close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Беларусь- краіна маёй будучыні

код для вставкиСкачать
Беларусь- кра?на
маёй будучын?
Урок ?роздум з элементам? гульн? ?
5 ?Б? классе
Кланы к?ра?н?к Пазднякова А.М.
? Мэты: стварыць умовы для разв?цця
пазнавальнай акты?насц? вучня?, для
фарм?равання ?х камун?каты?ных умення? ?
культуры ма?лення; абуджаць ц?кавасць да
г?сторы? ? культурнай спадчыны роднага краю,
выхо?ваць грамадзянскасць, пачуццё
патрыятызму, ? грамадскай самасвядомасц?, гонар
за сваю Радз?му, за свой народ, павагу да роднай
мовы.
? Фарм?раваць веды пра тое, што любо? да Радз?мы
пачынаецца з любов? да сваёй сям ??, дому, гораду,
школе. Садзен?чаць фарм?раванню
паняцця?:дзяржава, патрыятызм, патрыёт,
грамадзян?н, род, народ, Айчына, ?малая радз?ма?.
Жыв?, шукай,
Усе раб?, як след
Каб на Радз?ме
Твой свяц??ся след.
С. Грахо?ск?
Гучыць песня ?Наша Беларусь? .
На экране змяняюцца слайды з пейзажным?
замалё?кам?, партрэтам? знакам?тых людзей,
помн?к? арх?тэктуры Беларус?.
Жытневае поле, лясы ? азеры
Крын?чка ? лесе ? ? небе жа?рук
Прыслухайся тольк?, усе тут гаворыць
Люблю цябе Белая, Белая Русь!
? Аб чым вы думаеце, кал? чуеце пра
Беларусь?
? Якога колеру Беларусь?
? Як? голас у Беларус??
? Як? пах у Беларус??
Мяжуе з Польшчай, Укра?най,
Рас?яй, Латв?яй, Л?твой.
Твой родны край, твая Айчына ?
Жыццё тваё ? гонар твой.
? ты яе запомн? ?мя,
Як неба, сонца ? зару.
Твая зямля, твая радз?ма
Названа светла ?
Бе-ла-русь.
Ю.Св?рка
Гульня ?Так ц? не??( работа з картай, тлумачэнне
паняцця?)
Так ц? не, што :
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Беларусь знаходз?цца ? Е?ропе
Беларусь мяжуе з К?таем, ?ндыяй, Амерыкай
Назва Беларусь паходз?ць ад белага хлебу
Стал?ца Беларус? ?горад Маг?ле?
На Беларус? 8 абласцей
Вобласць, дзе мы пражываем- гэта Маг?ле?ская
К?ра?н?ком кра?ны з?я?ляецца кароль
С?мвалы Беларус?- герб, сцяг, г?мн
На Беларус? пражываюць людз? розных нацыянальнасцей ? веравызнання?
Самый старажытны горад - Брэст
Беларуск?м першадрукаром называюць Янку Купалу
Святой заступн?цай зямл? беларускай называюць Рагнеду
На Беларус? не было вайны
На Беларус? шмат помн?ка? ? мемарыяла?, як?я ушано?ваюць памяць героя?
Вял?кай Айчыннай вайны.
? Есць такое паняцце- малая
радз?ма. Як вы гэта разумееце?
Што такое Бацька?шчына,
Знаеш?
Гэта рэчка, сцежка лясная,
Гэта ? лузе залатая пчолка,
А ? вачах тва?х ? вясёлка.
Бацька?шчына ? гэта дом
твой,
Школа;
Гэта песн?, што зв?няць
на?кола,
Гэта сам ты,
Гэта тата твой ? мама.
? сябры твае таксама.
П. Панчанка
Гульня ?Што? Дзе? Кал???
на ?мправ?заваным пол? у выглядзе рамонка ?
картачк? з пытанням? па г?сторы? Бабруйска
? Кал? ?нарадз??ся? Бабруйск?
? Адкуль у нашага горада такая назва?
? Як называецца рэчка, на якой ста?ць наш горад?
Адкуль такая назва?
? Як? помн?к прыроды знаходз?цца у нашым
м?крараёне?
? Кольк? школ у горадзе? А у нашым м?крараёне?
? Як?я помн?к? , прысвечаныя Вял?кай Айчыннай вайне
у нашым горадзе ты ведаеш?
? Як выглядае герб Бабруйска?
? Як?х ты ведаешь людзей, як?м?
ганарыцца Бабруйск?
? Як?я вул?цы нашага м?крараёна носяць
назвы, звязаныя з Вял?кай Айчыннай
вайной?
? Як?я прадпрыемствы горада самыя
вял?к?я?
Закончыце прыказку:
? ? Няма смачнейшай вадз?цы, як з роднай ? .
(крын?цы)
? ? Для ?сякай птушк? сваё гняздо ? . (м?ла)
? ? Родная зямелька як зморанаму ? . (пасцелька)
? ? У сва?м кра?, як у ? . (ра?)
? ? Далёкая старонка без ветру ? . (сушыць)
? ? На чужыне ? камар ? . (заг?не)
? ? Кожнаму свой куток ? . (м?лы)
? ? Усюды добра, а дома ? . (лепей)
? ? Кожная сасна свайму бору песню ? . (пяе)
? ? Жыць ? Радз?ме ? . (служыць)
? Хто так? грамадзян?н?
? Што гэта азначае: быць
грамадзян?нам?
? Ц? л?чыце вы сябе
грамадзянам? нашай кра?ны,
чаму?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Г- горячо любит свою Родину
Р - радуется ее успехам
А - активно стремится сохранить
чистоту окружающей среды
Ж -желает сохранить мир
Д - дорожит именем ?белорус?
А - адаптируется в обществе,
принимает его законы
Н - нуждается в поддержке и защите
государства
И - использует свои знания и умения
на пользу стране
Н - находит пути выразить свою
гражданскую позицию
? Ц? бывюць дрэнныя ? добрыя
грамадзяне?
? Хто з?я?ляецца добрым
грамадзян?нам?
Хто з?я?ляецца добрым
грамадзян?нам?
Той, хто выконвае рашэнн?
бацько?, правы ? законы.
Гарацый
Добрый грамадзян?н- гэта чалавек
надзейны. Паважаны, адказны,
справядл?вы, клапатл?вы.
А як?я вы грамадзяне? Якая ад вас
карысць?
? У сям??: что вы роб?це каб было лягчэй
вашым родным?
? У двары: чым дапамагаеце?
? У класе? Як вучыцеся? Як паводз?це
сябе, Як?я вы сябры?
? У школе? Ц? удзельн?чаеце ?
спаборн?цтвах, ал?мп?ядах?
? У горадзе? Ц? вывучаеце г?сторыю
свайго горада?
?
Грамадзян?н - чалавек, як?
? Люб?ць
? Перажывае
? Дзейн?чае
? Патрабуе
? Ведае
? Можа
? Жадае
?
?
?
?
?
?
Кожны грамадзян?н мае права
___________________________
__________________________
Кожны грамадзян?н абавязаны
____________________________
____________________________
Гульня ?Вас?лек?
А зараз мы паспрабуем з вам? стварыць
агульны партрэт нашай Беларус?.
Адным з с?вала? Беларус? з?я?ляецца
вас?лек- валошка. На яго пялестках
нап?саны сказы. Падо?жыце ?х:
? Я люблю сваю кра?ну за
тое, што?
? Мне падабаецца жыць у
Беларус? таму, што?
? Кал? б я мог, то зраб?? бы для
Беларус??.
? У Беларус? есць люб?мыя мае мясц?ны ?
гэта?
? Наша кра?на была б яшчэ прыгажэй
кал? б?
? Ямаю, што ?с?м , хто прыязжае ?
Беларусь яна падабаецца тым , што?
?
? На Беларус? жывуць?.. людз?
? Кал? б я бы? мастаком ?
малява? Беларусь, я б выбра?
?. Фарбы, таму што?.
? Нашай кра?не патрэбны?.
Людз?
? Кал? б я мог, то зраб?? бы для
Беларус??.
? У Беларус? есць люб?мыя мае мясц?ны ?
гэта?
? Наша кра?на была б яшчэ прыгажэй
кал? б?
? Ямаю, што ?с?м , хто прыязжае ?
Беларусь яна падабаецца тым , што?
? Гучыць песня ? Род?на мая?
? На вял?к?м л?сце ватмана, дзе
нап?сана ?Беларусь- гэта МЫ!?
дзец? п?шуць, малююць свае
пажаданн? кожнаму з нас,
кра?не.
Паклон табе, мой беларуск? краю!
Ты ? мой, я ? твой: ад роду ? навек.
Я зно? ? зно? да сэрца прыкладаю
Твой л?ст дубовы ? як чаро?ны лек.
За хлеб, што ем, за песн?, што спяваю,
За шчасце звацца ?менем тва?м ?
Паклон табе, мой беларуск? краю!
Ты ? мой, я ? твой: усюды ? ва ?с?м!
Н?л Г?лев?ч
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
193
Размер файла
1 590 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа