close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Понад усе необхідна зараз сила духу,
спокійна сміливість думки і небоязкість Розуму.
В.І. Вернадський
Вечір природничих наук
САМІТ ЗЕМЛІ,
або
ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ
НАУКОВЦІВ У РОЗВИТОК
ІДЕЇ НООСФЕРИ
Біосфе́ра
(гр. bios — життя + sphaera — куля) — природна
підсистема географічної оболонки, що являє собою
глобальну планетарну систему (населена живими
організмами), яка охоплює нижні шари атмосфери, всю
гідросферу і літосферу — до глибини 3-11 км на суші й
0,5-1,0 км під дном океану. Товщина біосфери на
полюсах Землі близько 10 км, на екваторі — 28 км. Маса
біосфери — близько 0,05% маси Землі.
Володимир Іванович Вернадський
(1863 – 1945)
«Людство, взяте в цілому, стає
могутньою геологічною силою. І перед
ним, перед його думкою та працею,
постає питання про перебудову
біосфери в інтересах вільно думаючого
людства як єдиного цілого. Цей новий
стан біосфери, до якого ми, не
помічаючи цього, наближаємось, і є
«ноосфера»
Основні ідеї Вернадського про
ноосферу викладені в його визначній
монографії «Наукова думка як планетне
явище» та у статті «Декілька слів про
ноосферу».
Віктор Михайлович Глушков
(1923 – 1982 )
Основоположник інформаційних
технологій в Україні.
Розробив теоретичні основи
кібернетики та інформатики,
організував у Києві Інститут
кібернетики, видав першу у світі
енциклопедію кібернетики, створив
ряд унікальних електроннообчислювальних машин, принципи
роботи яких стали класичними і
широко застосовуються в сучасній
комп’ютерній техніці.
ОБ`ЄДНАННЯ ІДЕЙ
Володимир
Віктор Глушков:
Вернадський:
Ноосфера – наукове Використання наукових
знань у всіх сферах
освоєння планети
життя, науковий підхід
до управління державою
Сучасні науковці:
• Ноосфера – наукове освоєння планети і
наукове управління планетою і ближнім
космосом як єдиною цілісною системою
• Теорія пульсуючої біосфери (Віталій
Межжерін)
• Вчення про соціосферу (Михайло Голубець)
Сергій Андрійович Подолинський
(1850 —1891)
• 1880 року у журналі «Слово»
надрукував одну з найважливіших
своїх статей «Людська праця та її
відношення до розподілу енергії».
• «Праця є таке споживання
механічної та психічної роботи,
нагромадженої в організмі, яке має
результатом збільшення кількості
перетворювальної енергії на земній
поверхні».
Володимир Вернадський:
Індустріальна діяльність людини послужила основою
нової геологічної ери — антропогенної. Людство, взяте в
цілому, стає могутньою геологічною силою. І перед ним, перед
його думкою та працею, постає питання про перебудову
біосфери в інтересах вільно думаючого людства як єдиного
цілого. Цей новий стан біосфери, до якого ми наближаємось, і є
„ноосфера”.
Сергій Подолинський:
•
•
•
•
Спробував знайти та проаналізувати форми зв`язків між
фізичними і соціальними процесами, між фізичним вченням
про енергію і економічним ученням
Одним із перших вказав на недостатність другого закону
термодинаміки, підкресливши наявність у природі процесів,
що протистоять розсіюванню сонячної енергії
Запропонував енергетичний підхід до історії техніки
Вказав на нові шляхи перетворення людством сонячної
енергії
Іван Павлович Пулюй (1845-1918)
Науково-популярна праця Пулюя
“Непропаща сила” методично дохідливо
пояснила нагрівання тіл внаслідок
виконання роботи, виконання роботи при
зміні енергії та закон збереження і
перетворення енергії у рамках кінетичної
теорії газів. Учений переконливо і чітко
виклав основи термодинаміки, роз’яснив
взаємодію газових молекул на основі
взаємопроникності ефірних (етерних)
молекулярних сфер, броунівський рух
молекул і всі розглянуті закони переніс
на Всесвіт. У полі його наукових
інтересів знаходились також фізичні і
технічні питання роботи теплових
двигунів, що використовують різні типи
енергії. Результати досліджень
перегукуються з роботами Саді Карно.
САМІТ ЗЕМЛІ. Київ
Тема дискусії:
Нова ідеологія
сучасної цивілізації –
ідеологія ноосфери
ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОГЕННОГО ТИСКУ НА
БІОСФЕРУ ЗА ОСТАННІ 100 РОКІВ
50
30
20
Збільшення в рази
3
Обсяги
споживання
викопного
палива
Промислове
виробництво
Світова
економіка
Населення
Початковий рівень фактора,
нормований на одиницю
Проект
Основні принципи Конвенції щодо стратегії
еколого-збалансованого розвитку держав
– зміна філософії життя людини, суспільства, в основу якої
мають бути покладені культурні й духовні традиції, настанови
на збереження соціально-екологічної цілісності середовища
існування;
– визнання людини, родини, етносу, суспільства, нації,
держави вищою цивілізаційною цінністю;
– всебічний розвиток освіти, особливо екологічної, як
рушійної сили цивілізаційного розвитку;
– визнання стабільності суспільства, соціумів, поселень метою
гармонізації життєдіяльності людства;
– екологічне оздоровлення природних об'єктів, ландшафтів як
середовища існування й домінанти життя, зменшення
техногенного навантаження на них;
– спрямування технологічних та інноваційних змін на
підтримання стабільності й динамічної рівноваги довкілля й
розвитку.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
50
Размер файла
248 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа