close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Terminebi

код для вставкиСкачать
A
Accelerator
აქსელერატორი, ამაჩქარებელი
Accept
მიღება
Access
დაახლოება, მიწვდომა
Accessories
აქსესუარები
Activate
აქტივაცია, გააქტიურება
Active contents item
აქტიურელემენტიანი პუნქტი
Active contents windows
აქტიურელემენტიანი ფანჯარა
Active Desktop
აქტიური სამუშაო მაგიდა
Adapter
ადაპტერი
Add
-
ins
დამატებითი პროგრამული მოდულები
Address bar
მისამართის ზოლი
Adjustments
რეგულირება, მორგება
Advanced
დამატებით
Alert
განგაში
Alias
ზედმეტსახელი, ფსევდონიმი
Align
გასწორება
Alignment
რიგში გასწორება
Alternating
ალტერნატიული
Ampersand
ნიშანი, ამპერსანდი
Anchor
ღუზა
Animation effects
ანიმაციური ეფექტები
Appearance
გამოჩენა, შესახედაობა
Appendix
დამატება, დანართი
Application
მოთხოვნადი აპლიკაცია, პროგრამა
Apply
მიმართვა, გამოყენება
Archive
არქივი
Area
არე, სივრცე
Arrange
მოწყობა, მოწესრიგება
Array
მასივი
Arrowhead bullet
ისრიანი მარკერი
Article
სტატია
კომპიუტერული
ტერმინოლოგიის
ლექსიკონი
ლექსიკონში
შეტანილია
850
-
მდე
კომპიუტერული
ტერმინი
მისივე
განმარტებით
Ascending
ზრდადობის მიხედვით
Assign
დანიშვნა
Assignment
დანიშნულება
Asterisk
ვარსკვლავი
Attach
მიმაგრება
Attachment
მიმაგრებული ფაილები
Attachment pane
მიმაგრებების პანელი
Attribute
ატრიბუტი
Autocomplete
თვითშევსება
AutoCorrect
ავტოკორექტირბა
Available
არსებული, ხელმისაწვდომი
B
http://www.pcmania.at.tt Back (button)
უკან დასაბრუნებელი ღილაკი
Background
ფონი
Background picture
ფონური სურათი
Backslash
უკუსლეში
Backup copies
რეზერვირებული ასლები
Backup job
რეზერვირებული ასლების დავალება
Backup program
რეზერვირებული ასლების პროგრამა
Balance გაწონასწორება, ბალანსირება
(ზმნაში)
Balloon
აერობურთი, ბუშტი
Band
ჯგუფი, თასმა
Banner
სარეკლამო აბრა, დროშა, სათაური
Bar
ზოლი
Battery
ბატარეა, კვების წყარო
Beep
ტელემეტრული სიგნალი, სიგნალის მიცემა
Bind
შეკვრა, აკინძვა
Binder
ამწყობი, ამკინძველი
Bit
ბიტი, ცოტა
Blank
ცარიელი, სუფთა, თავისუფალი
Blank area
ცარიელი არე
Blank line
სუფთა ხაზი
Blank page
ცარიელი გვერდი
Blinking
მოციმციმე
Block ბლოკი
Block ბლოკირება (ზმნაში)
Body text
მთავარი ტექსტი
Boilerplate text
ტიპიური ტექსტი
Bold
მსხვილი ასოები
Bookmark
სანიშნე
Boot up
ჩატვირთვა
Boot, boot cycle
ჩატვირთვა
Boot records
ჩატვირთვის ჩანაწერები
Border
საზღვარი, კიდე
Bottom
of the page
გვერდის ბოლო
Bottom of the screen
ეკრანის ძირი
Bound controls
საზვრის მართვის ელემენტები
Box
ყუთი, სარკმელი
Brackets
ფრჩხილები
Breakpoint
წყვეტის წერტილი
Briefcase
პატარა კეისი (პორთფელი)
Brochure
ბროშურა
Browse
დათვალიერება
Browser
ბრაუზერი, (მაჩვენებელი, დამ
ა
თვარიელებელი)
Bugs
დეფექტები, შეცდომები
Build on the skills
ხელობის, ცოდნის განმტკიცება
Built
-
in
ჩადგმული, ჩაშენებული
Bullet
მარკერი
Button
ღილაკი
By default
გულისხმობით
Byte
ბაიტი
C
http://www.pcmania.at.tt
Cable
კაბელი
Cache
ქეშ მეხსიერება, ქეში
Callout
ჩანაწერი
Cancel
გაუქმება, უარყოფა
Cap
ხუფი, კეპი
Capacity
ტევადობა
Capitalization
გაასომთავრულება
Capture
ჩავლება, მიტაცება, გადაღება
Card
პლატა, კარტა, დაფა
Cartridge
პრინტერის კარტრიჯი
Cascading menu
კასკადური მენიუ
Cassette
კასეტა
Category
კატეგორია
Cell
უჯრედი, საკანი
Changes
ცვლილებები
Channel bar
არხების ზოლი
Chapter
თავი, ნაწილი
Character
ხასიათი, სიმბოლო
Characteristics
მახასიათებლები
Chart
გამოკითხვა, დიაგრამა
Chat
ონლაინ საუბარი
Check box
მოსანიშნი სარკმელი, ჩარჩო
Check mark
მომნიშვნელი ნიშანი
Chevrons
ისროვანი ბრჭყალები «»
Child form
წარმოებული ფორმა
Chip
ჩიპი
Circle arrow
წრიული, რკალოვანი ისარი
Class
კლასი
Cleanup
გაწმენდა
Clear
გასუფთავება
Click
დაჭერა
Clipboard
კოპირების მეხსიერება (ობიექტის კოპირებისას, სანამ მას სადმე ჩასვამთ, ობიექტი დროებით ამ მეხსიერებაში თავსდება)
Close
დახურვა
Close (button)
დახურვის ღილაკი
Close up
მსხვილი პლანი
Cluster
კლასტერი
(ზონა ვინჩესტერის დისკოზე, სადაც ინფორმაცია იწერება)
Code
კოდი
Code page
კოდური გვერდი
Collapse
კოლაფსი
Color scheme
ფერთა სქემა
Column
სვეტი
Combo box
კომბინირებული სარკმელი
Comma
მძიმე
Command
ბრძანება
Comment
კომენტარი
Communication
კომუნიკაცია
Compact Disk
კომპაქტ დისკი (CD)
Compare
შედარება
Compatibility
თავსებადობა
Compilation
კომპილაცია
Compile
შედგენა, კომპილირება
Component
კომპონენტი
Compose
შედგენა, დაწერა
Compound document
შედგენილი დოკუმენტი
Compression
შეკუმშვა
Computer
მემგონი ყველამ ვიცით :) ეს კომპიუტერია
Conditional formatting
პირობითი ფორმატირება
Configuration
კონფიგურაცია
Configure
კონ
ფ
იგურირება
Confirmation
დადასტურება
Connection
კავშირი
Connector
მაკავშირებელი, შემაერთებელი
Constant
მუდმივი
Contents of window
ფანჯრის შიგთავსი
Contents page
სარჩევი
Context
-
sensitive
კონტექსტ მგრძნობიარე
Continue (button)
გაგრძელების ღილაკი
Control
კონტროლი
Controller
კონტროლერი
Control menu
მართვის მენიუ
Control Panel
მართვის პანელი
Controls
მართვის ელემენტები
Convenient
მოხერხებული, შესაფერი
Conventions
შეთანხმებები
Convert
კონვერტირება, გარდაქმნა
Converter
კონვერტორი, გარდამქმნელი
Cooler
გამაგრილებელი (ვინტილატორი)
Cookie
ქუქია, ფუნთუშა
Copies
ასლები
Copy ასლი
Copy კოპირება (ზმნაში)
Cord
თოკი, მავთული
Correct
შესწორება, კორექტირება (ზმნაში)
Create
შექმნა
Crop
ამოჭრა
Cross reference
ჯვარედინი მიმართვა
Current
მიმდინარე
Current date
მიმდინარე თარიღი
Cursor
კურსორი,
Customization
მოწყობის რეჟიმი
Customize
მოწყობა
Customize This Folder Wizard
საქაღადის მოწყობის ოსტატი
Cut
ამოჭრა, ამოღება, ამოკვეთა
D
http://ww.pcmania.at.tt
Damage
ზარალი, დაზიანება
Data
მონაცემები
Database
მონაცემთა ბაზა
Data record
მონაცემთა ჩანაწერი
Data source
მონაცემთა წყარო
Data type
მონაცემთა ტიპი
Debug
მომართვა
Decode
გაშიფვრა, დეკოდირება
Decoder
დეკოდერი
Default
არასავალდებულო, ნაგულისხმევი
Defragment
დეფრაგენტირება
Delay
დაყოვნება
Delete
წაშლა
Deleted Items (mail folder)
წაშლილი ობიექტები (საფოსტო ყუთში)
Delivery
დარიგება, მიწოდება
Demote
დაქვეითება
Density
სიმკვრივე
Descending
კლებადობა
Deselect
მონიშვნის გაუქმება
Design of text
ტექსის გაფორმება
Desktop
სამუშაო მაგიდა
Desktop colors
სამუშაო მაგიდის ფერები
Destination
დანიშნულება
Detail
დეტალი
Details view
დეტალური ხედი
Device
მოწყობილობა
Dialog box
დიალოგური სარკმელი
Dial
-
up connection
სატელეფონო კავშირი, შეერთება
Digital
ციფრული
Digital Camera
ცირული კამერა
Dimensions
ზომები
Dimmed
მქრალი
Directory
დირექტორია
Directory finder
დირექტორიის მაძებარი
Disable
გამორთვა
Disk
დისკი
Disk Cleanup დისკის გაწმენდა
Disk Defragmenter დისკის დეფრაგმენტატორი
Display ეკრანი, დისპლეი
Display ჩვენება, ეკრანზე გამოტანა
Document
დოკუმენტი
Domain
დომენი
Dot
წერტილი
Dotted line
პუნქტიორი
Double dotted line
ორმაგი პუნქტიორი
Double
-
click
ორჯერ სწრაფად დაჭერა, დაწკაპუნება
Double
-
headed arrow
ორმხრივი ისარი
Down arrow
დაღმავალი ისარი
Download
ჩამოქჩვა, ჩამოტვირთვა
Downloaded Program Files
ჩამონატვირთი პროგრამული ფაილები
Draft
შავი ჩანაწერი
Drafts შავი ჩანაწერების განყოფილება ელ
-
ფოსტაში
Drag
ობიექტის გადაცურება
Drag
-
and
-
drop
ობიექტის ჩავლება, გადაცურება და ჩაგდება
Draw ხაზვა (ზმნაში)
Drawing object
ნახაზი, ნახატი ობიექტი
Drive
დრაივი, წამკითხავი მოწყობილობა
Drive letter
დრაივის სიმბოლო
Driver
აპარატურული ნაწილის მმართველი მოდული, დრაივერი
Drop
ჩასმა, დასმა, ჩაგდება
Drop caps
ჩაგდება
Dropdown list
ჩამოსაშლელი სია
E
http://www.pcmania.at.tt
Edge
კიდე, ნაპირი
Edit
რედაქტირება
Electronic form
ელექტრონული ფორმა
Embed
ჩანერგილი
Emboss
ამოჭრა, ამოტვიფრა
Emphasize
ყურადღების გამახვილება
Empty
დაცლა, ცარიელი
Enable
ჩართვა, დაშვება
Encoding
დეკოდირება, კოდირება
Encrypt
დაშიფვრა
Endnote
შენიშვნა
Engine
დანადგარი, მანქანა
Enlarge (verb)
გაზრდა
Entries
შესასვლელი
Envelope
კონვერტი
Environment
ალყა, გარემო
Equipment
მოწყობილობა, აპარატურა
Error
შეცდომა
Error handling
შეცდომების განმარტება
Even
-
numbered
ლუწნომრიანი
Event
მოვლენა
Examine
განხილვა
Exceptions
გამონაკლისები
Exercise
სავარჯიშო
Exit
გასვლა, გასასვლელი, გამორთვა
Expand
გაფართოება
Explorer
მეგზური, გზამკვლევი, მკვლევარი
Export
ექსპორტირება
Express
სწრაფად, ექსპრესი
Extension
გამოწევა, გაფაროება
External
გარე, გარეგანი
Extra
დამატებით, განსაკუთრებული
F
http://www.pcmania.at.tt
Failure
მწყობრიდან გამოსვლა, გაკოტრება
Fan
ვენტილატორი
Favorites
რჩეულები, ფავორიტები
Favorites menu
რჩეულთა მენიუ
Features
თვისებები, ტავისებურებანი
Field
ველი, მინდორი
File
ფაილი
File Allocation Table (FAT)
ფაილთა განთავსების ცხრილი (ფაილურის სისტემა FAT
-
ი)
File extension
ფაილის გაფართოება
File server
ფაილ
-
სერვერი
Fill
გავსება, შევსება
Filter ფილტრი
Filter გაფილტვრა
(ზმნაში)
Find
პოვნა
Find file command
ფაილის ძიების ბრძანება
Fixed
ფიქსირებული
Flexibility
მოქნილობა
Flip დაბრუნება (ზმნაში)
Floppy disk
ფლოპი დისკი, დისკეტა
Floppy disk drive
დისკეტის წამკითხავი მოწყობილობა
Flow of text
ტექსტის მწყობრი
Focus ფოკუსი, ყურადრების გამახვილება
Folder
საქაღალდე
Folder pane
ფოლდერთა პანელი
Font
ფონტი, შრიფტი
Footer
ქვედა კოლონტიტული
Footnotes
სქოლიო
Foreground color
წინა პლანის ფერი
Form
ფორმა
Format ფორმატი
Format დაფორმატება (ზმნაში)
Formatting toolbar
ფორმატირების ისნტრუმენტების ზოლი
Formula ფორმულა
Four
-
sided arrow
ოთხმხრივი ისარი
Forward (button)
წინსვლის ღილაკი
Fragmentation
ფრაგმენტაცია
Frame
ჩარჩო
Freeze
გაყინვა
Frequently used
ხშირად გამოყენებადი
Function
ფუნქცია
Function keys
ფუნქციური კლავიშები
G
http://www.pcmania.at.tt
Gallery
გალერეა
Garbled text
დამახინჯებული ტექსტი
Generate
გამომუშავება, შექმნა, გენერირება
Get data
მონაცემების მიღება
Ghost
მოჩვენება, აჩრდილი
Grab
ჩავლება
Grammar rules
გრამატიკული წესები
Graphics
გრაფიკა
Gray
ნაცრისერი
Grid
ბადე
Gridlines
ბადის ხაზები, გისოსები
Guide
მეგზური
H
http://www.pcmania.at.tt
Halftone
ნახევარტონი
Hand
-
shaped pointer
ხელის ფორ
მის კურსორი
Hard disk
მყარი (ხისტი) დისკი, ვინჩესტერი
Hard page breaks
გვერდის ხელოვნური წყვეტა
Hard return
სტრიქონის ხელოვნური წყვეტა
Hardware
აპარატურა
Header
სათაური, ზედა კოლონტიტული
Header row
სათაურის სტრიქონი
Heading
სათაური
Headline
სათაურის ზოლი
Headphones
ყურსასმენები
Heatsink
გამაგრილებელი
Help
დახმარება
Helper
დამხმარე
Hexadecimal
თექვსმეტობითი
Hidden file
დამალული ფაილი
Hide
დამალვა
Hide (button)
დამალვის ღილაკი
Highlight
მნიშვნელოვანი, აღნიშვნა
History
ისტორია, ჟურნალი
Holding down
დაჭერილ მდგომარეობაში
Homepage
საშინაო, საწყისი გვერდი, თავფურცელი
Hood
თავსახური
Hub
ჰაბი, გამანაწილებელი
HyperText
ჰიპერტექსტი
Hyphen
დეფისი
Hyphenating
გადატანა
I
http://www.pcmania.at.tt
Icon
მინიატურული ხატულა
Icon caption
მინიატურის ჩანაწერი
Identification number
საიდენტიფიკაციო ნომერი
Identify იდენტობის დადგენა, ამოცნობა
Ignore
იგნორირება
Illustration
ილუსტრაცია
Image
გამოსახულება
Import
იმპორტირება, იმპორტი
Improve
გაუმჯობესება
Inactive
უმოქმედო, უსარგებლო, გამოუყენებადი
Inbox (mail folder)
შემოსული წერილების განყოფილება ელ
-
ფოსტაზე.
Incoming
შემომავალი
Indent
შეწევა, დაკბილვა
Index
ინდექსი
Indicate
ჩვენება
Indicator
ინდიკატორი
Inoculate
აცრა
Insert
ჩასმა
Insertion bar
ჩასმის ზოლი
Insertion point
ტექსტის კურსორი
Install
ინსტალაცია, დაყენება
Instruments
ინსტრუმენტები
Interface
ინტერფეისი
Internal
შიდა
Internet
ინტერნეტი
Internet Connection Wizard
ინტერნეტ კავშირის ოსტატი
Interrupt
შეწყვეტა
Interruption
წყვეტა
Introduction
შესავალი
Invisible bar
უხილავი ზოლი
Italic
დახრილი ასოები
Item
პუნქტი
J
http://www.pcmania.at.tt
Jack
შემაერთებელი, კაბელის თავი დაბოლოებით
Joystick
ჯოისტიკი
Jumper
გადამრთველი
Justified text
კიდეებზე გასწორებული ტექსტი
K
http://www.pcmania.at.tt
Keep lines together
მყარი აბზაცი
Kernel
ბირთვი, მარცვალი
Kerning
ასოებს შორის ინტერვალი
Key
გასაღები, კლავიში
Key names
საკვანძო სახელები
Keyboard
კლავიატურა
Keywords
საკვანძო სიტყვები
Kit
ზურგჩანთა, კომპლექტი
L
http://www.pcmania.at.tt
Label
ნიშანი, ეტიკეტი
, მარკა
Landscape
ლანდშაფტი, პეიზაჟი
Laptop
ლეპტოპი, ნოუთბუქი
Large Icons view
მსხვილი ხატულების (იკონების) ხილვა
Layer
შრე, ფენა
Layout
გეგმა, განლაგება
Length
სიგრძე
Lesson
გაკვეთილი
Level
დონე
Library
ბიბლიოთეკა
License Agreement
საილიცენზიო ურთიერ
თშეთანხმება
Lightbulb
ნათურა
Line spacing
ინტერლინიაჟი
Line thickness
ხაზის სისქე
Link (noun)
ბმული
Link (verb)
დალინკვა, მიბმა
Links bar
ბმულების ზოლი
List
სია
List box
სიის სარკმელი
Listing
სიად გარდაქმნა
List view
სიის ხილვა
Local network
შიდა, ლოკალური ქსელი
Location
ადგილმდებარეობა
Locator bar
ადგილმდებარეობის
მაჩვენებელი ზოლი
Log
ჟურნალი, მორი
Logo
ლოგო, ემბლემა
Logon
ავტორიზაცია, შესვლა
Loop
ციკლი, მარყუჟი
Lowercase
მხედრული, არამთავრული
M
http://www.pcmania.at.tt
Macro
დიდი, მაკროსი
Magnifier
გამადიდებელი ლინზა, ლუპა
Mail
ფოსტა
Mail merge
საფოსტო შერწყმა
Mail server
საფოსტო სერვერი
Mailing labels
საფოსტო მარკები
Maintain
მოვლა, ხელის მოკიდება
Maintenance
წაშველება
, მოვლა
Maintenance Wizard
წამშველებელი ოსტატი
Manual
სახელმძღვანელო
Manually
ხელით რეგულირება
Map
რუქა
Margin
ნაპირი
Mark მარკა, ნიშანი, ჭდე
Mark მონი
შ
ვნა (ზმნაში)
Marker
მომნიშვნელი, მარკერი
Markup
აღნიშვნა
Master document
მთავარი დოკუმენტი
Maximize
გაშლა
Maximize (button)
გამშლელი ღილაკი
Memo
მემორანდუმი
Memory
მეხსიერება
Menu
მენიუ
Menu bar
მენიუს ზოლი
Merge
შერწყმა, გაერთიანება
Message
ცნობა, შეტყობინება
Message contents
შეტყობინების შინაარსი
Message list
ცნობების სია
Message pane
შეტყობინებათა პანელი
Metafile
მეტაფაილი
Method
მეთოდი
Microprocessor
მიკროპროცესორი
Minimize
ჩაკეცვა
Minimize (button)
ჩაკეცვის ღილაკი
Mode
რეჟიმი, სახე
Model
მოდელი
Modem
მოდემი
Modify
სახის შეცვლა, მოდიფიცირება
Module
მოდული
Monitor
მონიტორი
Monitoring
თვალყურის დევნება, დაკვირვება
Motherboard
დედა დაფა
Mouse
მაუსი, თაგვი
Mouse pad
მაუსის (სასრიალო) დაფა
Move
მოძრაობა, გადატანა
Multimedia
მულტიმედია
Multitasking
მრავალდავალებიანი რეჟიმი
N
http://www.pcmania.at.tt
Navigation
ნავიგაცია
Navigator bar
ნავიგაციის ზოლი
Network
ქსელი
Network Card
ქსელის დაფა
Network Neighborhood
ქსელური სამეზობლო
Newsletter
ბიულეტენი
Next (button)
შემდეგი, მომდვნოს ღილაკი
Nonbreaking space
მყარი ინტერვალი
Nonprinting characters
არაბეჭდვადი სიმბოლოები
Nonstandard
არასტანდარტული
Note
შენიშვნა
Notification
შეტყობინება
Numbered
გადანომრილი
Numeric (10
-
key) keypad
ციფრული კლავიატურა
O
http://www.pcmania.at.tt
Object
ობიექტი
Odd
-
numbered
კენტნომრიანი
Office Assistant
დამხმარე, თანაშემწე
Offline
ინტერნეტში ჩართვის (ონლაინ) გარეშე რეჟიმი, One Step Further
ერთი ნაბიჯით მოშორებით
Online
ინტერნეტში მუშაობის, ონალინ რეჟიმი
Online help
ონალინ დახმარება
Open
გახსნა
Open (button)
გამხსნის ღილაკი
Operating system
ოპერაციული სისტემა OS
Operator
ოპერატორი
Option
არჩევა, პარამეტრი
Optional
არასავალდებულო
Organize
ორგანიზება, მოწესრიგება
Organizer
ორგანაიზერი, ორგანიზებაში
დამხმარე
Orphan line
განმხოლოებული Outbox (mail folder)
გასგზავნი წერილები (ელ
-
ფოსტაზე)
Outgoing
გამავალი
Outline
მოხაზულობა, კონტური
Overlap
გადაფარვა, ნაწილობრივ დაფარვა
Overlay
გადასაფარებელი
Overtype
თავზე გადაწერა
P
http://www.pcmania.at.tt
Package
პაკეტი, ამანათი
Padlock
ბოქლომი
Page
გვერდი
Page breaks
გვერდის წყვეტა
Palette
პალიტრა
Pane
პანელი
Panel
პანელი
Paragraph
პარგაფი
Parallel port
პარალელური პორტი
Password
პასვორდი, პაროლი
Paste
ჩასმა
Path
ბილიკი, გზა
Pattern
ნიმუში, ფაქტურა
PC Mania –
Personal Computer mania
პერსონალური კომპიუტერის მანია :)
Period
პერიოდი
Peripheral hardware
პერიფერიული მოწყობილობა
Personal computer
(
PC)
პერსონალური კომპიუტერი
Personal items
პერსონალური ნივთები
Picture
სურათი
Pin
წვეტი
Pixel
პიქსელი
Placeholder
ნახატის ჩამნაცვლებელი
Play
თამაში, ჩვენება, დაკვრა
Player
პლეიერი, მოთამაშე
Plug
შემაერთებელი
Plug and Play
შეართე და იმუშავე
Plug
-
ins
პროგრამული მოდულები
P
oint წერტილი
Point მინიშნება (ზმნაში)
Pointer
მაჩვენებელი
Pop up
ამოხტომა
Port
პორტი
Portable Computer
პორტატული კომპიუტერი
Portrait
პორტრეტი
Postal Code (ZIP)
საფოსტო ინდექსი
Power management
ენერგოკვების მენეჯმენტი
Practice
პრაქტიკა
Practice files
პრაქტიკული ფაილები
Preferences
პარამეტრები
Prefix
პრეფიქსი, ტავსართი
Preformatted
წინასწარ ფორმატირებული
Pre
-
print
წინასასტამბო მასალა
Presentation
პრზენტაცია, წარდგენა
Press
დაწოლა, დაჭერა, პრესი, პრესა
Preview
წინასწარ ჩვენება
Primary
პირველადი
Print
ბეჭდვა
Printer
მბეჭდავი, პრინტერი
Printer troubleshooter
პრინტერის მკურნალი
Procedure
პროცედურა
Processing
დამუშავება
Processor
პროცესორი
Profile
პროფილი
Program
პროგრამა
Program Guide (TV)
ტელემეგზური, ტელე პროგრამა
Programming
პროგრამირება
Project
პროექტი
Projector
პროექტორი
Prompt
კარნახი, შეკითხვაა, ინფორმაციის მოთხოვნა ეკრანზე
Proofing tool
კორექტურის იარაღები
Properties
თვისებები
Proportional spaced font
პროპორციული ფონტი
Protector
მცველი
Protocol
პროტოკოლი, ოქმი
Provider
მომწოდებელი, პროვაიდერი
Pull quote
ბრჭყალბში ჩასმა
Punctuation
პუნქტუაცია
Q
http://www.pcmania.at.tt
Query
კითხვა
Queue
რიგი
Quick Launch Toolbar
პროგრამების სწრაი გაშვების ზოლი
Quit
გამოსვლა
R
http://www.pcmania.at.tt
Random
შემთხვევითი
Random access
პირდაპირი მიმართვა
Rebuild
გადაწყობა
Receive
მიღება
Receiver
მიმღები
Record
ჩაწერა, ჩანაწერა
Recordset
ჩანაწერთა კრებული
Recycle Bin
სანაგვე ყუთი
Redirect
გადაგზავნა, მიმართულების შეცვლა
Redo
გაუქმებული მექმედების აღდგენა
Reference
ცნობარი, მიმართვა
Reference line
მიმართვის, თემის სტრიქონი
Reformat
თავიდან ფორმატირება
Refresh
განახლება
Reject
უარყოფა
Related topics
მოკავშირე თემები
Release button
ღილაკის აშვება
Remote
დისტანციური, შორეული
Remove
მოშორება, ამოღება
Rename
სახელის გადარქმევა
Repair
შეკეთება
Replace
თავზე გადაწერა, ჩანაცვლება
Reply
პასუხის გაცემა
Report
ანგარიში
Request
მოთხოვნა
Reset
გადატვირთვა
Resident
მცხოვრები, რეზიდენტი
Resolution (monitor)
ეკრანის გარჩევადობა, რეზოლუცია
Resource
რესურსი
Respond
რეაგირება
Restart
გადატვირტთვა
Restore
აღდგენა
Results
შედეგები
Reverse
საწინააღმდეგო, შებრუნებული
Review
განხილვა
Revision
გადახედვა, გადასინჯვა
Rewrite
გადაწერა
Ribbon cable
შლეიფოვანი კაბელი
Rootlet
ყუა
Rotate
ბრუნვა
Row
სტრიქონი, მწკრივი
Ruler
სახაზავი
Run
გაშვება, გამოძახება
Run
-
Time
მოძახების
-
დრო
S
http://www.pcmania.at.tt
Save
შენახვა
Scan
სკანირება
ScanDisk (system tool)
დისკის სკანირება პრობლემებზე
Scenario
სცენარი
Schedule
განრიგი, დაგეგმვა
Scheme
სქემა
Scope
თვალსაწიერი, გავრცელების სფერო
Screen
ეკრანი
Screen saver
ეკრანი შემნახველი, დასვენების რეჟიმი
Script
პროგრამული კოდი, ხელნაწერი, სცენარი
Script font
ხელნაწერი ფონტი, ფიქსირებული სიგანის შრიფტი პროგრამული კოდისათვის
Scroll
გადაცურება
Scroll bar
სასრიალო ზოლი
Scroll box
რბია
Search
ძებნა
Search box
ძებნის სარკმელი
Search criteria
ძებნის კრიტერიუმი
Search form
ძებნის ფორმა
Search index
ინდექსური ძებნა
Searching engine
საძიებო მანქანა
Search location
ძიების არე
Secondary
მეორადი
Section
სექცია
Section break
სექციის წყვეტა
Sector
სექტორი
Security
უშიშროება, უსაფრთხოება
Seek
ძებნა
Select
ა
მორჩევა
Selection bar
ა
მორცევი
ს ზოლი
Selector
სელექტორი
Self
-
study kit
თვითმასწავლებელი
Send
გაგზავნა
Sent (mail folder)
გაგზავნილები (ელ
-
ფოსტაზე)
Separator
განმცალკევებელი
Serial Number
სერიული ნომერი
Serial port
სერიული პორტი
Server
სერვერი
Settings
რეგულირება
Setup
პარამეტრების დაყენება, ინსტალაცია
Shading
დაჩრდილვა
Shape
ფორმა (ობიექტის)
Shared
დაშვებული, გაზიარებული
Shell
გარსი
Shortcut
პირდაპირი ბმული (ფაილზე ან საქაღალდეზე)
Shortcut bar
პირდაპირბმულთა ზოლი
Shortcut menu
ბმულთა მენიუ
Show
ჩვენება
Show (button)
ჩვენების ღილაკი
Shrink to fit
ჯეროვნად შეკუმშვა
Shut down
სისტემის ჩამოხურვა (გამორთვა)
Sidebar
გვერდითი ზოლი
Signature
ხელწერა, ხელმოწერა
Site
საიტი
Sizing handles
ზომის ფიქსატორები
Skills
ხელობა, უნარ
-
ჩვევები
Skip
გამოტოვება
Slash
სლეში
Slide სლაიდი, სრიალი (ზმნაში)
Slider
რბია
Slide show
სლაიდ ჩვენება
Slot
სლოტი
Small Icons view
პატარა მინიატურების ხედვა
Soft hyphen
გადატანის შენიღბული ნიშანი
Soft page break
გვერდის წყვეტა
Software
პროგრამული უზრუნველყოფა
Sort
სორტირება, დახარისხება, მიმდევრობა
Sound card
ხმის დაფა
Sound file
ხმოვანი ფაილი
Sound recorder
ხმის ჩამწერი
Source
წყარო
Space
სივრცე
Spacebar
სივრცის გამოსატოვებელი ღილაკი
Span
შუალედი
Speaker
დინამიკი
Special characters
სპეციალური სიმბოლოები
Specification
სპეციფიკაცია
Spell checking
მართლწერის შემოწმება
Spelling
მართლწერა
Split გაპოფა
Spool
კოჭი
Spooling
სფულინგი
Spreadsheet
ელექტრონული ცხრილი
Square brackets
კვადრატული ფრჩხილები
Stack
სტეკი
Standard toolbar
სტანდარტული იარაღების ზოლი
Standby mode
ლოდინის რეჟიმი
Staple
სამაგრი
Stapler
სტეპლერი
Start menu
საწყისი მენიუ
Start program
დამწყები პროგრამა
Startup disk
ჩამტვირთავი დისკი
StartUp Menu
თვითგაშვებადი პროგრამების მენიუ
Status bar
სტატუსის ზოლი
Stock ticker
საბირჟო მაცნე
Store (verb)
მომარაგება, შენახვა
Streamer
სტრიმერი, გრძელი ლენტი
Stretch
გაწელვა
Strikethrough
გადახაზული
String
სტრიქონი, ცვლადი
Strip
ვიწრო ზოლი
Structure
სტრუქტურა
Style
სტილი
Subfolder
ქვესაქაღალდე
Subheading
ქვესათაური
Subject
თემა
Subscribe
ხელის მოწერა
Subscript
ქვეინდექსი
Subscription
გამოწერა
Subtopic
ქვეთემა
Summarizing the document
დოკუმენტის რეზიუმე
Summary
შეჯამება, რეზიუმე
Superscript
ზედაინდექსი
Supervisor
ზედამხედველი
Surface
ზედაპირი
Switch
გადართვა
System
სისტემა
System File Checker სისტემურ ფაილთა გადამმოწმებელი
System tools
სისტემური იარაღები
T
http://www.pcmania.at.tt
Tab
საკიდი, ჩანართი
Tab stops
ტაბულაციის მარკერები
Table
ცხრილი
Tablet
ჩამწერი პლანშეტი
, ფიცარი
Tag
ტეგი, დაბოლოება
Target
მიზანი, სამიზნე
Task
ამოცანა, დავალება
Taskbar
დავალებათა ზოლი
Task Scheduler
დავალებათა მგეგმავი
Technical Support
ტექნიკური წაშველება
Template
შაბლონი, ნიმუში
Temporary
დროებითი
Temporary files
დროებითი ფაილები
Term
ტერმინი
Terminal
ტერმინალი
Terminator (of network)
ჩამკეტი, ტერმინატორი
Testing
ტესტირება
Text
ტექსტი
Text box
ტექსტის სარკმელი
Thesaurus
საგანძური, სინონიმების კრებული
This point forward
ამ წერტილიდან დაწყებული
Three
-
dimensional
(
3D)
სამგანზომილებიანი
Threshold
ზღურბლი, ზღვრული
Thumbnail
მიკროასლი
Tile
გათანაბრება
Timer
ტაიმერი, დროის ამთვლელი
Tip
რჩევა, განმარტება
Title bar
სათაურის ზოლი
Toggle
გადართვა
Toolbar
იარაღების, ინსტრუმენტების ზოლი
Tools
იარაღები
Top of the page
გვერდის თავი
Topic
სალაპარაკო საგანი, თემა
Track
ბილიკი
Tracking changes
ცვლილებებზე დაკვირვება
Trademark
სავაჭრო ნიშანი
Transaction
ტრანსაქცია
Transfer
გადატანა, ტრანსფერირება
Transmitter
გადამცემი
Transparency
გამჭვირვალეობა
Trash
სანაგვე ურნა
Troubleshooter
მკურნალი
Troubleshooting
მოუსვენრობა, უწესრიგობა
Tune
მიმარტვა, აწყობა, დაყენება
Tuner
ამწყობი, ტიუნერი
Turn off
გამორთვა
Turn on
ჩართვა
TV Tuner Card
სატელევიზიო დაფა
Tutorial
მოძღვარი, მასწავლებელი
Twisted pair
წნული წყვილი
Type ტიპი
Type აკრეფვა (ზმნაში)
Typewriter
საბეჭდი მანქანა
Typical
ტიპიური
Typographic
ტიპოგრაფიული, სასტამბო
U
http://www.pcmania.at.tt
Underline
ქვეშ ხაზით, ხაზგასმით
Undo
ერთი მოქმედებით უკან დაბრუნება
Unequal
არატანაბარი
Unfreeze
გაყინვის მოხსნა, გაუქმება
Uninstall
პროგრამის წაშლა, დეინსტალაცია
Universal Serial Bus (USB)
უნივერსალური სერიული მაგისტრალი
Unlimited
ულიმიტო, შეუზღუდავი
Update
განახლება
Update Wizard
განმაახლებელი ოსტატი
Upgrade
გადახალისება
Upload
ატვირთვა
Up One Level
ერთი დონით ზევით
Up One Level (button)
ერთი დონით ზევით (ღილაკი)
Uppercase
მთავრული
User
მომხმარებელი
Username
მომხმარებლის სახელი
Utility
უტილიტა, სასარგებლო
V
http://www.pcmania.at.tt
Vaccine
ვაქცინა
Valid
მართებული, დასაშვები
Value
მნიშვნელობა, ფასი
Variable
ცვლადი
Version
ვერსია
Vice versa
პირიქით
Video card
ვიდეო დაფა
Video clip
ვიდეო კლიპი
View
ხედი, დათვალიერება
View (mode)
ხილვა (რეჟიმი)
Virus
ვირუსი
Virus protection
ანტივირუსული დაცვა
W
http://www.pcmania.at.tt
Wallpaper
ფონური სურათი, შპალერი
Wavy underline
კლაკნილი
Weather map
ამინდის რუქა
Web
აბლაბუდა
Web pages
ვებგვერდი, ვებსაიტი
Web style
ვებ სტილი
Widow line
განმხოლოებული სტრიქონი აკრძალულია
Width
სიგანე
Wildcard
ჩანაცვლების ნიშანი
Window
ფანჯარა
Wizard
ოსტატი
World Wide Web
მსოფლიო აბლაბუდა (
www)
Word processing
ტექსტის დამუშავება
Word
-
wrap
ხვეული ტექსტი
Workstation
სამუშაოსადგური
Wrap
გახვევა, ჩახვევა
Write
წერა
Y
http://www.pcmania.at.tt
Yoke
უღელი, მომჭერი
Z
http://www.pcmania.at.tt
Zoom მაშტაბი
Zoom მოახლოება
-
დაშორება (ზმნაში)
Author: Devi Phirtskalaishvili Date: 21/08/2007
Web:
www.pcmania.at.tt E
-
mail: info@pcmania.at.tt
Автор
kakha55555
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
243
Размер файла
517 Кб
Теги
terminebi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа