close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Приложение 4 (образец 2041)

код для вставкиСкачать

Образец 2041
Приложение № 4
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора)
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП
Година
2013 Част І Формиране на облагаемия доход
Таблица 1 - Доходи от: наем на недвижимо имущество* - код 01; вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество* - код 02 ЕИК/ЕГН/служебен номер от регистъра на НАП и Наименование/
име на наемателяАдрес и вид на недвижимото имуществоКод Доход в лева1.14-11011.24-11021.34-11031.44-11041.54-11051.6При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>
Сума на доходите от ред 1.1 до ред 1.5 + сумата от приложения списък, ако има такъв4-11061.7Разходи за дейността - 10% от ред 1.64-11071.8Облагаем доход (ред 1. 6 - ред 1.7)4-1108 * Забележка: Не се декларират доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица, които се облагат с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ.
Таблица 2 - Доходи от: наем на движимо имущество - код 03; вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост на движимо имущество - код 04 ЕИК/ЕГН/служебен номер от регистъра на НАПНаименование/име на наемателя Вид на движимото имущество Код Доход в лева2.14-12012.24-12022.34-12032.44-12042.5При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>
Сума на доходите от ред 2.1 до ред 2.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв4-12052.6Разходи за дейността - 10% от ред 2.54-12062.7Облагаем доход (ред 2.5 - ред 2.6)4-1207
Таблица 3 - Доходи от възнаграждения по договори за: франчайз - код 05, факторинг - код 06 и други договори за предоставяне за ползване на права - код 07
ЕИК/ЕГН/служебен номер от регистъра на НАП Наименование/име на лицето, изплатило дохода КодДоход в лева3.14-13013.24-13023.34-13033.44-13043.5При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>
Сума на доходите от ред 3.1 до ред 3.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв4-13053.6Разходи за дейността - 10% от ред 3.54-13063.7Облагаем доход (ред 3. 5 - ред 3.6)4-1307За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
Таблица 4 - Доходи при прекратяване на договор за лизинг на недвижимо имущество - код 08 и/или движимо имущество - код 09, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост преди изтичане срока на договора и без да се прехвърли правото на собственост При липса на достатъчно място на редовете по-долу, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>
ЕИК/ЕГН/служебен номер от регистъра на НАП и наименование/име на платеца
Адрес и вид на недвижимото/движимо имуществоКод Доход в лева
4.1
4-14014.2Разходи за дейността - 10% от ред 4.14-14024.3Облагаем доход, определен по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ (ред 4. 1 - ред 4.2)4-14034.4Облагаем доход, определен по чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ4-14044.5Облагаем доход (ред 4. 3 - ред 4.4 + сумата от приложения списък, ако има такъв )4-1405
Част ІІ - Формиране на годишната данъчна основа лева
1Общ размер на облагаемия доход по Част І (ред 1.8 + ред 2.7 + ред 3.7 + 4.5)4-
20012Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, в т.ч.:4-
20022.1Вноски за здравно осигуряване, внесени през годината4-
200212.2Вноски за здравно осигуряване за довнасяне, включително за минали години4-
200223Годишна данъчна основа (ред 1- ред 2)4-2003 Впишете тази сума на ред 3,
Част ІV образец 2001 Част ІІІ - Авансово удържан и/или внесен през годината данък по реда на ЗДДФЛ
Таблица 1 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ, Таблица 1.1 - Данни за платеца на дохода, удържал данък удържан от платеца на дохода през четвъртото тримесечие леваПри липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >> Тримесечие на придобиване на доходаПридобит доходУдържан авансов данъкДанни за платеца на дохода, удържал данък през четвъртото тримесечие№ЕИКНаименование/име 1231231. Първо тримесечие12. Второ тримесечие23. Трето тримесечие34. Четвърто тримесечие4 Обща сума:5 Впишете тази сума на ред 12 в Част ІV от образец 20016Забележки: 1. При попълването на таблиците се ползва информацията от приложените към декларацията служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ.
2. Таблица 1.1 се попълва само ако е удържан данък през четвъртото тримесечие и съответно ред 4, колона 3 в Таблица 1 е попълнен.
Таблица 2 - Авансов данък по реда на ЗДДФЛ, внесен от данъчно задълженото лице лева
Тримесечие на придобиване на дохода
Придобит доход
Дължим авансов данъкДеклариран авансов данък в декларацията за дължими данъци (образец 4001) Внесен авансов данък
Дата на внасяне123456Първо тримесечиеВторо тримесечиеТрето тримесечиеЧетвърто тримесечие Обща сума:Впишете тази сума на ред 14 в Част ІV от образец 2001
ДатаДенмесецГодинаПодпис на декларатора
Подпис на упълномощеното лице/ законния представител
УКАЗАНИЯ:
Приложение № 4 (образец 2041) се попълва от физически лица, които през 2013 г. са придобили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от източник в страната, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
Ако сте местно физическо лице и през 2013 г. сте придобили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество от източник в чужбина, не следва да попълвате това приложение, а образец 2001а на годишната данъчна декларация.
Доходите, получени от имущество - съпружеска имуществена общност, се разделят поравно между съпрузите. Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, както и доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък, в т.ч. и от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица, не се декларират.
На съответните редове в Част ІІ се посочват вноските, които сте задължени да правите за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), включително определените за довнасяне съгласно данните от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. В Таблица 1 от Част ІІІ се посочва размерът на удържания през годината от платеца на дохода авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество по тримесечия, като към декларацията се прилагат служебните бележки, удостоверяващи размера на този данък. В Таблица 1.1 от Част ІІІ се попълват данни само за платците на доходите, които са удържали данък през четвъртото тримесечие. В Таблица 2 от Част ІІІ се посочват данни за размера на дължимия, внесения и декларирания от Вас през течение на годината авансов данък по тримесечия, както и датата на внасянето му.
Общите суми на авансовия данък по Таблици 1 и 2 в Част ІІІ се посочват на съответните редове в Част ІV от образец 2001 на декларацията. Облагаемият доход (редове 1.8, 2.7, 3.7 и 4.5 на Част І) и годишната данъчна основа (ред 3 на Част ІІ) могат да бъдат само положителна величина или 0.
2
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
98
Размер файла
240 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа