close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

press.mvr.bg

код для вставкиСкачать
Министерство на вътрешните работи
Национална система за спешни повиквания
с единен европейски номер-112
(НССПЕЕН-112)
София
11.02.2011
20 ГОДИНИ
Решение на ЕС за създаване на Eдинен европейски номер
за спешни повиквания 112
От 30 септември 2008 г
в Република България Единният европейски номер за
спешни повиквания 112 има 100% национално
покритие и е достъпен от всяка точка на страната
Популярност на услугата
Съгласно данните на проведените от ЕВРОБАРОМЕТЪР изследвания за
услугата 112 в ЕС:
• Делът на населението в България, което смята да се обади на 112 при
спешен случай, е нараснал с повече от 7% - от 45 % през 2009 г. на 52 % през
януари 2010 г., при средна стойност за ЕС за януари 2010 г. - 47%.
Позвъняване на 112 при спешен случай - 2008-2010 г.
Други номера
Разпределение на инцидентите по служби за 2010
година
Спешна помощ
ПБЗН
Други; 2,1%
Полиция; 34,3%
Полиция
Други
Спешна помощ;
51,1%
ПБЗН; 12,5%
С 69 % е нараснал средномесечният брой сигнали, изпратени от тел. 112 към
службите за спешно реагиране за 2010 спрямо 2009 г.
Средномесечен брой сигнали, изпратени от тел. 112 към службите за спешно реагиране
2010
2009; 25 922
2009
2010; 43 860
Относителен дял на инцидентите, насочени към службите за спешно раегиране по области
за 2010 г.
София-град
Смолян; 1,0%
София област
Перник
Пазарджик; 3,2%
Хасково; 2,2%
Кюстендил
София-град; 25,9%
Благоевград
Пловдив; 6,0%
Монтана
Враца
Кърджали; 1,3%
Видин
Стара Загора; 4,3%
Плевен
Ловеч
Сливен; 2,5%
Русе
Велико Търново
Ямбол; 3,0%
Габрово
Разград
София област; 3,2%
Перник; 1,7%
Бургас; 9,3%
Кюстендил; 1,4%
Благоевград; 2,0%
Търговище; 0,9%
Монтана; 2,7%
Шумен; 1,7%
Враца; 2,3%
Добрич; 1,8%
Видин; 1,7%
Варна; 5,2%
Силистра; 1,6%
Разград; 1,3%
Габрово; 1,5%
Велико Търново; 2,6%
Плевен; 3,3%
Ловеч; 2,1%
Русе; 4,5%
Силистра
Варна
Добрич
Шумен
Търговище
Бургас
Ямбол
Сливен
Стара Загора
Кърджали
Пловдив
Хасково
Пазарджик
Смолян
Плътност на инцидентите, насочени към службите за спешно реагиране на 1000
души от населението за 2010 г. по области
София-град
София област
Перник
Кюстендил
Смолян; 40,4
Благоев град
Пазарджик; 55,9
Хасково; 43,7
Пловдив; 42,3
Монтана
София-град; 95,4
София област; 65,7
Перник; 61,4
Кърджали; 39,8
Кюстендил; 46,2
Стара Загора; 61,0
Благоевград; 30,8
Враца
Видин
Плев ен
Лов еч
Русе
Велико Търнов о
Сливен; 60,5
Монтана; 88,0
Габров о
Разград
Силистра
Ямбол; 108,5
Враца; 57,5
Варна
Добрич
Видин; 76,2
Шумен
Търгов ище
Бургас; 107,8
Плевен; 56,5
Търговище; 33,1
Ловеч; 69,4
Шумен; 43,0
Бургас
Ямбол
Слив ен
Стара Загора
Добрич; 44,5
Русе; 89,1
Варна; 54,0
Силистра; 62,1
Разград; 49,4
Велико Търново; 47,9
Габрово; 58,2
Кърджали
Плов див
Хасков о
Пазарджик
Смолян
Като съотношение, най-голям е броят на инцидентите насочени към бърза медицинска помощ,
следвани от консултациите, престъпленията против личността, собствеността, сигналите към
общините и ПТП , като за 2010 г. имаме около 50% средно завишение на тези типове сигнали.
Инциденти по класификация- общо за година
450 000
400 000
350 000
350 000
300 000
2009
2010
300 000
250 000
250 000
200 000
150 000
2009
100 000
50 000
0
200 000
150 000
2009
МВР
МЗ
Други
100 000
МВР
МЗ
Други
2009
265 475
154 255
31 295
2010
447 567
312 288
70 707
50 000
0
1.
М 2. П 3.
е д Т Б 4. П 5.А 6
7
.
о
иц П е д
с т ж а вар Би т .Ин 8.П 9.П
ин
10
1
ре
ри ии ов
ви
ц
ск
2009
1
с рес .Те 1.С 12.
я
и ид
и
и
ро иг
1
Н 5.Т 16
ин
ин пр ент тъп тъ
21
ле пл р и на л Е В ес . К о 7. У 18.
ци
ц и ом и
.П
З
ч
нс
де
де иш с о ни ени сти
къ ЕР Е т
о
я
ул ени агу
п
нт
ч
нт л
я
м
бе с ег
е
та
и
пр ни
и ен ас н пр
об Н
ат
и
н
о
ци
ин и в ти от акт
/и
и,
щ
я
ли
ин
и
ци
в
б е ел с
о
е
а
тв
де ще ли в со ве
т
д
ре
с
о
б
нт с т чн
ни тва
въ
ва ос ств
ро
щ
рх
тт
е
и
но
вк
а
х о у го
а
ст
ра
рс
та
к
6.Битов и 7.Инцидент 8.Престъпл 9.Престъпл 10.Терорис
5.Ав арии и
11.Сигнал
промишлен и с опасни
ения
ения
тични
инциденти
към община
инцидент
в еществ а
против
против
актов е
1.
Медицински
инциденти
2. ПТП
2009
154 255
21 317
3 810
30 640
2 930
386
221
39 505
15 143
384
2010
312 288
48 374
6 582
25 088
8 057
97
187
73 039
25 060
357
3. Бедств ия 4. Пожари
2010
2010
ия
ф
он
д
16.
17. Учение
18.
21.
Консултаци
и/или
Загубени, Посегателс
я
трениров ка бедств ащи тв о в ърху
12.
НЕВЕРЕН
15.Тест
17 474
337
11 518
151 139
399
946
621
47 175
1 893
14 105
260 726
685
5 173
1 676
Вследствие на мерките по популяризиране предназначението на тел. 112, през
2010 г. делът на обажданията, които изискват намесата на службите за спешно
реагиране, нараства близо 2 пъти.
Дял на инцидентите към общия брой приети обаждания
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
2009
5,00%
2010
0,00%
I
I
2009 7,07%
II
II
III
III
IV
IV
V
V
VI
VII VIII
VI
VII
IX
VIII
2009
X
XI
IX
XII
X
XI
XII
7,69% 9,10% 12,09% 14,08% 17,10% 14,62% 19,03% 19,30% 18,71% 19,06% 22,16%
2010 21,03% 25,33% 25,61% 24,86% 26,39% 26,92% 30,46% 31,27% 29,35% 27,05% 28,84% 28,67%
Международни обаждания
Поддържани езици :
24 X 7
(24 ч.– 7 дни )
Официални езици на ЕС
Езици на страни извън ЕС
Английски
Испански
Гръцки
Турски
Френски
Италиански
Румънски
Руски
Немски
Полски
• Арабски
Сръбски
Обаждания в пограничните райони на Република България
При избиране на тел. 112 от погранични райони може да се попадне на чужд оператор. Това се
дължи на факта, че в някои погранични райони на територията на Република България сигналите на
мобилните оператори в съседната държава са по-силни от тези на мобилните оператори в България.
Същият проблем е възможно да възникне и от съседна държава в България.
За да се избегне този проблем, е необходимо мобилният апарат да се настрои ръчно (не на
автоматичен избор) на мрежата на телекомуникационния оператор, на който сме абонат. Това ще
гарантира, че при избиране на телефон 112 сигналът ще бъде пренесен до очаквания център за спешни
повиквания.
Министерство на вътрешните
работи
Благодарим за вниманието !
Контакти:
ул. “Никола Габровски” No 30, София 1172
Тел.(информация): +359 2 960 10 204
www.112.mvr.bg
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
10
Размер файла
2 530 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа