close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

navrh zmen v zakonech 2010 KOMMENTARII privet.cz

код для вставкиСкачать
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
1 ɢɡ 19
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ɤɜɵɛɪɚɧɧɵɦɩɭɧɤɬɚɦɩɪɨɟɤɬɚɢɡɦɟɧɟɧɢɣɤɧɟɤɨɬɨɪɵɦɡɚɤɨɧɚɦ
ɑɟɲɤɨɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
www.privet.cz
ɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
1. ɪɨɟɤɬɢɡɦɟɧɟɧɢɣɫɨɞɟɪɠɢɬɜɫɟɛɟɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɢɡɤɨɬɨɪɵɯɞɚɥɟɤɨ
ɧɟɜɫɟɨɬɦɟɱɟɧɵɜɞɚɧɧɵɯɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɯ. ɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɧɢɯɹɜɥɹɸɬɫɹɱɢɫɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ,
ɚɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɯɧɟɬɫɦɵɫɥɚɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹɫɥɢɲɤɨɦɩɨɞɪɨɛɧɨ, ɩɨɬɨɦɭɱɬɨɷɬɨɜɫɟɝɨ
ɥɢɲɶɩɪɨɟɤɬ, ɢɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɤɚɤɚɹɱɚɫɬɶɷɬɢɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɩɨɩɚɞɟɬɜɤɨɧɟɱɧɭɸɪɟɞɚɤɰɢɸ
ɡɚɤɨɧɚ.
2. ɪɨɟɤɬɫɨɞɟɪɠɢɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɟɳɟɰɟɥɨɦɭɪɹɞɭɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɞɪɭɝɢɯ
ɡɚɤɨɧɚɯ, ɢɡɤɨɬɨɪɵɯɬɚɤɠɟɧɟɜɫɟɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶɜɞɚɧɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ.
3. ɪɢɝɢɧɚɥɪɨɟɤɬɚɢɡɦɟɧɟɧɢɣɤɡɚɤɨɧɚɦɧɚɱɟɲɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɨɬɦɟɱɟɧɧɵɦɢɤɪɚɫɧɵɦ
ɰɜɟɬɨɦɧɚɢɛɨɥɟɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɩɨɦɧɟɧɢɸɚɜɬɨɪɚɞɚɧɧɨɝɨɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ,
ɚɬɚɤɠɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸɜɟɪɫɢɸɷɬɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɵɦɨɠɟɬɟɫɤɚɱɚɬɶɨɬɫɸɞɚ:
http://www.forum.privet.cz/index.php?s=&showtopic=2875&view=findpost&p=20656
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɤɡɚɤɨɧɭ 326/1999
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜɜɑɟɲɫɤɨɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɩɪɹɦɚɹɫɫɵɥɤɚɧɚɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸɪɟɞɚɤɰɢɸɡɚɤɨɧɚ (ɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹ):
http://portal.gov.cz/zakon/326/1999
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɜɨɞɢɬɫɹɧɨɜɨɟɩɨɧɹɬɢɟ «ɨɥɭɛɚɹ ɤɚɪɬɚɜɪɨɫɨɸɡɚ».
ɗɬɭ ɤɚɪɬɭ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ (ɢɦɟɸɳɢɟ
ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟɜɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɨɫɪɨɤɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹɧɟɦɟɧɟɟ 3-ɯɥɟɬ).
ɚɹɜɥɟɧɢɟɧɚɟɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟɩɨɞɚɟɬɫɹɤɚɤɜɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɟɑɟɯɢɢɡɚɪɭɛɟɠɟɦ, ɬɚɤɢɜɑɟɯɢɢ (ɜ
ɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥ) ɟɫɥɢɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɑɟɯɢɢɧɚɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɜɢɡɟɢɥɢɜɢɞɧɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ.
58. Za § 42h se doplĖují nové § 42i a 42j, které vþetnČ nadpisĤ a poznámek pod þarou þ. 34 a 35
znČjí:
㤠42i
Modrá karta EU
(1) Žádost o vydání modré karty EU
33)
je oprávnČn podat cizinec, pokud na území hodlá
pobývat pĜechodnČ po dobu delší než 3 mČsíce a bude zamČstnán na pracovní pozici
vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního pĜedpisu
8e)
mĤže být obsazena
cizincem, který není obþanem Evropské unie, nejde-li o
a) žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za úþelem vČdeckého výzkumu,
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
2 ɢɡ 19
b) rodinného pĜíslušníka obþana Evropské unie a tento obþan pobývá na území,
c) rezidenta jiného þlenského státu Evropské unie, který na území pobývá na základČ povolení
k dlouhodobému pobytu podle § 42c za úþelem zamČstnání nebo podnikání,
d) cizince, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadĖující vstup a doþasný
pobyt nČkterých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je
ýeská republika vázána,
e) cizince, který na území pobývá na základČ oprávnČní k pobytu za úþelem sezónního
zamČstnání, nebo
f) cizince, který je zamČstnancem zamČstnavatele z jiného þlenského státu Evropské unie
vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území
34)
.
(2) Za vysokou kvalifikaci podle odstavce 1 se považuje ukonþené vysokoškolské
vzdČlání nebo vyšší odborné vzdČlání, pokud studium trvalo aspoĖ 3 roky.
(3) Žádost o vydání modré karty EU podává cizinec na zastupitelském úĜadu. Na
území je oprávnČn žádost o vydání modré karty EU podat ministerstvu cizinec, který
pobývá na území
a) na vízum k pobytu nad 90 dnĤ nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo
b) jako držitel modré karty EU vydané jiným þlenským státem Evropské unie, pokud na
jeho území pobýval jako držitel modré karty EU po dobu nejménČ 18 mČsícĤ a žádost
podá ve lhĤWČ do 1 mČsíce ode dne vstupu na území.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ: ɧɨɫɬɪɚɧɟɰ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɷɬɭ ɚɪɬɭ, ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ. ɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɜɵɟ 2 ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥ, ɩɪɢɷɬɨɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɷɬɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ, ɟɫɥɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ. ɩɨɫɥɟ
ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ 2 ɥɟɬɜɥɚɞɟɥɟɰɤɚɪɬɵɨɛɹɡɚɧɬɨɥɶɤɨɭɜɟɞɨɦɢɬɶɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ.
(9) ZmČna zamČstnavatele nebo pracovního zaĜazení držitele modré karty EU podléhá
EČhem prvních dvou let pobytu na území pĜedchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo
souhlas s uvedenými zmČnami udČlí na žádost držitele modré karty EU, pokud držitel této karty
podmínky uvedené v odstavci 1 i nadále splĖuje. Po uplynutí dvou let pobytu na území je držitel
modré karty EU povinen tyto zmČny oznámit ministerstvu ve lhĤWČ do 3 pracovních dnĤ.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɥɭɛɨɣɤɚɪɬɵɬɪɟɛɭɟɬɫɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ:
ɬɚɦɠɟ)
§ 42j
Náležitosti k žádosti o vydání modré karty EU
(1) K žádosti je cizinec povinen pĜedložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) pracovní smlouvu pro výkon zamČstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu
nejménČ jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje
výši sjednané hrubé mČsíþní nebo roþní mzdy alespoĖ ve výši 1,5násobku prĤPČrné hrubé
roþní mzdy vyhlášené SdČlením Ministerstva práce a sociálních vČcí,
c) doklady potvrzující vysokou kvalifikaci,
d) jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnČní podmínek pro výkon takového
povolání,
e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 5
§ 31
5) K žádosti o udČlení víza k pobytu nad 90 dnĤ je cizinec na požádání dále povinen pĜedložit
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
3 ɢɡ 19
a) doklad obdobný výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ jako podklad k posouzení trestní zachovalosti (§ 174) vydaného státem,
jehož je cizinec státním obþanem, jakož i státy, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepĜetržitČ po dobu delší než 6
PČsícĤ, nebo þestné prohlášení v pĜípadČ, že tento stát takový doklad nevydává; doklad nelze vyžadovat od cizince mladšího 15
let,
b) lékaĜskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o pĜedložení lékaĜské zprávy lze požádat pouze v pĜípadČ dĤvodného podezĜení,
že závažnou nemocí trpí.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɫɥɨɜɢɹɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹɞɟɣɫɬɜɢɹɨɥɨɛɨɣɤɚɪɬɵ:
92. Za § 46e se vkládá nový § 46f, který vþetnČ nadpisu zní:
㤠46f
Zrušení platnosti modré karty EU
(1) Ministerstvo zruší platnost modré karty EU, jestliže
a) její držitel o zrušení modré karty EU požádá,
b) zjistí, že náležitosti pĜedložené k žádosti o vydání modré karty EU nebo prodloužení její
platnosti jsou padČlané anebo pozmČQČné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich
uvedené neodpovídají skuteþnosti,
c) její držitel pĜestal splĖovat nČkterou z podmínek pro vydání modré karty EU,
d) její držitel neplní úþel, pro který byla modrá karta EU vydána,
e) její držitel neoznámil ministerstvu do 3 pracovních dnĤ skonþení pracovního pomČru nebo
zmČnu pracovního zaĜazení; to neplatí, pokud splnČní této povinnosti držiteli modré karty EU
zabránily dĤvody na jeho vĤli nezávislé,
f) doba trvání nezamČstnanosti držitele modré karty EU pĜesáhla 3 po sobČ jdoucí mČsíce,
g) k nezamČstnanosti držitele modré karty EU došlo opakovanČ po dobu platnosti modré karty
EU; to neplatí, pokud pracovní pomČr skonþil z nČkterého z dĤvodĤ uvedených v § 52 písm.
a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž dĤvodĤ anebo okamžitým zrušením podle § 56
zákoníku práce,
h) její držitel nemá na území zajištČno ubytování, nebo
i) jejímu držiteli nebyla uznána odborná kvalifikace pĜíslušným uznávacím orgánem
35)
.
(2) Ministerstvo dále zruší platnost modré karty EU, jestliže
a) její držitel byl pravomocnČ odsouzen za spáchání zvlášĢ závažného zloþinu,
b) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatĖující spoleþný postup ve vČci vyhošĢování
rozhodl o vyhoštČní jejího držitele ze svého území z dĤvodu odsouzení k trestu odnČtí
svobody v délce nejménČ 1 rok anebo pro dĤvodné podezĜení, že spáchal závažnou trestnou
þinnost nebo takovou þinnost pĜipravuje na území nČkterého státu Evropské unie nebo
smluvního státu uplatĖujícího spoleþný postup ve vČci vyhošĢování,
c) je dĤvodné nebezpeþí, že by její držitel mohl pĜi dalším pobytu na území závažným zpĤsobem
narušit veĜejný poĜádek nebo ohrozit bezpeþnost státu,
d) úhrnný mČsíþní pĜíjem rodiny jejího držitele nedosahuje þástky podle § 42b odst. 1 písm. d),
nebo
e) její držitel podal žádost o pĜíspČvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimoĜádnou
okamžitou pomoc ze systému pomoci v hmotné nouzi
za podmínky, že dĤsledky tohoto rozhodnutí budou pĜimČĜené dĤvodu pro zrušení platnosti.
3Ĝi posuzování pĜimČĜenosti ministerstvo pĜihlíží zejména k dopadĤm tohoto rozhodnutí do
soukromého a rodinného života držitele modré karty EU.
(3) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost modré karty EU, stanoví lhĤtu
k vycestování z území a cizinci udČlí výjezdní pĜíkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhĤWČ
z území vycestovat.“.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
4 ɢɡ 19
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɨɥɭɛɚɹɤɚɪɬɚɜɵɞɚɟɬɫɹɧɚɫɪɨɤ, ɧɚ 3 ɦɟɫɹɰɚɛɨɥɶɲɢɣ, ɱɟɦ
ɫɪɨɤɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɧɚɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɥɭɱɚɟɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹɫ
ɪɚɛɨɬɵɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɬɪɢɦɟɫɹɰɚɧɚɬɨ, ɱɬɨɛɵɧɚɣɬɢɧɨɜɭɸɪɚɛɨɬɭ:
V § 44 se doplĖují odstavce 7 až 10, které znČjí:
„(7) Modrá karta EU se vydává s dobou platnosti o 3 mČsíce delší než je doba, na níž
byla uzavĜena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɥɟɞɭɸɳɢɦɛɨɥɶɲɢɦɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɜɜɟɫɬɢ,
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɚɱɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɑɟɯɢɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨɢɯɥɢɱɧɨɫɬɶɢɢɯɜɢɞ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɑɟɯɢɢ- PrĤkaz o povolení k pobytu. ɗɬɨɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫ
ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ, ɤɪɨɦɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɜɫɟɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚ, ɜɤɥɸɱɚɹɟɝɨɚɞɪɟɫɜɑɟɯɢɢ, ɫɤɚɧɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɢɢɫɤɚɧɨɬɩɟɱɚɬɤɨɜɩɚɥɶɰɟɜ.
©ɴɟɦɷɬɢɯɞɚɧɧɵɯɛɭɞɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɧɟɜɩɨɥɢɰɢɢ, ɚɜɦɟɫɬɧɨɦ, ɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚ, «ɭɪɠɚɞɟ ». «ɭɪɠɚɞ» ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɛɭɞɟɬ ɨɬɫɵɥɚɬɶ ɜ ɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥ, ɝɞɟɢɯɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰɢɩɨɥɭɱɢɬ. ɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɫɥɟɛɨɥɟɟɱɟɦ 10 ɥɟɬ, ɤɚɤ
ɜ ɑɟɯɢɢ ɛɵɥɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɵ «ɨɛɱɚɧɤɢ» ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɩɹɬɶ ɜɜɨɞɢɬɫɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɧɨɫɢɬɶɫɨɫɨɛɨɣɜɦɟɫɬɨɡɚɝɪɚɧɩɚɫɩɨɪɬɚ, ɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɜɫɥɭɱɚɟɢɯɭɬɟɪɢɦɟɧɹɬɶɩɪɹɦɨɜɑɟɯɢɢ.
ɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɩɪɨɞɥɟɧɢɹɛɭɞɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɜɦɟɫɬɨ
ɧɵɧɟɲɧɟɝɨɨɞɧɨɝɨ, ɜɰɟɥɵɯɬɪɢɷɬɚɩɚ.
ɚɩɟɪɜɨɦɷɬɚɩɟɜɩɨɥɢɰɢɢɜɵɞɚɟɬɫɹɢɥɢɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬɫɹ (ɤɚɤɢɫɟɣɱɚɫ). ɨɜɦɟɫɬɨ
ɤɨɧɟɱɧɨɣɧɚɤɥɟɣɤɢɜɩɚɫɩɨɪɬɢɧɨɫɬɪɚɧɰɭɜɵɞɚɞɭɬɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɨɬɨɦ, ɱɬɨɨɧ
ɩɨɥɭɱɢɥɢɥɢɩɪɨɞɥɢɥ.
ɷɬɢɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦɨɧɢɞɟɬɜ «ɦɟɫɬɫɤɢɣɭɪɠɚɞ» ɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɝɞɟɫɧɟɝɨ
©ɫɧɢɦɚɸɬ» ɫɤɚɧɵɩɨɞɩɢɫɢɢɨɬɩɟɱɚɬɤɢɩɚɥɶɰɟɜɢɫɤɚɧɢɪɭɸɬɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ. ɗɬɢɞɚɧɧɵɟ
©ɭɪɠɚɞ» ɨɬɫɵɥɚɟɬɜɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥ.
ɭɠɟɜɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ, ɩɨɫɥɟɢɫɬɟɱɟɧɢɹɫɪɨɤɚɧɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰɩɨɥɭɱɢɬɷɬɨ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ.:
„HLAVA IXa
PRģKAZ O POVOLENÍ K POBYTU
§ 117a
PrĤkaz o povolení k pobytu
(1) PrĤkaz o povolení k pobytu je veĜejnou listinou, vydávanou cizincĤm s povoleným
dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území.
(2) PrĤkaz o povolení k pobytu se vydává jako samostatný doklad obsahující nosiþ dat
s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obliþeje a údaje o otiscích prstĤ. Cizinci
mladšímu 6 let, pokud pĜímo použitelný právní pĜedpis Evropských spoleþenství
41)
nestanoví
odlišnou vČkovou hranici, nebo cizinci, u nČhož není možné poĜídit otisky prstĤ rukou z dĤvodĤ
anatomických nebo fyziologických zmČn, popĜípadČ zdravotního postižení prstĤ rukou, se vydá
prĤkaz o povolení k pobytu, v nČmž jsou z biometrických údajĤ zpracovány pouze údaje o
zobrazení obliþeje. V nosiþi dat je v tomto pĜípadČ uveden údaj, že nosiþ dat neobsahuje otisky
prstĤ rukou cizince.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
5 ɢɡ 19
(3) PrĤkaz o povolení k pobytu obsahuje údaje stanovené pĜímo použitelným právním
SĜedpisem Evropských spoleþenství
41)
a dále
a) v pĜípadČ povolení k dlouhodobému pobytu:
1. druh a úþel pobytu,
2. rodné þíslo,
3. místo hlášeného pobytu na území,
4. záznam o zbavení nebo omezení zpĤsobilosti k právním úkonĤm,
5. záznam podle § 42g odst. 8,
6. záznam podle § 42i odst. 7,
7. digitální zpracování podpisu cizince,
b) v pĜípadČ povolení k trvalému pobytu:
1. druh pobytu,
2. rodné þíslo,
3. místo hlášeného pobytu na území,
4. záznam o zbavení nebo omezení zpĤsobilosti k právním úkonĤm,
5. záznam podle § 84,
6. záznam podle § 117b odst. 2,
7. digitální zpracování podpisu cizince.
(4) PoĜizovat biometrické údaje za úþelem vydání prĤkazu o povolení k pobytu
obsahujícího nosiþ dat s biometrickými údaji je oprávnČn obecní úĜad obce s rozšíĜenou
SĤsobností.
(5) Cizinec, který se dostaví na obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností za úþelem
poĜízení biometrických údajĤ a svého podpisu, který je urþen k dalšímu digitálnímu zpracování,
pro vydání prĤkazu o povolení k pobytu obsahujícího nosiþ dat s biometrickými údaji, pĜedloží
obecnímu úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností k ovČĜení své totožnosti cestovní doklad a
a) potvrzení o splnČní podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu,
b) potvrzení o splnČní podmínek pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu,
c) rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu, nebo
d) potvrzení o splnČní podmínek pro prodloužení doby platnosti prĤkazu o povolení k pobytu
vydaného k trvalému pobytu nebo pro vydání prĤkazu o povolení k pobytu náhradou za
prĤkaz ztracený, zniþený, poškozený, odcizený anebo obsahující nesprávné údaje nebo
náhradou za prĤkaz, jehož nosiþ dat s biometrickými údaji je nefunkþní.
(6) Obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností ovČĜí totožnost cizince a provČĜí, zda údaje
uvedené v pĜedkládaných rozhodnutích nebo potvrzeních podle odstavce 5 se shodují s údaji
uvedenými v cestovním dokladu cizince a s údaji vedenými o cizinci v informaþním systému
cizincĤ.
(7) Obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností poĜídí biometrické údaje cizince a jeho
podpis, urþený k dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepoĜídí, pokud cizinci v jeho
provedení brání tČžko pĜekonatelná pĜekážka. SouþasnČ zpracuje s využitím údajĤ, které jsou o
cizinci vedené v informaþním systému cizincĤ, protokol, který obsahuje údaje nezbytné pro
vydání prĤkazu o povolení k pobytu. Zpracovaný protokol se vytiskne s vyobrazením obliþeje a
podpisem cizince a pĜedloží se cizinci, který svým podpisem potvrdí jeho správnost a úplnost;
v pĜípadČ, že cizinci brání v provedení podpisu tČžko pĜekonatelná pĜekážka, vyznaþí se tato
skuteþnost v protokolu a úĜední osoba obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností v nČm
souþasnČ provede záznam o souhlasu cizince se správností a úplností zpracování protokolu.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
6 ɢɡ 19
(8) PrĤkaz o povolení k pobytu cizinci pĜedá správní orgán, a to ve lhĤWČ do 30 dnĤ ode
dne poĜízení biometrických údajĤ obecním úĜadem obce s rozšíĜenou pĤsobností. PĜed pĜedáním
prĤkazu o povolení k pobytu správní orgán provČĜí jedineþnost vazby mezi cizincem a vydaným
prĤkazem, a to s využitím ovČĜovacích otiskĤ prstĤ a biometrických údajĤ zpracovaných v nosiþi
dat prĤkazu o povolení k pobytu.
(9) PĜi pĜedání prĤkazu o povolení k pobytu správní orgán cizince prokazatelnČ pouþí o
podmínkách užívání prĤkazu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zneužití. PĜi pĜedání
prĤkazu o povolení k pobytu správní orgán na žádost cizince ovČĜí správnost osobních údajĤ
uvedených ve vydávaném prĤkazu o povolení k pobytu, funkþnost nosiþe dat s biometrickými
údaji a správnost v nČm zpracovávaných biometrických údajĤ. Funkþnost nosiþe dat a správnost
v nČm zpracovaných biometrických údajĤ se ovČĜuje pomocí technického zaĜízení umožĖujícího
srovnání aktuálnČ zobrazených biometrických údajĤ cizince s biometrickými údaji zpracovanými
v nosiþi dat prĤkazu o povolení k pobytu. V pĜípadČ zjištČní nefunkþnosti nosiþe dat
s biometrickými údaji, popĜípadČ zjištČní nesprávnosti v nČm zpracovaných osobních údajĤ,
nebo v pĜípadČ zjištČní nesprávnosti osobních údajĤ, zpracovaných v prĤkazu o povolení k
pobytu, se cizinci vydá nový prĤkaz o povolení k pobytu.
(10) Držitel prĤkazu o povolení k pobytu je oprávnČn požádat správní orgán pĜíslušný
k vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu o ovČĜení funkþnosti nosiþe dat a
správnosti v nČm zpracovaných biometrických údajĤ. V pĜípadČ zjištČní nefunkþnosti nosiþe dat
s biometrickými údaji, popĜípadČ zjištČní nesprávnosti v nČm zpracovaných osobních údajĤ,
nebo v pĜípadČ zjištČní nesprávnosti osobních údajĤ, zpracovaných v prĤkazu o povolení
k pobytu, se cizinci vydá nový prĤkaz o povolení k pobytu; vydání nového prĤkazu v tomto
SĜípadČ podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkþnost nosiþe dat s biometrickými
údaji byla zpĤsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelnČ vČGČl, že mohou zpĤsobit
poškození nebo nefunkþnost nosiþe dat s biometrickými údaji.
(11) Biometrické údaje lze využívat výluþQČ pro ovČĜování pravosti prĤkazu o povolení k
pobytu a ovČĜení totožnosti cizince, a to porovnáním biometrických údajĤ zpracovaných v nosiþi
dat s údaji vedenými v informaþním systému cizincĤ nebo porovnáním biometrických údajĤ
zpracovaných v nosiþi dat s aktuálnČ zobrazenými biometrickými údaji cizince, poĜízenými
v prĤEČhu prokazování totožnosti s pomocí technického zaĜízení. Pokud cizinec nemĤže pro
~þely ovČĜení totožnosti pĜedložit prĤkaz o povolení k pobytu, jehož je držitelem, popĜípadČ
pokud nosiþ dat s biometrickými údaji v prĤkazu o povolení k pobytu není funkþní, provede se
ovČĜení totožnosti cizince poĜízením otiskĤ prstĤ cizince a jejich porovnáním s biometrickými
údaji vedenými pro tyto úþely v informaþním systému cizincĤ tak, aby bylo potvrzeno, že jde o
držitele pĜedloženého prĤkazu o povolení k pobytu.
§ 117b
Zapisování údajĤ do prĤkazu o povolení k pobytu
(1) Jméno, popĜípadČ jména, a pĜíjmení cizince se uvedou podle tvaru uvedeného
latinkou v cestovním dokladu. Cizinec v úĜedním styku užívá jméno, popĜípadČ jména, a
SĜíjmení uvedená v prĤkazu o povolení k pobytu.
(2) V prĤkazu o povolení k pobytu ministerstvo vyznaþí záznam „BÝVALÝ DRŽITEL
MODRÉ KARTY EU“, pokud žadatel o povolení trvalého pobytu byl držitelem modré karty EU,
který pro vydání tohoto povolení splĖuje podmínky podle § 68 a 83.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
7 ɢɡ 19
(3) Údaj o omezení zpĤsobilosti cizince k právním úkonĤm nebo o zbavení cizince této
zpĤsobilosti se vyznaþí do prĤkazu o povolení k pobytu po nabytí právní moci rozhodnutí soudu.
§ 117c
Doba platnosti prĤkazu o povolení k pobytu
(1) PrĤkaz o povolení k pobytu cizince s povoleným dlouhodobým pobytem se vydává
na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44 odst. 4 až 7 nebo § 44a odst. 1 a
2.
(2) PrĤkaz o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem se vydává s dobou
platnosti 10 let, a jde-li o cizince mladšího 15 let, s dobou platnosti 5 let.
§ 117d
Prodloužení doby platnosti prĤkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým
pobytem
(1) Dobu platnosti prĤkazu o povolení k pobytu cizince s povoleným trvalým pobytem
lze prodloužit o 10 let, a jde-li o cizince mladšího 15 let, o 5 let, a to i opakovanČ.
(2) Cizinec je povinen požádat ministerstvo o prodloužení doby platnosti prĤkazu
o povolení k pobytu ve lhĤWČ 90 dnĤ pĜed uplynutím této doby.
(3) V pĜípadČ, že podání žádosti ve lhĤWČ podle odstavce 2 zabrání dĤvody na vĤli cizince
nezávislé, je cizinec povinen tuto žádost podat do 3 pracovních dnĤ po zániku tČchto dĤvodĤ.
(4) K žádosti o prodloužení doby platnosti prĤkazu o povolení k pobytu je cizinec
povinen pĜedložit cestovní doklad.
(5) Dobu platnosti prĤkazu o povolení k pobytu ministerstvo neprodlouží, shledá-li
GĤvod pro zrušení povolení k trvalému pobytu podle § 77.
(6) Ministerstvo cizinci vydá potvrzení o splnČní podmínek pro prodloužení prĤkazu o
povolení k pobytu.
(7) Cizinec je po pĜevzetí potvrzení o splnČní podmínek pro prodloužení doby platnosti
prĤkazu o povolení k pobytu povinen se bez zbyteþného odkladu dostavit za úþelem vydání
prĤkazu o povolení k pobytu na obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností ke zpracování údajĤ
nezbytných pro vydání prĤkazu o povolení k pobytu, a to vþetnČ poĜízení biometrických údajĤ
cizince a jeho podpisu, který je urþen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepoĜídí,
pokud cizinci v jeho provedení brání tČžko pĜekonatelná pĜekážka. Ve lhĤWČ 60 dnĤ ode dne
SĜevzetí potvrzení o splnČní podmínek pro prodloužení doby platnosti prĤkazu o povolení
k pobytu, je cizinec povinen pĜevzít na ministerstvu prĤkaz o povolení k pobytu.
§ 117e
(1) Cizinec, který žádá o vydání prĤkazu o povolení k pobytu náhradou za prĤkaz
ztracený, zniþený, odcizený anebo poškozený nebo náhradou za prĤkaz o povolení k pobytu,
jehož nosiþ dat s biometrickými údaji je nefunkþní, je povinen pĜedložit cestovní doklad a
poškozený prĤkaz nebo prĤkaz s nefunkþním nosiþem dat s biometrickými údaji. ObdobnČ se
postupuje i v pĜípadČ, že cizinec žádá o vydání prĤkazu o povolení k pobytu po skonþení nebo
zrušení jeho platnosti podle § 117f.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
8 ɢɡ 19
(2) Cizinec, který žádá o provedení zmČny v prĤkazu o povolení k pobytu, je povinen
SĜedložit cestovní doklad, prĤkaz o povolení k pobytu a doklad prokazující požadovanou zmČnu.
(3) Cizinec, který žádá o vydání prĤkazu o povolení k pobytu po skonþení jeho platnosti
z dĤvodu podle § 117f odst. 1 písm. g), je povinen pĜedložit cestovní doklad, prĤkaz, jehož
platnost skonþila, a doklad o zajištČní ubytování (§ 71 odst. 2).
(4) Ministerstvo nebo policie v rozsahu své pĤsobnosti vydá cizinci potvrzení o splnČní
podmínek pro vydání nového prĤkazu o povolení k pobytu podle odstavcĤ 1 až 3. Cizinec je po
SĜevzetí tohoto potvrzení povinen se bez zbyteþného odkladu dostavit za úþelem vydání nového
prĤkazu o povolení k pobytu na obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností ke zpracování údajĤ
nezbytných pro vydání prĤkazu o povolení k pobytu, a to vþetnČ poĜízení biometrických údajĤ
cizince a jeho podpisu, který je urþen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. zpracování; podpis
se nepoĜídí, pokud cizinci v jeho provedení brání tČžko pĜekonatelná pĜekážka. Ve lhĤWČ 60 dnĤ
ode dne pĜevzetí potvrzení je cizinec povinen pĜevzít prĤkaz o povolení k pobytu.
§ 117f
Skonþení nebo zrušení platnosti prĤkazu o povolení k pobytu
(1) Platnost prĤkazu o povolení k pobytu skonþí
a) uplynutím doby v nČm uvedené,
b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zniþení,
c) nabytím právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení zpĤsobilosti cizince
k právním úkonĤm,
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
e) nabytím státního obþanství ýeské republiky,
f) úmrtím cizince nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení cizince za mrtvého,
g) zrušením údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území; to neplatí, jde-li o rezidenta na
území (§ 83), který z dĤvodu pobytu na území jiného þlenského státu Evropské unie zrušil
ubytování na území, nebo
h) dnem vydáním nového prĤkazu o povolení k pobytu na základČ žádosti cizince o prodloužení
doby platnosti prĤkazu o povolení k pobytu v pĜípadČ, že doba platnosti dosavadního
prĤkazu k tomuto dni neuplynula.
(2) Ministerstvo nebo policie v rozsahu své pĤsobnosti zruší platnost prĤkazu o povolení
k pobytu, jestliže
a) je prĤkaz poškozen tak, že zápisy v nČm uvedené jsou neþitelné nebo je porušena jeho
celistvost,
b) prĤkaz obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávnČQČ provedené zmČny,
c) fotografie v prĤkazu neodpovídá skuteþné podobČ jeho držitele, nebo
d) prĤkaz obsahuje nefunkþní nosiþ s biometrickými údaji.
(3) Je-li držitel prĤkazu pĜítomen a plnČ uzná dĤvody zrušení platnosti prĤkazu
o povolení k pobytu, považuje se stav vČci podle odstavce 2 za prokázaný a vydá se pĜíkaz na
místČ
38)
.
___________________
41)
NaĜízení Rady (ES) þ. 1030/2002 ze dne 13. þervna 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro
státní pĜíslušníky tĜetích zemí, ve znČní naĜízení Rady (ES) þ. 380/2008.“.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
9 ɢɡ 19
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɡɚɤɨɧɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɱɟɬɤɨɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨɞɟɬɢɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɨɛɭɱɚɸɬɫɹɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɑɟɯɢɢɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɥɨɠɟ 26 ɥɟɬ, ɬɨɠɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɢɠɞɢɜɟɧɰɚɦɢ (ɢɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬ- ɬɨɠɟɢɦɟɸɬɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɜɢɡɢɫ
ɰɟɥɶɸ «ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɟɦɶɢ»).
336. V § 178a se dosavadní text oznaþuje jako odstavec 1 a doplĖuje se odstavec 2, který zní:
„(2) NezaopatĜenost dítČte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoĜe. Pro úþely
tohoto zákona se zletilým nezaopatĜeným dítČtem rozumí rovnČž cizinec mladší 26 let, který
nepĜetržitČstuduje na stĜední nebo vysoké škole v cizinČ a Ministerstvo školství, mládeže a
WČlovýchovy nevydalo rozhodnutí o tom, že toto studium je postaveno na roveĖ studia na
stĜedních nebo vysokých školách v ýeské republice.“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɑɟɯɢɢ ɫ ɰɟɥɹɦɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɢɭɱɚɫɬɢɟɦɜ s.r.o.
ɨɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɹɦɨ ɜ ɡɚɤɨɧ ɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɨɦ
ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ «ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ». ɪɢ ɷɬɨɦ ɤ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɢ «ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɟ
ɟɞɧɚɬɟɥɟɦ, ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɬɞ.». ɨ ɟɫɬɶ- ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɟɞɧɚɬɟɥɟɦ ɢ
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦɧɟɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ.
ɭ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɚɤɨɟ s.r.o., ɜ ɤɨɬɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰ- ɟɞɧɚɬɟɥɶ ɢɥɢ
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ, ɞɥɹɰɟɥɟɣɷɬɨɝɨɡɚɤɨɧɚɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹɤ «ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ».
ɪɭɞɧɨɫɭɞɢɬɶ, ɤɚɤɢɟɷɬɨɩɨɧɟɫɟɬɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɬɨ, ɱɬɨɢɟɞɧɚɬɟɥɢɛɭɞɭɬ
ɜɵɧɭɠɞɟɧɵɩɨɥɭɱɚɬɶɪɚɛɨɱɭɸɜɢɡɭ, ɬɨɟɫɬɶ- ɢɯɩɪɢɪɚɜɧɹɸɬɤɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɟɣɱɚɫɦɨɝɭɬɩɨɥɭɱɢɬɶɬɨɥɶɤɨɪɚɛɨɱɭɸɜɢɡɭ (ɬɨɟɫɬɶ- ɬɨɥɶɤɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɧɚ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɫɜɨɟɣɮɢɪɦɟ).
ɨɷɬɨɬɨɥɶɤɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.
337. Za § 178a se vkládají nové § 178b až 178d, které znČjí:
㤠178b
(1) ZamČstnáním se pro úþely tohoto zákona rozumí výkon þinnosti, ke které cizinec
potĜebuje povolení k zamČstnání
8e)
, zelenou kartu nebo modrou kartu EU.Za zamČstnání se
rovnČž považuje plnČní úkolĤ vyplývajících z pĜedmČtu þinnosti právnické osoby
zajišĢovaných spoleþníkem, statutárním orgánem nebo þlenem statutárního nebo jiného
orgánu obchodní spoleþnosti pro obchodní spoleþnost nebo þlenem družstva nebo þlenem
statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.
(2) ZamČstnavatelem se pro úþely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba,
která cizince zamČstnala a cizinec pro výkon takové þinnosti potĜebuje povolení k zamČstnání
8e)
,
zelenou kartu nebo modrou kartu EU.Za zamČstnavatele se rovnČž považuje právnická osoba
pro kterou cizinec plní úkoly vyplývající z pĜedmČtu þinnosti právnické osoby zajišĢované
spoleþníkem, statutárním orgánem nebo þlenem statutárního nebo jiného orgánu obchodní
spoleþnosti pro obchodní spoleþnost nebo þlenem družstva nebo þlenem statutárního nebo
jiného orgánu družstva pro družstvo, ke které se podle zvláštního právního pĜedpisu
8e)
vyžaduje povolení k zamČstnání.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɞɟɫɶ ɠɟ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
10 ɢɡ 19
(«ɠɢɜɧɨɫɬɧɢɤɨɜ») ɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ s.r.o. (ɟɞɧɚɬɟɥɟɣ, ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣɢɬɞ.). ɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ ɩɟɪɟɱɧɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɥɟɧɢɸ ɢ ɬɞ.), ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɛɭɞɭɬ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ s.r.o. ɢ «ɞɪɭɠɫɬɜɚ »
ɟɞɧɚɬɟɥɟɣɢɬɞ.).
(3) Povinnosti stanovené tímto zákonem podnikateli se na þlena statutárního orgánu
obchodní spoleþnosti nebo družstva vztahují obdobnČ.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɡɥɨɠɟɧ ɧɨɜɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɟɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ (ɬɨ ɟɫɬɶ- ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ
©ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ») ɫɰɟɥɶɸ «ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ». ɨɭɱɢɬɵɜɚɹɩɭɧɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɟɞɟɧ
ɜɵɲɟ, ɷɬɢɠɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɢɧɚ ɱɥɟɧɨɜɭɫɬɚɜɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚ s.r.o. ɢ
©ɞɪɭɠɫɬɜɚ» (ɜɬɱ. ɟɞɧɚɬɟɥɢ).
ɥɸɱɟɜɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ (ɬɨɟɫɬɶ- ɡɚɪɩɥɚɬɵɢɬɞ.), ɚɧɟɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸɫɭɦɦɭɜɛɚɧɤɟ
ɢɥɢɧɚɥɢɱɧɵɦɢ.
ɚɥɟɟ- ɬɟɩɟɪɶ ɢ ɟɞɧɚɬɟɥɹɦ s.r.o. ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɧɚ ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ ɫɞɚɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɢɰɢɸ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɫ «ɮɢɧɚɧɱɚɤɚ» ɢ «ɫɨɰɢɚɥɤɢ» ɨɛɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɭɮɢɪɦɵɞɨɥɝɨɜ.
ɬɪɟɬɶɟ- «ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ» ɧɭɠɧɨɛɭɞɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɚɡɦɟɪɚɧɚɥɨɝɨɜ
ɫɤɨɪɨɟɜɫɟɝɨ- ɧɚɥɨɝɨɜɭɸɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ, ɢɡɤɨɬɨɪɨɣɜɢɞɧɨ, ɪɚɛɨɱɚɹɮɢɪɦɚɢɥɢɧɟɬ).
83. V § 46 odstavec 7 vþetnČ poznámky pod þarou þ. 36 zní:
„(7) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za úþelem podnikání je cizinec
povinen pĜedložit
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b) doklad prokazující, že úhrnný mČsíþní pĜíjem cizince a spoleþQČ s ním posuzovaných osob
pobývajících na území nebude nižší než souþet þástek životních minim
9d)
cizince a s ním
spoleþQČ posuzovaných osob a nejvyšší þástky normativních nákladĤ na bydlení stanovených
pro úþely pĜíspČvku na bydlení zvláštním právním pĜedpisem
9e)
nebo þástky, kterou cizinec
YČrohodnČ prokáže jako þástku skuteþných odĤvodnČných nákladĤ vynakládaných na bydlení
své a spoleþQČ posuzovaných osob; spoleþQČ posuzovanými osobami se pro úþely tohoto
zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenþním minimu za
podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenþním minimu,
c) doklad o zápisu do pĜíslušného rejstĜíku, seznamu nebo evidence
30)
,
d) potvrzení pĜíslušného finanþního úĜadu o tom, že nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení
okresní správy sociálního zabezpeþení o tom, že nemá splatné nedoplatky na pojistném na
sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti
36)
vþetnČ penále. Není-li
cizinec daĖovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na
státní politiku zamČstnanosti, pĜedloží doklad vydaný finanþním úĜadem nebo okresní
správou sociálního zabezpeþení potvrzující tuto skuteþnost,
e) jde-li o cizince, který je þlenem statutárního orgánu obchodní spoleþnosti nebo družstva, dále
potvrzení pĜíslušného finanþního úĜadu o tom, že tato obchodní spoleþnost nebo družstvo
nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpeþení o tom, že
tato obchodní spoleþnost nebo družstvo nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální
zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti vþetnČ penále,
f) na požádání platební výmČr danČ.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
11 ɢɡ 19
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ-«ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ» ɞɨɛɚɜɥɟɧɚ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɢɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
109. V § 103 se na konci teþka nahrazuje þárkou a doplĖují se písmena s) až u), která znČjí:
„s) na požádání policie, je-li držitelem oprávnČní k pobytu vydaného za úþelem podnikání,
prokázat provozování živnosti nebo výkon jiné podnikatelské þinnosti podle zvláštního
právního pĜedpisu,
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɭ ɢ ɤ ɬɟɦ ɠɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɞɨɛɚɜɥɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ
©ɜɵɬɟɪɩɟɬɶ» «ɫɴɟɦ» ɨɬɩɟɱɚɬɤɨɜɩɚɥɶɰɟɜɢɩɪɨɱɢɯɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ.
109.
t) strpČt pĜi podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu, pĜi
SĜevzetí potvrzení o splnČní podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo
SĜevzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu, pokud byla žádost o vydání
povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podána na zastupitelském úĜadu, poĜízení
otiskĤ prstĤ, urþených k digitálnímu zpracování a následnému využívání k ovČĜování
totožnosti cizince v prĤEČhu Ĝízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému anebo
trvalému pobytu cizince a k ovČĜení jedineþnosti vazby mezi cizincem a vydaným prĤkazem
o povolení k pobytu (dále jen „ovČĜovací otisky prstĤ“),
u) strpČt aktuální poĜízení biometrických údajĤ zvláštním technickým zaĜízením za úþelem
ovČĜení pravosti prĤkazu o povolení k pobytu nebo ovČĜení totožnosti.“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɟɫɶɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɤɚɫɚɸɳɟɟɫɹ ɫɦɟɧɵ ɰɟɥɢ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɧɚ «ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ». ɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɦɟɧɹɬɶ ɰɟɥɶ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɧɚ «ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɬɨɥɶɤɨɬɟɦɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟɜɥɚɞɟɸɬ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦɧɚɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɜɢɞɧɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨɛɨɥɟɟɱɟɦɞɜɚɝɨɞɚ.
ɫɥɢɤɷɬɨɦɭɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɪɨɤ, ɤɨɝɞɚɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰɧɚɯɨɞɢɥɫɹɜɑɟɯɢɢɧɚɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɜɢɡɭ (ɩɨɯɨɠɟ, ɱɬɨɷɬɨɬɫɪɨɤɧɟɛɭɞɟɬɡɚɫɱɢɬɚɧ), ɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɫɪɨɤɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜ
ɑɟɯɢɢɟɳɟɛɨɥɟɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ.
ɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨɤɚɤ ɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨ ɞɜɭɦɹ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɜɵɲɟ, ɜɫɟ ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
©ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ», ɛɭɞɟɬɤɚɫɚɬɶɫɹɢɱɥɟɧɨɜɭɫɬɚɜɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ (ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟ- ɟɞɧɚɬɟɥɟɣ s.r.o.).
75. V § 44a odstavec 14 zní:
„(14) Cizinec je povinen ve lhĤWČ do 60 dnĤ ode dne pĜevzetí potvrzení o splnČní
podmínek pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu dostavit se na ministerstvo
k pĜevzetí prĤkazu o povolení k pobytu.“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɧɚɦɟɱɚɸɬɫɹɢɜɩɪɨɰɟɞɭɪɟɩɨɞɚɱɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɚɜɢɡɵ.
ɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ «ɭɡɚɤɨɧɢɬɶ» ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟɜɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɟɫɥɢɰɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɫɹɬ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɢɡɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹɛɭɞɟɬɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɡɚɩɢɫɶ.
122. V § 57 odstavec 2 zní:
„(2) Zastupitelský úĜad je oprávnČn provést pohovor se žadatelem o dlouhodobé vízum;
jde-li o žadatele o udČlení víza k pobytu nad 90 dnĤ za úþelem podnikání, zastupitelský úĜad
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
12 ɢɡ 19
provede pohovor vždy, a to zejména s cílem zjistit bližší skuteþnosti týkající se uvádČného úþelu
pobytu na území. O provedeném pohovoru zastupitelský úĜad sepíše záznam.“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨɜɫɥɭɱɚɟɨɬɤɚɡɟɜɜɢɡɟ, ɩɨɥɢɰɢɹɑɛɭɞɟɬ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɨɞɨɜɨɞɚɯɨɬɤɚɡɚɜɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɜɢɡɟ, ɢɨɬɨɦ,
ɱɬɨɨɧɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɜɬɟɱɟɧɢɢ 15 ɞɧɟɣɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɬɶɩɨɷɬɨɦɭɨɬɤɚɡɭɜɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɥɢɰɢɢɩɨɞɟɥɚɦɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜɫɬɟɦ, ɱɬɨɛɵɟɝɨɞɨɜɨɞɵɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɜɢɡɵ
ɛɵɥɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɟɳɟɪɚɡ:
117. V § 56 odstavec 4 zní:
„(4) Policie písemnČ informuje cizince o dĤvodech neudČlení dlouhodobého víza a o jeho
oprávnČní požádat ve lhĤWČ do 15 dnĤ ode dne doruþení informace o neudČlení dlouhodobého
víza ěeditelství služby cizinecké policie o nové posouzení dĤvodĤ neudČlení dlouhodobého
víza.“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɚɤɠɟɢɜɫɥɭɱɚɟɨɬɤɚɡɚɜɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɜɢɡɟɜɨɡɦɨɠɧɚ
ɚɩɟɥɥɹɰɢɢ. ɨɞɪɨɛɧɨɪɚɫɩɢɫɚɧɩɨɪɹɞɨɤɚɩɟɥɥɹɰɢɢɢɨɪɝɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟɟɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ:
340. § 180e vþetnČ nadpisu zní:
㤠180e
Nové posouzení dĤvodĤ neudČlení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo
zrušení jeho platnosti a nové posouzení dĤvodĤ
odepĜení vstupu cizince na území
(1) Cizinec je oprávnČn požádat o nové posouzení dĤvodĤ
a) neudČlení krátkodobého víza,
b) neudČlení dlouhodobého víza,
c) odepĜení vstupu na území podle § 9 odst. 1 nebo 2,nebo
d) prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti.
(2) Žádost o nové posouzení dĤvodĤ podle odstavce 1 podává cizinec u správního
orgánu, který rozhodnutí vydal, písemnČve lhĤWČ do 15 dnĤ ode dne doruþení sdČlení o
neudČlení víza,zrušení platnosti krátkodobého víza nebo prohlášení krátkodobého víza za
neplatné nebo ode dne, kdy mu byl odepĜen vstup na území; podání žádosti nemá odkladný
~þinek. Pokud sdČlení nebylo možné cizinci doruþit, poþíná lhĤta pro podání žádosti bČžet dnem,
který následuje po uplynutí 180 dní ode dne podání žádosti o vízum.
(3) Žádost o nové posouzení dĤvodĤ podle odstavce 1 musí obsahovat údaje o tom, kdo ji
podává, a v þem je spatĜován rozpor s právními pĜedpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
Ĝízení, jež mu pĜedcházelo. DĤvodem žádosti nemohou být skuteþnosti, které cizinec nedoložil
nebo neuvedl v žádosti o udČlení víza nebo v souvislosti s odepĜením vstupu na území.
(4) Správní orgán, u kterého se žádost podává, ji postoupí ve lhĤWČ 5 dnĤ ode dne jejího
doruþení správnímu orgánu pĜíslušnému k jejímu posouzení, neshledá-li dĤvod pro zrušení nebo
zmČnu rozhodnutí. Správní orgán, u kterého se žádost podává, mĤže dotþené rozhodnutí zrušit
nebo zmČnit, pokud tím plnČ vyhoví žádosti o nové posouzení dĤvodĤ podle odstavce 1.
(5) Žádost o nové posouzení dĤvodĤ podle odstavce 1 posuzuje v rozsahu své pĤsobnosti
Ministerstvo zahraniþních vČcí, ministerstvo a ěeditelství služby cizinecké policie.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
13 ɢɡ 19
(6) Ministerstvo zahraniþních vČcí posuzuje soulad dĤvodĤ neudČlení krátkodobého víza,
zrušení platnosti krátkodobého víza udČleného cizinci, který na území požívá pĜíslušných výsad
a imunit, nebo prohlášení krátkodobého víza za neplatné s dĤvody stanovenými pĜímo
použitelným právním pĜedpisem Evropských spoleþenství
27)
, a jde-li o rodinného pĜíslušníka
obþana Evropské unie, s dĤvody uvedenými v § 20 odst. 5. V rámci nového posuzování souladu
GĤvodĤ neudČlení krátkodobého víza je Ministerstvo zahraniþních vČcí povinno vyžádat si
závazné stanovisko policie v pĜípadech, kdy dĤvodem jeho nevydání bylo nesouhlasné
stanovisko policie; policie vydá stanovisko bezodkladnČ.
(7) Ministerstvo posuzuje soulad dĤvodĤ neudČlení krátkodobého víza na hraniþním
SĜechodu s dĤvody stanovenými pĜímo použitelným právním pĜedpisem Evropských
spoleþenství
6a)
, a jde-li o rodinného pĜíslušníka obþana Evropské unie, s dĤvody uvedenými v
§ 20 odst.5 a posuzuje soulad dĤvodĤ odepĜení vstupu na území s dĤvody stanovenými v § 9
odst.1 nebo 2.
(8) ěeditelství služby cizinecké policie posuzuje soulad dĤvodĤ neudČlení dlouhodobého
víza s dĤvody uvedenými v § 56 a soulad dĤvodĤ zrušení platnosti krátkodobého víza
, není-li
stanovena pĤsobnost Ministerstva zahraniþních vČcí, s dĤvody stanovenými pĜímo použitelným
právním pĜedpisem Evropských spoleþenství
27)
.
(9) PĜíslušný orgán písemnČ informuje cizince o výsledku nového posouzení dĤvodĤ
neudČlení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné anebo zrušení jeho
platnosti nebo dĤvodĤ odepĜení vstupu na území ve lhĤWČ do 30 dnĤ ode dne doruþení žádosti a o
výsledku nového posouzení dĤvodĤ neudČlení dlouhodobého víza ve lhĤWČ do 60 dnĤ ode dne
doruþení žádosti.“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟɤɚɫɚɸɬɫɹ. ɤɚɱɟɫɬɜɟɞɨɜɨɞɚɞɥɹ
ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɛɟɡ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɬɶ 5 ɥɟɬ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɤɚɤ ɞɟɬɢ
ɚɡɢɥɚɧɬɚɢɬɞ.) ɞɨɛɚɜɥɟɧɬɨɬɞɨɜɨɞ, ɱɬɨɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰɛɨɥɟɟɬ «ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ» ɛɨɥɟɡɧɶɸ:
151. V § 75 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 trpí závažnou nemocí,“.
Dosavadní písmena d) až f) se oznaþují jako písmena e) až g).
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɧɬɟɪɟɫɧɵɣɩɭɧɤɬ, ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ
ɤɚɤɫɭɩɪɭɝɢɫɭɩɪɭɝɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɤɢɜɪɨɫɨɸɡɚ, ɢɤɨɬɨɪɵɟɪɚɡɜɟɥɢɫɶ. ɟɩɟɪɶ
ɢɦɢɯɨɫɬɚɧɟɬɫɹɢɩɨɫɥɟɪɚɡɜɨɞɚɜɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢɛɪɚɤɨɪɚɡɜɨɞɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɧɚɱɚɥɫɹ
ɩɨɫɥɟɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɯɛɪɚɤɞɥɢɥɫɹɯɨɬɹɛɵ 3 ɝɨɞɚɢɩɪɢɷɬɨɦɜɨɜɪɟɦɹɫɭɩɪɭɠɟɫɬɜɚɨɧɢ
ɢɦɟɥɢɜɑɟɯɢɢɪɚɡɪɟɠɟɧɧɵɣɜɢɞɧɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨɯɨɬɹɛɵɝɨɞ.
ɩɪɨɬɢɜɧɨɦɫɥɭɱɚɟɢɯɩɨɫɥɟɪɟɲɟɧɢɹɫɭɞɚɨɪɚɡɜɨɞɟɛɭɞɟɬɩɪɟɤɪɚɳɟɧ.
169. V § 87f odst. 2 písmeno c) zní:
„c) manželství s obþanem Evropské unie zaniklo na základČ pravomocného rozhodnutí soudu o
rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné; to neplatí jestliže
1. rodinnému pĜíslušníku obþana Evropské unie bylo rozhodnutím pĜíslušného orgánu
10c)
nebo dohodou manželĤ svČĜeno do výchovy dítČ obþana Evropské unie nebo mu bylo
SĜiznáno právo pravidelného osobního styku s dítČtem obþana Evropské unie pouze na
území, nebo
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
14 ɢɡ 19
2. pĜed zahájením Ĝízení o rozvodu nebo Ĝízení o prohlášení manželství za neplatné toto
manželství trvalo alespoĖ 3 roky a v dobČ trvání manželství mČl rodinný pĜíslušník
obþana Evropské unie na území povolen pobyt nejménČ 1 rok,“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ: ɩɟɪɟɱɧɸ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɫɞɚɜɚɬɶɷɤɡɚɦɟɧɩɨɱɟɲɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭ, ɞɨɛɚɜɥɟɧɵɢɬɟ, ɤɬɨɯɨɬɹɛɵɨɞɢɧɝɨɞ
ɭɱɢɫɥɫɹɜɱɟɲɫɤɨɦɜɵɫɲɟɦɭɱɟɛɧɨɦɡɚɜɟɞɟɧɢɢ, ɢɥɢɤɨɬɨɪɵɟɡɚɤɨɧɱɢɥɢɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɹɡɵɤɨɜɵɟɤɭɪɫɵɞɥɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɱɟɲɫɤɢɣ.
138. V § 70 odst. 5 písm. b) se slova „nebo stĜední školy“ nahrazují slovy „anebo stĜední školy
nebo nejménČ 1 akademický rok studoval vysokou školu“ a na konci textu se doplĖují slova
„anebo studijní program zamČĜený na þeský jazyk na vysoké škole“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɬɨɱɧɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɫɥɭɱɚɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ. ɞɟɥɚɧɭɩɨɪɧɚɫɥɨɜɨ «ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ».
ɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɞɨɯɨɞ ɧɟɥɶɡɹ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɧɢɤɚɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɬɨɞɥɹɷɬɨɝɨɝɨɞɹɬɫɹɜɵɩɢɫɤɢɫɛɚɧɤɚɡɚ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɢɥɢɧɚɥɨɝɨɜɚɹɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ.
141. V § 71 odst. 1 vČWČ první se slova „prokazující, že úhrnný mČsíþní pĜíjem cizince a spoleþQČ
s ním posuzovaných osob“ nahrazují slovy „prokazující, že pĜíjem cizince je pravidelný a
úhrnný mČsíþní pĜíjem cizince a spoleþQČ s ním posuzovaných osob pobývajících na území“.
142. V § 71 se na konci odstavce 1 doplĖují vČty „PĜíjem cizince lze prokázat zejména
potvrzením zamČstnavatele o výši prĤPČrného þistého mČsíþního výdČlku, jde-li o pĜíjmy ze
závislé þinnosti, nebo daĖovým pĜiznáním z pĜíjmĤ fyzických osob, jde-li o pĜíjmy z podnikání.
Pokud nelze prokázat pĜíjem jiným vČrohodným zpĤsobem, lze jako doklad o zajištČní
prostĜedkĤ k trvalému pobytu pĜedložit výpisy z úþtu vedeného v bance za posledních
6 mČsícĤ, ze kterých vyplývá, že cizinec takovými pĜíjmy disponuje nebo platební výmČr
danČ.“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɠɢɥɶɟ, ɢɤɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɩɪɹɦɨɜɡɚɤɨɧɟɩɪɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟɧɨɪɦɵ
ɠɢɥɶɹ.
190. V § 99 se na konci odstavce 1 doplĖují slova „nebo ubytovává více než 5 cizincĤ,
s výjimkou pĜípadu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké“.
191. V § 100 písmeno d) zní:
„d) zajistit cizinci ubytování, které není zjevnČ nepĜimČĜené úrovni ubytování poskytovaného
ostatními ubytovateli v objektech obdobného urþení v obci, popĜípadČ okresu nebo kraji.
Srovnání úrovnČ ubytování se provádí zejména posouzením pĜimČĜenosti poþtu ubytovaných
osob s pĜihlédnutím k zajištČným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti
pro ubytování, která musí þinit nejménČ
1. 8 m
2
, je-li ubytována jedna osoba,
2. 12,6 m
2
, jsou-li ubytovány dvČ osoby; na každou další ubytovanou osobu se
k podlahové ploše pĜipoþítává 5 m
2
,“.
192. V § 100 se na konci textu písmene f) doplĖují slova „; pĜi zahájení kontroly je povinen
SĜedložit domovní knihu obsahující údaje k cizincĤm ubytovaným v té dobČ“.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
15 ɢɡ 19
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɜɢɡ ɢ ,
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣɜɥɚɞɟɧɢɟɠɢɥɶɟɦ, ɬɟ. ɜɵɩɢɫɤɢ
ɫɚɞɚɫɬɪɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ (ɛɟɡɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɟɳɟɱɬɨɥɢɛɨ)..
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɱɟɬɤɨɭɤɚɡɚɬɶɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɜɟɞɨɦɥɹɬɶɩɨɥɢɰɢɸɨɜɫɟɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟɤɚɫɚɸɬɫɹɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ.
ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɣ «ɠɢɪɧɵɦ » ɩɭɧɤɬ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɜɨɥɢɥ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚ ɪɚɧɶɲɟ ɫɪɨɤɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɧɚ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɨɛɹɡɚɧ ɩɥɚɬɢɬɶɡɚɧɟɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɫɬɪɚɯɨɜɤɭɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɨɬɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹɞɨɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɝɞɚɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰɩɨɤɢɧɟɬɑɟɯɢɸ.
208. V § 106 se doplĖují odstavce 7
až 9, které znČjí:
„(7) PĜíslušný uznávací orgán podle zvláštního právního pĜedpisu
35)
informuje
ministerstvo o rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace týkající se držitele modré karty EU.
(8) Soud, který je urþený k vedení obchodního rejstĜíku, nebo správní orgán, který je
SĜíslušný k vedení rejstĜíku, seznamu nebo evidence podnikajících fyzických osob podle
zvláštního právního pĜedpisu
30)
, neprodlenČ písemnČ oznámí policii zmČnu nebo výmaz zápisu
v tomto rejstĜíku nebo evidenci, jde-li o cizince, kterému bylo udČleno dlouhodobé vízum nebo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za úþelem podnikání na území.
(9) Okresní správa sociálního zabezpeþení neprodlenČ písemnČ oznámí policii, že cizinec
ohlásil pĜerušení nebo ukonþení výkonu samostatné výdČleþné þinnosti; to neplatí, jde-li o
obþana Evropské unie.“.
210. V § 107 se doplĖují odstavce 8 až 10, které znČjí:
„(8) Fyzická nebo právnická osoba, která zamČstnala cizince a pracovní pomČr byl
skonþen z nČkterého z dĤvodĤ uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo
dohodou z týchž dĤvodĤ nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce pĜed
uplynutím doby, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zamČstnání, zelená karta nebo
modrá karta EU a z tohoto dĤvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnČní k pobytu
vydaného za úþelem zamČstnání,je povinna uhradit náklady zdravotní péþe poskytnuté
cizinci v období od skonþení pracovního pomČru do vycestování cizince z území, nejdéle
však po dobu, na kterou bylo povolení k zamČstnání vydáno; to neplatí pokud úhrada tČchto
nákladĤ je zajištČna jiným zpĤsobem.
(9) Fyzická nebo právnická osoba, která zamČstnala držitele modré karty EU, je povinna
ministerstvu neprodlenČ písemnČ oznámit pĜedpokládanou zmČnu pracovního zaĜazení držitele
modré karty EU.
(10) Zdravotnické zaĜízení je povinno nejménČ 24 hodin pĜedem informovat policii o
ukonþení pobytu cizince ve zdravotnickém zaĜízení podle § 9a a 126b.“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɑɟɬɤɨɭɤɚɡɚɧɵɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɩɚɫɩɨɪɬɭɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɨɫɢɬɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɜɢɡɭ.
211. V § 108 se doplĖuje odstavec 3, který zní:
„(3) Cestovní doklad podle odstavce 1 písm. a) a b) pro úþely udČlení dlouhodobého víza
nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejménČ 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být
delší nejménČ o 3 mČsíce než je doba platnosti dlouhodobého víza; to neplatí, jde-li o udČlení
víza k pobytu nad 90 dnĤ za úþelem strpČní pobytu na území.“.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
16 ɢɡ 19
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɚɤ ɢ ɨɠɢɞɚɥɨɫɶ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɸɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɜɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢ
©ɜɜɟɡɥɢ» ɜɑɟɯɢɸ, ɨɫɬɚɥɢɫɶɛɟɡɪɚɛɨɬɵɢɥɢɟɫɥɢɢɦɧɟɡɚɩɥɚɬɢɥɢ.
237. § 123 vþetnČ nadpisu a poznámky pod þarou þ. 43 zní:
㤠123
Úhrada nákladĤ spojených se správním vyhoštČním
(2) Jde-li o správní vyhoštČní cizince, který byl na území zamČstnán bez povolení
k zamČstnání, je-li podle zvláštního právního pĜedpisu
8e)
vyžadováno, nebo platného oprávnČní
k pobytu, je povinen náklady spojené se správním vyhoštČním podle odstavce 1 uhradit ten, kdo
cizince zamČstnal. Nelze–li náklady spojené se správním vyhoštČním uhradit podle vČty první, je
povinen tyto náklady nebo jejich zbývající þást uhradit ten, kdo uzavĜel se zamČstnavatelem jako
subdodavatelem dohodu, v rámci jejíhož plnČní zamČstnavatel cizince zamČstnával, nebo každý,
kdo na základČ svých existujících obchodních smluvních vztahĤ vČGČl nebo YČGČt mČl a mohl o
zamČstnávání cizincĤ bez povolení k zamČstnání nebo platného oprávnČní k pobytu
u zamČstnavatele. VČta první a druhá se nepoužijí v pĜípadČ
a) zamČstnavatele, který prokáže, že splnil povinnosti stanovené právními pĜedpisy upravujícími
zamČstnávání cizincĤ a povolení k pobytu pĜedložené cizincem zamČstnavateli nebylo
zjevným padČlkem,
b) toho, kdo uzavĜel se zamČstnavatelem jako subdodavatelem dohodu podle vČty druhé, který
prokáže, že splnil povinnosti stanovené právními pĜedpisy upravujícími zamČstnání a pobyt
cizincĤ a povolení k pobytu pĜedložené cizincem zamČstnavateli nebylo zjevným padČlkem.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɥɹ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɠɢɞɚɸɬ ɞɟɩɨɪɬɚɰɢɢ, ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɧɨɜɵɟ
ɫɚɧɤɰɢɢ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ- ɞɟɧɟɠɧɵɣɡɚɥɨɝɧɚɫɥɭɱɚɣ, ɟɫɥɢɨɧɢɧɟɭɟɞɭɬɜɫɪɨɤ. ɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟ
ɷɬɨɬɡɚɥɨɝɨɫɬɚɟɬɫɹɩɨɥɢɰɢɢ.
242. Za oznaþení hlavy XI se vkládají nové § 123b a 123c, které vþetnČ nadpisĤ znČjí:
㤠123b
(6) Zvláštním opatĜení za úþelem vycestování je
a) povinnost cizince oznámit policii adresu místa pobytu, zdržovat se tam, každou jeho zmČnu
oznámit následující pracovní den policii a pravidelnČ se osobnČ hlásit policii ve lhĤWČ
stanovené policií, nebo
b) složení penČžních prostĜedkĤ ve volnČ smČnitelné mČQČ ve výši pĜedpokládaných nákladĤ
spojených se správním vyhoštČním (dále jen „finanþní záruka“) cizincem, kterému je zvláštní
opatĜení za úþelem vycestování uloženo; penČžní prostĜedky za cizince mĤže složit státní
obþan ýeské republiky nebo cizinec s povoleným dlouhodobým anebo trvalým pobytem na
území (dále jen „složitel“).
§ 123c
Finanþní záruka
(1) Finanþní záruka se skládá na úþet policie a je vratná po vycestování cizince z území
nebo poté, co mu byl povolen dlouhodobý anebo trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního
právního pĜedpisu
2)
, udČleno dlouhodobé vízum nebo vydáno povolení k pĜechodnému pobytu.
Policie se s cizincem nebo složitelem dohodne na zpĤsobu vrácení finanþní záruky. Náklady na
vrácení finanþní záruky nese složitel nebo cizinec.
(2) Cizinec nebo složitel je po splnČní podmínek stanovených v odstavci 1 oprávnČn do 5
let ode dne složení finanþní záruky policii požádat o vrácení finanþní záruky.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
17 ɢɡ 19
(3) V pĜípadČ, že cizinec z území vycestoval, je povinen žádost podat osobnČ
prostĜednictvím zastupitelského úĜadu ve státČ, jehož je obþanem, ve státČ, ve kterém má
povolen pobyt, nebo ve státČ, který není þlenským státem Evropské unie nebo smluvním
státtem
5a)
. Složil-li finanþní záruku složitel, je cizinec, za kterého byla finanþní záruka složena,
povinen se bez zbyteþného odkladu po vycestování z území osobnČ ohlásit na zastupitelském
~ĜadČ ve státČ, jehož je obþanem, nebo ve státČ, ve kterém má povolen pobyt; zastupitelský úĜad
policii potvrdí ohlášení se cizince na zastupitelském úĜadČ.
(4) Policie zamítne žádost o vrácení finanþní záruky, jestliže
a) cizinec z území nevycestoval a nebyl mu povolen dlouhodobý anebo trvalý pobyt nebo pobyt
podle zvláštního právního pĜedpisu,
2, 3a)
b) cizinec žádost nepodal osobnČ,
c) cizinec žádost nepodal prostĜednictvím zastupitelského úĜadu ve státČ, jehož je obþanem, nebo
ve státČ, ve kterém má povolen pobyt, nebo
d) cizinec se osobnČ neohlásil na zastupitelském úĜadČ ve státČ, jehož je obþanem, nebo ve státČ,
ve kterém má povolen pobyt, žádá-li o vrácení finanþní záruky složitel.
Odvolání proti zamítnutí žádosti nemá odkladný úþinek.
(5) Policie je oprávnČna finanþní záruku použít na úhradu nákladĤ spojených se správním
vyhoštČní cizince z území, jestliže cizinec nevycestuje ve stanovené dobČ a pobývá na území
neoprávnČQČ.
(6) Finanþní záruka pĜipadne státu, jestliže cizinec nebo složitel ve lhĤWČ do 5 let ode dne
složení finanþní záruky nepožádal o její vrácení.
(7) O dĤvodech, pro které finanþní záruka mĤže být použita na úhradu nákladĤ spojených
se správním vyhoštČním nebo pĜipadnout státu, musí být cizinec nebo složitel pouþen pĜed jejím
složením.
(8) PĜipadne-li finanþní záruka státu, bude pĜipsána na úþet policie jako þástka, která není
souþástí pĜíjmových a výdajových úþWĤ státního rozpoþtu.“.
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɤɡɚɤɨɧɭ 634/2004
ɝɟɪɛɨɜɨɦɫɛɨɪɟ
ɩɪɹɦɚɹɫɫɵɥɤɚɧɚɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸɪɟɞɚɤɰɢɸɡɚɤɨɧɚ (ɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹ):
http://portal.gov.cz/zakon/634/2004
ɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ Privet.CZ:ɨɥɧɨɫɬɶɸɦɟɧɹɟɬɫɹɪɚɡɦɟɪɝɟɪɛɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɡɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɢɩɪɨɞɥɟɧɢɟɚɡɪɟɲɟɧɢɣɧɚɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɜɢɞɧɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ.
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
18 ɢɡ 19
ɨɩɟɪɜɵɯ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɪɚɡɦɟɪɝɟɪɛɨɜɨɝɨɫɛɨɪɚɡɚɫɚɦɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭ- ɬɟɩɟɪɶɜɡɪɨɫɥɵɣ
ɡɚɩɥɚɬɢɬ 2500 ɤɱ, ɚɪɟɛɟɧɨɤɞɨ 15 ɥɟɬ 500 ɤɱ.
ɜɨɜɬɨɪɵɯ, ɬɟɩɟɪɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɤɝɟɪɛɨɜɨɦɭɫɛɨɪɭɡɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɪɢɞɟɬɫɹɩɥɚɬɢɬɶ
ɤɚɤɡɚɜɵɞɚɱɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɚɡɪɟɲɟɧɢɹ (500 ɤɱɛɟɡɤɚɤɢɯɥɢɛɨɥɶɝɨɬɧɚɞɟɬɟɣ), ɬɚɤɢ 500 ɤɱ
ɡɚɫɧɹɬɢɟɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɞɥɹɧɟɝɨ.
ɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɨɞɥɹɫɟɦɶɢɢɡɱɟɬɵɪɟɯ
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡɤɨɬɨɪɨɣɞɜɚɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɨɞɢɧɪɟɛɟɧɨɤɞɨ 15 ɥɟɬɢɨɞɢɧɪɟɛɟɧɨɤɩɨɫɥɟ 15 ɥɟɬ,
ɛɭɞɟɬɫɬɨɢɬɶ:
x ɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɪɨɞɥɟɧɢɹ 1000 +2500ɯ3=8 500 ɤɱ.
x ɧɹɬɢɟɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɞɥɹɚɡɪɟɲɟɧɢɹ: 4ɯ500=2 000 ɤɱ.
x ɵɞɚɱɚɝɨɬɨɜɨɝɨɚɡɪɟɲɟɧɢɹ: 4ɯ500=2 000 ɤɱ.
x ɬɨɝɨ ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɹ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ, ɜɵɩɢɫɨɤ ɢ ɬɞ.
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 12 500 ɤɱ.
ɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ «ɪɨɞɧɟɝɨɱɢɫɥɚ» ɬɟɩɟɪɶɛɭɞɟɬɫɬɨɢɬɶ 1000 ɤɱ.
ɭɚɞɭɛɥɢɤɚɬɚɡɪɟɲɟɧɢɹɜɫɥɭɱɚɟɟɝɨɭɬɟɪɢɨɛɨɣɞɟɬɫɹɜ 4000 ɤɱ.
ɟɝɨɩɪɨɫɬɨɟɩɪɨɞɥɟɧɢɟɛɭɞɟɬɫɬɨɢɬɶ 2 500 ɤɱɞɥɹɜɡɪɨɫɥɨɝɨɢ 1 000 ɤɱɞɥɹɪɟɛɟɧɤɚ.
ɚɤɠɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɚɡɪɟɲɟɧɢɹɜɫɥɭɱɚɟɫɦɟɧɵɚɞɪɟɫɚ «ɩɪɨɩɢɫɤɢ» (ɩɨɬɨɦɭɱɬɨɷɬɨɬɚɞɪɟɫ
ɜɧɟɦɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ) ɢɥɢɥɸɛɵɯɞɪɭɝɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɫɦɟɧɚɮɚɦɢɥɢɢɢɬɞ.) ɨɛɨɣɞɟɬɫɹɜ 1000
ɤɱ.
1. V þásti IX sazebníku správních poplatkĤ položka 116 zní:
„Položka 116
a) Povolení k pobytu cizinci.þ 2 500
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let.þ 1 000
c) Povolení k pobytu za úþelem strpČní pobytu na území.þ 500
d) Prodloužení doby platnosti prĤkazu o povolení k pobytu Kþ 2 500
e) Prodloužení doby platnosti prĤkazu o povolení k pobytu
cizinci mladšímu 15 let.þ 1 000
f) Prodloužení doby platnosti prĤkazu o povolení k pobytu
za úþelem trvalého pobytu nebo
prĤkazu povolení k pobytu azylanta.þ 2 500
g) Prodloužení doby platnosti prĤkazu o povolení k pobytu
za úþelem strpČní pobytu na území nebo prĤkazu povolení
k pobytu osoby požívající doplĖkové ochrany.þ 1 000
h) ZmČna v prĤkazu o povolení k pobytu.þ 1 000
i) Vydání prĤkazu o povolení k pobytu náhradou
za prĤkaz poškozený, zniþený, ztracený anebo odcizený
nebo jehož nosiþ dat s biometrickými údaji je nefunkþní
.þ 4 000
j) Vydání prĤkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu
15 let náhradou za prĤkaz poškozený, zniþený, ztracený
anebo odcizený nebo jehož nosiþ dat s biometrickými
údaji je nefunkþní.þ 2 500
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
www.privet.cz
ɫɟɞɥɹɬɟɯ, ɤɬɨɠɢɜɟɬɢɥɢɯɨɱɟɬɠɢɬɶɜɑɟɯɢɢ
19 ɢɡ 19
k) Vydání prĤkazu o povolení k pobytu náhradou
za prĤkaz poškozený, zniþený, ztracený nebo odcizený, jde-li o obþana
- þlenského státu Evropské unie,
- státu, který je vázán smlouvou o Evropském
hospodáĜském prostoru, nebo
- státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou
s Evropskými spoleþenstvími,
a jeho rodinné pĜíslušníky bez ohledu na státní pĜíslušnost Kþ 100
l) PĜidČlení rodného þísla cizinci.þ 1 000
m) Vydání prĤkazu o povolení k pobytu.þ 500
n) PoĜízení biometrických údajĤ na specializovaném
pracovišti obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností
a v hlavním mČstČ Praze úĜadu mČstské þásti urþené
Statutem hlavního mČsta Prahy pro úþely vydání
prĤkazu o povolení k pobytu, prodloužení doby jeho platnosti
nebo provedení zmČny.þ 500“.
ɝɨɪɶɪɢɧɸɤ
www.privet.cz
Автор
helgl.sh
Документ
Категория
Ведомственные документы
Просмотров
251
Размер файла
198 Кб
Теги
navrh_zmen_v_zakonech_2010_kommentarii_privet
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа