close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ ЛИ Е
ЗДРАВНИЯT ТУРИЗЪМ?
Лектор: Мария Иванова
Директор на дирекция „Туристическа политика“
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
Дефиниция за здравен туризъм
Всяко пътуване и пребиваване на хора, извън
тяхното постоянно местоживеене и работа, с цел
поддържане, стабилизиране или възстановяване
на физическото, интелектуалното и социалното
благосъстояние състояние на индивида, чрез спа,
балнео, терапевтични или медицински услуги.
Развитието на здравния туризъм е
важно, защото….
• създава възможности за многофункционално
целогодишно използване на курортните територии с
комплексно включване на ресурсите им
• има добър потенциал за позициониране на балнео, спа,
уелнес и таласотерапевтичните центрове, в комбинация
с културен, вино и кулинария, делови и голф туризъм
• привлича туристи с добри финансови възможности през
цялата година;
• има целогодишен принос в пазарния дял на вътрешния
туризъм;
• осигурява рационално използване на минералните
лечебни води за укрепване и възстановяване здравето
на гражданите и повишаване на общественото
благосъстояние.
Какво показват статистическите
данни на Европейския туристически
пазар 2013*
* Източник: Евробарометър, 2014
Мястото на здравния туризъм на
българския туристически пазар - 1
Върху какви видове туризъм да се
фокусираме?
Източник: Проект „Бранд
България“, 2013
Мястото на здравния туризъм на
българския туристически пазар - 2
Графика 1. Дейности по време на последното пътуване [база: пътували в България - 434; база:
пътували в чужбина - 146]
Източник: Проект 11 по ОПРР, Доклад за Анализ на причините за пътуванията на българите в страната и
чужбина, 2014
Мястото на здравния туризъм на
българския туристически пазар - 3
Видове туристически продукти и техния относителен
дял в общото предлагане (за България):
Източник: Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, 2014-2020
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
Мястото на здравния туризъм на
българския туристически пазар - 4
Видове практикуван туризъм*
*ПРОУЧВАНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПОСЕТИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ ’10, КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ - ДОКЛАД
Профил на туриста, избрал
България за здравен туризъм - 1
• възприемат здравния туризъм или като ядро или като
допълнение на своето ваканционно пътуване;
• хора с добро здраве;
• хора, които ограничават консумирането на мазни храни;
• хора, които търсят нови начини за намаляване на стреса
в личния си живот;
• ежедневно се движат, правят разходки, карат велосипед
и др.
• почти равно разпределение по пол, с лек превес на
жените (46% - мъже и 53% жени);
• хора на възраст между 36 и 55 години;
• работещи;
Източник: Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България, 2014-2030
Профил на туриста, избрал
България за здравен туризъм - 2
• хора с висше образование;
• най-голям дял у нас пристигат от Балканите, от Западна
и Източна Европа;
• 2/3 от практикуващите СПА/ балнео туризъм вече са
били у нас и преди. Те са тук за почивка тип „антистрес”
и са привлечени основно от ниските цени;
• са статични туристи – остават по време на цялата си
почивка на едно място;
• при избора си, този тип туристи са се доверили основно
на предишния си опит от посещения в страната и
препоръка от близки и познати;
• са лоялни към дестинацията.
Защо България?
• Основният фактор, който предопределя избора на
България като дестинация за здравен туризъм е
атрактивната природа
• Основни конкуренти на България при избора на
дестинация за този вид туризъм са Гърция, Турция,
Испания, Италия и Румъния
• Основните предимства на България пред останалите
дестинации, са климатът и лечебните извори и
процедури, ниските цени, обслужването, СПА
центровете, красивата природа и чистият въздух;
Мерки за развитие - 1
• Разработване на Стратегия и план за действие за
развитие на здравния туризъм - балнео, СПА и уелнес
туризъм в България;
• Създаване на възможности за многофункционално
целогодишно използване на курортните територии и
техните ресурси;
• Създаване на условия за целогодишно функциониране
на балнеолечебни и СПА центрове в черноморските
курорти чрез подновяване предлагането на медицински
и профилактични програми, които съчетават почивката
на море с лечение;
• Опазване и съхраняване на природните ресурси,
провеждане на екологична политика за „здрава жизнена
среда”, като гаранция за оздравителните функции на
курортно-туристическите територии;
Мерки за развитие - 2
• Насърчаване работодателите в туризма да инвестират
във формирането на нови професионални умения, в
подготовката и квалификацията на кадрите в сферата на
здравния туризъм;
• Осигуряване рационалното използване на минералните
лечебни води за укрепване и възстановяване здравето
на гражданите и повишаване на общественото
благосъстояние;
• Уреждане на дейностите и компетенциите на държавните
органи и местните власти свързани с най-ефективното
използване на топлите и студени минерални води с
доказани лечебни и стопански характеристики и
качества за организиране на различни стопански
дейности в т.ч. за здравен туризъм;
Мерки за развитие - 3
• Обогатяване на СПА и уелнес продукта чрез
въвеждането на нови методи, процедури и програми.
Прилагане на нетрадиционни средства за превенция и
лечение;
• Разширяване разбирането за този вид туризъм от
лечение на болни, предимно възрастни хора
(съществува такъв образ на българския пазар) към
модерно изживяване и грижа за здравето и красотата;
• Увеличаване на интереса към СПА и балнео продукти
като допълнителни услуги към масовите форми на
туризъм;
• Подобряване на механизмите на взаимодействие между
институциите, имащи компетентност в областта на
здравния туризъм;
Мерки за развитие - 4
• Изграждане и развитие на партньорски отношения с
представители на всички заинтересовани страни в
областта на здравния туризъм-потребителски и
браншови организации,професионални сдружения,
държавни и общински здравни институции,
специализирани в здравния туризъм туроператори и др.;
• Създаване на организационна рамка и механизъм за
координиране на усилията на отделните заинтересовани
страни с цел постигане на по-ефективни действия на
националния и международен пазар за здравни
пътувания;
Политика на МИЕ - 1
• Разработване на нормативна уредба за развитие на този
вид туризъм:
▫ Закон за туризма;
▫ Проект на Наредба за условията и реда за
сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА)
център”, „СПА център”, „Уелнес център” и
„Таласотерапевтичен център” и за изискванията към
персонала и към лицето с функции по управление на
съответния център.
Политика на МИЕ - 2
В периода 2013-2014 г. се очаква да се финализират
комплекс от действия, засягащи в частност здравния
туризъм с проекти по ОПРР, а именно:
•Проект „Маркетингови проучвания, анализи,
методики и оценки на ефективността на
националния маркетинг, изготвяне и актуализиране
на стратегии”:
▫ анализ на териториалното развитие на туризма;
▫ разработване на маркетингова стратегия на България
като туристическа дестинация;
▫ разработване на продуктови стратегии (в т.ч. за
здравен туризъм) за периода след 2014 г.
Политика на МИЕ - 3
• Проект „Комуникационна кампания за
насърчаване на вътрешния туризъм в Република
България”, вкл.:
• Разработване и разпространение на информационни и
на рекламни материали, провеждане на и участие в
семинари, кръгли маси, конференции, туристически
изложения и други PR, рекламни и маркетингови
кампании и др. инициативи, посветени на развитието на
специализирани видове туризъм, в т.ч. здравния
туризъм.
Политика на МИЕ - 4
• Проект „Провеждане на целогодишна рекламна
кампания за България по водещи паневропейски
телевизионни канали”, вкл.:
▫ Рекламната кампания по паневропейските
телевизионни канали за популяризиране националния
туристически продукт сред целевите аудитории, в т.ч.
и и запознаване с ресурсите и възможностите за
практикуване на здравен туризъм. Телевизионните
канали, по които ще бъде осъществена кампанията са
както следва: Eurosport, Euronews, National Georaphic
Channel, Discovery Channel, като ще бъде осъществена
на 3 вълни с продължителност по 8 месеца.
Политика на МИЕ - 5
• Проект „Интегрирани комуникационни кампании
за България на целеви пазари”, вкл.:
• Осъществяване на рекламни кампании на целеви
пазари (Германия, Русия, Румъния, Швеция, Полша и
Украйна) ще бъде повишено нивото на информираност
за България като страна с древна култура, богата на
исторически и архитектурни паметници, като това от
своя страна ще спомогне за развитието на съответния
регионален туристически продукт, разширяване на
позициите на страната ни на целевите пазари чрез
диверсификация на предлагания продукт и не на
последно място ще бъде насърчено развитието на
устойчивите форми на туризъм.
Какво може да се направи в политиката
за развитие на здравния туризъм
• Приоритет във всички планове, стратегии и
законодателство;
• Постоянен мониторинг на ефективността на стратегиите;
• Прецизно сегментиране на пазара и избор на нови
подходящи и ефективни сегменти с подчертан афинитет
към здравните услуги;
• Използване на специфичен маркетингов микс (продукт,
цена, дистрибуция, реклама) за всеки специфичен
целеви сегмент от потребители;
• Координация между всички заинтересовани страни и
тези, които участват при формирането на туристическия
продукт на здравния туризъм;
• Райониране и силна, и логична реклама на регионите.
Благодаря Ви за вниманието!
МАРИЯ ИВАНОВА
Директор на Дирекция
„Туристическа политика“
тел.: +359 32 347 507
ел. поща:
ma.ivanova@mee.government.bg
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
124
Размер файла
2 559 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа