close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

от Рамкова програма „ Конкурентноспособност и иновации”

код для вставкиСкачать
Програма “Подкрепа за ИКТ
политики от Рамкова
програма
“Конкурентоспособност и
иновации”
Тотка Чернаева
Национално контактно лице
Съдържание
• Рамкова програма “Конкурентноспособност и
иновации”
• Програма “Подкрепа за ИКТ политики”
Цел, бюджет и структура
Инструменти (типове проекти)
Работна програма 2009
Теми и стратегически цели
Правила за участие
Оценка на предложенията
Рамкова програма “Конкурентноспособност и
иновации”
Competitiveness & Innovation Programme (CIP)
• CIP, 2007-2013 – Нова Рамкова програма на ЕО,
насочена към повишаване на икономическия растеж
и заетостта в Европа
• Бюджет~3.6B€ (2007-2013)
• Състои се от 3 отделни програми в 3 основни
технологични области:
Програма
“Подкрепа за ИКТ политики”
Политическа Рамка
Инициативата i2010 на ЕК
•
Цел: Да даде възможност на Европа да се възползва от пълния
потенциал на ИКТ за постигане на висок растеж и качествени работни
места
• Три взаимосвързани приоритета:
Изграждане на европейското информационно пространство
Масивни инвестиции в иновации и научни изследвания
Постигане на приобщаващо информационно общество
•Инструменти
Тема ИКТ в Седма рамкова програма
Програма “Подкрепа за ИКТ политики”
Програма Safer Internet Plus
Програма
“Подкрепа за ИКТ политики”
• Цел: Да ускори развитието на устойчиво
конкурентноспособно, иновативно и приобщаващо
информационно общество чрез:
– финансова подкрепа за широко възприемане и найдобро използване на ИКТ от гражданите, бизнеса и
правителствата
• Финансира:
пилотни проекти, обмяна на опит, изграждане на
консенсус по политики, популяризиране и промоция
на добри практики
• Основава се на опита от предишни програми – eTEN,
eContent(+), Modinis
Програма “Подкрепа за ИКТ политики”
Бюджет
• ~730 M€ за 2007-13 г., разпределен
ICT
PSP
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
57.4
~52
~105
~112
~120
~135
~149
~730
–без приноса на асоциираните страни
• e Content се интегрира в новата програма PSP от 2009 г.
Как се подготвя годишната
работна програма?
• Правната база на CIP
− Решение No 1639/2006/EC на Европейския парламент и
Европейския съвет от 24 октомври 2006 стартиране на програма
CIP.
• Политическите приоритети и знакови инициативи на
i2010 :
− eGovernment план за действие
− eHealth план за действие
− Европейски план за действие “Достойно остаряване в
европейското информационно общество”
− План за действие “Енергийна ефективност”
• Предложения на Ad hoc групите към i2010 и
работните групи в страните членки
• Приоритетите на Европейската иновационна политика
Основни инструменти
(типове проекти)
Pilots
Type A
Pilots
Type B
Thematic
Networks
Best Practice
Networks
Големи пилотни проекти, фокусирани върху
оперативната съвместимост на електронните
услуги в ЕС
Пилотни проекти за иновативно внедряване и
използване на ИКТ в публичния и частния сектор
Мобилизиране на критична маса и обмен на
информация между бизнеса и институциите,
отговорни за политиките
Нов инструмент само за “цифрови библиотеки” и
обмен на най-добри практики
Pilots
Type A
Пилотни проекти тип А
• Реализират пилотно общо решение за предоставяне на
оперативно съвместими електронни услуги в
страните от ЕС.
• Участват най-малко 6 национални администрации от
страните членки или упълномощени от тях центрове за
компетентност
• Изпълняват се средно за 36 месеца.
• Финансирането от ЕК е до 50 % от разходите за
постигане на оперативна съвместимост, средно от 5 до
10 млн.евро на проект.
Pilots
Type B
Пилотни проекти тип В
• Реализират пилотно ИКТ базирана иновативна услуга в реални
условия.
• В консорциума трябва да влизат организации, представящи
цялата верига на стойността (value-chain) от доставчиците на
услугата до крайните потребители.
• Участват най-малко 4 юридически лица от 4 различни страни
членки или асоциирани страни
• Изпълняват се средно за 24-36 месеца
• ЕК финансира до 50 % от допустимите разходи за изпълнение
на пилотния проект, от 2 до 3 млн евро на проект.
Thematic
Networks
Тематични мрежи
• Обединяват всички заинтересовани страни – производители,
доставчици, държавни институции, потребители, неправителствени
организации, които споделят своята експертиза и ресурси за
подкрепа на реализацията на политики в областта на ИКТ.
• Разработват нови схеми за реализация на политики чрез работни
групи, семинари и обмяна на добри практики.
Участват най-малко 7 организации от 7 различни страни членки или
асоциирани страни.
• Изпълняват се за 18 до 36 месеца
• Европейската комисия финансира всяка мрежа с 300 до 500 хил.
евро чрез твърди суми за всички участници.
Координатор – 3000 евро годишно за бенефициент до 10-тия и
2000 евро годишно от 10-тия до 20-тия
Бенефициенти – 3000 евро годишно за бенефициент
Всички – 5000 евро годишно за участие в събития и работни
срещи
Мрежи за най-добри практики
•
Само за темата “цифрови библиотеки до 2011 г.
•
Стимулира се приемането и широкото прилагане на стандарти и
спецификации за по-достъпни цифрови библиотеки.
•
Консорциумът трябва да включва най-малко 7 юридически лица от
7 различни страни членки на ЕС или асоциирани страни.
•
Изпълняват се за 18 до 36 месеца
•
Финансират се до 80% от директните разходи. Може да не се
декларират режийни.
•
Стойността на един пилотен проект е от порядъка на 3 до 5 M€.
•
Намерението да се наемат подизпълнители се декларира в
проектното предложение.
Работна програма 2009
• Работната програма описва темите,
целите и инструментите (типовете
проекти), които ще се подкрепят
финансово.
• Тя включва също критериите за оценка
и избор на проектите и правилата за
участие.
• През 2009 г. ще се финансират общо 8
теми, подразделени на цели.
Тема 1: ИКТ за нуждите на здравеопазването,
застаряващото население и социалното
приобщаване – 4 стратегически цели
• 1.1. ICT for patient-centred health service (Pilot A)
• ИКТ за ориентирани към пациентите здравни услуги
• 1.2. Innovative eHealth tools and services in real life –
learning together (Thematic Network)
• Иновативни инструменти и услуги за еНealth в реалния
живот
• 1.3. ICT for ageing well / independent living (Pilot B)
• ИКТ за достойно остаряване и независим живот на
възрастните
• 1.4. e-Accessibility thematic network (Thematic Network)
• Електронна достъпност
Тема 2: Цифрови библиотеки - 5 цели
• 2.1. European Digital Library - services (BPN)
• Европейски цифрови библиотеки - услуги
• 2.2. European Digital Library - aggregating digital content in Europeana
(BPN)
• Европейски цифрови библиотеки – агрегиране на цифрово
съдържание
• 2.3. European Digital Library – Digitising content for Europeana (Pilot B)
• Европейски цифрови библиотеки – цифровизиране на съдържание
• 2.4. Open access to scientific information (Pilot B)
• Отворен достъп до научна информация
• 2.5. Use of cultural heritage material for education (Pilot B)
• Използване на материали от културното наследство за образование
Тема 3: ИКТ електронно правителство и
електронно управление - 4 цели
• 3.1. Enlargement of the e-Procurement Pilot PEPPOL (Pilot A)
• Разширяване на проекта за електронни обществени
поръчки PEPPOL – още три администрации от ДЧ
• 3.2. Enlargement of the e-IDM Pilot STORK (Pilot A)
• Разширяване на проекта за управление на идентичността
STORK – Още три администрации от ДЧ
• 3.3. Inclusive eGovernance (Pilot B)
• Приобщаващо електронно управление
• 3.4. User Centricity for e-Governance (Pilot B)
• Сертифициране на потребителите за целите на
електронното управление
Тема 4: ИКТ за енергийна ефективност,
опазване на околната среда и мобилност –
2 цели
Theme 4: ICT for energy efficiency, environment and
smart mobility
• 4.1. ICT for energy efficiency in social housing (Pilot B)
• ИКТ за енергийна ефективност в сгради със
социално предназначение – големи квартали с
общински жилища
• 4.2. ICT for prevention, alert and rescue to minimise
impacts of climate change (Pilot B)
• ИКТ за превенция, ранно предупреждаване и
спасителни дейности с оглед минимизиране на
въздействието от климатичните промени.
Тема 5: Многоезично WEB
пространство -2 цели
Theme 5: Multilingual Web
• 5.1. Machine translation for the multilingual
web (Pilot B)
• Машинен превод за многоезично WEB
пространство
• 5.2. Web site conventions that support
multilingual web (Pilot B, Thematic Network)
• Конвенции за сайтове, поддържащи
многоезично WEB пространство
Tема 6 и тема 7
6: Public Sector information – две цели
• 6.1. Legal aspects of Public Sector Information (Thematic Network)
• Правни аспекти на информацията в публичния сектор
• 6.2. Geographic Information (Pilot B)
• Системи за географска информация
7: Internet evolution and security (including RFID) – две цели
• 7.1. A European infrastructure for secure information management
(Pilot B)
• Европейска инфраструктура за сегурно управление на
информацията
• 7.2. Strengthening SME competitive advantage through RFID
implementation (Pilot B)
• Укрепване конкурентоспособността на МСП чрез въвеждане на
радиочестотната идентификация на продуктите
Тема 8
Tема 8: Open innovation, user experience and living labs
Отворени иновации, опит на потребителите и “Живи
лаборатории”
Включва само една цел:
8.1. Sharing of best practice across European Living
Labs involving SMEs as key user- and providerparticipants (Pilot B)
Обмяна на добри практики между европейските
“живи лаборатории”, които включват МСП като
основни участници в ролята както на доставчици
на продукти и услуги, така и на потребители.
Дейности, финансирани чрез търгове
или грантове
• Обзори- събиране, обобщаване и анализ на
информация във връзка с целта и тематиката
на програмата
• Изследвания на социалното и икономическо
въздействие на информационното общество в
различни области
Възлагат се чрез търгове, които се обявяват на
сайта на програмата.
• Грантове за финансиране на конференции на
високо ниво – министерски или на
председателството на ЕС.
Разпределение на бюджета за
2009 г.
Indicative budget
Call for
proposals
Operational
Budget
Theme 1 : ICT for health, ageing and inclusion
15 M€
Theme 2 : Digital Libraries
25 M€
Theme 3 : ICT for government and governance
18 M€
Theme 4 : ICT for energy efficiency, environment
and smart mobility
8 M€
Theme 5 : Multilingual Web
14 M€
Theme 6 : Public Sector information
9.5 M€
Theme 7 : Internet evolution and security
(including RFID)
6 M€
Theme 8 : Open innovation, user experience and
living labs
4 M€
Calls for tender and support measure implemented by grants
TOTAL
6.4 M€
105.9 M€
Кой може да участва?
Програма е отворена за:
• Всички юридически лица от страните членки
на ЕС.
• Юридически лица от страни извън ЕС, които
са подписали споразумение за асоцииране
към програмата.
• Юридически лица от трети страни на база
case-by-case, но без финансиране.
Оценка на предложенията
Оценката на предложенията се базира на принципите на
прозрачност и равнопоставеност. Тя се прави от ЕК с помощта
на независими експерти.
Критерии за оценка
E
Критерии за допустимост
- подаване навреме, пълнота, статут на предложителите, ….
Критерии за присъждане на оценка
A
- Релевантност
- Въздействие
- Изпълнение
(праг 3/5)
(праг 3/5)
(праг 3/5)
Критерии за селекция
S
- финансов & оперативен капацитет за изпълнение на
проекта
- професионални компетентности и квалификации
Къде да търсим партньори?
• Собствени контакти
• ICT-PSP Partners Database
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/cf/partner/login/inde
x.cfm
• Национални контактни лица (National Contact Points)
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/contacts/ncp/index_e
n.htm
• Idealist Partner Search service
•
•
Register as a Proposer http://www.ideal-ist.net/createMember
Reply to open Partner Searches http://www.ideal-ist.net/partner-search
• ICT Proposers Day Website
http://ec.europa.eu/information_society/events/budapest_2009/networking/ind
ex_en.htm
За повече информация:
• Решение на ЕК – публикуване през януари 2009 г.
• Обявяване на годишния конкурс – 29 януари 2009 г.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp
- Call Text
- Work programme
- Guidelines for applicants (one per instrument)
- Other related programme documents (model grant agreement,
evaluation guidelines), presentations
•
•
Functional mailbox: infso-ict_psp@ec.europa.eu
National contact points:
tchernaeva@daits.government.bg
gprangov@daits.government.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
15
Размер файла
500 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа