close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - М. Әуезов атындағы

код для вставкиСкачать
?Р-ны? Ата За?ыКонституциясыны? 1- бабында
?аза?стан зайырлы мемлекет?
деп жазыл?ан.
?аза?станда еш?андай д?н
мемлекетт?к емес, ?ай д?нге к?ру,
к?рмеу - азаматты? ?з ерк?
дел?нген.
Д?н- адам баласыны?
Жаратушы?а,айнала ?орша?ан
орта?а деген наным - сен?м?.
Д?н-адамдар арасында?ы
б?рл?к пен ынтыма?тасты??а
ерекше м?н беред?.
Имандылы??а жетелейд?.
?лемд?к беделге ие
бол?ан д?ндер ?атарына
будда, христиан,
ислам(м?сылман)
д?ндер? жатады.
Д?ниеж?з? д?ндер? тарихынан.
Ислам д?н?.
Б?л Азия мен Африкада дамы?ан д?н. Б?л д?нн?? нег?з?н
салушы Мекке ?аласыны? т?р?ыны Мухаммед. ОлАлладан бас?а ??дай жо? екен?н уа?ыздады. Ол ?з?н ?
Пай?амбар - ???дайды? жердег? ?к?л?м?н? дед?.
М?сылман д?н?н?? за?дары-?шари?а? деп аталады.
М?сылман болу ?ш?н т?мендег? 5 шартты орындау керек.
Алла?а сену.
5 уа?ыт намаз о?у.
Ораза ?стау.
?лс?здерге к?мектесу, ?айыр- сада?а беру.
?ажылы??а бару.
Будда д?н?.
?нд?станда V?- V ?. пайда бол?ан.
Оны? нег?з?н салушы Сиддхарт?а
Гаутама. ?м?рге 563 ж келд?. Будда
д?н?н?? ?асиетт? к?табы - Трипитака
деп аталады. ?нд?станнан ?ытай,
Жапония, Орталы? Шы?ыс Азия
мемлекеттер?не ауысты.
Христиан д?н?.
Осыдан 2 мы?дай жыл б?рын Рим империясында
пайда болды. Христиан д?н?н?? нег?з?н салушыПалестинаден шы??ан уа?ыздаушы Иисус (Иса)
пай?амбар ед?. Иисусты? жаулары оны крестке
кер?п ?инап ?лт?рд?. Ол ?ш?нш? к?н? т?р?л?п,
аспан?а ?шып кетед?. Иисусты? ш?к?рттер?
?стазын Христос деп, ?здер?н христиандармыз
дед?. Христиан д?н?н? ?асиетт? к?таб? - ?нж?л. ?V ?
Римде христиан д?н? б?к?л Римге тарады. Ал Рим
империясы батыс ж?не шы?ыс болып ек?ге
б?л?нген со? христиан д?н? де шы?ыста православиел?к, батыста - католикт?к болып
б?л?нд?.
Б?г?нг? к?н? ел?м?зде 3000 д?ни
?йым,40 конфессия,100
этникалы? топтар,
1652 м?сылманды? ?йым,1523
меш?т бар.Орыстарды?
православаиясында
3 епархия,280 приход,8
монастырлер? ж?мыс ?стейд?.
Д?ст?рл? емес д?ни ?йымдар.
?аз?р ел?м?зде ?д?ст?рл? емес? д?ни ?йымдар ?те
к?п. Ислам д?н?н уа?ыздаушылар Таяу ж?не Орта
Шы?ыс елдер?нен кел?п меш?т салып жастарды
?атарларына тартуда. Олар ?таза исламдар? деп
санайтын ?Уа?абилер? мен ?С?л?филер?
жастар?а тер?с ба?ыт беруде.
Оларды? тер?с сипаттары:
Ата- баба аруа?ына ??ран ба?ыттау д?рыс емес
дейд?.
Са?алды ?с?р?п ж?беред?.
Киел? орын: Ахмет Иассауи, Арыстанбап, Бекет
ата, Райымбек батыр кесенелер?н жермен жексен
етуде.
?Ата жолы? ?йымы тек аруа?тар?а сен?п, олардан
бата с?рап соларды? айт?андарымен ж?ру
исламны? шынайы жолы дейд?.
Осы ?йымда?ылар ?здер?н а??улар мен с???арлар
деп , ?ш?мд?к ?ш?п, темек? тарт?андарды емдеп
коммерциялы? жолмен табыс табуда.
О?ан ергендер адас?андар.
?Аля- Аят? ?йымы Бархат ата?а сыйыну, шай?а
т?з салып ?шу, к?ннен ?уат алып емдеуге
ша?ырады.
Жастарды ??ран болса, оны ??рту?а ша?ырады.
?Хизб-ут Тахрир? - д?ни экстремист?к ?йым.
Оларды? ж?мыс ?стеу?не, я?ни ?аза?стан
аума?ында 2005 жылы тиым салынды.
2007 ж. 1 тамызда осы ?йым?а к?рген басшылармен
бесленд?лер?н?? ?ст?нен сот ?оз?алды.
Осы партиядан шы??андар жауапкерш?л?ктен
босатылды, ал бас тартпа?андар 30 адам ?ата?
жаза?а тартылды.
Оларды? ма?саты ел?м?зд?? т?тасты?ын б?зу, д?ни
ж?не ?леуметт?к ?а?ты?ыс ту?ызу, ел?м?зд??
конституциялы? ??рылымын ?згерту ед?.
?Такфир? сектасы
Б?л экстремист?к ?йым Египетте пайда болып,
Алжирда секта рет?нде ж?мыс ?стей бастады.
Олар меш?тке бармайды. Халы?пен к?п ?атынас?а
т?спейд?. Олар бил?к ?к?лдер?н ла?кест?к акт?лер
ар?ылы ?лт?руд? ?сынады.
Олар?а к?тер?л?с ?йымдастыр?аннан г?р? жеке
т?л?аны ?лт?ру о?ай дейд?.
Террористерге ?ару ? жара? Иеменнен келуде, ж?к
машинасы ?стал?андар Ресейден шы?арыл?ан
зенитт?к ? ракеталар б?лар
Америка ?ша?тарына ?арсы ?олданылуы ти?с ед?.
Оларды? секталары ?лемн?? т?кп?р ? т?кп?р?нде
ж?мыс ?стеуде.
Д?ст?рл? емес д?ндер, ?р т?рл?
секталарды? басты ма?саты елд??
тынышты?ын б?зу, ?лт аразды?ын
?оздыру жастарды ла?кест?кке
?г?ттеп бас?а м?дениетке, д?нге
т?рбиелеу. М?ны? ?з? д?нге
жасал?ан ?астанды?.
Жастарды ?р т?рл? д?ни ?йымдардан са?тау ?ш?н
Ислам д?н?н ?йрен?п б?лу?м?з керек.
Б?зд?? ма?сатымыз Ислам ??ндылы?ын са?тау,
?лемде бейб?тш?л?к пен т?с?н?ст?к болу, д?ндерд??
б?р?н ? б?р? сыйлауы, ата ? анасын, Отанын сыйлау.
?з?н?? д?н?н сат?ан, Отаны? сат?ан адамды
б?рыннан аяма?ан.
Сонды?тан Жаратуша ием Алла - Та?ала екен?н,
?асиетт? к?табымыз ? ??ран екен?н, ?асиетт? ?й?м?з
? Меш?т екен?н, д?н?м?з ? Ислам екен?н ??у
керекп?з.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
33
Размер файла
83 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа