close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Kонкретни предложения за

код для вставкиСкачать
Предложения за изменение и
допълнение на националните
оперативни програми към
Структурните фондове на ЕС
за периода 2007-2013
Министерство на здравеопазването
Първо предложение:
Самостоятелен нов приоритет в
Оперативна Програма “Развитие на
човешките ресурси” от Национален
план за развитие на Република
България 2007-2013 г.
Работоспособност чрез
по-добро здраве
Специфична цел
Повишаване трудоспособността и
продължителността на трудовия живот на
работната сила чрез повишаване
здравната култура на населението,
подобряване достъпа до здравеопазване и
модернизиране на здравната система в
съответствие с европейските системи и
стандарти
мярка: Подобряване здравето на
нацията
Преодоляване негативните тенденции в здравното
състояние чрез ограничаване на рисковете за здравето и
подобряване безопасността на околната, битова и
работна среда
Ограничаване заболеваемостта, смъртността и
инвалидността от социално-значими заболявания чрез
повишаване на информираността на гражданите
Развитие ролята на общественото здраве
Въвеждане на система за оценка на рисковете от
заболяване сред населението
Разработване на система за оценка на влиянието на
провежданите социални политики върху здравословното
състояние на гражданите
мярка: Развитие на човешките ресурси в
здравеопазването
Видове дейности:
Оптимизиране
използването на
човешките ресурси и
преквалификацията на медицинските
кадри
Развитие на системата за непрекъснато
професионално обучение и участие в
приложна научно-изследователска
дейност
мярка: Повишаване ефективността и
качеството на здравната система
Дейности :
Оптимизиране на системата за спешна медицинска
помощ
Подобряване управлението на здравеопазването за
осигуряване на устойчиво функциониране на
системата
Развитие на инвестиционната политика чрез
осъвременяване материалната база на здравните
заведения на национално ниво
Изграждане на единна информационна система на
здравеопазването, в съответствие с европейските
информационни системи и стандарти
Изграждане на система за оценка на медицинските
технологии
Разработване и внедряване на стандарти и критерии
за качеството на медицинската помощ
Второ предложение
Промени в Оперативна програма “Регионално
развитие” :
Мярка 1.2. Социална инфраструктура
Действие: Подобряване на достъпа до
здравеопазване и повишаване на
ефективността и качеството на здравните
услуги чрез изграждане на интегрирани
информационни системи и внедряване на
съвременни медицински технологии и практики
Трето предложение
Допълнения в Национален стратегически план и
Програма за развитие на селските райони 2007-2013
Изграждане на нова и/или модернизация на
съществуващата здравна инфраструктура в
селски райони.
Създаване на условия за превенция, ранна
диагностика и извънболнично лечение в селските
райони.
Оборудване на здравни и лечебни центрове и
лекарски практики в селските райони с
медицинска диагностична, терапевтична и
лабораторна апаратура.
Създаване на мобилни скрининг звена.
Въвеждане на информационни технологии за
подобряване на качеството и ефикасността на
предлаганите здравно-медицински услуги.
Четвърто предложение
Приоритет «Комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяванията:
Изпълнение на пилотни проекти за
намаляване на вредните за здравето
влияния на околната среда, свързани с
питейните води и водите за къпане,
атмосферния въздух, шумовото
замърсяване и други фактори, които
имат пряко въздействие върху
човешкото здраве.
Създаване на база данни и системи за
мониторинг на вредните влияния на
факторите на околната среда върху
човешкото здраве.
Пето предложение
Допълнения в Оперативна програма
«Административен капацитет»
«Укрепване на административния капацитет на
структурите за опазване и контрол на
общественото здраве»:
Осигуряване на квалификация и продължаващо
обучение на работещите в системата за
опазване и контрол на общественото здраве.
Модернизиране на администрацията и
повишаване на ефективността на структурите
за опазване и контрол на общественото здраве
чрез въвеждане и широко използване на
информационни технологии
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
27
Размер файла
94 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа