close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Юклаб олиш

код для вставкиСкачать
?ЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
?РТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
УрДУ ?И?ТИСОДИЁТ? ФАКУЛЬТЕТИ
?КАСБ ТАЪЛИМИ? кафедраси профессори,
и?тисод фанлари доктори
САЛАЕВ САНЪАТБЕК КОМИЛОВИЧнинг
И?тисодиёт ва Касб таълими й?налиши
2- бос?ич талабалари учун
МАКРОИ?ТИСОДИЁТ
фанидан
МАЪРУЗА ТА?ДИМОТИ
МАВЗУ:?МАКРОИ?ТИСОДИЙ БЕ?АРОРЛИК
Урганч-2012
Маъруза режаси
? И?тисодий даврлар ва тебранишларнинг
сабаблари
? Ме?нат бозори, ишсизлик тушунчаси, ишсизлик
турлари, ?лчаниши ва т?ла бандлик
? Ишсизликнинг и?тисодий о?ибатлари ва Оукен
?онуни
? Инфляциянинг мо?ияти, турлари ва ?исобланиш
усуллари
? Инфляция ва ишсизлик. Филлипс эгри чизи?и
?Инфляция ?амма ерда ва ?ар доим пул
со?асининг ?одисаси ?исобланади?.
Милтон Фридмен
Фикримизча, инфляция ва ишсизлик муаммолари
бозор и?тисодиётининг нозик ва заиф жи?атларини
ифодаловчи, бартараф этиш ?та мушкул б?лган,
бутун дунёда нафа?ат и?тисодчи ва сиёсатчиларни,
балки бутун а?олини ташвишга солувчи, биринчи
навбатдаги устувор вазифа сифатида ?ал ?илишни
назарда тутувчи энг му?им масалалардир.
Салаев С.
Мавзуга оид таянч иборалар
Макрои?тисодий бе?арорлик, и?тисодий цикл, и?тисодий
давр, и?тисодий цикл бос?ичлари, узун т?л?ин, ?ис?а
т?л?инлар
и?тисодий тренд, ин?ироз, к?тарилиш,
тур?унлик, пасайиш, Оукен ?онуни, потенциал и.ч.,
?а?и?ий и.ч., ЯММ нинг ор?ада ?олиши, ишсизлик,
фрикцион, даврий ва таркибий ишсизлик,ишсизлик
даражаси, т?ла бандлик, ме?нат бозори, номинал ва реал
иш ?а?и, инфляция, ?рмаловчи, сузувчи ва югурувчи
инфляция,
инфляциянинг
ижтимоий
хаажатлари,
?эскирган кавуш? харажатлари, меню харажатлари,
?онунчиликдаги тез тез ?згаришлар билан бо?ли?
харажатлар, нисбий ба?олар ?згариши харажатлари,
инфляциянинг ?сиш суръати, ?70 катталиги? ?оидаси,
талаб ва таклиф инфляциялари, очи? ва б??илаётган
инфляция,
харажатлар
инфляцияси,
инфляция
б?лмаслигининг 6 та шарти, инфляция сабаблари, НФС,
РФС, Фишер самараси, стагнация, стагфляция.
И?тисодий цикл ва давр
Иктисодчилар
ишлаб
чи?ариш
хажми
ва
бандликнинг к?тарилиб ёки пасайиб туриши билан
бо?ли? тебранишларни иктисодий цикл деб
аташади.
Иктисодий цикл - бу иктисодий динамикадаги
к?тарилиш ва пасайиш ?одисаларини ?з ичига
олувчи, иктисоднинг тебраниб туриши билан
таърифланувчи даврдир.
Турли иктисодий назарияларда цикллар турлича
талкин этилган. Масалан, марксизм назариясида
цикл ривожланиш факат капитализм белгиси деб
каралган.
Цикл ин?ироздан ин?ирозгача б?лган давр
сифатида
ба?оланган
ва
унда
ин?ироз,
тур?унлик, жонланиш ва юксалиш даврлари
борлиги ?айд этилган. Бу назарияга к?ра ин?ироз
циклнинг бошлангич ну?таси деб олинган.
?озирги и?тисодий назарияларда эса и?тисодий
цикл 4 даврдан иборат:
? ?сиш ч???иси;
? пасайиш;
? тур?унлик (депрессия).
? к?тарилиш
Бу даврлар кетма-кет алмашиб туриши натижасида
т?л?инсимон ?аракат юз беради.
Тарихдан маълум и?тисодий цикллар
?
?
?
?
?
?
1720 йил Англия ?пашша?си;
Жея Куннинг 1873 йилдаги ?пашша?си;
1907 йилдаги ?бойлар ??р?уви?;
1929 йил 29 октябрдаги ??ора сешанба?
1982 йиллардаги Боливиядаги ин?ироз
1990 йиллардаги Мексика ва Аргентинадаги
цикллар
? 1990 йиллар охиридаги Ж.Ш.Осиё ва РФ даги
ин?ироз
? 2007 йил охирларида бошланган Бутун жа?он
молиявий ин?ирози ва .?.к.
Цикллар турлари ва давомийлиги
? Гарвардлик олим Э. Хансен фикрича, А?Ш
тарихида катта и?тисодий цикллар 8 йилдан
к?про? ва?тни ?з ичига олади. 1795-1937 йилларда
17 та цикл юз берган б?либ, уларнинг ?ртача
давомийлиги 8,35 йилга тенг б?лган.
? Одатда катта т?лкинлар ?ам юз бериши
мумкин б?либ, кичик циклнинг катталиги катта
циклнинг ярмидан ?ам кам б?лади. 1807-1937
йиллар давомида 37 та кичик цикл б?лган б?либ,
уларнинг ?ртача давомийлиги 3,51 йилга тенг эди.
И?тисодий циклларнинг давомийлиги
и?тисодиёт со?асига ?ам бо?ли?. Масалан,
жа?он амалиётига к?ра,
и?тисодий
цикллар тахминан
?
?
?
?
?урилишда 17-18 йил
?ишло? х?жалигида 1-2 йил
Савдода 3-5 йил
Саноатда 8-10 йил
давом этади.
И?тисодий
цикллар
?аракатининг
сабаблари ?уйидагилар б?лиши мумкин
? Янги ?азилма конларнинг топилиши;
? Турли хил табиий офатлар: зилзила,
?ур?о?чилик, сув тош?инлари (ЦУНАМИ)
? Турли хил ихтиролар: Атомнинг яратилиши,
темир й?л, самолёт, уяли ало?а, космонавтика
? Уруш ва ?арбий ?аракатлар
И?тисодий цикл назариясининг турли к?ринишлари мавжуд:
? пул назарияси, бу назария банк кредитларининг купайиши
ва камайиши билан тафсифланади. (Хоутри ва бошкалар
аниклаган);
? янгиликларни киритиш назарияси, бу и.ч.да мухим
янгиликларни ихтироларни куллаш назариядир;
? иктисодий циклнинг рухий назарияси, бу назария ахоли
катламларининг пессимистик ва оптимистик кайфияти
натижаларини ?амраб олади.(Пигу, Бэджгот);
? истеъмол килмаслик назарияси, бу назария инвестиция
??йишни ?рнига жуда катта микдордаги даромад топаётган бой
ва э?тиёткор кишиларни пул т?плашини цикл сабаби деб
?рганади. (Гобсон, Фостер ва Кэтгингс);
? Хаддан зиед инвестиция куйиш назарияси, бу назария
тарафдорлари об-хавонинг нокулай келишини (туфонлар, дул,
зилзила, кургокчилик ва хакозо) пасайиш, чукиш даври
сабабчиси сифатида карашади. (Жевонс, Мур).
Барча ИЦН лар асосан 2 мезонга, гурухга ажратилади:
экстернал
(таш?и)
ва
интериал
(ички)
назариялар.
? Экстернал назариялар, и?-й циклнинг ас-й сабабини и?-й
тизимдан таш?аридаги омиллар тебранишида деб ?арашади:
?уёш до?лари, урушлар, давлат т?нтаришлари ва сиёсий
во?еалар, олтин конларининг топилиши, а?оли ?сиш суръатлари
ва миграциянинг тезлашуви; янги ерларни ва ресурсларни
?злаштирилиши, ИТТ ва ихтиролар.
? Интернал назариялар, иктисодий тизим ички
механизмига асосий эътиборни ?аратади ва ?ар бир ?сиш
о?ибатда маълум даврдан кейин пасайишга олиб келади ва
с?нгра яна ?сиш бошланади ?амда бу жараён чексиз
занжир каби такрорланаверади деб ?арайди.
Ме?нат бозори
? бозор иктисодиётининг ажралмас ва му?им таркибий
?исмидир.
? ор?али ?оят му?им миллий ресурс б?лган ме?нат
минта?алар, тармо?лар, фирмалар ва касблар б?йича
та?симланади. Шу бозорда унинг ба?оси ?ам белгиланади.
? иш билан бандликни тартибга солишда фаол рол
?йнайди. Ме?нат бозорида асосий миллий ресурс?ишчи
кучи шаклланади ?амда корхоналар, тармо?лар ва
минта?алар б?йича та?симланади.
? и?тисодий фаол а?олининг иш билан бандлигини,
ишлаб чи?ариш ва хизмат к?рсатиш со?асига жалб
этилишини таъминлайди
МЕ?НАТ БОЗОРИ УНДА ВУЖУДГА КЕЛАЁТГАН ИШЧИ
КУЧИ О?ИМЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛАДИ ВА БУ О?ИМЛАР
4
ТА
АСОСИЙ
Й?НАЛИШДА
ЮЗАГА
КЕЛАДИ:
? Биринчиси - иш билан бандларнинг ишни й??отиши
натижасида ишсизлар сафига ?тиши.
? Иккинчиси - ишсизларни ишга жойлаштириш ва шу
тари?а уларнинг иш билан бандлар тоифасига ?тиши.
? Учинчиси - иш излашни т?хтатиш, яъни ме?нат
бозоридан чи?иб кетиш ва и?тисодий фаол а?олидан
и?гисодий нофаол а?олига ?тиш.
? Т?ртинчиси - илгари ишламаган ёки ?еч ?ачон иш
?идирмаганларнинг иш ?идириши ва ишга жойлашиши, шу
тари?а уларнинг и?тисодий фаол а?оли тоифасига
киришиши.
ИШ БИЛАН БАНДЛИК
фу?ароларнинг ?онун ?ужжатларига
зид келмайдиган ?з шахсий ва
ижтимоий
э?тиёжларни
?ондириш
билан бо?ли? б?лган, уларга иш ?а?и
ёки ме?нат даромади келтирадиган
фаолиятдир.
ИШ БИЛАН БАНД А?ОЛИГА
? ёлланиб ишлаётган ходимлар, ??увчилар, ?арбий
хизматчилар билан бир ?аторда ?зини ?зи муста?ил
равишда иш билан таъминлайдиган фу?аролар ва ТФ билан
шу?улланадиган фу?аролар киритилади.
? Иш билан бандлар: а) пул билан т?ланадиган ёки натура
?олидаги ?а? эвазига ёлланиб, шунингдек, уз фаолияти
эвазига ?анча муддат ?а? ёки даромад олишидан ?атъи
назар, фойда ёки оилавий даромад олиш учун ёлланмасдан
?афтасига камида 2 соат иш бажарганлар;
? б) касаллиги ёки жаро?атланганлиги туфайли, беморларга ?араб турувчилар; йиллик ме?нат таътили ёки
дам олиш кунларида, ?з иш жойидан таш?арида таълим
олганлар; маъмурият ташаббуси билан таъминоти саклаб
?олинган ёки сакланмаган ?олда ме?нат таътилида б?лган
ва бош?а шунга ?хшаш сабаблар билан ва?тинча ишда
б?лмаганлар;
? в) оилавий корхонада ?а? олмасдан иш бажарган
шахслардан ташкил топади.
Иш билан банд б?лган а?олига икки гуру?
фу?аролар киради:
? 1. К?нгилли равишда иш билан банд б?лмаган,
эр-хотиндан бирининг, ота-онаси ва бош?аларнинг
мабла?лари ?исобига яшайдиган фу?аролар;
? 2. Ноилождан иш билан банд б?лмаган
ходимлар
киради,
улар,
?з
навбатида,
?уйидагиларни:
а) муста?ил равишда иш ?идираётганлар;
б) иш билан банд этиш хизмати ёрдамида иш
?идираётган; расмий ма?омга эга б?лган ишсизлик
юзасидан нафа?а оладиган ишсиз фу?ароларни ?з
ичига олади.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ижтимоий ме?натда бандлик
Ёлланиш туфайли иш билан бандлик
?з-?зини ёллаш ор?али муста?ил иш билан бандлик
Давлат секторида иш билан бандлик
Хусусий секторда иш билан бандлик
Иш билан бандликнинг аралаш шакли
Мулкдорлик шакли буйича
И?тисодиёт ва инсоннинг э?тиёжларига т??ри келиши даражаси буйича
О?илона бандлик
Самарали бандлик
Ма?сулдор бандлик
энг ма?бул иш билан бандлик даражаларига ажратилади.
Т?ли? бандлик
?исман бандлик
Расмий бандлик
Норасмий бандлик
Касаначилик асосида бандлик
Яширин бандлик
Со?алар б?йича бандлик
И?ТИСОДИЙ НУ?ТАИ НАЗАРДАН ИШСИЗЛИК
ишчи кучининг иш жойи билан таъминланмаганлиги ва
натижада, унинг бирон-бир крнуний даромад манбаига эга
б?лмаслиги ?олатидир.
? ХМТ нинг берган таърифига биноан ?ишсиз шахслар?
деганда ? ишга эга б?лмаган, ишлашга тайёр ва иш излаётган
фу?аролар тушунилади..
? Масалан, А?Ш да, с?нгги бир ?афта мобайнида иш билан
банд б?лмаган, с?нгги т?рт ?афта давомида ишга жойлашишга
?аракат ?илган, ме?нат ?илиш ?обилиятига эга б?лган
фу?аролар, ишсиз шахс деб эътироф этиладилар.
? Японияда ишсиз шахс деб, с?нгги 1 ?афта давомида бир
соат ?ам ишламаган, Буюк Британияда эса, с?нгги 1 ?афта
мобайнида ишламаган, шу давр мобайнида иш ?идирган ёки
касаллиги туфайли иш ?идириш имкониятига эга б?лмаган
фу?аролар тушунилади.
? Айрим мам-тлар ?онун ?ужжатларига биноан, ишсиз деб,
ишдан б?шатилган, ме?нат стажига эга б?лганлар тушунилади.
?збекистан Республикасининг ?А?олини иш билан
таъминлаш т??рисида?ги ?онунига биноан
? ишсиз шахс деб, ме?натга ?обилиятли (16
ёшдан бошлаб то пенсия билан таъминланиш
?у?у?ини олгунга ?адар), ишга ва иш ?а?ига
(ме?нат даромадига) эга б?лмаган, иш ?идирувчи
шахс сифатида ма?аллий ме?нат органида
р?йхатга олинган, ме?нат ?илишга, касбга
тайёрлаш ва ?айта тайёрлашдан ?тишга,
малакасини
оширишга
тайёр
ме?натга
?обилиятли шахслар эътироф этилади
ИШСИЗ ШАХС ДЕБ ЭЪТИРОФ ЭТИШ УЧУН
?УЙИДАГИ 4 ШАРТ МАВЖУД Б?ЛИШИ ЛОЗИМ.
? Биринчи шарт ? фу?аро ме?натга ?обилиятли б?лиши ва амал-даги
?онун ?ужжатларига биноан пенсия таъминоти ?у?у?ига эга
б?лмаслиги керак
? Иккинчи шарт ? фу?аро ишга ва иш ?а?ига (ме?нат даромадига)
эга б?лмаслиги лозим.
? Учинчи шарт ? фу?аро ишлашга тайёр б?лиши лозим. Фу?аронинг
ишлашга тайёр эканлигини, унинг ма?аллий ме?нат органига иш
?идириб расмий мурожаат ?илиши, белгиланган муддатларда ме?нат
органида ?айтадан р?йхатдан ?тиб туриши ва ме?нат органлари
томонидан таклиф ?илинган ма?бул ишни ?абул ?илиш ?олатлари
тасдикдайди.
? Т?ртинчи шарт ? фу?аро барча тегишли ?ужжатларни та?дим
?илган ?олда ма?аллий ме?нат органида иш ?идирувчи шахс
сифатида р?йхатдан ?тиши лозим.
Ишсизликнинг ?уйидаги турлари фар?ланади:
Фрикцион ишсизлик ? киши ?з иш жойидан кетиб,
бош?асини
излаётган
даврда
б?ладиган
?ишлар
?ртасидаги? ишсизликдир. Янги ишни излаш сабаблари к?п
б?лиши мумкин: яхширо? ме?нат шароитлари, ю?ориро?
иш ?а?и, янги турар жойга к?чиш, жамоадаги низоли
?олатлар ва ?.к.
Даврий ишсизлик - и?тисодиётдаги к?тарилишлар ва
пасайишлар билан бевосита бо?ли? ишсизликдир
Таркибий ишсизлик ? касби ?згарганлар ?ртасидаги
ишсизликдир. Таркибий ишсизлик ?аторига и.ч ва
тармоклар техник даражасининг такомиллашуви келтириб
чи?арган технологик ишсизлик ?ам киритилади. Баъзида
технологик ишсизликни ало?ида, ишсизликнинг махсус
тури сифатида ?ам ?аралади.
Фрикцион ишсизлик
иш ?идириш ёки кутиш билан бо?ли?
б?либ, унда ходимлар иш ахтарадилар ёки
я?ин орада иш билан банд б?лмаслик
б?либ, иш ва турар жойни ?згартириш
натижасида шунингдек, ??ув юртларини
ёки мавсумий ишларни тугалланиши
сабабли юзага келади. У ?ар доим мавжуд
булиб маълум даражада керакли холдир.
Чунки, к?пчилик ишчилар кам маошли
ишдан даромадли унумли ишга утишади.
Таркибий ишсизлик
ишчи кучи талаби таркибидаги ?згаришлар билан
бо?ли? б?либ мажбурийлик хусусиятига эга. Инсон
э?тиёжларини доимий ?сиб бориши ва фа?ат эски
тармо?ларни й??олиб боришига хамда янгилари пайдо
б?лишига, натижада и?тисодиётни таркибий ?айта
?уришга олиб келади. Бу эса ишчи кучларига б?лган
талаб таркибини ?згартириб ходимлар ихтисосини ва
малакасини ?згаришини, ошишини талаб килади.
Бунинг учун эса маълум ва?т керак б?лади. Мамлакат
бозоридаги мувозанатнинг бундай бузилиши узокрок
давом этади ва таркибий ишсизлик моддий муаммо
хисобланади. У фрикцион ишсизлик каби ?ар ?андай
ривожланаётган и?тисодиётда му?аррардир.
Даврий ишсизлик
ишлаб чикаришнинг паайиши, ишчи кучига талаб
етарли эмаслиги натижасида келиб чикади. Даврий
ишсизлик товар ва хизматларга булган ялпи
талбнинг пасайишини ва уз навбатида ялпи
таклифнинг камайиши, окибада ахолини иш билан
бандлигининг
кискаришини,
ишсизликнинг
усишини билдиради.
Демак, жамиятда фрикцион ва таркибий
ишсизлик
му?аррар
экан,
т?лик
бандлик
ишсизликни мутло? й??лигини билдирмайди ва
доимо ишчи кучининг 100 % дан кам деб ?исоб
килиб келинади.
ИШСИЗЛИКНИНГ ИЖТИМОИЙ -И?ТИСОДИЙ ЧИ?ИМЛАРИ
? Мамлакат ЯММ да узилиш яъни ор?ада ?олиш р?й
беради;
? Ижтимоий-сиёсий таранглик ошади;
? А?олининг турмуш фаровонлиги ва даражаси пасайиб
кетади;
? Турли хил сиёсий ларзалар ошиб кетади.
Оммавий ишсизлик туфайли
?з-?зини ?лдиришлар,
? ру?ий касалликлар,
? юрак-томир касалликлари к?паяди.
Ишсизликнинг табиий даражаси доимий
ми?дор эмас. У ?ар бир давлатда
фрикцион ва таркибий ишсизлик к?лами,
и?тисодий
?олатга,
а?оли
турмуш
тарзининг ?згаришига бо?ли? ?олда
?згариб
туради.
?озирги
ва?тда
ишсизликнинг табиий даражаси 6-7 %
атрофида ?абул ?илинган б?лсада, бу
фоизлар турли давлатлар б?йича турлича
тебраниб туради.
ИШЛАБ ЧИКАРИШ ПОТЕНЦИАЛИ
Ишсизликнинг
табиий
даражаси
холатида
иктисодий яратилиши мумкин булган махсулот
хажмини, яъни барча мавжуд ресурслардан т?лик
фойдалангандаги ма?сулот ишлаб чи?ариш
?ажмини билдиради.
Амалиётда
ма?сулотни
?а?и?ий
ишлаб
чи?арилиши ?ажми потенциал ишлаб чи?ариши
билан тенг б?лолмайди. И?тисодий пасайиш
даврида у потенциал ?ажмидан паст, и?тисодий
к?тарилиш даврида ю?ори б?лади.
ЯММ ХАЖМИНИНГ УЗИЛИШИ ЁКИ
ОР?АДА ?ОЛИШИ
деб ма?сулотни потенциал ва ?а?и?ий ишлаб
чикарилиши ?ртасидаги фар??а айтилади. У
потенциал ишлаб чи?аришга нисбатан фоизда
ифодаланади.
МПИЧ - М?ИЧ
ЯММ узилиши = ------------------------ * 100 % [1]
МПИЧ
Ишсизликнинг ?а=и=ий даражаси унинг
табиий даражасидан =анчалик ю=ори
б?лса, ЯММ узилиши шунча к?п б?лади.
Шунинг учун ?ам потенциал ?ажмдаги
ЯММ* ?а=и=ий ЯММ дан катта б?лади.
яъни, ЯММ* > ЯММ
ёки У* > У.
Потенциал ЯММ*ни ?исоблашда
мамлакатда ишсизлик мутла=о й?= деб
эмас, балки мавжуд, биро= у табиий
даражада, деб ?исобланади.
Оукен ?онуни
ИД ва ЯММ узилиши ?ртасидаги
ми=дорий нисбатни инглиз и=тисодчиси
Артур Оукен математик ?олда исботлаб
берган. Шунинг учун бу =онун, ОУКЕН
=онуни дейилади. Унга к?ра,
агар ?а=и=ий ишсизлик ишсизликнинг
табиий даражасидан бир фоизга ошиб
кетса, миллий и=тисодиёт ЯММни 2,5 %
га
кам
олади.
Ушбу
нисбат
ишсизликнинг турли даражаларидаги
ма?сулот
й?=отишларни
ани=лаш
имконини беради. Яъни
Оукен ?онуни формуласи
ЯММ
ишсизликни нг ?
? ишсизликни нг
?
?
узилиши ? ? 2 , 5 ?
табиий
?
хакикий
?
? даражаси
?
даражаси
?
?
Демак, мос равишда уларнинг нисбати
1:2,5 ёки 2:5 га тенг.
Инфляция
ялпи ТХ лар ба?осининг к?пайиши ва пул бирлиги харид
?увватининг тушиб кетишидир.
? бу макрои?тисодий бе?арорликдир
? бу жамиятнинг бириничи душманидир
? бу кишиларни камба?аллаштирувчи ва орзуларини пучга
чи?арувчи ?одиса б?либ, барча мамлакатлар учун
йирик и?тисодий муаммодир.
? нархларнинг эркинлашуви ва шунга мувофи? уларнинг
умумий даражаси кескин ошиб кетиши билан бо?ли?
?
Кенгро?
маънода инфляция - бу, барча товар ва
хизматлар ?сиб боришини ва шу билан бирга баъзи
товарларнинг ба?олари пасайишини, баъзилариники
секинлик билан ва айримлариники кескин ?сиб боришини
билдиради.
Инфляцияни ?лчаш усуллари
? Инфляция и?тисодиёт ривожланишининг ?а?и?ий а?волини
бузиб к?рсатиб, бош?арув жараёнини ни?оятда ?ийинлаштиради.
Инфляция ба?о индекси - дефлятор ва истеъмол нархлар индекси
ёрдамида ани?ланади. Ба?о индекси эса ?а?и?атдаги ба?онинг
базис ба?ога нисбати билан ани?ланади:
Р = Рх/Рб х 100 ёки
Р = (118% /100%) х100 = 118 ёки 18%
? ?исобот йилида инфляциянинг ?сиш суръати ?уй-ча
ани?ланади:
Инфляциянинг ?сиш суръати =((I ? Iо)/ Iо) х 100 %
Бунда: I - жорий йилнинг нархлар индекси; Iо -?тган йилнинг
нархлар индекси.
Мисол учун, 2007 йили товарлар ба?оси 150% га 2008 йили эса
180% га тенг б?лди, дейлик. 2008 йилнинг инфляция суръати
?уйидагича б?лган:
Ис = ((180-150)/150)х100 = 20,0
70 катталиги ?оидаси
? Инфляцияни ми?доран ?лчаш учун ??лланилади.
? Ба?оларнинг бар?арор ?сиши шароитида
инфляция даражаси неча йилда 2 мартага
ошишини ани?лаш имконини беради. Бунинг
учун 70 ни йиллик инфляция даражасига б?лиш
кифоя:
Инфляция суръати икки
бараварига купайиши
учун зарур булган йил
?
70
бахоларни йиллик
усиш даражаси (%)
Мисол учун, ЙИД 9,5% га тенг б?лса, тахминан
етти йилу уч ойдан кейин ба?о 2 марта к?паяди,
яъни, (70:9,5 = 7,3).
Инфляциянинг ?уйидаги турлари фар?ланади:
?
?
?
?
?
?
?
Талаб инфляцияси
Таклиф инфляцияси
Очи? инфляция
Б??илаётган инфляция
Судралувчи инфляция
?рмаловчи инфляция
Югурувчи ёки гиперинфляция
Талаб инфляцияси
? бу и?тисодиётда талаб кескин ошиб кетиши ва уни
и.ч. нинг реал ?ажми билан ?ондириш мумкин б?лмай
?олган шароитларда к.ч. Яъни, и?тисодиётнинг и.ч.
имкониятлари жами ?сиб бораётган талабни
?ондиролмайди. Орти?ча талаб эса реал товарлар
ба?осининг к?пайишига и?тисодий босим беради ва
талаб инфляцияси келиб чи?ади.
? оддий с?з билан айтганда, ??аддан зиёд пуллар
?аддан зиёд кам товарларни овлайди? маъносини
билдиради
? ТИ нинг асосий сабаблари а?олининг иш билан
т?ла бандлиги ва иш ?а?ининг ошиб бориши
?исобланади. Демак, инфляция талаб, таклиф, иш
билан бандлик, ба?о, и.ч. суръатлари каби к?пгина
омилларга бо?ли?.
Таклиф инфляцияси
? бу мамлакат и?тисодиётида ТХ лар таклифининг камайиши натижасида ТХ лар ба?оларининг
ошишидан пайдо б?лади. Бунда орти?ча талаб
б?лмаса ?ам ТХ ларнинг ба?олари ошиб боради.
? Жами таклиф ?ис?аришининг асосий сабаби
ма?сулот бирлигига сарфланган харажатларнинг
?сиши ?исобланади. Бунда НИ?, хом ашё ва
ё?ил?и ба?охларининг ошиши натижасида и.ч.
таннархи ?ам ошади.
? ТИ нинг к.ч.га, шунингдек, таклиф механизмининг бузилиши ?ам таъсир ?илади. Таклиф
механизми эса тасодифий ?олда асосий и.ч.
омиллари ба?осининг кескин к?пайишидан к.ч.
? ИД ю?ори былган мамлакатларда и.ч. нинг ?а?и?ий
?ажми ?ис?ариши билан бир ва?тда номинал
?ажмининг ортиб бориши каби вазият содир б?лади.
Даромадларни и.ч.томонидан таъминланмаган ?сиши
а?оли ??лидаги пулнинг таклиф ?илинаётган Т?
лардан оши?чалигига олиб келади. Бундай ?ол пул
бирлигининг харид ?увватини пасайтиради, 1
ми?дордаги пулга жорий йилда ?тган йилдагига
нисбатан а?оли камро? ма?сулот сотиб олади, яъни,
унинг реал даромади камаяди.
? Мисол учун, жорий йилда а?олининг номинал
даромадлари 30% га ва ба?олар даражаси 50% га
ошган б?лса, унда а?олининг реал даромадлари 20% га
камайган б?лади. Чунки, ба?оларнинг ?сиши а?оли
пул даромадлари ?сишидан к?п (30% - 50% - 20%).
Инфляция даражаси
? ?рмаловчи инфляцияда 10-20 фоизгача
б?лади.
? Судралувчи инфляцияда 20-100 фоизгача
б?лади.
? Югурувчи ёки гиперинфляцияда 200
фоиздан орти? б?лади.
Инфляция б?лмаслигининг 6 шарти
? Биринчидан, ДБТ б?лмаслиги керак, чунки ?ар ?андай
й?л билан ?опланса ?ам инфляцияга туртки беради.
Амалиётда та?чиллик й?? б?лган бюджетлар жуда кам
учрайди ва у шарт назарий жи?атдан бажарилиши мумкин.
? Иккинчидан, мамлакат и?тисодиётни ноинфляцион
ривожланишини таъминлашга мажбур, ?а?и?атда эса МБга
?ис?а муддатли пул сиёсатини ?тказишда ва давлат ?арзини
?оплашда инфляциядан ?очиб ?утулиш анча мушкул.
? Учинчидан, марказий пуллар таклифининг МБ давлат
монополиясига бар?ам бериш керак. Марказий пулларни
чи?аришни т?хтатиш мумкин эмас, чунки бу пуллар
бозорида ?ам ра?обат б?лиши керак. Шунинг учун ?ам,
к?рсатилган давлат монополиясини тугатиш амалий
жи?атда мумкин эмас.
Инфляция б?лмаслигининг 6 шарти
? Т?ртинчидан, инвестицион талаб ва таклифи
?ртасидаги бар?арор макрои?тисодий му?озанатни са?лаб
туриши керак. Бу эса автоматик равишда ?з ?зидан амалга
ошмайди, к?пинча мувозанат бузилиш ?оллари юз беради.
И?тисодиётда инвестицион талаб жам?армалар таклифидан
ошганда инфляцион ?олат юзага келади ва инвестициялар,
ишлаб чи?ариш жуда секинлашади жам?армалар камая
бошлайди.
? Бешинчидан,
давлат
даромадларини
та?симлашга фаол аралашишини т?хтатиши керак.
?айта
? Олтинчидан, мамлакат фу?ароларида ба?олар ошганда
?ам инфляцион кутишлар, ??р?увлар пайдо б?лмаслиги
керак, бу эса ?а?и?атдан йиро?дир.
Инфляциянинг сабаблари
? 1-дан, МБ нинг нот??ри пул сиёсатини юритиш
туфайли, муомалада товар билан таъминланмаган орти?ча
пуллар пайдо б?лади.
? 2-дан,
ДБТ
ни
пул
эмиссия
воситасида
молиялаштирилади, бу эса инфляцияни тезлаштиради.
Агар давлат МБ дан фоиз билан ?айтариш ?исобига ?арз
олса ?ам ва бу ?арзни ?айтарса ?ам аста-секинлик билан
кредит эмиссияси ошади ва бу яна пул массасини ошиб
кетишига олиб келади. Инфляция ??шимча импульс олади.
Та?чилликни ?оплашнинг 3-варианти ?ам бор. Унда
?укумат заём чи?ариб, у ?зининг ва хорижий
давлатларнинг фу?ароларидан, корпорациялардан, ТБ
ларидан, жам?армалардан ва бош?алардан ?арз олади.
Инфляцион самаралар
? Учинчидан, и?тисодиётни ?арбийлаштириш туфайли
инфляция кучаяди. Чунки ДБ харажатлари ошади,
натижада та?чиллик ошиб инфляция кучаяди ва 1инфляцион самара юзага келади. Агар давлат бош?а
харажатларни тежаб, шу ?исобига ?арбий саноатни
ривожлантирса, у ?олда ?арбий и?тисодиёт истеъмол
моллари и.ч. да самарали ??ллаш мумкин б?лган барча
ресурсларни ?ютади-еб ??яди?. Бу эса и?тисодиётда
фу?аролик и.ч. да номутаносибликларни келтириб
чи?ариб, товарлар таклифидаги бар?арорликни издан
чи?аради. О?ибатда 2-инфляцион самара юзага келади.
? Шуни айтиш керакки, мудофаа секторида бандлар
истеъмол бозорида ?еч ?андай товарлар таклифини
оширмасдан харидор сифатида ?атнашадилар ва бу 3инфляцион самарани юзага келтиради.
? Т?ртинчидан,
бозорларни
монополлаштириш
инфляцион жараённи интенсивлаштиришга таъсир этади.
Амалиёт к?рсатишича, инфляция бозорлар ю?ори даражада
монополлашган и?тисодиётда тезро? ривожланади. Бозор
?укмрон мав?еини са?лаш натижасида улар нафа?ат ю?ори
ба?оларни ?рнатадилар ёки ушлаб турадилар, балки и.ч.
?ажмини ва товарлар таклифини ?ис?артирадилар. Бу эса
талаб инфляциясини келтириб чи?аради.
? Бешинчидан, таш?и и?тисодий омиллар инфляцияга
таъсир этади. Масалан, бирон бир товар и.ч. учун четдан
келтириладиган хом ашё ёки энергиянинг ба?осини ?сиши
инфляцияни кучайишига олиб келади. Бундан таш?ари,
ю?ори фоиз ставкасини излаб хориждан келувчи ?ис?а
муддатли капиталлар о?ими ?ам инфляцион б?хронга олиб
келиши мумкин.
Очи?
инфляция
Адаптив
инфляцион
кутишлар
Харажатлар
Талаб
инфляцияси
Соли?
инфляцияси
Ба?о
юклатиш
инфляцияси
Б??илаётган
инфляция
Ба?оларни
маъмурий
ноинфляцион
назорат ?илиш
Таклиф
инфляцияси
?арздорларнинг
инфляцион
кутишлари
Пул тизими
бе?арорлиги туфайли
инфляцион кутишлар
Та?чилликни
кутиш
Ба?оларни маъмурий назорат этишнинг
и?тисодиётга таъсири
БОЛИВИЯДА ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ ДАВРИДАГИ ?АЁТ.
Боливия, Ла Пас ша?ри, Эдгар Миранда ?зининг 25
млн. песо ?ажмдаги ??итувчилик иш ?а?ини олиб бир
минутни ?ам й??ота олмайди. Песо соат сайин
?адрсизланмо?да. Шундай экан, унинг хотини бозорга
бир ойлик ва макарон ва гуруч за?ираси олгани югурар
экан, у ?олган песоларни ??ора бозорда? долларга
алмаштиришга уринмо?да. Жаноб Миранда ?озирги
кунда бош?арилмайдиган инфляция шароитида
яшашнинг 1- ?онунини ??ллайди. Ба?олар ?сиши
шундай ю?орики, ?атто а?л бовар ?илмайди. М-н, ярим
йил ичида 38000 % га oсди. 1984 йилги маълумотларга
кoра инфляция 2000 % ни ташкил ?илган.
38 ёшли Миранда иш ?а?ига нима берилишини билиши к-к эмас, агар у тезда уни $ ларга алмаштирмаса. У
маош олган куни 1 $ = 500000 песо эди, яъни у 50 $
олиши мумкин эди. Бир ?анча кундан кейин 1 $ курси =
900000 песо б?лганда эса 27 $ олиш мумкин эди.
?
Давлат хизматидагилар ?атто оддий анкетани ?ам порасиз
бермайди. К?чада валюта операциялари билан шу?улланиш
учун ?у?у?шунослар, бухгалтерлар, сартарошлар ва ?атто
фохишалар ?ам иш ташладилар. Х?жайинлар контрабанда й?ли
билан товарларни хорижга чи?ариб фиктив ссудалар олиб
оли??а тортишдан ?очишмо?да, ?ис?аси спекуляция учун $
олиш й?лида нима иш б?лса ?илишмо?да. Давлат шахталарида
?азиб чи?ариш ?тган йили 18000 тоннадан 12000 тоннага
тушди, шахтерлар тушлик танаффусдан фойдаланиб, энг яхши
рудаларни контрабанда каналлари ор?али к?мирни Перуга
юбориб ?з даромадларини ?злари оширишмо?да, ?алай ?азиб
чи?ариш б?йича ?еч ?андай йирик шахтага эга б?лмаган Перу,
энди йилига 4000 тонна ?алайни экспорт ?илмо?да.
? Боливия ??ора бозоридаги? барча $ лар А?Ш га какоин
сотишдан келиб тушмо?да. Маълумотларга к?ра, какоин
юборувчилар йилига 1 млрд $ ишлашаркан. Бундан таш?ари,
давлат даромадлари ?з харажатларининг 15 % инигина
?оплайди. ДБТ ЯММ нинг 25 % га етди. ДБ га соли?лар т?ла ва
?з ва?тида т?планмайди, ??ирлик авж олган.
? Ю?-ги мисолдан к?ринадики, гиперинфляция и?тисодиётни
батамом издан чи?арган, а?олини хонавайрон ?илган.
? Иш ?а?и ме?нат бозорида мувозанатловчи
восита ?исобланади ва унинг даражаси ишсизликка
бевосита таъсир к?рсатади. Бу 2 к?рсаткич
?ртасидаги ?заро бо?ли?лик инглиз и?тисодчиси
А.В.Филлипс томонидан, Буюк Британиянинг 18621957 йиллар маълумотлари асосида тад?и?
?илинган ?олда графикда Филлипс эгри чизи?и
деб акс эттирилган.
? Филлипс эгри чизи?и инфляция ва ишсизлик
?ртасидаги бо?ли?ликни ифодалайди, яъни
инфляциянинг ?сиши суръати ишсизликнинг паст
даражасида кузатилади ва аксинча
Филипс эгри чизи?и
Инфл
яция
%
Ишсизлик %
Лекин, 70-йиллардан бошлаб, бундай бо?ли?лик
бузилди
ва
Филлипс
эгри
чизи?и
замонавийлаштирилди - энди у унг томонга силжиб,
?арб
мамлакатларида
вужудга
келган
реал
макрои?тисодий вазиятни акс эттира бошлади. Яъни
и.ч. шни ?ис?артириш ва ишсизликни к?пайиши
ба?оларни ошиши билан кузатилади. Бу ?одиса
стагинфляция дейилади ва ?ам инфляцияни, ?ам
ишсизликни ?сиши билан ифодаланади.
?
? Давлатнинг
миллий бозорига таъсир этиш чоралари
Филлипс модели билан чегараланиб ?олмасдан, ?зига
яна соли?, пул-кредит сиёсатининг кенг таъсир этиш
чораларини ?амда ме?нат муносабатларини тартибга
солувчи ?онуний ва меъёрий хужжатларни ?ам
??шади.
Эътиборларингиз
учун ра?мат !!!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
356
Размер файла
325 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа