close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Temakosan.net

код для вставкиСкачать
Атырау ?аласы.
Индер ауданы
Есбол селосы
Кулагино ?лтты? гимназиясы
?? санатты химия п?н?н?? м??ал?м?
Саба?ты? ма?саты:
б?л?мд?л?к: о?ушылар?а т?здарды? ??рамы
туралы ма??лмат бере отырып,
зертханалы? ж?мыстар ар?ылы
нег?зг? ??ымдарды ?алыптастыру.
дамытушылы?: о?ушыларды? белсенд?л?г?н
арттыру, ойлау ?аб?лет?н,
шапша?ды?ын дамыту, ?з бет?мен
ж?мыс ?степ, талаптануын арттыру.
т?рбиел?к: болаша??а к?з?арасын ?алыптастыру.
Саба?ты? тип?: д?ст?рл? саба?
Саба?ты? т?р?: Жа?а материалын о?ып ?йрену.
Саба?ты? ?д?с?: д?р?с, с?хбат, топтастыру,тест
ж?мысы.
Жалпы сынып о?ушыларымен ж?мыс. (ауызша)
1. ?ыш?ылдар деген?м?з не?
2. ?ыш?ылдар нешеге топ?а ж?ктелед??
?ыш?ылдар
3. Индикаторлар деген?м?з не? Индикаторларды?
неше т?р? бар?
Индикаторлар
4. ?ыш?ылдарды? химиялы? ?асиеттер?н атап,
реакция те?деулер?н та?та?а жазы?дар.
Топпен ж?мыс.
? топ тапсырмасы. 1. Мына заттарды? ?ш?нен оксидтерд? тер?п
жазы?дар. Н2SO4, Fe2O3, H2CO3, HCl, MgO,
H2S, HNO3, HBr, CaO, N2O5, H3PO4, HJ.
2. М??ал?мн?? к?мег?мен т?ж?рибе жасау.
Сынауы??а к?к?рт ?ыш?ылын ??йып алып,
?ст?не мырыш ?нта?ын салы?ыз. Не
бай?алды?
3. Массасы 5,6 г калий гидроксид?н
бейтараптау?а ?ажет к?к?рт ?ыш?ылыны?
массасын есепте?дер.
?? топ тапсырмасы. 1. Мына заттарды? ?ш?нен оттект?
?ыш?ылдарды тер?п жазы?дар. Н2SO4,
Fe2O3, H2CO3, HCl, MgO, H2S, HNO3,
HBr, CaO, N2O5, H3PO4, HJ.
2. М??ал?мн?? к?мег?мен т?ж?рибе жасау.
Сынауы??а к?к?рт ?ыш?ылын ??йып
алып, ?ст?не мыс сымын салы?ыз. Не
бай?алды?
3. 20 г магний оксид? азот ?ыш?ылымен
?рекеттескенде неше грамм т?з т?з?лед??
??? топ тапсырмасы. 1. Мына заттарды? ?ш?нен оттекс?з
?ыш?ылдарды тер?п жазы?дар. Н2SO4,
Fe2O3, H2CO3, HCl, MgO, H2S, HNO3,
HBr, CaO, N2O5, H3PO4, HJ.
2. М??ал?мн?? к?мег?мен т?ж?рибе жасау.
Сынауы??а к?к?рт ?ыш?ылын ??йып
алып, ?ст?не тем?р шеге салы?ыз. Не
бай?алды?
3. Массасы 7,1 г фосфор (V) оксид? суды?
арты? м?лшер?мен ?рекеттескенде
т?з?лет?н ортафосфор ?ыш?ылыны?
массасын табы?дар
Саба?ты ?орыту. Тест ж?мысы.
1. ?ыш?ылдар дег?н?м?з не?
А) металл атомынан ж?не ?ыш?ыл ?алды?ынан т?ратын к?рдел? заттар.
В) б?реу? оттек болып келет?н ек? элементтен ??рал?ан ?осылыс.
С) металл атомдары гидроксотоппен ?осыл?ан к?рдел? заттар.
Д) сутек атомы ж?не ?ыш?ыл ?алды?ынан т?ратын к?рдел? заттар.
Е) д?рыс жауабы жо?.
2. Индикаторлар деген?м?з не?
А) ?ыш?ыл ер?т?нд?лерде т?с?н ?згертет?н заттар
В) ?ыш?ыл ер?т?нд?лерде т?с?н ?згертет?н заттар
С) ?ыш?ыл ер?т?нд?лерде ерит?н заттар
Д) ?ыш?ыл ер?т?нд?лерде ер?мейт?н заттар
Е) барлы? жауаптар д?рыс
3. ?ыш?ыл ??рамына к?рет?н сутек атомыны? санына ?арай нешеге
б?л?нед??
А) 2
В) 4
С) 5
Д) 3
Е) 6
4. Индикаторларды? неш? т?р? бар?
А) 4
В) 6
С) 3
Д) 2
Е) 7
5. Кез келген ыш?ыл ??рамына м?ндетт? т?рде к?рет?н атом:
А) металл
В) оттек
С) к?к?рт
Д) сутек
Е) бейметалл
6. 4 моль к?к?рт ?ыш?ылыны? массасы:
А) 98
В) 441
С) 392
Д) 490
Е)196
7. 4 моль мырыш к?к?рт ?ыш?ылымен ?рекеттескенде т?з?лген сутект??
к?лем? (л)
А) 8,96 л
В) 13,44 л
С) 4,48 л
Д) 17,92 л
Е) 6,72 л
8. Н2SO4 ? атауы
А) к?к?рт сутек ?ыш?ылы
С) к?к?ртт? ?ыш?ыл
В)к?к?рт ?ыш?ыл
Д) азот ?ыш?ылы
Е) фосфор ?ыш?ыл.
9. ?ыш?ыл ??рамында оттек атомыны? болу немесе болмауына
байланысты неше топ?а б?л?нед??
А) 4
В) 6
С) 3
Д) 2
Е) 7
10. NO3 ? ?ыш?ыл ?алды?ыны? атауы.
А) хлорид
В) сульфат
С) нитрат
Д) карбонат
Е) фосфат
Жа?а саба?
Жоспары: 1. Т?здар.
2. Т?здарды? химиялы? ?асиеттер?.
С?ра? ? жауап.
1. Та?амны? д?м?н келт?ру ?ш?н не ?осамыз?
2. Т?зды? д?м? ?андай?
3. Т?з суда ?алай ерид??
4. Адам организм?нде неше пайыз т?з кездесед??
5. Таби?и суда неше пайыз т?з кездесед??
Суда
жа?сы
ерид?.
Ащы
Тама??а
?осады.
Т?з
Таби?и суда
0,1 ? 3,5%
Адам
организм?нде
5,5%
Т?здар
деген?м?з ? металл атомдарынан ж?не
?ыш?ыл ?алды?тарынан т?ратын
к?рдел? заттар.
Мысалдар: Аl2(SO4)3, Na3PO4, Сa(NO3)2.
Металдармен ?рекеттесу ?ш?н бос
к?й?ндег? металл т?зды?
??рамына к?рет?н металдан
белсенд? болуы шарт.
Zn + Hg(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Hg
Т?здарды? ?зара б?р ? б?р?мен
?рекеттесед?.
СаСl2 + Na2CO3 = СаCO3?+ 2NaСl
Т?здарды? химиялы? ?асиеттер?
?ыш?ылдармен ?рекеттесед?.
СuSO4+ H2S = СuS?+ H2SO4
C?лт?лермен ?рекеттесед?.
СuСl2 + 2NaОН = Сu(OH)2?+ 2NaСl
Кейб?р т?здар ?ыздыр?анда
айырылады.
СаCO3= СаO +СО2?
Саба?ты бек?ту:
?. О?улы?пен ж?мыс
? топ тапсырмасы. М?т?ндег? нег?зг? ??ымдарды аны?та.
?? топ тапсырмасы. ?35, 95 беттег?. 1- 3 жатты?уларды орындау.
???топ тапсырмасы. М?т?нн?? мазм?нын ашатын с?ра?тар ойластыр.
??. Сызбан?с?амен ж?мыс.
Мына ?згер?стерд? ж?зеге асыр.
? топ тапсырмасы. Са ? СаО ? Са(ОН)2? СаСО3.
?? топ тапсырмасы. Ва ? ВаО ? Ва(ОН)2? ВаСl2.
???топ тапсырмасы. Nа ? Nа2О ? NаОН? NаСl.
???. Ой тол?аныс. Салыстыру стратегиясы. Венн диаграммасын ??ру.
?ыш?ылдар
Т?здар
Ба?алау
?йге тапсырма: ?35. 95 бет 7 ? 8 есептер.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
63
Размер файла
294 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа