close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Обучения и практики за работа с деца с проблеми в развитието

код для вставкиСкачать
Диагностично-Консултативен,
Терапевтичен и Обучителен Център към
ФОНДАЦИЯ
Представя
На вниманието на специалисти и родители
ЦИКЪЛ ОБУЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С
ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО
2013г.
РЕЗЮМЕ
1.ЛЕКТОРИ
2.ТЕМИ
3.ЦЕНИ
И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ЛЕКТОРИ
Водещи
лектори в теоретикопрактическите курсове и тренинги за
работа с деца с проблеми в
развитието на Фондация “С-ИВВЕНА” са
специалисти с дългогодишен
практически опит в професионалната
си сфера, преподаватели в едни от
най-престижните български
университети и сертифицирани
обучители.
Доц.д-р Виолета Боянова
Доц. д-р Виолета Боянова е лекар, доцент в НБУ и
основател и ръководител на магистърска
програма “Логопедия” в НБУ.
Завършила е СДК по логопедия, специализирала
е в Русия и Чехия.Преподава Невропсихология,
Речева патология и диагностика, Емоционално
поведенчески нарушения и др. на студенти от
НБУ.
Доц.д-р Виолета Боянова
Автор е на редица научни трудове и
практически ръководства в помощ на
специалистите, работещи с деца с
речеви и емоционално-поведенчески
нарушения.
Лектор и консултант към Фондация «СИввена» с дългогодишен опит в сферата
на речевата и езикова патология.
Директор на «Център за терапия на
комуникативни и емоционалноповеденчески нарушения в детска
възраст«към НБУ
Люба Иванова
Люба Манолова е специален педагог със
завиден практически опит в сферата на работа
с деца от аутистичния спектър, хиперактивност и
дефицит на внимание и множествени
увреждания.
Люба Иванова
Сертифициран обучител по световно
утвърдени методики за работа с
изброената група деца, на които е била
обучавана основно от чуждестранни
специалисти – Великобритания,
Франция,Чехия.
Част от тях са P.E.C.S., TEACCH,
Монтесори..
Практически и теоретичен опит,
придобит в утвърдени специални
училища и терапевтични центрове в
чужбина.
Д-р Маргарита Станкова
Лекар, асистент в НБУ и директор на
бакалавърска програма по психология и
магистърска по логопедия.
Специализира психиатрия в Медицински
университет – София.
Д-р Маргарита Станкова
Научните интереси на д-р Станкова са
реализирани в областта на темпераментови
профили и комуникативни нарушения при деца,
терапевтични подходи при лица с речеви
нарушения - практики, основани на
доказателства, генерализирани разстройства на
развитието.
Автор на научни трудове и публикации в областта
на логопедията и емоционално-поведенческите
нарушения.
Цвета Жижко
Цвета Жижко е клиничен психолог, работещ
главно с деца с емоционални и поведенчески
нарушения.
Има богат опит в родителското консултиране и
разработването на индивидуален подход в
терапията на всяко дете.
Цвета Жижко
Обучавала
се е за работа с различни
методики за обучение и възпитание на
лица от спектъра на генерализираните
разстройства на развитието от
чуждестранни специалисти, като
голяма част от самия й практически и
теоретичен опит е придобит в утвърдени
специални училища и терапевтични
центрове в чужбина.
Ивелина Стаменова
Ивелина Стаменова е завършила бакалавърска
степен по специална педагогика с модули
“Педагогика за лица с умствена изостаналост” и
“Логопедия”, магистратура по Комуникативни
Нарушения и специализация по Детска
Психология.
Ивелина Стаменова
Създател и управител на център “С-Иввена” в
Пловдив, а няколко години по-късно учредява и
Фондация “С-Иввена”.
Практиката й е свързана с подпомагане
обучението и развитието на деца с
комуникативни нарушения и проблеми в
развитието , както и техните родители. Превенция
на езико-говорни нарушения и работа с деца от
ранна детска възраст.
Научните й интереси са в областта на
заекването и разработване на нови стратегии,
програми и алтернативни методи за неговото
лечение във всички възрастови групи.
Автор на “Сборник анкети и формуляри в
помощ на логопеда” , издаден през месец юни
2011г.
Освен водещите лектори в голяма част от
обученията има и гостуващи такива, които са
предварително обявени за всяка тема,
непосредствено преди нейното провеждане.
Част от гостуващите лектори в провеждани
семинари и теоретико-практически курсове на
фондация “С-Иввена” са
д-р Екатерина Тодорова, автор на книгите
“Артикулационни нарушения”, “Дислексия –
специфични нарушения на способността за
учене”, “Диагностика на езиков дефицит при
дислексия”,
Мирослава Мирчева, Магдалена Димитрова –
психолози, чиито практически интереси и опит са
насочени към психологични характеристики на деца с
вербални и комуникативни нарушения, арт
терапевтични подходи при деца със специфични
потребности, терапия при емоционално-поведенчески
нарушения в детско-юношеска възраст.
Всяка година Фондация «С-ИВВЕНА» има за цел да кани
различни гостуващи лектори, които са изявени
специалисти в своята професионална област.
ТЕМИ
ТЕМА 1
Теоретико-практически курс за работа с
алтернативна система за комуникация С.К.О.К.
/Система за комуникация чрез обмяна на
картинки”/
Форми на курса:
1. Един ден – изцяло практически, насочен към
работа със системата
2. Два дни – включва и теоретична част по
въпросите за аутизма – диагностика, терапия,
диференциална диагноза, подготовка за
обучение, индивидуални програми и др.
Система за Комуникация
чрез Обмяна на Картинки
Основната
цел на С.К.О.К. е децата бързо да
придобият определени комуникативни умения,
особено способността:
Да инициират спонтанно комуникация
Да взаимодействат с друг човек
Същността на системата се състои в това
детето да даде картинка, в замяна на
мотивиращ предмет. Например: храна,
играчки или любимо занимание.
Кратка информация за
системата
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН С.К.О.К.?
Макар и първоначално разработена за деца с
аутизъм, сега С.К.О.К. се използва масово за деца и
възрастни с различни комуникативни ззтруднения:
Състояния от спектъра на аутизма
Проблеми със слуха
Затруднения при усвояване на учебния материал
Комуникативни затруднения на хора без
функционална система за общуване
КОЙ МОЖЕ ДА ПРИЛАГА С.К.О.К.?
Системата може да се прилага от
→ логопеди и психолози
→ специални педагози – ресурсни учители
→ слухово-речеви рехабилитатори
→ родители и учители на деца без алтернативна
система за комуникация
ТЕМИ
Тема 2
Терапия и обучение на деца от аутистичния спектър
по програма TEACCH
Форма на курса:
1. Един ден – изцяло практически, насочен към
работа със системата
Какво е TEACCH?
Програмата е специално създадена за
изграждане на обучителни навици у деца с
аутизъм и тези със затруднена социална
комуникация.
Курсът е със силна практическа насоченост и е
насочен към всички специалисти, работещи с
деца от аутистичния спектър, както и към
техните родители.
Програма TEACCH надгражда и допълва
уменията на специалисти, работещи с деца
със затруднена комуникация, които са
преминали обучителния курс по програма
С.К.О.К.
ТЕМИ
TEMA 3
Тренинг за работа с деца с ХАДВ
/хиперактивност и дефицит на внимание/
Форма на курса:
Един ден – включва кратка теория и основно
практическа част
ХАДВ
Акцентът в този тренинг пада най-вече върху
начините за терапия на нарушението,
разделени на две основни части:
→модели за работа с детето и
→модели за работа с родителите
Включва също така практическа
информация как да помогнем на детето с
ХАДВ в училище, в детската градина и
вкъщи, като преди това се разисква
диференциалната диагноза и методите за
диагностициране на самото нарушение.
ТЕМИ
Тема 4
Обучение и възпитание по метода на Монтесори
Форма на курса:
Два дни – включва придобиване на практически
умения за работа по метода, разделени на 4
модула:
→Модул 1: Практически живот
→Модул 2: Математика
→Модул 3: Език
→Модул 4: Игра
Кратка информация за метода на
Монтесори
Монтесори терапията се прилага успешно в
световен аспект както при деца с нормално
психо-физическо развитие, така и при деца с
увреждания и проблеми в различни сфери на
функциониране – когнитивно, двигателно,
сензорно, езиково, емоционално-поведенческо
и т.н.
Основната идея на метода на Мария Монтесори
е стимулирането на детето към саморазвитие.
Този резултат се постига с помощта на
специално подготвената среда от
възрастните,изхождайки от потребностите на
детето.
Девиза на педагогиката на Монтесори е:
"Помогни ми да се справя сам!"
ТЕМИ
Тема 5
Теоретико-практически курс за работа с деца с
езикови дефицити – Дисфазия на развитието
Форма
на курса:
Един ден – Акцентът пада основно върху 3
направления:
→диагностика и диференциална диагноза
→комплексната терапия и мястото на
специалистите в нея
→консултиране и обучение на родителите
С няколко думи....
Езиковите нарушения са сред най-широко
разпространените разстройства в детската
възраст. Те дават силно отражение върху
психичните процеси и върху процеса на
комуникация и са свързани с появата покъсно на проблеми с ученето, както и на
емоционални и поведенчески
разстройства.
Ранното им диагностициране и лечение са
изключително важни за по-късното
личностово и социално функциониране на
индивида в юношеството и зрелостта.
ТЕМИ
Тема 6
„Обучителни трудности в начална училищна
възраст. Съвременни методи за диагностика и
терапия. Превенция в предучилищна възраст.“
Форма
на курса:
Един ден –
съдържа теоретична и практическа част
Програмата включва информация с практическа
насоченост за:
Обучителни затруднения в начална училищна възраст
– причини и маркери за разпознаването им.
Съвременни методи на работа-диагностика и
терапия.
Дислексия – типове грешки. Разпознаване в начална
училищна възраст.
Емоционални разстройства и поведенчески
затруднения в начална училищна възраст. Причини,
прояви, поведение.
Работа с родители. Насоки за котерапия.
Тревожни маркери в предучилищна възраст и ранно
въздействие.
ТЕМИ
Тема 7
Емоционално-поведенчески нарушения и
разстройства на социалното функциониране в
детството
Тренингът е разбит на модули, като всеки модул
обхваща опредeлена сфера от детското
психологическо развитие – емоции, поведение и
социално функциониране.
Подходящ е за психолози, работещи с деца и техните
родители, и всички практикуващи специалисти в
сферата на работата с деца като цяло, включително
масови учители.
Форма
ТЕМИ
на курса:
Два дни, разделени на модули, както следва:
ДЕН ПЪРВИ
Модул 1→Емоционални разстройства в детска
възраст, диагностика, методи за оценка,
терапия.
Модул 2→Поведенчески разстройства в детска
възраст, методи за оценка, терапевтични
програми, консултиране на родители.
ДЕН ВТОРИ
Модул 3→Райзстройства на социалното
функциониране в детството, диагностика,
оценка, консултиране на родители, приемни
семейства и осиновители.
ТЕМИ
Тема
8
Ранна диагностика,терапия и превенция на
заекване
Форма
на курса:
Един ден – съдържа теоретична и
практическа част
s
Основните аспекти, които ще бъдат обект на
дискусия и тренинг на семинара са:
Ранни маркери за поява на заекване, рискови
групи деца и диагностика.
Превенция на заекване в ранна детска възраст методи и съвети за пряка и непряка терапия.
Терапия при оформено заекване, техники за
трансформиране на придобитите в кабинетни
условия умения за плавен говор и в естествена
среда.
Прогностични показатели при заекване и
опасности от рецидиви,поддържаща терапия.
Котерапия - работа с родители.
Софтуери за корекция на заекване.
Алтернативни допълващи методи за терапия.
ТЕМИ
Тема
9
Сензорна терапия
Форма на курса:
Два дни, като програмата се разгръща в
три стъпки:
→кратка теоретична част
→методи на терапия и организиране на
средата
→консултиране на родителите
ТЕМИ
Тема 10
Консултиране и обучение на родители при
деца с проблеми в развитието
Форма на курса:
Един ден – изцяло практически
Няма практикуващ специалист в сферата на
работа с деца с проблеми в развитието, който
да не е осъзнал колко важна предпоставка за
успешна терапия играе активното участие на
родителя вътре в нея, от една страна, и колко
трудно е от друга той да бъде убеден да
съдейства правилно...
s
Нереалистичните очаквания, липсата на системност и
бързата демотивация от страна на родителите са найчестата причина за липса на желаната ефективност в
терапевтичния процес.
Как да консултираме успешно родителите и да ги
направим ко-терапевти?
Как да ги привлечем активно в терапията на своите деца и
да им вдъхнем нужното търпение и умението да се радват
на малките успехи, да приемат децата си такива, каквито
са..?
Това са част от въпросите, на които специалистите ще си
отговорят в този курс и ще получат практически насоки и
умения за родителско консултиране, включващи:
Психологически профил на родителите на деца с
увреждания – поглед през очите на другия
Как да говорим и изглеждаме убедително
Къде е точното място на родителя в терапията
Как да спечелим доверие и др.
ТЕМИ
Тема 11
P.E.C.S. и TEACCH Мониторинг
Форма на курса: един ден
Цел:
Курсът е изцяло практически и е насочен към
специалистите, които са минали първо ниво на
обучение на работа с алтернативните ситеми за
комуникация и вече имат начален опит в прилагането
им.
Мониторингът позволява на практикуващите да
подобрят и надградят уменията си за работа с P.E.C.S.
и TEACCH, да обменят опит помежду си от работата
си до тук, както и да изяснят някои неясноти относно
приложението на системите, появили се като пречка
в хода на терапията им с децата.
ТЕМИ
Тема
12
Монтесори Мониторинг
Форма на курса: един ден
Цел: мониторингът дава възможност на
практикуващия специалист да надгради своите
умения за работа с конкретна система или
методика, да обмени опит с останалите
спецалисти и да реши срешнати по време на
работата си проблеми и затруднения, свързани
с този метод.
ТЕМИ
Тема
13
Приложно-Поведенчески Анализ при аутизъм
Форма на курса: два дни
Цел: Изграждане на допълнителни практически
умения за работа с деца от спектъра на
аутизма.
ТЕМИ
П.П.А.
е световноутвърден и използван метод, в
който се прилагат системачтино принципите
на анализа на поведението с цел подобряване
на социално значимото поведение на тези
деца.
Първите програми на този метод са насочени
към преподаване на самопомощ, овладяване
на правила и приемливи езикови умения.
Вторият етап на интервенцията набляга на
развитието на езика и интерактивната игра с
връстниците.
ТЕМИ
Тема
14
Цикъл практики за работа с деца с ГРР
/генерализирани разстройства на развитието/
Форма на курса: два дни
Цел: Изграждане на допълнителни практически
умения за работа с деца от спектъра на
аутизма.
Включва базови практически съвети за работа с
деца с генерализирани разстройства на
развитието. Специфични характеристики на
аутизма и аутичното поведение, начини за
организиране на работната среда, практически
насоки при организиране на работна сесия,
обучителни подходи и примери от практиката.
ТЕМИ
Тема
15
Дейностите в тактилното творчество като
предпоставка за развитие при деца с
множество увреди. Практическо обучение.
Форма
на курса: два дни
ТЕМИ
ПРОГРАМА
1. Корекция, компенсация и формиране на
различни образи, представи и понятия
2.Формиране на навици, умения и
емоционално-положително отношение към
труда
Рисуване
Лепене
Апликация
Рязане
Конструиране
ТЕМИ
3.
Връзка с останалите изучавани
области и направления
Математика
Околен свят
Език и комуникация
Музика
Спорт
4. Демонсртация и работа в малки
групи
ТЕМИ
Тема
16
Познаване на рефлексите и правилно
позициониране при деца с ДЦП и сходни
състояния – основна предпоставка за
ефективна терапия и обучение
Форма на курса: два дни
ТЕМИ
ПРОГРАМА
Познаване
– ДЕН 1
на рефлексите и значението им за
детската патология при ДЦП и сходни
състояния
1. Рефлексите при новороденото. Норма и
патология.
2. Етапи от нормалното развитие на детето.
3. Стимулиране на естествените двигателни
умения при деца с множество увреждания,
ДЦП и др. (демонстрация).
ТЕМА
ПРОГРАМА – ДЕН 2
Позициониране.
Техники и механизми за
безопасно вдигане и пренасяне при деца с
множество увреди
1.
Видове позиции и помощни средства
осигуряващи позиционирането. Значение.
2. Основни техники за самостоятелно
вдигане и прехвърляне.
ТЕМИ
Тема
17
Обучение и възпитание при деца с умеренa
и тежка форма на умствена изостаналост
Форма на курса: един ден
Целева група: специални педагози,
възпитатели, социални работници, говорни
терапевти, психолози
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В
цената на всички обучения, организирани и
проведени от Фондация „С-ИВВЕНА“ са включени
нагледни материали и пособия, както и
удостоверения за преминато обучение.
Обучителните семинари са подходящи за
специалистите логопеди, ресурсни и масови
учители, психолози и всички работещи в
сферата на деца с проблеми в
развитието.Голяма част от темите са отворени и
за родители.
За големи групи от ресурсни центрове, масови
детски градини и училища, и други организации,
се изготвят индивидуални оферти на
преференциални цени.
ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Фондация
„С-ИВВЕНА“ провежда и изнесени
обучения на територията на цялата страна, като
изискването е за сформиране на група от
минимум 15-20 човека.
Подаване на заявки за изнесено обучение по
някоя от изброените в списъка теми се приемат
на sivvenafoundation@gmail.com
или на GSM 0898 37 62 40 – Ивайло Стаменов,
Мениджър, Координатор обучения за специалисти
В заявката трябва да се упомене за каква група
от участници се касае, за да бъде изготвена на
тази база индивидуална оферта.
ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
От
2011г. ФОНДАЦИЯ С-ИВВЕНА предлага и
услуга “ПАКЕТ ОБУЧЕНИЯ ЗА ГОДИНА”, която
включва провеждане на всички теми от списъка
на специални цени по договаряне.
За допълнителни въпроси и при интерес към
някоя от темите в списъка ни, направете
запитване на посочените контакти за връзка.
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА!
ЕКИПА НА ФОНДАЦИЯ
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
186
Размер файла
3 928 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа