close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ползваемост и достъпност на електронните услуги в контекста

код для вставкиСкачать
„Ползваемост и достъпност на
електронните услуги в контекста на
европейските
ИКТ политики и програми”
Европейски инициативи за ИО
eEurope 2002
Цел: on-line Европа
eEurope+ 2003
eEurope 2005
Цел: Страните-кандидатки - on-line
Цел: e-услуги по сигурна ВВ инфраструктура
Ревизия на
Лисабонската
стратегия
2000 2002
2003 2004 2005
i2010:
•Информационно пространство
•Иновации и инвестиции в R&D
•e-Приобщаване
2006
Лисабонската стратегия до 2010
2010
eEurope+
“… ИКТ могат да преодолеят бариерата на разстоянието, да
разпределят по-равномерно ресурсите от знания и да
генерират нови услуги за гражданите със специални нужди по
един по-целенасочен, по-гъвкав и по-активен начин, отколкото
е възможно с традиционните форми на подпомагане.
Следователно рисковете от цифровата пропаст е необходимо
да бъдат трансформирани в цифрови възможности чрез
действия, насочени съм изоставащите групи и области.“
eEurope2005
иновативни услуги, приложения и електронно
съдържание
сигурна широколентова инфраструктура
Политически резултати
2000-2002
Приемане на WAI guidelines
Design for all стандартизиране на помощни технологии
Създаване на европейска мрежа за Design for All
Създаване на eAccessibility експертна група
2002-2005
Навлизане на eДостъпността в еУслугите
Проучване на изискванията за еДостъпност при обществените
поръчки
Създаване на пилотни курсове за обучение по европейската
учебна програма за Design for All (DfA)
eДостъпност
еДостъпността цели преодоляването на
техническите бариери за равно участие в
информационното общество на хората със
специални нужди
еДостъпността е необходимо условие за
еПриобщаване и по този начин е основна цел
на i2010 “Европейско информационно
общество за всички”
i2010 “Европейско ИО за всички”
Нови европейски приоритети
Изграждане на единно европейско информационно
пространство за отворен и конкурентен пазар;
Стимулиране на иновациите чрез инвестиции в
изследователската дейност, развитие и внедряване на
ИКТ във всички сфери на икономиката и специална
подкрепа за индустриалните приложения на ИКТ
Европейско информационно общество - приобщаване
на всички, по-добри публични услуги и качество на
живот чрез създаване на полезни електронни услуги
i2010 –
какво е различното от eEurope?
ИКТ сектора е по-развит и глобален => от пилотна
фаза до широко внедряване
покрива цялата европейска политика в областта на
информационното общество и медиите:
регулиране, научни изследвания и внедряване
поставя ударение върху конвергенцията,
съдържанието, обществените услуги и качество на
живот
нови начини за изпълнение
Стратегическа концепция
в i2010
Цели
продължаване на живота на възрастните хора,
които да могат да живеят самостоятелно в тяхна
собствена домашна среда, с помощта на използването
на съвременни ИКТ и интелигентна заобикаляща
среда
Комбиниране на научни изследвания, внедряване и
правни инструменти
Експертна група по еДостъпност
Основни задачи
Проследяване развитието на страните-членки по
отношение на научните изследвания и политики
Мониторинг и съдействие при изпълнението на
Инициативата за достъпност и Дизайн за всички
Подпомагане развитието на европейската
изследователска област - ERA (European Research Area)
Разпространяване на информация за наличните
ограничения за хората с увреждания и възрастните хора
Експертна група по еДостъпност
Стратегически цели
Определяне на насоките на достъпност в
потребителските стоки и услуги
Използване на технологиите за осигуряване на еправителство, е-бизнес, е-обучение, е-работа,
забавления, транспорт и др. до всички хора
Развитие на следващо поколение помощни системи
Комюнике на ЕК за еДостъпност
Цели
Подкрепа на един последователен подход към
инициативите на ЕС за еДостъпност
Поощряване на саморегулацията на индустрията
за по-добро посрещане на нуждите на пазара
Комюнике на ЕК за еДостъпност
Подход
ЕК, заедно с потребителите, индустрията,
стандартизационните и държавни органи ще
проучи възможностите за:
подобряване съгласуваността на изискванията за
еДостъпност при обществените поръчки
проучване на възможните ползи от
сертификационни схеми и стандартизация на
достъпни продукти
по-добро използване на потенциала на
наличното законодателство за еДостъпност
Комюнике на ЕК за еДостъпност
Основни мерки
Подпомагане на стандартизационния процес
Повишаване на е-уменията
Въвеждане в употреба на стандартите Дизайн за
всички
Подпомагане на уеб-достъпността
Сравнителни изследвания и мониторинг
Научни изследвания и технологично развитие
Европейски инициативи за ИО
и програми
eEurope 2002
FP5
eContent
Ten-Telecom
FP6
eContent+
eTen
Safer Internet
...
eEurope+ 2003
eEurope 2005
i2010
FP7
Competitivness &
Innovation FP (CIP)
Safer Internet + . . .
...
Ползваемостта на услугите в
европейските ИКТ програми
Ползваемост
FP6&7
eContent+
Достъпност
FP6&7
FP6&7
eContent+
Приобщаване
eTen
Наличност
eContent+
Същност на програмите
•
Програма еTEN - пазарно-ориентирана програма за
насърчаване внедряването на трансевропейски
електронни услуги (2005-2006 г.) с бюджет 93 млн. евро –
основен финансов инструмент на i2010;
•
Програма eContent Plus (2005-2008 г.) – пазарноориентирана програма за създаване на достъп до и
употребата на продукти и услуги с европейско
цифровото информационно съдържание за
разпространение на знания с бюджет 149 млн. евро;
•
Тематичен приоритет “Технологии на информационното
общество” (ТИО) на Шеста рамкова програма за научни
изследвания, технологично развитие и демонстрации
(2002 - 2006 г.) – бюджет 3 625 млн.евро;
•
Подпрограма “Информационни и комуникационни
технологии” на Седма рамкова програма за научни
изследвания, технологично развитие и демонстрации
(2007 - 2013 г.) – прогнозен бюджет 12 670 млн.евро.
Стратегически цели на eTEN
да даде възможност на
всеки гражданин, бизнес и
администрация да участва в глобалното
информационно общество;
да засили икономическото и социално единство;
да намали разликите в нивото на развитие на
регионите;
да съдейства за взаимната свързаност и
оперативна съвместимост на услугите и достъпа
до тях;
да внедрява приложения и услуги, които да
осигурят среда за подобряване на
конкурентоспособността на икономиката на ЕС
Тематични области на еТEN
е-Правителство
е-Здравеопазване
е-Приобщаване
е-Обучение
Доверие
Сигурност
е-Услугите трябва да бъдат трансевропейски и в
интерес на обществото
http://europa.eu.int/eten/
eContentPlus
•
Основна цел: Да направи възможно подостъпно,
по-ползваемо
и
по-широко
експлоатирано
европейското
цифрово
съдържание за разпространение на знания;
•
Главни области на съдържанието, върху
които
програмата
ще
се
съсредоточи:
географски данни, образователен материал и
културно съдържание;
•
Ключовият подход на програмата eContentPlus
се състои в обединяване на информацията от
различни
системи,
независимо
от
форматирането, езика или местоположението и
адаптирането
й
към
потребностите
на
потребителя.
www.cordis.lu/econtent/
Програма ТИО
•
Визия: Обкръжаваща интелигентност
(Ambient Intelligence)
•
Цели:
- Осигуряване на достъп до услугите на
информационното общество за ВСИЧКИ
- Повишаване на конкурентоспособността на
Европа в областта на ТИО
•
Обхват:
Базови научни изследвания и иновативни
приложения
www.cordis.lu/ist/
ПИ за повишаване на
ПИ в отговор на
ПИ в отговор на
ПИ за решаване на
доверието и
предизвикателствата
соц. предизвикателсва
комплексни проблеми
сигурност
в работата и бизнеса
Приложни изсл. за посрещане на основните соц. и икономич. предизвикателства
Иновативни
Специфични
Структура на програма ТИО
Навсякъде, по всяко време лесен, удобен
и приятен достъп до услугите на ИО
Комуникационни,
изчислит. и софтуерни
технологии и инфрастр.
Комуникации
и мрежи
Софтуер
Компоненти и микросистеми
µ, nano & оптоелектроника
µ и nano
системи
Естествено
взаимодействие
със “знанието”
Технологии на
знанието
Интелигентни
интерфейси и
повърхности
Текущ конкурс по програма ТИО
•
Конкурс 4.1 “Аудиовизуални системи и домашни
платформи в мрежа”
•
•
•
•
Бюджет: 52.5 млн.евро
•
-
Фокус:
-
Отворени и scalable аудиовизуални и домашни
мрежови архитектури през хетерогенни IP мрежи
Отваряне: 19.10.2005 г.
Затваряне: 17:00 ч. на 20.12.2005 г.
Инструменти: Интегрирани проекти (IPs) и мрежи за
превъзходство (NoEs)
Трансфер на аудиовизуални и мултимедийни данни от
създателя на съдържание до потребителя (в т.ч.
адаптиране и персонализиране на съдържанието);
Предстоящ конкурс по програма ТИО
•
Шести тематичен конкурс (техническо съдържание – 4-та
актуализация на работната програма)
•
•
•
-
Бюджет: 140 млн. евро
-
Ambient Assisted Living in the Aging Society;
-
Подкрепящи дейности за участие в ИКТ научни изследвания
на Общността;
-
Международно сътрудничество.
Отваряне: ??? 2005/2006 г.
Тематични области:
Модерна роботика;
Инструменти за дизайн, творчество и усъвършенствани
лични способности;
Модерни технологии за търсене на цифрово аудиовизуално
съдържание;
Подпрограма ИКТ на 7РП
•
•
Фокус на 7РП: Развитие на ЕРА
•
Цел: Развитие на европейските ИКТ за
посрещане потребностите на обществото и
икономиката
•
-
Дейности:
Характерна особеност: Съществено
опростяване на изпълнението на програмата
чрез опростяване на финансовите схеми,
административните процедури и документацията
(читаемост и ползваемост)
Създаване на технологични стълбове;
Интеграция на технологиите;
Приложни изследвания.
www.cordis.lu/fp7/
Лица за контакти в ДАИТС
• Нели Стоянова - eTen
Тел.: 949 2357;
e-mail: nstoyanova@mtc.government.bg
• Ели Канева – eContent Plus
Тел.: 949 2315;
e-mail: kaneva@mtc.government.bg
• Соня Спасова – IST (ICT); Safer
Internet Plus
Тел.: 949 2215;
e-mail: sspasova@mtc.government.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
26
Размер файла
236 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа