан шы?ады.
Тем?р тастан шы?ады.
3. Алтын жерде жатпайды,
Жаман ?ста суын таппайды.
4. А?ыл арымас,
Алтын ш?р?мес.
5. Тем?рш?н?? ?олында,
Тем?р тозбайды.
?орытынды:
?Ма?ал с?зде металл ж?ред?,
Метал ?ад?р?н хал?ым, б?лед??- демекш?
б?г?нг? саба?ты ?з?мн?? мына ?ле? жолдарымен
?орытындылаймын.
Металдарсыз ?м?р жо?,
Т?с?нсе? оны шыра?ым
?олданамыз ?айда деп,
Б?лмесе? менен с?ра?ы?.
??рал сайман б?р? де,
Металдардан т?рады.
?оспаларын сан жетпес,
Элементтер?м ??рады
Тауда, таста б?лсе?дер
?оспалары металды?
К?м?с пенен алтыным
Патшасы ?ой металды?
Тама??а да металды?
?оспаларын саламыз
Аспан?а да ай?а да,
Металдармен барамыз
Газымыз да ?йдег?
Ар?ылы металл келед?
Электр мен жары?ты
Металдарым беред?
?ыздарымыз неше т?рл?
?шекей?н та?ады
Ауыл менен ?ала?а,
Металдармен барады.
Ег?ст?кт? жерлерд?,
Металдармен ??дейм?з
Б?зылып ?ал?ан заттарды,
Металдармен ж?ндейм?з
??рамында ?анны? да,
Металдарым болады.
Денес? де адамны?
Металдардан т?рады.
Бейметал мен металдан,
Денелер?м ??ралды.
Т?рш?л?кт?? б?р? де ,
Элементтерден т?рады ? деп б?г?нг? саба?ымызды
?орытындылаймыз
Химия п?н?н?? м??ал?м?: Байза?ова Г
Назарлары?ыз?а рахмет!
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
109
Размер файла
2 348 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа