close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Предизвикателства и тенденции във финансирането на микро и

код для вставкиСкачать
Биохим
Банка от HVB Group
Предизвикателства и тенденции
във финансирането на микро и
малък бизнес и средноголеми
компании в България
София, 14 април 2004
Основни икономически показатели
Промяна от предходната година
БВП (реален)
Индустриално производство (реално)
Потребителски цени (год. промяна)
Безработица (год. промяна)
Бюджетен дефицит (в % от БВП)
в млн. евро
Износ
Внос
Текуща сметка (в % от БВП)
ПЧИ (нетни потоци)
Брутен външен дълг (в % от БВП)
Среден обменен курс: BGN/USD
Среден обменен курс: BGN/EUR
Източник: BA-CA, БНБ, WIIW
2001
2002
2003
Прогноза
2004
2005
4,0
0,7
7,4
17,5
-0,9
4,8
3,9
5,8
17,4
-0,7
4,6
14,0
2,3
14,3
0,1
4,8
9,0
5,6
13,5
-0,7
5,1
8,0
3,9
12,8
-0,9
5 706
7 470
-6,2
896
78,1
2,18
1,96
6 012
7 695
-4,4
930
72,0
2,08
1,96
6 710
9 010
-8,0
1 320
63,3
1,73
1,96
7 500
10 100
-6,5
1 350
57,3
1,64
1,96
8 000
10 800
-5,8
1 230
50,5
1,51
1,96
Малкият и среден бизнес в
икономиката на България
Микро и малките предприятия представляват около 98% от
всички предприятия в България. Подобно е съотношението и в ЕС.
Малките, микро и средни фирми имат значителни възможности за
развитие. Разтежът им е около 4-5% на година – все още слаб, но
стабилен.
Основно малките и микрофирмите са концентрирани в сферите на
търговията и преработката, хотелиерството, сделки и недвижими
имоти и финансови услуги (като се изключат банките и
застрахователните компаниии)
Най-голям дял тези фирми имат в София, Пловдив, Варна и
Бургас, което показва неравномерно разпределение
Тенденциите са малките и микрофирми да увеличават
дългосточните си активи, което означава подобряване на бизнес
климата.
Пречки за развитие – несигурно търсене, високи данъци, липса на
капитал, бюрократични спънки
Малкият и среден бизнес има водеща
роля за развитието на икономиката
Европейската комисия: “Малкият и среден бизнес е гръбнакът на
европейската икономика“ - Малките и средноголемите
предприятия в България имат огромно значение и за устойчивото
икономическо развитие на страната
Малкият и среден бизнес води до увеличаване на заетостта и
намаляване на безработицата;
Намаляване на регионалните макроикономически различия;
Създаването на управленски качества в заетите в тази сфера;
Увеличаване на конкуренцията;
Малките и средни фирми са местните партньори (доставчици,
клиенти и др.) на чуждестранните инвеститори и създават
икономическата инфраструктура за тяхното навлизане на
българския пазар
Основни предизвикателства пред
малкия и среден бизнес в България
Най-важната пречка в развитието на малкия и среден бизнес у нас е като
цяло ограничения (в сравнение с големите компании) достъп до
финансиране и най-вече до инвестиционни заеми което се дължи на
По-слаба възможност на малкия и среден бизнес да обезпечи с активи
искането си за финансиране като например ипотека върху приемлив за
банката имот
Липса на кредитна история на малкия и среден бизнес – това е проблем на
стартиращите компании като мнозинството от малките и средни фирми в
България са или стартиращи или само няколко години на пазара
Самите компании имат затруднения да подготвят прецизни бизнес
планове и да представят счетоводни документи, които да отразяват реално
състоянието на фирмата, което е необходимо на финансиращата
институция да оцени кандидата за кредит
Висок разход на банката на един заем
Създаване на гаранционна институция
с подкрепата на държавата
(механизъм за увеличаване на кредитирането на малкия и
среден бизнес)
Малък и среден
бизнес
(1) Кандидатстване за заем
Търговска банка
(2) Отпускане на заем
(4) Опускане на гаранция
Гаранционна
институция
(3) Кандидатстване
за гаранция
Характеристики на гаранционния
механизъм
Поделяне на риска – европейските гаранционни институции
поемат от 50% до 90% от риска по лихвата и главницата по
кредита
Поделяне на разходи и работа – гаранционния механизъм дава
възможност на банката да “аутсорсне” част от работата по оценка
на кредитния риск
Прозрачност при отпускането на гаранции
подходящи компании – дефинцията за малък и среден бизнес да е като
на ЕС
подходящи инвстиционни проекти
кандидатстване и ясни правила за вземане на решения
Пример на работеща гаранционна
финансова институция - Austrian
Buerges Foerderungsbank
Austrian Buerges Foerderungsbank AWS - създадена в Австрия през 1954 г.
за насърчаване на малки и средни предприятия като им осигурява
възможности за дългосрочно финансиране
Октомври 2002 – Buerges Foerderungsbank и три други инситуции се
интегрират и образуват Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH.
Компанията предлага широка гама от програми за насърчаване на
австрийските фирми – грантове и гаранционни схеми
Финансират се инвестиционни проекти на компании, независимо в коя
част на бизнес цикъла са – стартиращи компании, равиващи се компании,
фирми, които разширяват дейността си, преструктурират се или започват
да предлагат нови продукти или услуги.
Buerges Foerderungsbank участва с многогодишния си опит като
консултант в подготовката на гаранционни институции в ЦИЕ като
Словакия, Чехия, Унгария и Румъния.
Роля и ползи за държавата
Роля:
Ясно дефинирана държавна политика за насърчаване на малък и среден
бизнес
Създаване на условия за развитие на добре фукционираща банкова
система
Създаване на законова рамка на гаранционната институция
Ползи:
Развитие на сектора на малкия и среден бизнес има положително
въздествие върху икономиката на страната като цяло
По-добра разходна ефективност отколкото при прякото финансиране или
субсидиите
Развитие на банковата система на страната
Роля и ползи за малките и средни
фирми
Роля:
Да предоставят информация за оценка на искането за кредит
Навременно изплащане на лихвата, вноските и гаранционната такса на
банката
Доказателства за инвестицията
Ползи:
Улеснен достъп до финансиране с дългосрочни инвестиционни заеми
По-добри финансови условия на заема
Равен достъп до финансиране като големите компании
Подобряване на управленски качества
Гаранционната институция е партньор в случай на проблеми
Роля и ползи за банките
Роля:
Увеличаване на заемите за малкия и среден бизнес
Първоначална оценка на кандидата за заем и подготовка за
кандидатстване за гаранции
Мониторинг на заемите и обезпечението
Реализиране на обезпечението в случай на несъстоятелност на компанията
Ползи:
Допълнително обезпечение за банките от гаранционния фонд
Диверсификация на риска чрез увеличаване на клиентската база
Банките получават независим анализ на риска от трета страна
Благодарим за вниманието!
За бизнес консултации по време на
Инвестиционния форум заповядайте на щанда
на Биохим на 5 етаж пред Зала 8
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
28
Размер файла
448 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа