close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Заглавие на презентацията

код для вставкиСкачать
Проучване на европейски
практики при централизираното
топлоснабдяване
Елена Гоцева
София, 30.09.2013
Този продукт е изготвен с финансовата подкрепата на
Столична община Програма Европа, 2013 г. и се реализира в
подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион
за Европейска столица на културата – 2019 г.
Проект: Европейски измерения на топлоснабдяването на
София
Европейски практики в областта на
централизираното топлоснабдяване
Проучването е осъществено от сдружение “Активни
потребители” в рамките на проект “Европейски
измерения за топлоснабдяването на София”.
С финансовата подкрепа на Столична община по
Програма Европа 2013 и се реализира в подкрепа на
кандидатурата на София и Югозападен регион за
Европейска столица на културата – 2019 г.
Обхват и цел на проучването
Обхват:
• цени на топлинната енергия,
• нормативната рагламентация в страни от ЕС,
• измерването на потребената топлинна енергия,
фактурирането,
• взаимоотношенията с клиентите и др.
Цел на проучването:
Идентифициране на успешни европейски подходи и
практики.
Цени на топлинната енергия
Държава
Дания
Швеция
Германия
Словакия
Чехия
Литва
Франция
Норвегия
Естония
Латвия
Словения
Финландия
Румъния
Австрия
България
Полша
Унгария
Исландия
Средна цена на Gj в Евро без ДДС (2011)
27,80
20,63
20,28
20,14
19,70
18,60
18,28
16,00
15,40
15,40
15,05
14,80
14,54
14,00
10,70
10,70
9,30
3,14
Енергийна бедност
• Няма единна европейска дефиниция
Според Асоциация Активни потребители основна слабост
на българската практика:
• ценовите политики не са обвързани с мерки за
уязвимите и енергийно бедни потребители -> отказване
от услугата и ниска ефективност на системата.
• съществуващите мерки често подпомагат използване на
най-неефективни методи за отопление (напр.
електрическа енергия), вместо да се обвържат с
осигуряване възможности за реализиране на мерки за
енергийната ефективност.
Европейска регулация
Закон за енергетиката
§ 1а. Допълнителна разпоредба - въведени са изискванията на
Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното
производство на енергия .................
Предстои да се транспонират изискванията на:
ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, за
изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна
на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО .
Други директиви – относно емисии, измерване, данъчни аспекти
и др.
Регулиране на цени. Тарифи.
Няма възприет единен европейски ценови модел
В по-голяма част от страните в ЕС цените са регулирани. Има и
страни без регулация – пример Италия, Германия и Швеция. Във
Франция цените се регулират на местно ниво от самата община.
Съществува разнообразие в начина на формиране на цените и
тарифните модели. В много страни тарифните модели включват
два компонента:
– компонент за постоянните разходи на топлофикационните
дружества (например такса мощност) и
– компонент, свързан с потреблението на енергия (променливи
разходи).
Системи за измерване
• Уреди за измерване – топломери, водомери и уреди за дялово
разпределение (с ръчен отчет вкл. самоотчет, с дистанционен отчет) –
да отговарят на европейски стандарти за тези уреди.
Няма разлика с уредите, които се ползват в България.
• Смарт измерване (чрез интернет или телекомуникационно, напр.
– Топлофикация Тампере, Финландия). Сочи се като добра
европейска практика, но се с уговорката, че въвеждането на такива
системи е свързано с по-големи инвестиции, за което също трябва да
се държи сметка.
Методи на отчитане
Срещат се следните методи:
- Ръчно: с отчет от доставчика или самоотчет от
клиентите – по поща, телефон или интернет
(клиентът получава готова форма, която попълва и
връща);
- Дистанционно: радио отчет или онлайн в реално
време периодично или при поискване.
Колко често се отчитат уредите
Срещат се и практики, при които се прави
ежемесечен отчет и такива, при които уредите се
четат веднъж годишно.
Честотата на отчетите е в зависимост от вида на
уредите и договорите с клиентите.
В някои държави законодателството изисква клиентът
да бъде информиран предварително, че четенето на
уредите ще се извършва. Това е особено
наложително в случаите, когато ще се налага достъп
до помещенията на клиента.
Кой е клиент на
топлофикационното дружество
В някои европейски страни клиентът е един – било
собственик на цялата сграда или юридическо лице –
доставчик или асоциация на собствениците. Това е или
изискване на закона (напр. Полша, Норвегия) или в
съответното населено място процентът на сгради етажни
собственостти (СЕС) и собственици и наематели на имоти
в СЕС е значителна по-малък.
В случаите на клиент-юридическо лице, европейската и
националната регламентация за защита на потребителите
е неприложима в отношенията между топлофикационното
дружество и клиента.
Как се формира сметката на клиента
В редица държави сметката се формира
като сбор от:
• фиксиран процент за постоянните разходи,
• потребената
енергия
(променливите
разходи) по отчета на уредите.
Има различие в методиките. Няма
препоръчан единен европейски модел.
Комуникация с клиентите
Приема се за добра практика за комуникация с клиента,
да се предоставя кратка, ясна и разбираема
информация за неговата сметка, преди всичко чрез
дизайна на фактурата, както и по друг начин – например
чрез сайта на съответната компания.
Пример за добра практика за комуникация с клиенти и
предоставяне на информация чрез сайт – френската
компания CYEL - www.cyel.fr
Енергийна ефективност в сградите
Повечето стари сгради пилеят енергия!
Трябва да се стимулират собствениците в
СЕС да предприемат мерки за енергийна
ефективност като държавата и общините
насочат усилията си за подпомагане на
енергийно бедните хора в тази насока.
Кражби на топлинна енергия
Основен нерешен проблем в България!
Решения:
1. Криминализиране?
2. Административни санкции – как да се прилагат
ефективно?
Изводи и препоръки
Основен извод:
Регулацията и Практиката в България по
отношение на централизираното
топлоснабдяване не е непозната или
коренно различна от тази в други
европейски държави.
Особеност е, че въвеждането на системата
за дялово разпределение бе наложено
със законово задължение, което доведе до
множество негативни нагласи.
Изводи и препоръки
Препоръки:
1. Подобряване на комуникацията с клиентите –
яснота, опростяване на информацията;
2. Решение на въпроса с кражбите и нулевите
прогнозни дялове;
3. Подобряване на енергийната ефективност в
сградите;
4. Да се предоставят възможности за избор на
клиентите във връзка разпределението на
разходите за отопление и топла вода в
сградите (напр. определяне разходите за сградна
инсталация и др.)
Благодаря за вниманието!
Мненията или заключенията, изразени в този материал, не
представляват официално становище на Столична община.
Елена Гоцева
Българска национална асоциация Активни потребители
Тел. 02/9890106
egotseva@aktivnipotrebiteli.bg
www.aktivnipotrebiteli.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
831 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа