close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Мей?р?мд?
ж?рекпен,
А?пей?лд? т?лекпен,
Амандасып алайы?,
Б?р жадырап
?алайы?!
Ма?саты:
? Сапалы б?л?м беруде жа?а технологияны?
?д?с-т?с?лдер?н ти?мд? пайдалана
отырып,о?ушыларды?
?зден?мпазды?,зерттеуш?л?к,
? шы?армашылы? ?аб?леттер?н дамыту.
Ата-ана, м??ал?м ж?не о?ушы
арасында?ы ынтыма?тасты?ты
?алыптастыра отырып,б?л?м сапасын
арттыру.
М?ндеттер?:
1. А?паратты? ж?не СТО ба?дарламасыны? ти?мд? ?д?стер?н
пайдалану ар?ылы б?л?мге деген ?ызы?ушылы?ын
арттырып,танымды? ?аб?леттер?н дамыту?а жа?дай жасау.
?з ойын ерк?н айту?а м?мк?нд?к жасай алатын орта ту?ызу.
2. О?ушы ж?рег?не жол табу ар?ылы саба?тарды? ?рб?р с?т?н
?ызы?ты, ?тымды ?тк?зу.О?ушыларды тек бер?лген
м?л?метт? ты?даушы емес ?зденуш?, зерттеуш? ?з ойын ерк?н
д?лелдей алатын, п?к?р?н орта?а сала б?лет?н жеке т?л?аны
?алыптастыру. О?ушыны? бойында?ы ынта-ы?ыласын
жойып алмай, жеке дара ?аб?лет?н?? дамуына м?мк?нд?к
жасай отырып, ?аб?лет?н дамытып, шы?армашылы?ын
шы?дау...
3. О?ытуды? жа?а технологияларын ?олдана отырып, жеке,
ж?пта, топта ж?мыс ?стеу барысында м??ал?м мен
о?ушыны? ынтыма?тасты?ын ?алыптастыру,
о?ушыларды? ойына ерекше ??рметпен ?арау.
О?ушыларды ?з?н-?з? ?ада?алай алатын, ?с-?рекет?н
рет?мен орындап, ?з?н - ?з? жет?лд?рет?н шы?армашыл,
?зден?мпаз т?л?а ?алыптастыру.
?Бес жолды ?ле??, ?Венн диаграммасы?,
?Кубизм? сия?ты стратегиялар
ерекшел?г?не, ауыр ? же??лд?г?не ?арай
?олданылады.
Сын т?р?ысынан ойлауды ?йрету ?ш?н :
-О?ушыларды? ойлауына, ойын ашы?
айтуына р??сат беру;
-О?ушыларды? белсенд? ?с - ?рекет?н
?олдану;
-О?ушыны? п?к?р?н к?лк?ге айналдырмау;
-О?ушыларды? б?р ? б?р?не жаса?ан
сынны? д?лелд?, ашы? болуын талап ету.
Саба?та
Той,
жиын,
кеш
Т?рбие
са?аты
СТО
Атааналар
жиналысы
, пед совет
Интеллектуалды
ойын
СТО
? Ассоциация (с?здер, с?з т?ркестер), Блум
таксономиясы, Т?рек терминдер-Символдар.
? Инсерт (т?рт?п алу), ?зара о?ыту, ек? т?рл?
т?с?нд?рме к?ндел?к
? Жигсо
СТО
? Бес жолды ?ле? (к?м?не? ?андай? Не ?стед??
С?йлем, синоним), Дискусиялы? карта.
? Жай ?ана топтастыру.
? Ойлан,ж?птас, тал?ыла
СТО
?
?
?
?
?
Категориялы? топтастыру
Ба?ыттал?ан о?у, Эссе
Кубизм (?деби ?й?рме), Аквариум
Ой ?оз?ау, Б??
Кер? байланыс пара?ы, Жуан ж?не ж???шке
с?ра?тар
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
35
Размер файла
699 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа