close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
- Шари?ат жолымен ?асиетт? ??ранны? м?нма?ынасын тере? ашу
- Ислам д?н?не деген сен?мд?л?ктер?н ны?айту.
- О?ушыларды шари?ат жолына баулу.
-??ран К?р?м е? со??ы ?асиетт? к?тап, одан кей?н
бас?а б?р ?асиетт? к?тап келмейд?.
-??ран К?р?м белг?л? б?р ?о?ам?а немесе ?ауым?а
?ана ж?бер?лген к?тап емес, ?ияметке дей?н
болатын барлы? адамдар ?ш?н ?м?р с?ру за?ы
болып табылады.
-??ран К?р?мн?? ма?ынасы ж?не с?здер? Алла
тарапынан ?згер?ске ?шыраудан са?тал?ан.
-??ран К?р?м Пай?амбарымыз М?хаммедт?? (с.?.с.)
пай?амбар екенд?г?н д?лелдейт?н е? ?лкен
м??жизасы.
-??ран К?р?м мейл? намазда о?ылсын, мейл?
намаздан тыс бас?а жерде о?ылсын ибадат болып
саналады.
??ран о?у ?деб?
1. ??ран К?р?мд? ??ыпты ?стау, таза са?тау, би?к жерге ?ою шарт.
2. ??ранды ?атес?з, м?нерлеп о?у ?ажет. Ер адамдар ?ыра?аттап
о?иды. ??ранды д?ретпен о?у керек.
3. ??ран о?уды ?А?узу билл??и мин аш-шайтони ? р ? ражим.
Бисмилла?и ? р ? рахманир рахим? деп бастайды.
4. Асы?пай, ?атес?з о?иды.
5. Жаттау?а ?рекет жаса?ан, жатта?ан с?релерд? ?рд?й?м ?айталап
айтып отыр?ан ж?н.
6. ??ран о?ы?ан кезде тынышты? са?тау ?ажет.
7. Тоза? туралы аяттар келген кездер? Алла?тан пана с?рау, ал ж?ннат
туралы аяттар келген кезде?О, Алла? ма?ан да ж?ннатты н?с?п ?ыла
к?р? деп т?лек т?леу ?ажет.
8. Айтыл?ан с?здерд?? сен?мд? болуы ?ш?н ??раннан араб т?л?нде д?лел
келт?ру, немесе ма?ынасын д?рыс айту керек.
9. ??ран о?ылып жат?ан жерге, ??ранды ?йретет?н жерге ынталы,
ы?ыласты болып бар?ан ж?н.
10. ??ранны? ?рб?р ?рп?н ?йренген? ?ш?н 10 сауал бер?лед?. Оны ес??нен
шы?арма.
11. ??ранды д?р?птеп, ??была?а ?арап отырып о?ы.
? 1.К?р?н?с ?Имам А?зам?
? 2.?н ?Д?ние -керуен?
? 3.С?ра? -жауап
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
16
Размер файла
259 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа