close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Temakosan.net

код для вставкиСкачать
Ойын кезе?дер?:
Компьютерд??
арифметикалы?
нег?з?
Операциялы?
ж?йе
Компьютерд??
??рылымы ж?не
ж?мыс ?стеу принцип?
Дербес
компьютер
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
Санау ж?йес? деген?м?з не?
Ек?л?к сан деген?м?з не?
Бит деген?м?з не?
Санау ж?йес? неше
топ?а б?л?нед??
Позициялы? санау
ж?йес? деген?м?з не?
Оналтылы? санау
ж?йес? деген?м?з не?
Оналтылы? санау
ж?йес?ндег? ?F? ?р?п?
?ай сан?а с?йкес?
1012 санын нег?з
д?режелер?н??
?осындысы т?р?нде жаз
55 санын онды?
санау ж?йес?не
ауыстыр
8
Операциялы? ж?йе
деген?м?з не?
Интерфейс
деген?м?з не?
Операциялы? ж?йе
параметрлер? бойынша ?андай
топтар?а б?л?нед??
Терезе элементтер?н ата?
Б?л нен?? белг?с??
Б?л нен?? белг?с??
Терезе т?рлер? неше
топ?а б?л?нед??
WINDOWS-ты?
объект?лер?н ата?
Мына батырмалар тобын ?алай
атайды?
ЭЕМ ?ыс?ар?ан с?з?н
ашып айт.
Дербес компьютерд??
?миы? деп ?ай
??рыл?ысын атайды?
Дербес компьютерд?? нег?зг? ??рыл?ысы
?айсысы, оны компьютерд?? ?ж?рег?? дейд??
ДК пернета?тасында неше перне
болады?
А?партты шы?ару
??рыл?ыларын ата?
А?партты енг?зу
??рыл?ыларын ата?
Есептеу?ш машиналар ?здер?н??
арналуы ж?не функционалды?
м?мк?нд?ктер?не ?арай ?андай
топтар?а б?л?нед??
Дербес компьютерд??
??рауыштарын ата?
Пиксель деген?м?з не?
Компьютер жады
нешеге б?л?нед??
ТЖ? ?ыс?ар?ан с?з?н
ашып айт?
?шк? жадыны ?алай
атайды?
Компьютерд?? сырт?ы
жадысына жататын
??рыл?ыларды ата?
Ж?йел?к шинаны?
нег?зг? ?ызмет?н ата?
Компьютер ?н?мд?л?г?
неге байланысты?
Компьютерд?? ж?мыс
?стеу принцип?н ал?аш
рет сипаттап жаз?ан
американды? ?алым?
Процессорды? нег?зг?
б?л?ктер?н ата?
1Мбайтта ?анша
Кбайт бар?
Ал?аш?ы есептеу?ш автоматты?
авторы, компьютерд?? атасы
атан?ан ?алым
?Чарлз Бэббидж
?Джон Фон Нейман
?Ада Лавлейс
Информатиканы? объект?с?
? Компьютер
? А?парат
? Интернет
А?паратты? ?лшем б?рл?г?
? Байт
? Пиксель
? Символ
Е? ал?аш?ы есептеу ??ралы
? Калькулятор
? Арифмометр
? Абак
Курсорды? о? жа?ында?ы
символды жоятын перне
? Back Space
? Delete
? Caps Lock
Ж?мыс ?стел?н?? элементтер?н
к?рсет
? Мен?? компьютер?м, Мен?? ??жаттарым,
Себет, Жел?л?к байланыс
? ?апшы?, Мен?? компьютер?м, Терезе
? Windows 98, Windows NT, UNIX
Терезен? пернета?таны?
к?мег?мен жабу
? Ctrl+F4
? Shift+F4
? Alt+F4
Алмастыру буфер?ндег? объект?н?
енг?зу н?ктес?не ?оятын батырма
1
2
3
Драйвер деген?м?з не?
? Компьютерд?? шы?ару ??рыл?ысы
? Компьютерд? ?ске ?ос?ан кезде ж?ктелет?н
ал?аш?ы к?р?н?с
? Компьютерге ?осылатын ??рыл?ылармен
б?рге жабды?талатын ба?дарлама
М?т?нд?к процессор
? Microsoft Excel
? Microsoft Word
? Microsoft Power Point
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
78
Размер файла
645 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа