close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
Актуални аспекти на политиките на ЕС в сферата на
заетостта
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
“Държавите-членки следва да гарантират, че
всички млади хора на възраст под 25 години
получават добро предложение за работа,
продължаване на образованието, чиракуване или
стаж в рамките на четири месеца след като
останат без работа или напуснат системата на
формалното образование.
Приета на 22 април 2013 г. от Съвета на ЕС
ПАКЕТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТСОТ
За борба с високата младежка безработица ЕК прие на
5.12.2012г. Пакет от мерки за заетост на младежите (Youth
Employment Package). Той включва препоръката на Съвета за
приемане на Гаранция за младежта (Youth Guarantee),
провеждане на консултации със социалните партньори
относно Рамка за качество на стажовете (Quality Framework
on Traineeships), обяви Европейски алианс за чиракуване
(European Alliance for Apprenticeships) и изтъкна пътища за
намаляване на пречките пред мобилността на младите хора.
КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА ГАРАНЦИЯТА?
• Младежи на възраст между 15-24 г.
включително, които:
– не работят и не са в системата на образованието
или не се обучават
– може да са отпаднали от системата на образование,
или завършили степен на образование и не са
продължили образованието си или обучението си
– може да са неактивни лица, вкл. обезкуражени, или
безработни лица
– с приоритет са младежите, които живеят в региони
NUTS 2 и с равнище на безработица над 25%
НАСОКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ
ЗА МЛАДЕЖТА
• Изграждане на партньорски подходи
• Намеса на ранен етап и мерки за активизиране на
младите хора
• Мерки, подпомагащи интеграцията на младите
хора на пазара на труда
• Използване на фондовете на ЕС 2014-2020 г.
• Въвеждане на схеми за гаранции за младежта
• Оценка и постоянно усъвършенстване на схемите
С какво е различна Гаранцията?
• Гаранцията за младежта не е само индивидуална помощ,
програми и мерки и сбор от национални политики, не е само
отговорност на службите по заетостта. Тя е нов подход,
дългосрочна инвестиция, партньорство, вкл. между
институциите, съчетава се със структурни реформи и е
колективна отговорност;
• Гаранцията е за групата до 25г., но може и до 30г., зависи от
националното решение, което обаче изисква и съответния ресурс,
необходимо е до 4 месеца от излизане от образованието или
оставане без работа лицето да се включи в Гаранцията, а някои
страни включват и завършилите през последните 12 месеца и до
три месеца им правят съответното предложение;
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
2014 – 2020 г.
Националната гаранция за младежта на България предвижда, че всеки млад
човек на възраст от 15 до 24 години вкл. ще получи качествено предложение за:
работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж, в рамките на 4
месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното
образование..
Качествено предложение за работа
•
да съответства на образованието/квалификацията на
младежа, да е подходящо за здравословното му състояние,
да е съобразено с индивидуалния профил, да предлага
устойчивост на заетостта, да отговаря на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд, да дава
възможност за развитие. Качественото предложение за
младежите от 15 до 18 г. ще бъде свързано преди всичко с
връщане в образователната система, както и включване в
продължаващо образование и обучение и чиракуване.
Качественото предложение за обучение ще отговаря на
възможно повече от следните критерии: да е съобразено с
профила и нагласите на младежа, да е търсено на пазара
на труда, да е обвързано с конкретно работно място
Поетапно изпълнение на Гаранцията
През 2014 г.: обучение и заетост на младежите до 25 г. с
основно и по-ниско образование с регистрация в бюрата по труда до
четири месеца включително. За младежите с висше и средно
образование, с продължителност на регистрацията в бюрата по труда
до 4 месеца включително ще се финансира първа работа. Ще се
прилагат новите мерки за младежи до 29г.
Регистрирани безработни младежи,
неактивни младежи
•
•
•
•
Индивидуален план за действие,
Профилиране
– предложение за работа
(субсидирана или на
първичния пазар на труда)
– обучение (обучение за
професионална квалификация,
за придобиване на ключови
компетентности; за
продължаване на
образованието), мотивационно
обучение.
Професионално ориентиране,
кариерно консултиране
Отправна точка за 4-те месеца:
датата на регистрация в бюрото по
труда
•
•
•
Партньорски подход за идентифициране,
осъществяване на контакт и активиране
– информация от МОН, за незаписалите
следваща образователна степен или
следващ клас на образование
– информация от ЕСГРАОН службите
на общинските администрации, за
техните адреси (дирекция
„Гражданска регистрация и
административно обслужване”) .
2014 г. - трудовите посредници от бюрата
по труда ще информират всеки
идентифициран неактивен младеж относно
предоставяните в бюрото по труда услуги.
След 2014 г. информация ще бъде
предоставяна и от други организации.
информация за услугите в бюрото по труда
- в срок до 1 месец след получаване на
индивидуалните данни и адрес за
кореспонденция в институцията или
организацията, която ще осъществява
тяхното активиране
Ранни интервенции и активиране
• Определяне на фокусна точка във всяко бюро по
труда.
• Осъществяване на контакт с идентифицирани
неработещи и неучещи младежи и информиране
относно възможните услуги, предоставяни в
бюрата по труда.
• Съвместно изготвяне от трудовия посредник и
младежа на индивидуален план за действие
съобразно индивидуалния профил на младежа.
• Предоставяне на професионално ориентиране и
мотивиране от експерти в бюрата по труда или в
лицензирани центрове за информиране и
професионално ориентиране.
• Специализирани трудови борси.
Интегриране на пазара на труда
Действия, които ще бъдат определяни в зависимост от профила
на младежа:
• Обучение за придобиване на професионална квалификация
и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда;
• Подкрепа за намиране на работа на първичния пазар на труда;
• Подкрепа за създаване на работни места за наемане на
безработни младежи, регистрирани в бюрата по труда;
• Стажуване на работно място за младежи с по-високо
образование и квалификация;
• Осигуряване на чиракуване за младежи с ниско равнище на
образование и без квалификация;
• Субсидиране на временна заетост;
• Подкрепа за териториална мобилност в страната при търсене и
започване на работа;
• Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за
заетост (EURES); моята първа работа с EURES
• Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с
високо образование и квалификация, които имат мотивация и
бизнес идеи.
Интегриране на пазара на труда
Схеми за изпълнение на Гаранцията за младежта по Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г., допустими
дейности :
• Професионално ориентиране и кариерно консултиране;
• Обучения – мотивационно, за придобиване на
професионална квалификация и ключови компетентности;
• Чиракуване, стажуване;
• Насърчаване на териториалната мобилност за намиране на
работа, започване на работа в населено място, различно от
постоянното местоживеене;
• Обучения за придобиване на предприемачески, управленски
и бизнес умения; Финансова подкрепа за стартиране на
самостоятелна заетост; специализирани консултантски
услуги за самостоятелно заети лица за развитие на бизнеса;
• Съвместяване на семейния и професионалния живот,
включително чрез интегрирани услуги.
ИНИЦИАТИВА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ
YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE
•Основна цел - постигане на бързи и конкретни резултати
•Финансова подкрепа за създаване и изпълнение на схеми за
гаранция за младежта - целева подкрепа за младите хора, които не
работят и не са в образование и обучение; няма да се финансират
системи и структури
•За региони NUTs 2 с равнище на младежка безработица над 25%
и такива с равнище над 20%, което през 2012г. се е увеличило с
30%;
•Бюджет от 6 млрд. евро за периода 2014-2020 г., като 3 млрд.
евро са от ЕСФ
•Включване в новия програмен период на ЕСФ като отделна
приоритетна ос, отделна мярка или специална оперативна
програма
•Измеримост и резултатност - осигуряване на публичност,
наблюдение на напредъка, оценка на ефекта, финансово
управление и отчитане
Ключови институции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Агенция по заетостта
МОН
ММС
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”
(НЦЕМПИ)
Национален съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси към Министерския съвет
Национално сдружение на общините в Р България
Национално представителни организации на работодателите в
страната
Национално представителни организации на работниците и
служителите
Организации на младежите в страната
Представители на организации на български граждани,
принадлежащи към етнически малцинства, представени в НССЕИВ
Координационен съвет
• ръководи се от министъра на труда и социалната
политика;
• участват представители на министерства, на национално
представителните организации на работниците и
служители, на работодателите, на младежките
организации и на Националното сдружение на общините в
Република България;
• национално рамково споразумение;
За повече информация
Youth Employment
• http://ec.europa.eu/social/youthemployment
Youth Guarantee
• http://ec.europa.eu/social/youthguarantee
Council Recommendation on Establishing a Youth Guarantee
• http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:
120:0001:0006:EN:PDF
Youth Employment Package
• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&
furtherNews=yes
European Alliance for Apprenticeships
• http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
11
Размер файла
138 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа