close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

СХОДНИ НА ЗАВАРЯВАНЕТО

код для вставкиСкачать
СХОДНИ НА ЗАВАРЯВАНЕТО
ТЕХНОЛОГИИ –
ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ, СПОЯВАНЕ,
ЗАЛЕПВАНЕ, НАВАРЯВАНЕ.
ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗНОВИДНОСТИ
И ОСОБЕНОСТИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ.
24
МТМ - II част
ТЕХНОЛОГИИ,
СХОДНИ НА ЗАВАРЯВАНЕТО
ТЕХНОЛОГИИ,
СХОДНИ НА
ЗАВАРЯВАНЕТО
ТЕРМИЧНО
РЯЗАНЕ
СПОЯВАНЕ
ЗАЛЕПВАНЕ
НАВАРЯВАНЕ НАПЛАСТЯВАНЕ
ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ
Процес, при който материалът се нагрява до високи температури и се
отстранява под формата на окиси, шлака или в разтопено състояние.
ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ
ГАЗО-КИСЛОРОДНО
Ns
ПРОБИВАНЕ
ЕЛЕКТРО-ДЪГОВО
РЯЗАНЕ
ГАЗО-ДЪГОВО
ЗАВАРЯВАНЕ
ПЛАЗМЕНО
τ
ЛАЗЕРНО
ЕЛЕКТРОННОЛЪЧЕВО
ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ
ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ
1-газова смес, 2-режеща кислородна
струя, 3-подгряващ пламък, 4-срязван
метал, 5-окиси, 6-течен метал, 7направление на срязване.
Основава се на способността на металите да
изгарят под действието на кислородна струя.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕТАЛИТЕ
Температурата на изгаряне да бъде по-ниска
от температурата на топене;
Точката на топене на окисите, получени при
изгаряне на метала, да е по-ниска от точката
на топене на метала;
Реакцията по изгарянето на метала да е
екзотермична;
Топлопроводността на метала да не е много
голяма.
МАТЕРИАЛИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГАЗОКИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ
Въглеродни стомани с С<0,7%;
Нисколегирани стомани.
ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ
ЕЛЕКТРО-ДЪГОВО РЯЗАНЕ
~
електрод
дъга
ГАЗО-ДЪГОВО РЯЗАНЕ
О2,
Въздух,
-електрод
Ar2+H2
дъга
+
Металът на среза се стопява от топлината на
електрическата дъга и се отделя под действието на
собственото тегло на капките. Резултат – широк срез
и неравни повърхности.
С метален електрод;
С електрод от въглен.
ПРИЛОЖЕНИЕ
- За рязане на блокове, предназначени за претопяване,
за отрязване на леяци, мъртви глави и др.
• ВЪЗДУШНО-ДЪГОВО;
• КИСЛОРОДНО-ДЪГОВО
•За подводно рязане;
•За рязане на въглеродни и нисколегирани стомани с дебелина до
100 mm.
• РЯЗАНЕ СЪС СТРУЯ ОТ АРГОНОВОДОРОДНА СМЕС
•За рязане на алуминиеви сплави.
ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ
ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ
Процес на стопяване на метала в мястото на
рязането от действието на топлината на плазмената
дъга и отделянето му чрез плазмената струя.
1-корпус, 2-катод, 3-формираща дюза,
4-изолатор, 5-основен метал, 6-дъгова
камера, 7-стълб на дъгата, 8-вход охлаждаща течност, 9-вход плазмообразуващ
газ, 10-изход охлаждаща течност,
11източник на ел.ток, 12-баластно
съпротивление, 13-контактор.
ПЛАЗМООБРАЗУВАЩИ ГАЗОВЕ
Сгъстен въздух;
Кислород;
Смес азот с кислород;
Азот;
Смес аргон и водород.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Скоростта на рязане е от 2 до 6 пъти по-висока в
сраявнение с газо-кислородното рязане;
Икономичен и технологичен метод;
За рязане на трудно режещи се метали;
Легирани стомани;
Мед, алуминии и техните сплави.
ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ
МАШИНА ЗА ПЛАЗМЕНО И ГАЗО-КИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ
Програмно управление по 5 оси
ПЛАЗМЕНО
ГАЗО-КИСЛОРОДНО
ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ
Методът се основава
на изпаряване на
метала под
въздействие на
мощен, концентриран
източик на нагряване.
ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ
ПРЕДИМСТВА
•Висока чистота и точност на среза;
•Неголяма зона на термично влияние по
ръбовете на срязвания материал.
ТЕРМИЧНО РЯЗАНЕ
ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ - възможности
СПОЯВАНЕ
СПОРЕД ЗАЩИТАТА
Според източника на нагряване
Електро-Съпротивително
БЕЗ ЗАЩИТА
ГАЗОВА
Електро-Индукционно
СПОРЕД ВИДА
НА ПРИПОЯ
Вани с разтопен припой
ТЕЧНА
ВАКУУМ
Пещно
С мек
припой
С твърд
припой
СПОРЕД НАЧИНА
НА ПОЧИСТВАНЕ
ХИМИЧНО
МЕХАНИЧНО
МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ПРОЦЕСА
РЪЧНО
СПОРЕД
ВИДА
НА ФЛЮСА
ЕЛЕКТРОХИМИЧНО
Прахообразен
Газо-пламъчно
Паста
ПОЛУМЕХАНИЗИРАНО
Течен
МЕХАНИЗИРАНО,
АВТОМАТИЗИРАНО
СПОЯВАНЕ
ТИПОВЕ СЪЕДИНЕНИЯ
При спояване на
плоски
конструкции.
ВИДОВЕ
ПРИПОИ
МЕКИ
Тт<4500С
ТВЪРДИ
Тт>4500С
Галиеви
Антиминови
Алуминиеви
Сребърни
Цинкови
Кадмиеви
Медно-фосфорни
Медно-цинкови
Оловно-калаени
Калаено-цинкови
Медно-никелови
Никелови
СПОЯВАНЕ
МЕТОДИ НА СПОЯВАНЕ СПОРЕД
ИЗТОЧНИКА НА НАГРЯВАНЕ
Пещно
Индукционно
Във вана с
разтопен припой
Газо-пламъчно
Електросъпротивително
Електролитно
+
~
~
С ултразвуков
поялник
С електросъпротивителен поялник
~
СПОЯВАНЕ
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕСА
Спояването се осъществява при температура, по-ниска от
температурата на топене на двата метала;
В процеса на спояване между съединяваните детайли в
определен момент съществува течна прослойка от метала
на припоя;
За разлика от заваряването чрез стопяване, спояваното
съединение се образува не в резултат на непосредственото
вззаимодействие на метала на съединяваните детайли, а
вследствие на взаимо-действието на припоя с основня
метал;
ЗАЛЕПВАНЕ
Технология за осигуряване на относително неразглобяеми съединения на
машиностроителни конструкции.
Заваръчно
съединение
Нитово
съединение
По механични и физико-химични
свойства залепените съединения
може да се сравняват с нитовите,
заваръчните и спояваните
съединения;
Получават се при стайна
температура;
Основен свързващ материал –
лепило;
Механизъм на осъществяване на
връзката чрез:
•
Залепено
съединение
•
Адхезия (прилепване, умокряне) –
връзка между залепвания материал и
лепилото;
Кохезия - връзка между молекулите
на лепилото.
ЗАЛЕПВАНЕ
Видове лепила според механизма на втвърдяване
Анаеробно-втвърдяващи
се –
еднокомпонетни, втвърдяват се под
действие на атмосферния кислород
при стайна температура.
Лепила,
Фотоинициатор,
Свободен радикал,
Мономер
втвърдяващи се с
ултравиолетови лъчи – чрез
светлинното (UV) облъчване се
възбужда фотоинициирана
полимеризация.
ЗАЛЕПВАНЕ
Видове лепила според механизма на втвърдяване
• Втвърдяващи се във влажна въздушна
среда (цианкрилати)– лепилата са
еднокомпонетни циан-крилатни полимери.
Те полимеризират при контакт с повърхности за
няколко секунди, за което е достатъчна влагата
на въздуха.
• Лепила, втвърдяващи се чрез
активатори (модифицирани акрилати) –
полимеризират чрез прибавяне на втори
компонент – активатор (втвърдител).
• Втвърдяващи се във влажна въздушна среда (силикони, полиуретани) –
предназначени са за запълване на конструктивно определени пространства –
уплътнители и изолатори.
•Силикони – вулканизират при стайна температура чрез реакция във въздушна
среда;
•Полиуретани – образуват се чрез механизъм, при който водата (влагата от
въздуха) реагира с основната субстанция, съдържаща изоцианатна група.
ЗАЛЕПВАНЕ
Относителна якост
Д
е
б
е
л
и
н
а
н
а
Време на втвърдяване, s
Интензитет на UV облъчване
100 mW/cm2.
Време на втвърдяване, s
Дебелина, mm
Технологични и якостни свойства на залепени съединения
Време за втвърдяване, s
Относителна влажност
UV Интензитет mW/cm2.
ЗАЛЕПВАНЕ
Конструктивно -технологични особености
Достатъчна площ
неправил
но
Достатъчна хлабина
неправилно
правилно
правилно
Недостатъчна
хлабина
неправилно
ПРОЦЕС НА ЛЕПЕНЕ
Хлабина
Достатъчна
хлабина
Лепило
правилно
ЗАЛЕПВАНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ЗАЛЕПВАНЕ И
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЧЕЛНИ
ПОВЪРХНОСТИ;
2. УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРЪБНИ
И РЕЗБОВИ СЪЕДИНЕНИЯ;
3. ИМПРЕГНИРАНЕ –
ЗАПЪЛВАНЕ НА ПОРИ.
НАВАРЯВАНЕ
Разновидност на заваряването.
Процес на нанасяне на слой метал или сплав върху загрята до стопяване
повърхност на изделието.
Цел:
Да се увеличат размерите на детайлите;
Да се подобрят свойствата на повърхностния слой в сравнение с тези на основния
материал–топлоустойчивост, износоустойчивост, корозионна устойчивост и др.
Приложение:
• При производството на нови изделия;
• При ремонтно-възстановителни работи.
НАВАРЯВАНЕ
РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО
ВИБРО-ДЪГОВО
МЕХАНИЗИРАНО
ПОД СЛОЙ
ОТ ФЛЮС
В СРЕДА ОТ СО2
МАГ
В СРЕДА ОТ Ar
ВИГ
НАВАРЯВАНЕ
ВИБРО-ДЪГОВО НАВАРЯВАНЕ
Източник на топлина –
енергията на електрическа
дъга с много малка
продължителност.
1-постоянно-токов източник, 2-въртящ се
детайл, 3-охлайдаща течност, 4-електромагнитен вибратор, 5-електроден тел.
ПРИЛОЖЕНИЕ
При ремонта на малки
детайли, върху които трябва
да се нанесе тънък
равномерен слой метал при
минимални деформации.
НАПЛАСТЯВАНЕ
СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА
Разтопени по целия обем или по повърхността си частици от материала на
бъдещото покритие се напластяват на повърхността на нагретия детайл.
НАПЛАСТЯВАНЕ
ГАЗОПЛАМЪЧНО
ДЕТОНАЦИОННО
ЕЛЕКТРОДЪГОВО
ПЛАЗМЕНО
ЛАЗЕРНО
ЕЛЕКТРОИСКРОВО
НАПЛАСТЯВАНЕ
ГАЗО-ПЛАМЪЧНО
С2Н2 + О2
ЕЛЕКТРО-ДЪГОВО С НЕТОПИМ
ЕЛЕКТРОД
N2
5
Носещ газ
електрод
+
дъга
-
6
1-, 2- носещ газ, 3-пламък, 4-основен
метал, 5-бункер с метален прах,
6-напластен слой
Напластен
слой
Основен
метал
НАПЛАСТЯВАНЕ
ЕЛЕКТРО-ДЪГОВО
ЕЛЕКТРО-ИСКРОВО
С ТОПИМ ЕЛЕКТРОД
Електрод от
материала за
напластяване
Носещ газ
+
Напластен
слой
искра
-
Основен
метал
Напластен
слой
Основен
метал
НАПЛАСТЯВАНЕ
ПЛАЗМЕНО
Плазмообразуващ
газ
ЛАЗЕРНО
-
Н2О
Носещ газ +прах
Напластен
слой
+
Основен
метал
МТМ - IIчаст
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
65
Размер файла
6 312 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа