close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Temakosan.net

код для вставкиСкачать
Саба? жабды?ы:сызбалар,кеспелер,
плакат;
Саба?ты? ?ту барысы:?йымдастыру
б?л?м?.
?ызы?ушылы?ын ояту(1 кезе?)
С?ра?тар:
Балалар, ?аз?р жылды? ?ай мезг?л??(к?з)
Та?ы ?андай жыл мезг?лдер?
бар?(?ыс,жаз,к?ктем)
Жылды? т?рт мезг?л?не де ?ле? жаз?ан
?ай а?ынды б?лем?з?(Абай)
Аудармашы
А?ын
Ойшыл
АБАЙ
Сазгер
Жазушы
Философ
Ма?ынаны ашу(2 кезе?)
?ле?д? м?нерлеп о?ып , ?р о?ушы?а о?ыту.
С?зд?кпен ж?мыс.
С?зд?к ар?ылы ж?мыс ж?рг?зу , ?ле?дег? т?с?н?кс?з с?зд? д?птерге
жазу
Н?фр?тл? жи?ркен?шт?, ?ибр?тл? ?лг?л?.
О?ушылар сызбаны ?ле?дег? жа?ымды ?асиеттер мен жа?ымсыз
?асиеттерд? салыстыра отырып толтырады.
?шке
Сырт?а
Талап
?сек
Е?бек
?т?р?к
Тере? ой
Ма?танша?
?ана?ат
Бекер мал шашпа?
Ра?ым
Ер?ншек
Абай сонымен ?атар б?рнеше ?н жаз?ан сазгер екен, оны? танымал ?ндер?
?ндер? ....(о?ушылар айтады)
? Желс?з т?нде жары? ай? ?н?н о?ушылар орындайды, ?нн?? с?з?не м?н
берем?з
?ле? жолдарынан антоним, омоним, синоним с?здерд? тауып д?птерге жазу
Тол?аныс(3 кезе?)
?Со??ы с?зд? мен айтайын? стратегиясы
?р о?ушы ?з т?с?н?г? бойынша ?ле?д? ?ара с?зге айналдырып ша?ын м?т?н
??райды.
М?т?н ??райды.
?Не б?лем?з?
Абай аудармашы.
Сазгер,?ндер?: ?К?з?мн?? ?арасы?
?Желс?з т?нде жары? ай?, А?ын ?ле?дер?
Не б?лд?к?
А?ын ?ле?дер? ар?ылы жа?ымды жа?ымсыз ?асиеттерд? ажырата б?лд?к
Не б?лг?м?з келед??
Абай ?рпа?ы туралы .Аудармалары туралы
Та?та ?л?нген плакатта?ы сызба м??ал?м к?мег?мен толтырылады, саба? осы
кестемен ?орытылып ая?талады.
О?ушылар б?л?м?н ба?алау . ?йге тапсырма: м?нжазба(1 -топ
?Абай ?м?рбаяны?,2-топ ?Абай аудармалары?) жазып келу.
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
34
Размер файла
154 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа