close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

„Дискриминационни

код для вставкиСкачать
„Дискриминационни
престъпления”
Посегателства против националното
равенството и религиозната и
политическата търпимост
Д-р Ива Пушкарова
Изпълнителен директор на
Съюза на съдиите в България
Ст.ас.по наказателно право, СУ ,,Св. Климент Охридски”
ОБЕКТ
Равнопоставено третиране и взаимна
религиозна и политическа търпимост между
гражданите
Развитие на законодателните възгледи:
- чл. 173 от НЗ’1896 – законност, достойнство на
държавния глава, ред на престолонаследие,
държавна цялост и конституционен ред, правен
режим на брака и собствеността;
- чл. 272 от НЗ’1951 и НК’1956 – обществен ред;
- Чл. 162 от НК – конституционни права на
гражданите
Вражда - ,,взаимна омраза, недоброжелателство”
Омраза - ,,чувство на силна вражда,
зложелателство, ненавист”
Дискриминация
ЗЗД, чл. 4:
НК, чл. 162:
пол, раса, народност, етническа
принадлежност, човешки геном, гражданство,
произход, религия или вяра, образование,
убеждения, политическа принадлежност,
лично или обществено положение,
увреждане, възраст, сексуална ориентация,
семейно положение, имуществено състояние
или на всякакви други признаци, установени
в закон или в международен договор, по
който Република България е страна
Раса,
Народност
Религия
Политически
убеждения
ФОРМИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ДЕЯНИЕ
Проповядване към расова или национална вражда или
омраза или към расова дискриминация – публичен акт на
убеждаване;
Подбуждане към расова или национална вражда или омраза
или към расова дискриминация – склоняване към
дискриминационно или враждебно отношение или омраза
срещу лице / група от хора, обединени от обща национална,
расова, религиозна или политическа принадлежност;
Физическо насилие срещу физическо лице поради
народността, расата, религията или политическите му
убеждения;
Нанасяне на вреда на чужд имот поради народността,
расата, религията или политическите убеждения на
собственика му:
- При пълно унищожаване на вещта – съвкупност с чл. 216;
- Владелец, а не собственик – чл. 216
ЖЕРТВАТА
Признаците, мотивиращи отрицателното
отношение на дееца, са признаци на жертвата
- Лични качества (раса и националност): признаци
за самоопределение;
- Убеждения: част от гражданската изява на
личността.
Действителни или предполагаеми
Настоящи или минали
Един или повече
ДЕЕЦЪТ
Всяко наказателноотговорно лице
формалното наличие на едни и същи
национални, расови, религиозни или
политически признаци едновременно у
дееца и у пострадалия не е обстоятелство,
който прави посегателството невъзможно
или несъставомерно
СУБЕКТИВНОТО ОТНОШЕНИЕ
Пряк
умисъл:
-Предразсъдък - неправилна отрицателна оценка за група,
определена по изброен в закона признак, или за нейни членове въз
основа на тяхното членство в нея
-Категоризация - пренебрегване на индивидуалните качества и
неоснователно преувеличаване на значението на груповите качества
на жертвата
-Нетърпимост - психическа потребност от разрушаване на
общността, определена според съответното качество
-Висока емоционална наситеност – устойчиви
догматизирани ксенофобски нагласи, към които
субектът не е критичен
Сближаване на нетърпимостта
с афектните състояния –
деецът не е безразличен!
Защо в групи?
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
17
Размер файла
319 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа