close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ИСУН – текущо състояние и

код для вставкиСкачать
ИСУН – текущо състояние
и бъдещо развитие
Лазар Тодоров
Началник отдел
Дирекция
“Управление на средствата от ЕС”
Министерство на финансите
Съдържание
• Нормативни изисквания
• Налична функционалност
• Планирани дейности
• Индикативен график
Нормативни изисквания
•
•
•
Европейско законодателство
– чл.58, буква d) и чл.60, буква c) на Регламент
1083/2006 и чл.14.1 и Анекс III на Регламент
1828/2006.
Българска нормативна уредба
– ПМС №121/31.05.2007 г.
– Указания на дирекция „Национален фонд”
Процедури на УО на ОП
– Набиране на предложения за операции за
финансиране; Оценка и избор; Сключване на
договор; Наблюдение; Докладване и оценкa;
Финансово управление и плащания; Счетоводство;
Одит и контрол; Нередности
Налична функционалност
• ИСУН – базова функционалност
– Данни за операциите – І част от Приложение ІІІ от
Регламент 1828/2006
– ПМС 121/31.05.2007 г.
– Процедури на УО на ОП - Набиране на
предложения за операции за финансиране; Оценка
и избор; Сключване на договор
• SAP
– Приложение ІІІ от Регламент 1828/2006 (70 % от
информацията)
– Указания на дирекция Национален фонд - ДНФ №
04/05.10.2007 г. и частично – на ДНФ №
01/27.08.2007 г. и на ДНФ № 02/31.08.2007 г .
Разработени модули
• Модул “Регистрация”
• Модул “Оценка”
• Модул “Договори”
• Модул “Параметри”
• Регистрация на кандидати
– Въз основа на Булстат
– Регистрираните кандидати по проектни
предложения и одобрените бенефициенти по
проекти са видими за всички УО
– Регистрират се следните данни: име, правен
статут, адрес, телефон, факс, е-mail, данни за
представителя
– Проверка за двойно финансиране
•
Регистрация на проектни предложения
– Цели, резултати, дейности, график за изпълнение;
– Идентификация съгласно кодовете по измерения
(Приложение II на Регламент 1828/2006);
– Финансиране – от СКФ на ЕС, съфинансиране от
бенефициента, финансиране от МФИ;
– Индикатори;
– Целеви групи;
– Партньори.
• Оценка на проектни предложения
- Сесии - номер и дата на заповед за съставяне на
оценителна комисия;
- Филтриране на проектните предложения за оценка;
- Оценка – административна, допустимост и техническа и
финансова;
- Доклад на оценителната комисия;
- Решение на договарящия орган
• Модул “Договори
- Име на проекта
- Име на бенефициента
- Общ бюджет
- Размер на предоставената безвъзмездна помощ
- Съфинансиране от бенефициента
- Дата на стартиране на договора
- Срок за изпълнение
• Модул “Параметри”
- Оперативна карта
- Процедури - Вид, номер и име на процедурата;
финансиране, бюджет, максимална и минимална
стойност на проект, местонахождение и
идентификация съгласно кодовете по измерения
(Приложение II на Регламент 1828/2006);
индикатори
Планирани дейности
•
•
Избор на изпълнител и сключване на договор по
проект, финансиран от ОП Техническа помощ за
разработване на цялостната функционалност на
ИСУН
Функционалността ще покрие:
– Приложение III на Регламент 1828/2006 г.
– Указания на дирекция „Национален фонд” - ДНФ №
01/27.08.2007 г., ДНФ № 02/31.08.2007 г. , ДНФ №
03/17.09.2007 г.,
– Процедури на УО на ОП - Наблюдение; Докладване и
оценкa; Финансово управление и плащания;
Счетоводство; Одит и контрол; Нередности
Разработване на цялостна
функционалност на ИСУН
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Модул „Управление на проекти”
Финансов модул
Модул „Проверки и управление на нередности”
Модул „Наблюдение”
Интерфейс със счетоводната система SAP
Електронни услуги за бенефициентите
Модул за публична информация
Интерфейси за връзка с външни информационни
системи
Модул за управление на ОП за трансгранично
сътрудничество.
Благодаря за
вниманието!
Лазар Тодоров
Началник отдел
Дирекция
“Управление на средствата от ЕС”
Министерство на финансите
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
6
Размер файла
2 061 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа