close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Как заработать в

код для вставкиСкачать
Ислам д?н?
1. Иман ж?не инабат
2. Иман ж?не ождан
3. Ислам д?н?н?? ?ргел? ?а?идалары
4. Пай?амбар хадистер?, оны? ?деп ?ылымымен
байланыстылы?ы
5. Ата-баба ?руа?ын ?астерлеу
6. ?аза? ел?ндег? т?рл? д?ни а?ымдар туралы
т?с?н?к
Адамзатты бас?а б?к?л т?рш?л?к
иелер?нен ажыратып т?ратын н?рсе ?
руханият
?нерге, б?л?мге
??штарлы?
?ылым?а
талпыну
Е?бекс?йг?шт?к
Руханият
белг?лер?
Отанды с?ю
Ата-ана
алдында?ы
парызды
т?с?ну
Ту?ан жерд?, ана
т?лд? ?астерлеу
Руханият деген?м?з
Адамны? жан д?ниес?
Б?л?м де?гей?
Д?ниетанымы
?лтты? ?ад?р-?асиет?
Адамды? м?нез-??л?ы
Халы?ты? рухани болмысын ?алыптастыруда б?р?нш?
кезекте, д?нн?? р?л? ?лкен. Таза д?ни т?рбие нег?з?нде
сен?м ?алыптастыр?ан иманды к?с?н?? рухани
бастаулары:
?Ислами талаптар?а сай ?м?р с?ред?
?С?з? мен ?с? б?р жерден шы?ып отырады.
?рб?р ?рекет?нен:
??зг?л?к, ра?ымшылы?
?Ас?ан сабырлылы?
??арапайымдылы? бай?алады.
М?сылман елдер?нде аз?ынды? жолдар?а:
??рлы?, ?арлы??а
??ш?мд?к ?шуге
?Ес?ртк? ??марлы??а шек ?ойыл?ан
М?сылман елдер?нде:
- ?айыршы жо?
- Кедейлер мен жет?мдер ?ам?орлы??а
алын?ан
М?ны? себеб? не?
Б?л ислам т?рбиес?н?? ??д?рет?
Б?л б?к?л ?лем мойындап отыр?ан ??ндылы?
Киел? ?аза? жер?нде:
??й ?рлы?ы деген болма?ан
?Жес?р де, жет?м де, ?араусыз ?ал?ан ?ария да
болма?ан
??р ру ?з кемтарларына ?ам?орлы? жасай
б?лген
??лкендер к?ш?ге ?неге бол?ан
?Б?рс?зд?л?кт? ерл?кке бала?ан
?Ерлер?н арда?та?ан
?С?з ?ад?р?н б?л?п, у?ж с?зге то?та?ан
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
36
Размер файла
320 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа