close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

З доповіддю - Український науково

код для вставкиСкачать
Директор науково-дослідної установи
«Український науково - дослідний
інститут екологічних проблем»
Гриценко А.В.
Сучасний екологічний стан басейну р. Сіверський
Донець у цілому та його водних ресурсів можна
визначити як напружений; він суттєво ускладнює
соціально-економічний розвиток регіонів басейну і
негативно впливає на стан здоров'я населення.
Подальше зволікання з вжиттям дієвих заходів,
спрямованих
на
стабілізацію
та поліпшення
екологічної ситуації у басейні р. Сіверський Донець,
може призвести до екологічної
катастрофи,
сповільнити або унеможливити економічний розвиток
регіонів.
2
У населених пунктах басейну річки Сіверський
Донець проживає близько 11 млн осіб, у тому числі
85% в містах і селищах міського типу; щільність
населення становить близько 200 люд/км2.
У басейні річки розташовані близько 500 великих
підприємств, у тому числі понад сотні водомістких і
небезпечних в екологічному відношенні.
Водні об'єкти басейну річки Сіверський Донець є
головними джерелами водопостачання Харківської,
Донецької та Луганської областей України.
3
Забезпеченість басейну водними ресурсами в три
рази нижче середньої по Україні, а з урахуванням
транзитного стоку - нижче майже у 8 разів.
У зв'язку з цим інтенсивність використання місцевого
річкового стоку досягає 1,2 рази, а в маловодні роки
вона зростає до 3,5 разів, тоді як в середньому по
Україні ці показники становлять 0,6 і 1,4 рази відповідно.
Надмірне техногенне навантаження призвело до
катастрофічного
виснаження
та
забруднення
Сіверського Донця і його приток.
4
Основними притоками, що негативно і суттєво
впливають на стан Сіверського Дінця, є:
р. Уди (825 км, Харківська обл.);
р. Казений Торець (515 км, Донецька обл.);
р. Бахмут (482 км, Донецька обл.);
р. Верхньо-Біленька (400 км, Луганська обл.);
р. Лугань (302 км, Луганська обл.).
При проходженні через територію України значно
зростає сольове забруднення р. Сіверський Донець –
приблизно вдвічі (в середньому на 560 мг/дм3), а,
зокрема, сульфатів на 238 мг/дм3, що в значній мірі
має природну складову.
5
Схема річкової
системи басейну
Сіверського
Дінця
6
Басейн річки Сіверський Донець розташований на
території двох держав - Російської Федерації та
України.
До теперішнього часу не прийняті відповідні угоди
про єдину політику природокористування в річках
басейну Азовського моря.
Правові та нормативні основи природокористування
Росії та України з кожним роком все більш і більш
різняться, що ускладнює співпрацю на міждержавному
рівні.
7
Екологічний потенціал басейну р. Сіверський
Донець ще не вичерпаний. При зменшенні
антропогенного навантаження водна система
Сіверського
Дінця
збереже
здатність
до
самовідновлення та забезпечить якісною водою
життєдіяльність населення і стійкий розвиток усіх
областей, розташованих в басейні ріки Сіверський
Донець.
8
Гармонізація цілей економічного розвитку, екологічного
благополуччя і безпечного використання природних
об'єктів.
Гармонізація шляхів досягнення цілей, яка базується на
узгодженому розвитку, як технологій виробництва, так і
технологій утилізації відходів.
Оптимальність заходів, зокрема, необхідність мінімізації
витрат ресурсів для досягнення певних цілей.
Поетапна реалізація заходів, що припускає можливість
поступового досягнення проміжних (першочергових) і
кінцевих (довгострокових) цілей.
Збалансованість при оцінках матеріальних потоків, в т. ч.
потоків забруднюючих речовин.
9
Аналіз стану річок басейну Сіверського Дінця
дозволяє визначити наступні пріоритетні завдання
та першочергові заходи:
перш за все необхідним є наведення порядку на
водозбірних площах як самого Сіверського Дінця, так і
його приток;
також у першу чергу необхідно винести у натуру межі
водоохоронних зон, нанести їх на місцеві карти, з
якими працюють фахівці, що відповідають за рішення
по землекористуванню;
важливими є заходи з розрегулювання русел річок,
необхідно ліквідувати всі несанкціоновані та безгоспні
греблі та запруди, які під час повені є джерелом
небезпеки, а у літню межінь – додатковим джерелом
забруднення, цвітіння та ін.
10
Доцільність реалізації заходів щодо забезпечення
екологічного оздоровлення басейну річки Сіверський
Донець також визначається тим, що поставлені цілі
та завдання:
входять до числа пріоритетів для формування цільових
програм, а їх рішення дозволяє забезпечити можливість
поліпшення якості життя населення та якості
навколишнього середовища, гарантувати забезпечення
захисту
населення
від
надзвичайних
ситуацій
природного характеру;
носять
міждержавний характер і обумовлюють
необхідність координації дій двох держав щодо
транскордонного водного об'єкта;
відносяться до питань державного рівня, оскільки їх
рішення в значній мірі відноситься до компетенції
державних органів виконавчої влади України і
Російської Федерації, а також з причини знаходження
більшості водних об'єктів у державній власності;
11
носять міжгалузевий і міжвідомчий характер;
не можуть бути вирішені в межах одного року і
потребують
значних
обсягів
бюджетного
фінансування;
дозволяють сконцентрувати фінансові ресурси,
науково-технічний та кадровий потенціал, необхідний
для проведення масштабних природоохоронних
заходів;
носять комплексний характер, при цьому їх
реалізація істотно позитивно впливатиме на
соціальний добробут населення, загальний розвиток
економіки, а також підвищення ефективності
діяльності господарюючих суб'єктів у галузях, що
використовують
водні
ресурси
(енергетика,
транспорт, аграрний сектор, рибне господарство,
житлово-комунальне господарство, рекреація і
туризм).
12
досягти доброго екологічного стану водних об'єктів;
забезпечити нормативну якість води для всіх
штучних і сильно змінених водних об'єктів;
відновити гідрологічний режим малих річок;
забезпечити нормативну якість підземних вод,
забезпечуючи баланс між забором води і
поповненням запасів підземних вод;
13
припинити надходження у водні об'єкти неочищених
стічних вод і істотно зменшити надходження
недостатньо очищених стічних вод;
забезпечити
безперебійне
водопостачання
за
рахунок реконструкції та модернізації існуючих
систем
водоспоживання
та
водовідведення,
побудувати нові системи в населених пунктах, що не
мають
централізованого
водопостачання
і
каналізації;
14
розробити комплекс заходів, спрямованих на
оздоровлення екологічного стану, раціональне
використання водних ресурсів басейну річки
Сіверський Донець;
створити інтегровану систему моніторингу водних
об'єктів на основі сучасних геоінформаційних
технологій
для
оперативного
і
ефективного
управління, запобігання надзвичайних ситуацій.
15
1. Упорядкування водозбірних територій як самого
Сіверського Дінця, так і його приток, мінімізацію
впливу дифузних і точкових джерел забруднення;
2. Винесення у натуру меж водоохоронних зон,
нанесення їх на місцеві карти;
3.
Відновлення
гідрологічного
режиму
річок,
розрегулювання надмірно зарегульованих русел;
16
4. Забрудненість водних об'єктів басейну повинна
бути зменшена:
в Харківській області – з третього на другий клас;
в Донецькій області – з четвертого на третій клас;
в Луганській області – з п'ятого на четвертийтретій класи.
17
5. Необхідно повністю припинити скид неочищених
стічних вод в водні об'єкти басейну.
6. Площа лісів (залісненість) водозбірної території
повинна збільшитися:
- у Харківській області – на 31 тис. га (на 1.4%);
- у Донецькій області – на 17 тис. га (на 2.1%);
- у Луганській області – на 55 тис. га (на 2.2%).
18
Важливе місце повинні займати заходи з
екологічної освіти і взаємодії з громадськими
екологічними організаціями, а також науковометодичне
забезпечення
ефективності
реалізованих заходів.
19
Поряд
з
традиційними
екологічними
проблемами у басейні р. Сіверський Донець
з'явилася нова проблема, що пов'язана зі
зміною клімату та інтервенцією чужорідних
видів у басейні Сіверського Донця у 2013 році.
20
В останні роки виникають проблеми, пов'язані з
проникненням і масовим розвитком інтродукованих
видів рослин і тварин, які раніше не зустрічалися в
цих регіонах. Таке явище може бути віднесено до
біологічного забруднення.
Біологічне забруднення може створювати як
механічні перешкоди при використанні води водних
об'єктів (біоперешкоди), так і впливати на якість води
водного об'єкту під час розвитку і, особливо, при
відмиранні значної кількості інвазійних видів.
21
Великі скупчення пістії на Сіверському Дінці вище с. Коропів Хутір
22
Проведений орієнтовний розрахунок кількісного
розвитку скупчень пістії на ділянці її поширення показав,
що станом на 1.09.2013 року маса пістії становила
близько 3153,0 тонн і продовжувала зростати.
23
На межі Зміївського та Балаклійського районів
24
ліквідацію перешкод для перенесення
скупчень пістії руслом р. Сіверський Донець;
течією
проведення постійного моніторингу утворення нових
скупчень пістії з метою попередження виникнення
локальних заторів.
25
розробку
заходів
щодо
розчищення
русла
р. Сіверський Донець від механічних перешкод;
створення інженерних споруд нижче скидного каналу
ТЕЦ - 2 для перехоплення рослин і попередження їх
розповсюдження;
організацію
моніторингу
екологічного
стану
р. Сіверський Донець у місцях можливого збереження
осередків розвитку пістії;
розробку заходів щодо ліквідації існуючих і можливих
місць розвитку пістії.
26
Дослідження та лабораторні спостереження у
січні - лютому 2014 дозволили зробити висновки, про
те, що в р. Сіверський Донець і руслових озерах в
районі смт. Есхар знаходиться значна кількість
насіння пістії, яке зберігає схожість і за сприятливих
умов може спровокувати масовий розвиток рослин у
2014 році.
27
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
35
Размер файла
6 741 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа