close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Chapter 18 Ketones and Aldehydes

код для вставкиСкачать
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
СОЕДИНЕНИЈА ШТО СОДРЖАТ
КАРБОНИЛНА
С=О ГРУПА ВО СВОЈОТ СОСТАВ
=>
2
СТРУКТУРА НА
КАРБОНИЛНАТА ГРУПА
С-атомот кај карбонилната група е sp2 хибридизиран.
C=O врската е пократка, и повеќе планарна отколку C=C
кај алкените.
С=О групата е ПОЛАРНА!!!
3
НОМЕНКЛАТУРА
НА КЕТОНИТЕ
Chapter 18
Именувај ги радикалите што се поврзани од левата и десната
страна на С=О групата и додај го името кетон
Ако двете групи поврзани за С=О групата се идентични (пр. Две
CH3 групи), тогаш пред името на групата се додава префикс-ди
Кај цикличните кетони, карбонилниот С-атом се означува со број 1
Кетоните може да се именуваат и на начин при што на С=О
групата ќе и се припише најмала бројка и притоа соединението ќе
се именува така што на соодветниот јаглеводород со соодветен
број С-атоми ќе му се додаде наставката-он, претходно именувајќи
ги радикалите поврзани за С=О групата
=>
4
Chapter 18
ПРИМЕРИ
O
O
C H3
C
CH
C H3
C H3
Br
3-methyl-2-butanone
3-bromocyclohexanone
O
C H3
C
CH
C H 2O H
C H3
4-hydroxy-3-methyl-2-butanone
=>
5
ВООБИЧАЕНА
НОМЕНКЛАТУРА НА КЕТОНИТЕ
-СО ОЗНАЧУВАЊЕ НА ИМИЊАТА НА
РАДИКАЛИТЕ ШТО СЕ ПОВРЗАНИ ЛЕВО И
ДЕСНО ОД С=О ГРУПАТА
O
O
C H3
C
CH
C H3
C H3
methyl isopropyl ketone
C H 3C H
Br
C
CH
C H3
C H3
a-bromoethyl isopropyl ketone
=>
6
Chapter 18
ИСТОРИСКИ ИМИЊА НА НЕКОИ
КЕТОНИ
O
C
O
C H3
C
C H3
C H3
acetophenone
acetone
O
C
benzophenone
=>
7
Типови на кетони
1. СИМЕТРИЧНИ КЕТОНИ-се оние кетони каде и двете
R-групи поврзани со карбонилната C=O група се
ИДЕНТИЧНИ
Пример. Диметил кетон (Ацетон)
1. 2. НЕСИМЕТРИЧНИ КЕТОНИ-се оние кетони каде и двете
R-групи поврзани со карбонилната C=O група се
РАЗЛИЧНИ
Пример. Метил-етил кетон
8
ИМЕНУВАЊЕ НА АЛДЕХИДИТЕ
(СКРАТЕНО АЛДЕХИДНАТА ГРУПА СЕ ОЗНАЧУВА КАКО СНО)
С-атомот од алдехидната CHO група се
означува со број 1.
Потоа се постапува како и кај
Ова е
именувањето на другите јаглеводороди, Алдехидна
при што на крај се додава името на
та
јаглеводородот со соодветен број С-атоми и група
се додава наставката АЛ (од алдехид)
=>
9
Chapter 18
ПРИМЕРИ
C H3
C H3
C H2
CH
O
C H2
C
H
3-methylpentanal
C HO
2-cyclopentenecarbaldehyde
Види во вежбите за други примери за вежбање!!! =>
10
Chapter 18
ТЕМПЕРАТУРИ
НА ВРИЕЊЕ
Алдехидите и кетоните се повеќе поларни од
алканите и етерите со идентичен број на Сатоми, па затоа имаат повисоки температури
на вриење
=>
11
РАСТВОРЛИВОСТ
Алдехидите и кетоните се добри
растворувачи за алкохолите.
Слободниот електронски пар што се наоѓа
на кислородот од С=О групата може да
гради водородни врски со О-H илиN-H.
Ацетон, формалдехид и ацеталдехид се
одлично мешливи во вода.
=>
12
ФОРМАЛДЕХИД
Е гас на собна температура.
ФОРМАЛИН е 40% воден раствор на
формалдехид-примена во анатомија
како конзерванс.
H
H
O
C
O
O
heat
H
C
H
H
C
O
H
H
C
H
H 2O
formaldehyde,
b.p. -21C
HO
H
OH
C
H
formalin
trioxane, m.p. 62C
=>
Добивање на формалдехид
13
Chapter 18
ИНДУСТРИСКА ВАЖНОСТ НА
АЛДЕХИДИТЕ И КЕТОНИТЕ
Ацетонот и метил-етил кетонот се важни
растворувачи.
Формалдехидот се користи и за синтеза на
полимери како што е Бакелитот-полимер за
конструкција на пластични предмети.
Вештачките ароми и вкусови како ванила
и цимет се всушност добиени од алдехиди
и кетони.
=>
14
Chapter 18
СИНТЕЗА НА АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
Преку оксидација на алкохоли
Со оксидација на секундарен 2 се добива кетон
2 alcohol + Na2Cr2O7 кетон
Со оксидација на примарен 1 алкохол-алдехид
1 alcohol + PCC алдехид
Со озонолиза на алкени.
R'
H
C
R
1) O 3
R'
H
C
C
R''
2) (C H 3 ) 2 S
R
O
+
O
C
R''
15
=>
Chapter 18
СИНТЕЗА НА АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
Friedel-Crafts-ово ацилирање
HCl/AlCl3 + benzene ketone
+ HCl + AlCl3/CuCl + benzene benzaldehyde (Gatterman-Koch)
CO
Хидратација на терминален алкин
Се
употребуваат HgSO4, H2SO4, H2O за
добивање на диметил кетон на пример
=>
16
ДОБИВАЊЕ НА КЕТОНИ ОД НИТРИЛИ (
)
Таканаречениот Грињардов реагенс
CH3CH3MgBr може да го нападне нитрилниот
јаглерод .
Притоа се добива имино сол, што потоа
хидролизира и се добива кетон.
N
C
C H 3 C H 2 M gBr +
Грињардов
нитрил
реагенс
N
M gBr
C
C H 2C H 3
ether
O
H 3O
+
C
C H 2C H 3
=>
17
ДОБИВАЊЕ НА АЛДЕХИДИ
ОД АЦИЛ ХЛОРИДИ
Се употребува слабо редукциско средство
за да се редуцира некој ацил хлорид до
алдехид, за притоа да се избегне
создавање на примарен алкохол.
O
C H 3C H 2C H 2C
O
Cl
LiA lH (O -t-B u) 3
C H 3C H 2C H 2C
H
=>
18
Chapter 18
ДОБИВАЊЕ НА КЕТОНИ ОД АЦИЛ
ХЛОРИДИ
O
(C H 3 C H 2 C H 2 ) 2 C uLi +
C H3C H2C
O
Cl
C H 3C H 2C
C H 2C H2C H3
Литиум диалкил купрат
=>
19
ЗА АЛДЕХИДИТЕ И КЕТОНИТЕ
КАРАКТЕРИСТИЧНИ СЕ РЕАКЦИИТЕ
НА НУКЛЕОФИЛНА АДИЦИЈА
Електроните од двојната врска на карбонилната С=О група
се не симетрични, туку поради поголемата електронегативност
на кислородот, тие се повеќе привлечени кон кислородниот
атом. На тој начи, кислородот станува делумно негативен
а С-атомот од С=О врската е делумно позитивен
20
Chapter 18
• Кога алдехидите и кетоните дојдат во контакт
со НУКЛЕОФИЛЕН РЕАГЕНС (т.е. Реагенс што
САКА ПОЗИТИВЕН ПОЛНЕЖ), тогаш тој
реагенс ќе го нападне јаглеродот од С=О
групата, при што ќе се формира АЛКОКСИДЕН
јон, што потоа може да се протонира и притоа
ќе се добие алкохол.
• Алдехидите се повеќе реактивни од кетоните.
=>
21
Chapter 18
WITTIG-ОВА РЕАКЦИЈА
е Нуклеофилна адиција на фосфорилиди на С=О врската
Како продукт се добива алкен. C=O се конвертира во
C=C врска.
=>
22
Chapter 18
АДИЦИЈА НА ВОДА
Водата може да се адира во структурата
на алдехидите и кетоните и притоа се
добиваат ди-алкохоли.
O
HO
C
+ H 2O
C
H
H
H
O
C
CH3
OH
H
OH
HO
C
+ H 2O
CH3
K = 2000
CH3
CH3
K = 0.002
=>
23
Chapter 18
АДИЦИЈА НА HCN
HCN е многу отровна киселина!, Затоа, наместо
HCN се употребуваат NaCN или KCN растворени
во база за да се адираат цијаниди на алдеихидите
или кетоните, потоа со протонација се додава H.
Реактивност:
формалдехид> алдехиди> кетони>> кетони со
долга низа.
O
C
C H 3C H 2
CN
HO
C H3
+
HCN
C
C H 3C H 2
C H3
=>24
ДОБИВАЊЕ НА ИМИНИ
C=N-R
Chapter 18
Нуклеофилната адиција на амонијак или
на примарен амин што е проследена со
елиминација на молекула од вода
C=O ќе стане C=N-R
H 3C
R
C
RN H 2
O
H 2N
+
Ph
C H3
R
N
H
C
Ph
OH
C H3
R
_
C
C H3
N
O
H
Ph
C
OH
Ph
C H3
R
N
C
Ph
=>
25
Chapter 18
ДРУГИ ТИПОВИ НА КОНДЕНЗАЦИИ
=>
26
АДИЦИЈА НА АЛКОХОЛИ
-СО АДИЦИЈА НА АЛКОХОЛИ КОН АЛДЕХИДИТЕ И
Chapter 18
КЕТОНИТЕ СЕ ДОБИВААТ АЦЕТАЛИ-РЕАКЦИИ ШТО
СЕ ТИПИЧНИ КАЈ ЈАГЛЕХИДРАТИТЕ!
=>
27
Chapter 18
ОКСИДАЦИЈА НА АЛДЕХИДИТЕ
Алдехидите лесно се оксидираат и притоа ссе добиваат
карбоксилни киселини.
=>
28
ТОЛЕНОВА РЕАКЦИЈА-ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА
АЛДЕХИДНАТА ГРУПА
N H 3 )2
Додавај амонијак кон раствор на AgNO3 се додека не се раствори талогот.
Овој раствор потоа додавај го кон некој алдехид. Алдехидната група ќе го
редуцира Ag+ јонот до елементарно сребро и притоа ќе се добие
сребрено огледало. Алдехидната група е РЕДУКЦИСКО СРЕДСТВО
O
R
+
C
H +
_
+
3 OH
2 A g(N H 3 ) 2
+
_
+
3 OH
O
H 2O
O
H 2O
2 Ag
+ R
C
2 Ag
+ R
_
C
O
+
4
_
O
+
4 N H3 +
2
H 2O
=>
29
Chapter 18
КАТАЛИТИЧКА ХИДРОГЕНАЦИЈА
Цикличните кетони во присуство на
каталиозатори и гас-водород се
претвораат во алкохоли.
OH
O
Raney Ni
H
=>
30
Chapter 18
Зошто се битни алдехидите и кетоните
во биохемијата, медицината и фармацијата?
-алдехидната и кето групата влегуваат во состав на
Јаглехидратите
-јаглехидратите се енергетски материи, влегуваат во
Состав на ДНК и РНК, структурни елементи на мембраните
на клетките...
-голем број лекови имаат алдехидна или кето група
-растворувачи
31
Chapter 18
Гликоза
Јаглехидратите се дефинираат како
Полихидроксилни АЛДЕХИДИ или
КЕТОНИ, содржат алдехидна и кето
Функционална група и повеќе ОН групи
32
Chapter 18
33
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
15
Размер файла
3 094 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа