close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЦПО Дни на работодателите 2012

код для вставкиСкачать
РУСЕНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
Центърът за продължаващо обучение е
създаден през 1977 г. като Факултет за
повишаване на квалификацията.
През 2000 г. e преименуван в Център за
повишаване на квалификацията, а през
2005 г. в Център за продължаващо
обучение (ЦПО).
ЦПО има подразделения във филиалите
на РУ в Силистра и Разград.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ
КУРСОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
ПО РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Инженерно-технически специализации,
съответстващи на специалностите в РУ
Електроенергетика,
Комуникационна техника,
Информационни и комуникационни
технологии,
Информатика
Технология на облеклото
Газови съоръжения и технологии
Транспортна техника и технологии
Други общотехнически специализации
Информатика и информационни
технологии
Компютърна грамотност,
AutoCAD,
SolidWorks
Обучението за работа с Локални мрежи
CISCO – академия с работещи, студенти и
ученици
Транспортна техника и
технологии
Автотехническа експертиза
Транспортна техника и технологии
Екологични класове ДВГ
Експлоатация на МПС с дизелови ДВГ за
определяне на допустимата димност
Обучения на работещи в пунктове за
извършване на периодични
прегледи за проверка на
техническата изправност на МПС
Пунктове втора,
Пунктове трета,
Пунктове четвърта категория
Периодично обучение на
преподавателите, извършващи
обучение на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на
МПС.
Периодично обучение на
председателите на изпитни комисии,
извършващи обучение на кандидати за
придобиване на правоспособност за
управление на МПС
Чуждоезиково обучение
за начинаещи и напреднали
Английски език,
Немски език,
Френски
Румънски език
Педагогика
Получаване на квалификация – “Учителска
правоспособност “
Получаване на квалификация “Преподавателинструктор за категория В и С”.
Обучение за повишаване квалификацията на
учители от Професионални гимназии в Русе
Обучение на медицински кадри, психолози и
кинезитерапевти в курс проведен съвместно
със специалисти от „Дневен център за хора със
зависимости” в Русе
БРОЙ КУРСИСТИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ УЧЕБНИ ГОДИНИ
Наименование на курсовете
2010
2011
2012
1
Учителска правоспособност
30
36
36
2
Специализация Преподавател инструктор
21
13
30
3
Специализация по транспортна техника и технологии
2
4
6
4
Езиково обучение (английски, немски)
216
338
325
5
Информатика и информационни технологии
66
110
95
6
Cisco- академия
30
74
40
7
Автотехническа експертиза
11
20
33
8
Извършване на периодични прегледи за проверка на
техническата изправност на МПС”
61
254
354
9
Периодично обучение на преподавателите и
Председатели на изпитни комисии, извършващи
обучение за управление на МПС.
17
30
237
109
64
65
35
60
15
12
10 Медицинска педагогика
11
Основи на фокусирана към решения кратка терапия
12 Фокусирана към решения кратка терапия
13 Екологични класове ДВГ
14 Управление на маркетинга
12
10
20
20
БРОЙ ОБУЧЕНИ КУРСИСТИ
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ
1600
1400
1200
1000
2010
2011
2012
800
600
400
200
0
2010
2011
2012
СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ЦПО С ДРУГИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
Освен участие на работещи в общо
организираните групи, Центърът организира и
осъществява курсове за
повишаване на
квалификацията на служители, според нуждите
на работещи организации и фирми.
Добра практика е да се организират и
изнесени обучения по места в предприятията,
като занятията се преподават от хабилитирани
преподаватели на университета.
С посочени от работодателя
изисквания и направления се
подготвят подходящи програми за
обучение
На техници
Специалисти
Ръководители
Добри примери от съвместната ни
работа с някои наши партньори са:
“Монтюпе” ЕООД;
„Съюз на българските автомобилисти”;
„Товарни превози” – Русе;
“ЕГГЕД” – Русе АД
Организации, оторизирани да провеждат
технически прегледи на МПС
За “МОНТЮПЕ” ЕООД са
организирани курсове за:
- 25 работещи по английски език
- 24 работещи по технически направления;
- 7 курсиста по компютърна грамотност и
- 7 курсиста по AutoCAD
По техническите дисциплини, обучението
е разпределено в 4 модула от по 30 часа,
съобразени с работната програма във фирмата.
Изучавани дисциплини:
Електрически машини,
Апарати и задвижвания- мехатроника;
Автоматизация;
Машинни елементи;
Хидравлика и пневматика.
Центърът
за
продължаващо
обучение
работи
активно
по
Оперативната програма Развитие на
човешките ресурси, схеми “Аз мога” и
“Аз мога повече” за повишаване на
езиковите
и
специализираните
компютърни умение на работещите
курсисти. За последната година са
обучени 111 курсиста.
За множество фирми, провеждащи
технически прегледи за изправност на
МПС, Центърът провежда начални и
периодични обучения на техници от
транспортни специалности.
Изучаваните дисциплини са организирани
според изискванията на Изпълнителна
агенция "Автомобилна администрация“ и
Закона за движението по пътищата.
За работещи във фирми, занимаващи
се с автотранспортна техника се предлага
едногодишно
обучение,
което
дава
възможност
за
придобиване
на
квалификация:
Специалист по
Транспортна техника и технологии
ЦПО извършва краткосрочни
обучения за инженери и специалисти,
ориентирали се за работа в отделите на
общините:
- “Екология”
- “Местни данъци и такси”,
различни контролни органи на Областни
дирекции:
-“Полиция”
-“Автомобилна администрация”
Провеждат се и обучения за
повишаване
квалификацията
на
учители от средните училища
Изнесени
обучения
“Информационни
технологии”
ученици от средните училища
по
за
Наши партньори с традиции са:
Професионална гимназия по
електротехника и електроника
"А. Арнаудов" Русе;
Професионална гимназия по промишлени
технологии „Атанас Буров” Русе ;
СОУ „Панайот Волов” – гр. Бяла;
СОУ „Вичо Грънчаров” – гр. Горна
Оряховица
ЦПО има
учебна
база
от
15
ергономични учебни и 1 компютърна зали с
използването на съвременни технически
средства,
което
е
доказателство
за
възможността да се разширява гамата от
специализирани курсове за обучение
и
увеличаване броя на обучаваните курсисти.
Стратегия за развитието на
Центъра за продължаващо
обучение
Създаване на виртуална библиотека към сайта на
Центъра с актуални теми за специализирани курсове
за обучение по всички професионални направления,
за които РУ е акредитиран;
Подобряване възможностите на сайта на Центъра за
търсене и откриване на точна информация ;
Въвеждане на нови иновационни, образователни
технологии в курсовете, чрез използване на нови
технически средства - интерактивни дъски,
мултимедийни устройства;
Подготовка на материали за провеждане на курсове
чрез дистанционно обучение;
Разработване на рамка за прилагане на система от
кредити при продължаващото образование.
Стратегия за развитието на
Центъра за продължаващо
обучение
Създаване на виртуална библиотека към сайта на
Центъра с актуални теми за специализирани курсове
за обучение по всички професионални направления,
за които РУ е акредитиран чрез:
- изучаване на законовата и нормативната база
по професионални направления и идентификация
на потребностите от обучения;
- изучаване на потребностите от обучения на
специалисти от водещи фирми, предприятия и
организации;
- мултиплициране на опита за специализирани
курсове за обучение на други български и
чуждестранни университети.
Стратегия за развитието на
Центъра за продължаващо
обучение
Подобряване възможностите на сайта на ЦПО за
търсене и откриване на точна информация:
унифициране
на
информацията
за
специализираните курсове за обучение чрез
въвеждане на единна бланка-формуляр за курсовете;
- изграждане на концептуален модел на
виртуалната библиотека от специализирани курсове
за обучение към сайта на ЦПО.
Стратегия за развитието на
Центъра за продължаващо
обучение
Въвеждане на нови иновационни, образователни
технологии в курсовете за обучение, чрез:
- оборудване на учебните зали на ЦПО с нови
технически средства - интерактивни дъски и
мултимедийни устройства;
- използване на резултатите от предстоящия за
реализация проект „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ
ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В
РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ";
- обучение на преподаватели за работа с новите
иновационни и образователни технологии.
Стратегия за развитието на
Центъра за продължаващо
обучение
Подготовка на материали за провеждане на курсове
чрез дистанционно обучение:
- прецизиране на резултатите от предстоящия
проект за електронно обучение към специализирани
курсове чрез дистанционно обучение
Стратегия за развитието на
Центъра за продължаващо
обучение
Разработване на рамка за прилагане на система от
кредити при продължаващото образование:
- изграждане на правила за система от кредити
за курсовете при продължаващото образование,
позволяваща по-гъвкаво обучение на студенти и
специалисти в различните степени на висшето
образование.
Крайна цел на Стратегията за развитието
на Центъра за продължаващо обучение е да
създаде предпоставки и условия катедрите и
факултетите на РУ да реализират курсове за
продължаващо обучение с високо качество и
на
високо
технологично
ниво.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
14
Размер файла
2 556 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа