close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

erp системи във франчайзинга

код для вставкиСкачать
Ирена Иванова
BORA Solutions
ERP – същност и ползи
Моделът SaaS
Източници на финансиране
Какво продавам?
На кого (пазар)?
На каква цена?
Как – какви канали за
дистрибуция
използвам?
С какви средства?
При каква ПЕЧАЛБА?
Продуктът / Услугата,
които предлага
( качеството )
Фирмения екип
Информацията, с която
работи
Да управлява една ПРОСПЕРИРАЩА компания
Ясна фирмена идентичност
Високо качество
Отлично обслужване
Разбиране потребностите на
клиента и грижа за него
Прогнозиране на пазарните
тенденции
Максимално удoвлетворение
на клиентите
Максимална ефективност на
бизнеса
Максимална
конкурентоспособност на
пазара
Прецизно подбрани стоки /
услуги
Професионално подготвен,
висококвалифициран екип
Отличен мениджмънт
Интегрирана информационна
система / ERP/
предимствата
По-ефективно управление на фирмените
процеси
Оптимално използуване на знанията и
уменията на фирмения екип
Адекватни реакции на динамиката на бизнес
средата
Планиране на нови проекти / продукти
Сигурност в оползотворяването на всички
ресурси и то, по най-добрия начин
Интегрирана
информационна
система за
корпоративно
управление /ERR/
ERP – Enterprise Resource Planning
Планиране ресурсите на предприятието
Програмна система, която позволява на
организацията да управлява ефективно и
ефикасно всички свои ресурси - материали,
хора, основни средства и оборудване.
Автоматизира и интегрира повечето
информационни процеси в организацията
Въвежда използването на
общи данни и практики в цялата организация
Позволява обработка и достъп до данните
в реално време
ERP е интегрирана
Стандартизира бизнес процесите
ERP въвежда водещите практики във
всяка област
ERP дава общ поглед върху дейността
на организацията
Премахва преградите между отделните
функции/отдели
Позволява съвместно използване на
информацията в реално време
ERP предоставя големи възможности за
анализ и отчетност
ERP осигурява гъвкавост при промяна на
организационната структура или
процесите
Да разреши проблемите или слабостите в
използвания бизнес модел
Да подобри ефективността ако
използваните бизнес процеси са
неефективни
Да облекчи приемането на промените в
организацията
Да разреши проблемите в управлението или
с персонала в организацията
Да премахне необходимостта нужните хора
да бъдат на подходящите за тях места
Да направи непременно въвеждането на
данни по-бързо –могат да се използват и
отчитат само въведените данни
Да бъде непременно по-лесна за
използване – повече възможности водят до
по-голяма сложност
Да превърне автоматично бизнеса на
фирмата в е-бизнес
Увеличаване на приходи/печалби
Подобряване на производителността
Подобряване управлението на връзките с клиентите
Подобряване управлението на разходите
Ускоряване на финансовите транзакции
Намаляване складовите запаси
Намаляване на персонала
Намаляване разходите за транспорт/логистика
Намаляване разходите за ИТ
Централизирана Информация
Нови/модифицирани процеси
Обслужване на клиентите
Интеграция
Стандартизация
Управляемост
Гъвкавост
Не съществува “най-добър”
софтуер, a…само софтуер, който
най-добре отговаря на
потребностите за обслужване на
бизнес процесите на дадена
организация
Управление на
активи и проекти
Финанси и
счетоводство
Управление на
наличностите
Продажби и
дистрибуция
Интгрирана
база данни
Доставки
Себестойност
и контрол
Човешки
ресурси
CRM
Планиране на
производството
Контрол на
качеството
Поддръжка и
ремонт
Управление на
производството
Интегрирана информационна система
Комплекс от системи, осигуряващи
управление и контрол върху:
Финансови потоци
Материални потоци
Човешки ресурси
Производствени процеси
Продажби
Доставки
Счетоводство
Бизнес активности
Проекти
Сервиз и ремонти
Интегрирана информационна система
Проучване
Модел
Инсталация
и настройка
Обучение и
внедряване
Поддръжка
• Изследване на бизнес процесите
• Изграждане на информационен модел
• Системен софтуер и ERP
• Обучение и консултации по внедряване
• Актуализация и поддръжка
Структурирана бизнес информация за
фирмените ресурси
Централизирана база данни
Улеснено планиране, реализиране и отчитане
на ефекта от кампании и проекти
Съкращаване времето за предлагане на нови
продукти и услуги на пазара
Намаляване времето за реакция на запитване
от клиент
Намаляване разходите за продажба и
обслужване
Оптимизация на производствени процеси
Увеличаване на печалбата и конкурентните
предимства на пазара
Развитие на бизнеса без начална инвестиция в
Сървъри, Инфраструктура и Базов софтуер
Без грижи за експлоатацията
Без грижи за поддръжката
Това Ви позволява да:
Избягвате предварителните разходи
Пригодите разходите си за лицензии според
модела на вашата дейност
Абонамент само това, което ползвате.
ROI
SaaS модел
Традиционно
1
2
3
4
5 Мес
Оперативна програма - Развитие на
конкурентноспособността на българската
икономика
Схема - Технологична модернизация предприятия
Оперативна програма - Развитие на човешките
ресурси
Програма Квалификационни услуги и обучение за
заети лица
Програма BAS - Програма на ЕБВР за
финансиране на бизнес консултантски услуги
Разработва, внедрява и поддържа
фамилията програмни продукти
BORA Business Solution
Изпълнява проекти и решения,
базирани на Microsoft продукти и
технологии
Консултира обхващането и
управлението на всички бизнес
процеси в компанията
Изгражда комплексни
информационни решения
“Ще ни отнеме по-малко време
да направим нещата по правилния начин,
отколкото после да обясняваме
защо сме се провалили”
Хенри Лонгфелоу, поет
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
31
Размер файла
3 608 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа