close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Achievements and challenges of the Bulgaria school

код для вставкиСкачать
По-силни механизми за отчетност:
предизвикателства и препоръки за политика
представя:
Хари Антъни Патринос
Водещ икономист
Световна банка
Постижения и предизвикателства
пред реформите в образованието,
свързани с училищната автономия
София, 13 септември, 2010
Отчетност: настоящи предизвикателства
• Отношенията на отчетност за резултатите от
образованието не са достатъчно развити и
не са синхронизирани с рамката на
повишената училищна автономия
• Участието на родителите не се повиши с
осъществените реформи
• Отслабено чувство за собственост на
общините към училищата на тяхната
територия
Отношения на отчетност:
училищни директори - родители
Отношения на
отчетност между
Ефективно използване
на финансовите ресурси
Подобряване на резултатите от
обучението
Училищните
На настоящия етап няма
директори и
официални механизми за
родителите и членовете това
на общността
Родителите не разполагат с официални
механизми за търсене на отговорност от
училищните директори за резултатите от
обучението.
Училищните
директори и
общинските власти
Училищните директори се
отчитат пред общинските
власти за използването на
финансовите ресурси.
Общините не разполагат с официални
механизми за търсене на отговорност от
училищните директори за подобряването
на училищната среда или на резултатите
от обучението.
Училищните
директори и РИО
Не е приложимо
РИО разполагат с официални механизми
за търсене на отговорност от
училищните директори за подобряването
на училищната среда или на резултатите
от обучението.
Участие на родителите чрез
училищните настоятелства
• По-нататъшните реформи трябва да засилят
отношенията на отчетност между директорите
и родителите
• Новият Закон за училищното образование
запазва статута на доброволни организации
на училищните настоятелства
• Ролите и отговорностите на училищните
настоятелства трябва да бъдат определени
така, че да стимулират качеството и
приложимостта на образованието
Участие на родителите: международен опит
• Поуки от страните-членки на ОИСР:
Децентрализираното вземане на решение
може да доведе до повишаване на качеството
– Холандия: Силен модел на базирано в училището
управление
– Англия: Правна рамка, регламентираща ролята на
управителните органи
– Мексико: Реформи, засилващи участието на
родителите
Препоръки: училищни настоятелства
• Ясни насоки, определящи ролята на
училищните настоятелства в решенията на
ниво училище
• Официални процедури, по които родителите
могат да обсъждат с директорите и
общинските власти ключови решенията,
свързани с училището
• Ясни механизми за разпространение на
информация към родителите
• Изграждането на капацитет на училищните
настоятелства чрез обучения и кампании за
повишаване на осведомеността
Отношения на отчетност:
училищни директори - общини
Отношения на
отчетност между
Ефективно използване
на финансовите ресурси
Подобряване на резултатите от
обучението
Училищните
На настоящия етап няма
директори и
официални механизми за
родителите и членовете това
на общността
Родителите не разполагат с официални
механизми за търсене на отговорност от
училищните директори за резултатите от
обучението.
Училищните
директори и
общинските власти
Училищните директори се
отчитат пред общинските
власти за използването на
финансовите ресурси.
Общините не разполагат с официални
механизми за търсене на отговорност от
училищните директори за подобряването
на училищната среда или на резултатите
от обучението.
Училищните
директори и РИО
Не е приложимо
РИО разполагат с официални механизми
за търсене на отговорност от
училищните директори за подобряването
на училищната среда или на резултатите
от обучението.
Предизвикателства:
Недостатъчни инструменти в ръцете на
общините за контрол и търсене на
отговорност
• Реформата прехвърли правомощията от
общините към училищата, без да се създадат
механизми, с които общините да търсят
отговорност за резултатите от обучението
• Напрежението между централната и местната
власт има отрицателен ефект върху
предоставянето на образователни услуги
Ролята на общините: международен опит
• Англия: Значителни правомощия на
местните власти и управляващите органи
• Холандия: Назначаването и контрола върху
работата на директорите е правомощие на
общините или компетентния орган
Варианти за политики за премахване на
разединението между финансирането и
управлението на училищата
• Вариант 1: Да се даде власт на съвета на
настоятелите да назначава директорите
• Вариант 2: Да се даде власт на общините да
назначават директорите
• Вариант 3: Да се запази сегашното
разпределение на отговорностите като се
засилят възможностите на общините за
контрол
– Първа стъпка: Да се изпълни мярката в
правителствената програма за децентрализация за
паритетно участие на РИО, общините и училищните
настоятелства при избора на училищни директори
Препоръки за засилване на
базираното в училище управление
• Силно училищно ръководство чрез строга
система за сертифициране на училищни
директори
• Повишаване на капацитета на Училищните
настоятелства
Отношения на отчетност:
училищни директори - инспекторати
Отношения на
отчетност между
Ефективно използване
на финансовите ресурси
Подобряване на резултатите от
обучението
Училищните
На настоящия етап няма
директори и
официални механизми за
родителите и членовете това
на общността
Родителите не разполагат с официални
механизми за търсене на отговорност от
училищните директори за резултатите от
обучението.
Училищните
директори и
общинските власти
Училищните директори се
отчитат пред общинските
власти за използването на
финансовите ресурси.
Общините не разполагат с официални
механизми за търсене на отговорност от
училищните директори за подобряването
на училищната среда или на резултатите
от обучението.
Училищните
директори и РИО
Не е приложимо
РИО разполагат с официални механизми
за търсене на отговорност от
училищните директори за подобряването
на училищната среда или на резултатите
от обучението.
Предизвикателства: функция на
регионалните инспекторати
• Политическо влияние
• Широк набор от отговорности,
ограничени човешки ресурси
• Много от отговорностите се
изпълняват формално, или не
се изпълняват
Препоръки за Националния
инспекторат по образование
• Независимост от организациите, които определят
политиките в областта на образованието (МОМН)
• Координация между институциите, отговарящи за
общата цел за наблюдение и контрол на качеството
на образованието
• Консултации с различните заинтересовани страни
при определянето на функциите на институциите,
отговарящи за контрола на качеството в системата
• Да се създадат механизми на отчетност за
агенциите, отговарящи за осигуряването на
качеството на образованието
БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!
Хари Антъни Патринос
Водещ икономист, Световна банка, Сектор “Човешко развитие”
hpatrinos@worldbank.org
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
10
Размер файла
953 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа