close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Діннің құрылымы мен

код для вставкиСкачать
Д?нн?? ??рылымы мен функциялары.
?аза?станны? д?ни жа?дайы.
? Д?н деген?м?з - ?лемд? тануды? ерекше
формасы, жо?ар?ы к?штерге сену ар?ылы
моральды? нормалар мен ?р т?рл? культты?
д?ст?рлерге ба?ыну.
?аза?станны? д?ни жа?дайы
? 1992 жылы ?абылдан?ан ?Д?ни сен?м бостанды?ы
ж?не д?ни б?рлест?ктер? туралы за? бойынша
азаматтар д?ни б?рлест?ктер ??ра отырып, ?йымдаса
алады. За? бойынша 10 адам б?р?г?п д?ни ?йым ??рып,
?д?лет министрл?г?нде т?ркеле алады.
? ?аза?станда?ы басты д?ндер
Ислам
Христиан
67-70 %
Католик
Православ
Протестант
? Б?г?нг? к?н? ?аза?стан Республикасы - 40 -тан
астам конфессия ?к?лдер?, сондай-а? 130 ?лт пен
этникалы? топ ?к?лдер? бейб?т ж?не кел?с?мде ?м?р
с?ре алатынды?ыны? б?рден б?р мысалы.
?аза?станда?ы д?ни
?о?амдасты?тар саны
4173
1990 жылы оларды? саны неб?р?
670
Ислам б?рлест?ктер?н?? саны
46-дан 2441-ге дей?н ?ст?
Православие Ш?ркеу?н?? саны бес
есе артты
62-ден 293-ке дей?н
Католик Ш?ркеу?н?? б?рлест?ктер
саны
42-ден 86-?а дей?н
Евангелиел?к христиан - баптистер
?о?амдасты?тары
168-ден 362-ге дей?н
Жет?нш? к?н адвентистер?
36-дан 66-?а дей?н
Иегова Ку?лары б?рлест?ктер?н??
саны
27-ден 78-ге дей?н
? ?аза?стан Президент? Н.?.Назарбаевты?
бастамасымен Астанада 2003 жылы ж?не 2006,
2009 жылдары ?лемд?к ж?не д?ст?рл? д?ндер
лидерлер?н?? ?ш рет съез? ?тт?. Б?л форумдар елд??
сырт?ы саяси ба?дарыны? д?рысты?ын к?рсет?п
?ана ?оймай, конфессияаралы?
ынтыма?тасты?ты? б?регей ?аза?станды?
?лг?с?н?? ти?мд?л?г?н?? ку?с? болды.
? Конфессиялар арасында ?зара ?арым ?атынасты
ны?айтуда?ы ?адамдар жасалу ?ст?нде.
? ?аз?рг? уа?ытта Республикада 384 миссионер
ж?мыс ?стейд?, оларды? 20-нан астамы шет
елдерден, ал 1990 жылы оларды? саны 12 адам
болатын.
??рбан айт пен Рождество Христово сия?ты д?ни
мейрамдар ?аза?станда демалыс к?ндер? деп
жариялан?ан.
?лемде д?ндер саныны? ?су?
? Б?г?нг? к?н? Жер шарында 6 055 049 000 адам ?м?р
с?ред?. ХХ ?асыр ?ш?нде адамдар саны 4 есе ?ст?, ал
со??ы 50 жыл ?ш?нде та?ы ?штен б?рге ?сед?.
Мамандар есептеу? бойынша 2050 жыл?а ?арай
Жер бет?нде шамамен 9 000 000 000 адам т?ратын
болады.
Христиан
Ислам
Индуизм
Конфуций
Будда
Этникалы? д?н
33%
19.6%
13.4 %
6.4 %
5.9 %
3.6 %
Бек?ту
1. Д?нн?? ?ызмет? ?андай?
2. ?аза?станны? ?аз?рг? д?ни жа?дайы?
3. Д?н туралы за?да не жазыл?ан?
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
294
Размер файла
935 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа