close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

код для вставкиСкачать

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ЗА СТРОИТЕЛСТВО
НА НЕДВИЖИМ ИМОТ (ап. ...), НАХОДЯЩО СЕ
ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ PARADISO VERDE SKI&GOLF RESIDENCE
Този договор е подписан между:
1. ..........................., дружество с единствен собственик на капитала ................., дружество, регистрирано съгласно законите на Република България с решение на Софийски градски съд по ф.д. №...... г., със седалище и адрес на управление: България, ......, представлявано от Управителя ......., действащ чрез пълномощника си ......., ЕГН .........., лична карта номер ....., издадена на ........ от МВР - София, пълномощно номер 3070/2007г. на нотариуса, рег. номер 248 на Нот. камара, БУЛСТАТ,
Тел: Факс:+
Адрес на електронна поща: .
Адрес за кореспонденция: България, ..........
наричан по-долу за краткост Продавач и
2. следното лице, наричано по-долу за краткост Купувач,
а) .................
гражданка на Руската федерация
родена на ..........., паспорт .......... издаден на ............... от .................., с валидност до............., с постоянен адрес: Русия, ..............................
Тел. ...............................
e-mail: ...........................
Адрес за кореспонденция: ..................
С оглед на това, че Продавачът е собственик на поземлен имот N029033 (нула двадесет и девет нула тридесет и три), по картата на землището - гр. Банско, местност Кошерината с площ от 5751 кв.м. (пет хиляди седемстотин петдесет и един квадратни метра), при съседи: имот N 000493 - канал на община Банско, имот N 000504 - канал на община Банско и имот N 029022 - ливада на Елена Христова Думанова наричан по-долу, за краткост "Недвижимия имот";
С оглед на това, че Продавачът има намерение да продаде жилищата, находящи се във Вилното селище при подобни на този договор срокове и условия на трети лица, І. ДЕФИНИЦИИ
Навсякъде, където се използват в настоящия предварителен договор за покупко - продажба и за строителство, освен ако не е определено друго по-долу, следните термини с главни букви имат определеното срещу тях значение:
1.1. Вилното селище означава селището, което Продавачът има намерение да изгради, съгласно Одобрените архитектурни проекти, което селище ще бъде разположено върху Недвижимия имот, собственост на Продавача. 1.1.1. Басейнът, SPA центърът и фитнес-центърът, игрището, детската стая, ресторанта и ледената пързалка са на разположение на собствениците, техните гости и на наемателите, басейнът, фитнес-центърът, игрището и детската стая се ползват от тях безплатно, а SPA центърът, ледената пързалка, ресторанта и услугите на аниматора в детската стая - срещу съответното заплащане по ценоразпис. 1.2. ДДС означава данък добавена стойност, определен по размер в Закона за данък добавена стойност (обнародван в Държавен вестник, бр. 63/2006г.), който към датата на подписване на този Договор е в размер на 20% (двадесет процента) и който данък e включен в Продажната цена на Жилището. 1.3. Договор за поддръжка означава договорът, който ще бъде подписан между Купувача и Продавача /или с дружество-подизпълнител, избрано от продавача/ за стопанисване на общите части на сградата, в която е разположено Жилището.
1.4. Евро (EUR) означава официалната разплащателна единица на Европейския съюз.
1.5. Жилището означава недвижимия имот, предмет на този договор, който ще бъде построен със средства на Продавача и който ще бъде продаден от Продавача на Купувача при условията на този договор в изцяло завършен вид, така, както е посочено в Приложение №1, находящо се на .....етаж на сграда .., под номер ... с обща площ ... кв.м., с чиста застроена площ .... кв.м., състоящо се от дневна с камина, кухненски бокс, кът за спане и хранене, 1 спалня, баня-тоалетна, тераса, при съседи: север - ...., юг. - ап....., изток - коридор, запад -външен зид, отгоре - ап...., отдолу - ап...., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, в която е разположено Жилището (.... кв.м.) и съответните идеални части от правото на собственост върху земята, върху която е построено Вилното селище.
1.6. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) означава Законът за задълженията и договорите, обн. Държавен вестник, бр. 275 от 22 Ноември 1950 г.
1.7. Купувач означава:
а) ...................... гражданин на Русия, роден на ......, паспорт ....... ,
който към датата на подписване на окончателния договор за покупко-продажба следва по свой избор и преценка: 1) да учреди българско юридическо лице за закупуване на съответната идеална част от земята, върху която е построено Жилището или 2) в срок от 3 месеца от отпадането на конституционната забрана чужди граждани да купуват земя в Република България да закупи съответната идеална част от земята, върху която е построено Жилището. Цената на идеалната част е включена в Продажната цена по този договор, а Купувачът поема нотариалните такси и евентуално адвокатския хонорар.
При избор на опция 2) дължимия се данък за земята се приспада от Гаранционния депозит, дължим по Договорите за Управление и Стопанисване. Съобщаването за отпадането на конституционната забрана е задължение на Продавача.
1.8. Недвижим имот означава имот N029033(нула двадесет и девет нула тридесет и три), по картата на землището - гр. Банско, местност Кошерината с площ от 5751 кв.м. (пет хиляди седемстотин петдесет и един квадратни метра), наричан по-долу Недвижимия имот. 1.9. Непреодолима сила означава всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след датата на сключване на този договор, което събитие е извън контрола на страните.
1.10. Общи части означава общите части на сградата, в която е разположен Жилището, така, както са дефинирани в Закона за собствеността, обнародван в Държавен вестник, бр.92/1951 г.
1.11. Окончателен договор за покупко-продажба или Окончателния договор означава договорът, който ще бъде подписан в нотариална форма в срок от 30 (тридесет) дни след получаване на Разрешението за ползване на Жилището или в по-дълъг срок, определен по взаимно съгласие между Страните и с който договор Продавачът ще прехвърли правото на собственост върху Жилището и съответните идеални части от правото на собственост върху земята.
1.12. Продавач означава ГрийнЛайф-Банско ЕООД, дружество, регистрирано съгласно законите на Република България с решение на Софийски градски съд по ф.д. №.15093/2006 г., със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. Дж. Баучер № 81
1.13.Акт за приемане на конструкцията (Образец № 14),удостоверява годността на конструкцията на сградата, в която е разположено Жилището, който удостоверява приключването на грубия строеж на същата сграда и който се съставя в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. Държавен вестник, бр.72/2003 г.
1.14. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - (Образец №15) удостоверява предаването на строежа и строителната документация от строителя на Продавача и се съставя в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. Държавен вестник, бр.72/2003 г.
1.15. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16) се съставя в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. Държавен вестник, бр.72/2003 г.
1.16. Покупна цена или Продажна цена означава сума в размер на EUR ........... (............. Евро), която включва ДДС ще бъде заплатена съгласно план за плащания от Купувача на Продавача, срещу което Продавачът ще построи и ще прехвърли правото на собственост върху Жилището.
1.17. Резервационен депозит означава плащане в размер на EUR 1000 (хиляда евро), които са платени от Купувача с цел ангажиране на Жилището, на ........... (...................... година), която сума не подлежи на връщане.
1.18. Първоначално плащане означава сума в размер на EUR ........... (......... Евро), която ще бъде платена от Купувача по Сметката на Продавача не по-късно от ..........г. (...................... година). С получаването на която сума по Сметката на Продавача настоящият договор влиза в сила. Резервационният депозит се приспада от първоначалното плащане.
1.19. Разрешение за ползване означава документът, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа.
1.20. Сметка на Продавача означава сметката на Продавача със следните идентификационни данни .
1.21. Срока на договора или Срок за подписване на окончателния договор означава ..............г. (първи септември две хиляди и осма година) или друга датата след ...........г. (................................. година), писмено договорен между Страните, в който срок Продавачът следва да е получил Разрешение за ползване по отношение на Жилището и да покани Купувача за подписване в нотариална форма на Окончателния договор за покупко-продажба на Жилището в гр. Разлог.
1.22. Строител означава Продавачът, който самостоятелно или възлагане на трети лица ще извърши строителните работи по изграждането на Ваканционното селище. 1.23. Тежести означават всякакви ипотеки, залози или други обезпечителни права както и права на предпочитание, вещно право на ползване, вещно право на строеж, каквато и да е друга тежест с вещноправен характер.Също така възбрана, съдебен спор, реституционна претенция, или договор за наем, право на общината или държавата да отчужди Недвижимия имот въз основа на влязъл в сила устройствен план. Включително и право на трето лице, което ограничава пълното и необезпокоявано упражняване на правото на собственост върху Жилището.
ІІ. УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБАТА
2.1. Продавачът се съгласява в Срока на договора да построи със собствени сили и материали Жилището, както и да прехвърли на Купувача правото на собственост върху същото Жилище, срещу заплащане от страна на Купувача на Продажната цена и при спазване на условията на този Договор.
2.2. Купувачът се съгласява да закупи Жилището и идеални части от правото на собственост върху земята при условие, че същото е чисто и свободно от каквито и да било Тежести към момента на подписване на окончателния нотариален акт и при условие, че с подписването на Окончателния договор за покупко-продажба, същият ще стане безспорен собственик на Жилището.
2.3. Купувачът, едновременно с подписването на Окончателния договор за покупко-продажба ще подпише Договора за стопанисване с продавача или с дружество-подизпълнител, посочено от продавача за поддържането и извършването на разходи за поддържането на Общите части на Ваканционното селище. 2.4. В случай, че Купувачът желае да възложи на Продавача да отдава Жилището под наем от негово име лично или чрез трето лице - подизпълнител, то тогава между продавача и купувача се сключва Договор за управление 2.5. В случай, че Продавачът, поради причина на Непреодолима сила не може да спази срока за подписване на Окончателен договор, същият е длъжен да уведоми незабавно Купувача за причината на Непреодолимата сила и да вземе мерки за ограничаване на нейното действие.
2.6. Този договор обвързва Страните, техните законни правоприемници и свързаните с тях лица.
ІІІ. ПРОДАЖНА ЦЕНА
3.1. Продажната цена, договорена между Страните по този договор, ще бъде платена от Купувача на Продавача, както следва:
а)сума в размер на EUR 1000 (хиляда евро) е заплатена на ГрийнЛайф-Банско ЕООД като резервационен депозит на ...........2008г.(.............. две хиляди и осма година).
б) сума в размер на EUR ............... (двадесет и шест хиляди шестстотин и деветнадесет Евро), се заплаща по сметката на Продавача не по-късно от 21.04.2008г. (двадесет и първи април две хиляди и осма година).
в)сума в размер на EUR ......(........ Евро), се заплаща по сметката на Продавача не по-късно от 01.09.2008 г. (първи септември две хиляди и осма година).
3.2. С плащането на сумите по подточки а ) и б) на чл. 3.1 се счита, че е направено първоначалното плащане;
Всички останали суми се заплащат по Сметката на Продавача в срок от 10 (десет) дни след като Продавачът писмено уведоми Купувача за настъпване на съответното събитие, посочено в предходния член.
ІV. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ НА ПРОДАВАЧА
4. Продавачът декларира и гарантира на Купувача, че:
А) е дружеството, надлежно учредено и действително съществуващо, съгласно законите на Република България;
Б) сключването и изпълнението на този договор поражда действително и обвързващо задължение за Продавача, което може да бъде изпълнено по съдебен ред, съгласно клаузите на договора;
В) разполага с нужните одобрения и решения на компетентните дружествени органи, необходими за сключването както на настоящия, така и на окончателния договор за покупко-продажба.
Г) е единствен легитимен собственик на урегулирания поземлен имот, върху който ще се изгради Вилното селище и към него няма предявени претенции от трети лица, включително бивши собственици, държава, общини и кооперации;
Д) няма предявени от трети лица искове спрямо Жилището, предмет на настоящия договор, които биха могли да увредят Купувача и/или биха могли да окажат влияние върху задълженията на Продавача и/или способността на Продавача да изпълни задълженията си по настоящия Договор;
Е) няма предявени искове срещу Продавача, включително искове за обявяването му в несъстоятелност, висящи дела пред какъвто и да е съд, държавен или административен орган или частен арбитраж, относно правото на собственост върху имота, предмет на настоящия договор, както и такива, които имат друг предмет, но съществува възможност обезпечаването или изпълнението по тях да бъде насочено върху имота, както и съдебни решения, изпълнителни листове, които биха могли да бъдат в ущърб или във вреда, да затруднят или да попречат на изпълнението на задълженията на Продавача по Договора;
Ж) продава Жилището, предмет на настоящия договор, чисто от каквито и да било Тежести към момента на подписване на окончателния нотариален акт;
З) към момента на подписване на този договор, Продавачът не е прехвърлял на трети лица Жилището, предмет на този договор и по отношение на същото няма подписани други предварителни договори.
И) Продавачът се задължава да извърши строителните работи с материали по БДС или с материали с по-висок стандарт.
Й/ Продавачът продава Жилището, предмет на настоящия договор, чисто от каквито и да било Тежести, с изключение на Договорна ипотека в полза на ДСК, вписана с Нотариален акт № 174, том ІІІ, рег. № 2278, дело № 564/2006 на Нотариус Снeжана Колевичина, вписан в Службата по вписване при Районен съд - град Разрог с входящ рег. №5110 , том II, дело №4628/2006 и се задължава до сключването на окончателен договор за покупко-продажба не обременява същото или Недвижимия имот с други Тежести, и да продаде Жилището на КУПУВАЧА, заедно със съответните идеални части от правото на строеж/ от правото на собственост върху Недвижимия имот свободни от тежести и от каквито и да е права или претенции на трети лица спрямо тях.
V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
5.1. В случай, че Купувачът забави плащане на сума, в съответния срок, посочен в чл. 3.1., същият дължи на Продавача лихва за забава в размер на 0.1% (нула цяло и един процент), изчислена на годишна база, за периода от датата, на изпадане на Купувача в забава, до датата на ефективното заплащане на забавната сума.
5.2.1. В случай, че забавата на Купувачa по чл. 5.1. продължи повече от 60 (шестдесет) дни, считано от датата, на която същият е следвало да извърши плащане, съгласно чл. 3.1., Продавачът изпраща на Купувача уведомление на координатите на купувача, посочени в настоящия договор, с което му дава допълнителен срок от 10 (десет) дни за извършване плащането на дължимата сума.
5.2.2. При не плащане от страна на Купувача на дължимата сума и в допълнително дадения от Продавача срок по чл. 5.2.1., последният има право едностранно да прекрати този договор. 5.2.3. Двете Страни се договарят, че при прекратяване на този договор при условията на чл. 5.2.2., Продавачът ще задържи като неустойка за не спазените от страна на Купувача задължения, сумите платени от Купувача до това време, които възлизат на 20% (двадесет процента) от Продажната цена, описана в т. 3.1 на договора. 5.3.1. В случай, че Продавачът, поради причина, която не може да бъде определена като Непреодолима сила, не спази Срока за подписване на Окончателен Нотариален Акт, същият дължи на Купувача неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един процент) лихва, изчислена на годишна база, върху платените от Купувача към момента на изпадане на Продавача в забава, суми.
5.3.2. В случай, че забавата продължи повече от 100 (сто) дни, Купувачът има право да иска едностранно прекратяване на този договор, за което същият е длъжен да уведоми Продавача. Продавачът е длъжен в срок от 30 (тридесет) дни, след получаване на уведомлението на Купувача за прекратяване на договора, да върне Първоначалното плащане, заедно с всички други Последващи плащания, извършени от Купувача, заедно с начислена върху същите суми неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от продажната цена, описана в т. 3.1 на договора.
5.4. Двете Страни се договарят, че няма да считат за нарушение от страна на Продавача на Срока за подписване на Окончателен Нотариален Акт , в случай, че в Срока на договора Продавачът е поканил Купувача за подписване на Окончателния договор, и Купувачът не се е явил на определената от Продавача дата.
VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
6.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла и при условията на чл. 306 от ТЗ.
6.2. Всички неустойки, посочени в този договор, се дължат в срок от 10 (десет) дни, след получаване на писмено уведомление от страна на изправната страна, изпратено до неизправната страна, в което се посочва размера на неустойката и основанието, но което същата се дължи.
6.3. Разноските за държавни и местни данъци и такси, както и тези във връзка с нотариалното оформяне на сделката са изцяло за сметка на Купувача.
6.4. Всички банкови такси, комисионни и други разноски, свързани с плащането на покупна цена, са за сметка на Купувача.
6.5. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, се правят в писмена форма, подписани от упълномощените представители на Продавача или Купувача. За дата на приемане на съобщението се смята:
А) датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
Б) датата, отразена върху обратната разписка при изпращане на съобщението с препоръчана поща;
В) датата на приемането - при изпращане по телефакс (ако съобщението на факс машината за потвърждение на приемането има дата и от него е видно, че съобщението е получено в неговата цялост).
При промяна на адрес, телефон, факс или мейл, всяка от страните по договора се задължава да в 5 /пет/ дневен срок да уведоми другата страна. В случай че не направи това, то всички уведомления ще се считат за редовни.
6.6. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмени споразумения, които се превръщат в неразделна част от договора. В случай на не постигане на договореност по предходното изречение, всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно българското законодателство от компетентния съд в гр. София.
6.7. Всички допълнения и изменения към настоящия договор са валидни, само ако са изготвени в писмен вид и са двустранно подписани.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
Приложения: Приложение 1. Описание на състоянието, в което ще бъде предадено Жилището към датата на подписване на окончателния договор за покупко-продажба на Жилището.
За Продавача: ______________
(......................)
Дата: ........... 2009 г.
За Купувача: а) ______________
(......................)
б) ______________
(......................)
Дата: .............2009 г.
Перевод с болгарского
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЬІЙ ДОГОВОР
О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (кв....), НАХОДЯЩЕГОСЯ В КУРОРТНОМ ПОСЕЛКЕ
PARADISO VERDE SKI&GOLF RESIDENCE
Настоящий договор подписан между: 1.........................., фирмой, единственным собственником капитала которой является .........., фирмой, зарегистрированной согласно законам Республики Болгария решением Бургасского окружного суда по ф.д ............, с юридическим адресом и головным офисом: Болгария, г. ............., представляемой Директором - ......................, действующим через доверенное лицо ......, ЕГН ...., л. к. номер ........., выдана ........, от МВР - София, доверенность номер 3070/2007г., выдана нотариусом ............. рег. номер 248 на Нот. палата, БУЛСТАТ ......0
Тел: .
Факс.
E-mail: .
Адрес для корреспонденции: Болгария, .
для краткости называемая далее Продавец, и
2. лицо, называемое далее Покупатель
a) ............., гражданка Российской Федерации, род .............. г., паспорт .................... выдаден ............... от ........................, Действителен до .................., постоянный адрес: Российская Федерация, ...................................................
Тел. ....................................
e-mail ..................
Адрес для корреспонденции: .........................
Так как к моменту подписания настоящего договора владельцем Урегулированного земельного участка N029033 (ноль двадцать девять ноль тридцать три), согласно плану местности - г. Банско, местность Кошерината, площадью 5751 кв.м. (пять тысяч семьсот пятьдесят один квадратных метров), с соседями: участок N 000493 - канал муниципалитета Банско, участок N 000504 - канал муниципалитета Банско, участок N 029022 - собственность Елены Христовой Думановой, является Продавец, далее в тексте Недвижимость;
Продавец намерен продать третьим лицам квартиры, находящиеся в Курортном поселке, в соответствии условиям и срокам, подобным, включенным в настоящий договор.
І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При любом использовании в настоящем Предварительном Договоре о Купле, Продаже и Строительстве, в случае если иное не предусмотрено ниже, следующие термины, начинающиеся с главной буквы, будут иметь значение, приведенное в толковании: 1.1. Курортный поселок означает поселок, который Продавец намеревается построить. Поселок будет расположен на Земельном участке, владельцем которого является Продавец.
1.1.1. Бассейн, SPA центр и фитнес-центр, игровая площадка, детская комната, ресторан и ледяной каток доступны собственникам, их гостям и нанимателям, а именно бассейн, фитнес-центр, игровая площадка и детская комната используются бесплатно, а SPA центр, ледяной каток, ресторан и услуги аниматора в детской комнате - за соответствующую оплату по прейскуранту. 1.2. НДС означает налог на добавленную стоимость, определенный в размере, предусмотренном Законом о налоге о Добавленной стоимости (обн. в Государственной Газете № 63/2006), который на дату подписания настоящего договора составляет 20% (двадцать процентов) и включен в Продажную цену Квартиры.
1.3. Договор об обслуживании означает договор, который будет подписан между Покупателем и Продавцом (или фирмой-подрядчиком, выбранной Продавцом) по уходу за общими частями здания, в котором расположена квартира.
1.4. Евро (EUR) означает официальную валюту Европейского союза.
1.5 Квартира означает недвижимость, являющуюся предметом настоящего договора, которая будет построена на средства Продавца и будет продана Продавцом Покупателю согласно условиям настоящего договора, в полностью завершенном виде, как подробно описано в Приложении №1 и, расположенная на .... этаже в здании .. под номером ...., общей площадью ... кв.м., чистая застроенная площадь - .... кв.м., состоящая из гостиной с камином, кухней-боксом, зоной для сна и столовой зоной, спальни, санитарного узла, балкона, с соседями: север - внешняя стена, юг - кв.... , восток - ..., запад - ...., сверху - кв...., снизу - кв...., вместе с соответствующими идеальными долями общих частей здания, в котором находится квартира (.... кв.м.) и соответствующими идеальными долями права собственности на землю, на которой построен Курортный поселок.
1.6. Закон об обязательствах и договорах означает Закон об обязательствах и договорах, обнародованный в Государственной Газете. № 275 от 22 ноября, 1950 года.
1.7. Покупателем является:
a) ..............., гражданин на Российской Федерации, Род .....,паспорт ....
который, к моменту подписания окончательного договора о купле-продаже обязуются по своему выбору и усмотрению или: 1) учредить болгарское юридическое лицо /фирму/ с целью покупки соответствующей идеальной части земли, на которой построена квартира или
2) купить соответствующую часть земли, на которой построена КВАРТИРА уже после отмены конституционного запрета на покупку земли в Республике Болгария иностранными гражданами, оформив покупку в срок до трех месяцев после отмены запрета. Стоимость земли включена в продажную цену по настоящему договору, и Покупатель заплатит при оформлении участка в собственность только нотариальные сборы и, возможно, гонорар адвокату.
В случае выбора варианта № 2) должимый налог на землю будет оплачиваться в счет Гарантийного депозита, должимого по Договорам об управлении и обслуживании. Продавец обязан уведомить Покупателя об отмене конституционного запрета. 1.8. Недвижимость означает Урегулированный земельный участок, N029033 (ноль двадцать девять ноль тридцать три), согласно плану местности - г. Банско, местность Кошерината, площадью 5751 кв.м. (пять тысяч семьсот пятьдесят один квадратных метров), далее в тексте Недвижимость.
1.9. Непреодолимая сила означает любое непредусмотренное или неотвратимое событие чрезвычайного характера, возникшее после даты заключения настоящего договора, и находящееся вне контроля сторон. 1.10. Общие части означает общие части здания, в котором находится Квартира, согласно определению Закона о собственности, обн. в Государственной Газете, № 92/1951.
1.11. Окончательный Договор о Купле-Продаже или Окончательный Договор означает Договор, заключенный в нотариальной форме в рамках 30 (тридцати) дней после получения Разрешения на пользование Квартирой или в рамках более длительного срока, определенного по взаимно договоренности сторон, с помощью которого договора Продавец передаст свое право собственности на Квартиру и соответствующие идеальные доли права собственности на землю..
1.12. Продавец означает ГрийнЛайф -Банско ЕООД, фирма, зарегистрированная согласно законам Республики Болгария решением Бургасского окружного суда по ф.д. №15093/2006, с юридическим адресом и головным офисом в: Болгария, г. София, Лозенец, бул. Джеймс Баучер 81.
1.13. Акт о приеме конструкции (Образец № 14) здания, в котором находится Квартира, удостоверяющий завершение основного /без отделочных работ/ строительства этого здания, составляемый согласно требованиям Указа №3 от 31 июля 2003 года о составлении актов и протоколов в ходе строительства, обн. В Государственной Газете / газете, обн. публичные государственные акты/- № 72/2003.
1.14. Акт констатации пригодности к приему строения - (Образец №15) удостоверяющий сдачу строения и строительной документации строителем Продавцу, издаваемый согласно требованиям Указа №3 от 31 июля 2003 года о составлении актов и протоколов в ходе строительства, обн. В Государственно Газете № 72/2003. 1.15. Протокол об установлении годности строения к эксплуатации (образец №16), издаваемый согласно требованиям Указа №3 от 31 июля 2003 года о составлении актов и протоколов в ходе строительства, обн. В Государственно Газете № 72/2003.
1.16. Покупная цена или Продажная цена означает сумму в размере EUR ........ (......... Евро), с включенным НДС, которая будет заплачена Покупателем Продавцу согласно платежному плану, взамен которой Продавец построит и передаст право собственности на Квартиру.
1.17 Бронь - депозит означает платеж в размере EUR 1000 (одна тысяча Евро), произведенный Покупателем .......г (............... года) с целью бронирования определенной Квартиры. Сумма депозита не возвращается.
1.18. Первоначальный взнос означает платеж в размере EUR ........... (......................... Евро), произведенный Покупателем переводом на банковский счет Продавца не позже ...............г. (................ года). Настоящий договор вступает в силу после получения этой суммы на счет Продавца. Бронь - депозит вычитается из суммы первоначального платежа.
1.19. Разрешение на пользование означает документ, устанавливающий функциональную пригодность здания к использованию, согласно выданным строительным документам. 1.20. Банковский счет Продавца означает счет продавца, чьи идентификационные данные / реквизиты, следуют ниже: .
1.21. Срок Договора или Срок подписания Окончательного Договора означает ..............г. (.................. года) или другую дату, следующую после ..........г. (............................... года), о которой Стороны договорились в письменной форме, срок, в который Продавец должен получить Разрешение на пользование в отношении Квартиры и пригласить Покупателя подписать Окончательный Договор о Продаже Квартиры в присутствии Нотариуса в городе Разлог.
1.22 Строитель означает Продавец, который, самостоятельно или, поручая третьим лицам, проведет строительные работы в связи со строительством Курортного поселка. 1.23. Обременение означает любые ипотеки, залоги или другие обеспечительные обязанности, а также права предпочтения, вещевое право пользования, вещевое право на строительство, и любое другое обременение вещево-правового характера. А также запрещение, судебный спор, реституционные претензии, или договор об аренде, право муниципалитета или государства на отчуждение недвижимости на основании вступившего в силу устройственного плана. Включительно право третьих лиц, ограничивающее полное и спокойное пользование правом собственности на Квартиру.
ІІ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 2.1. Продавец соглашается построить Квартиру в рамках Срока договора за свой счет и, используя свои материалы, а также передать Покупателю право собственности на эту Квартиру в обмен на уплату Покупателем Продажной цены и при соблюдении условий настоящего Договора.
2.2. Покупатель соглашается купить Квартиру вместе с идеальными долями права собственности на землю, при условии, что данная недвижимость свободна от любых обременений на момент подписания окончательного нотариального акта и при условии, что с подписанием Окончательного Договора о Купле-Продаже. Покупатель станет бесспорным владельцем Квартиры.
2.3. Одновременно с подписанием Окончательного Договора о Купле-Продаже, Покупатель подпишет и Договор об обслуживании с Продавцом или фирмой-подрядчиком, указанной Продавцом, по обслуживанию и затратах, связанных с уходом за Общими частями Курортного поселка.
2.4. Если Покупатель желает поручить Продавцу сдавать Квартиру в аренду от его имени, лично или через третье лицо-подрядчика, то в этом случае между Продавцом и Покупателем будет заключен Договор об управлении. 2.5. Если Продавец, в силу непреодолимых обстоятельств, не сможет соблюсти срок подписания Окончательного Договора, он должен немедленно информировать Покупателя о причинах Непреодолимой силы и принять меры к ограничению ее действия.
2.6. Настоящий договор имеет обязательную силу для Сторон, их законных правопреемников и лиц, связанных с ними.
ІІІ. ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА
3.1. Продажная цена, договоренная между Сторонами в настоящем договоре, будет заплачена Покупателем Продавцу, следующим способом:
a) сумма, в размере EUR 1000 (одна тысяча Евро), заплачена ГрийнЛайф-Банско ЕООД как бронь - депозит ...... (............ две тысячи восьмого года).
б) сумма, в размере EUR ...... (двадцать шесть тысяч шестстотин и деветнадесет Евро), будет внесена на счет Продавца не позже .............2008г. (...................две тысячи восьмого года).
в) сумма, в размере EUR ........ (............... Евро), будет внесена на счет Продавца не позже 01.09.2008 г. (первого сентября две тысячи восьмого года). 3.2. После внесения платежей по ст. 3.1. по точкам а) и б) считается, что первый платеж осуществлен.
Все остальные платежи производятся переводом по банковскому счету Продавца в рамках 10 (десяти) дней после письменного уведомления Продавцом Покупателя о наступлении соответствующего события, указанного в предыдущей статье.
ІV. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА
4. Продавец заявляет и гарантирует Покупателю что: А) является фирмой, учрежденной законным порядком и действительно существующей, согласно законам Республики Болгария; Б) заключение и исполнение настоящего договора порождает действительное и обязующее обязательство Продавца, которое может быть исполнено судебным путем, согласно условиям договора; В) имеет необходимые одобрения и решения фирменных органов, необходимых для заключения, как настоящего, так и окончательного договора о купле-продаже;
Г) единственный законный собственник урегулированного земельного участка, на котором будет построен Курортный Поселок и к нему не предъявлены претензии со стороны третьих лиц, включительно и от предыдущих собственников, государства, муниципалитета и коопераций;
Д) в отношении Квартиры, являющейся предметом настоящего Договора, не предъявлены судебные иски, которые могли бы нанести ущерб Покупателю и/или оказать влияние на обязанности Продавца и/или способность Продавца исполнить свои обязательства, связанные с настоящим договором;
Е) Продавцу не предъявлены судебные иски, в том числе и связанные с объявлением его в несостоятельности, нет текущих судебных разбирательств в каких любо судах, государственных и административных органах или в частном арбитраже, касающихся права собственности на недвижимость, являющейся предметом настоящего Договора, а также и других, имеющих иной предмет рассмотрения, но при существующей возможности того, что обеспечение или исполнение по ним коснется недвижимости, а также и судебные решения, исполнительные листы, которые могли бы нанести ущерб или вред, затруднить или помешать исполнению обязанностей Продавца в связи с Договором; Ж) он продает Квартиру, являющуюся предметом настоящего договора, свободную от любых обременений на момент подписания окончательного нотариального акта; З) На момент подписания настоящего договора Продавец не передал право собственности на Квартиру, являющуюся предметом настоящего договора, третьим лицам и в отношении данной Квартиры не подписано других предварительных договоров. И) Продавец обязуется произвести строительные работы, используя материалы в соответствии Болгарскому Госстандарту или более высокого стандарта.
Й) Продавец продает Квартиру, предмет настоящего договора, свободной от каких-либо Обременений, с исключением Договорной ипотеки в пользу ДСК, записанной в Нотариальном Акте № 174, том ІІІ, рег. № 2278, дело № 564/2006 Нотариуса Снежаны Колевичиной, записанного в Службе по записям при Районном суде - г.Разлог с входящ. рег. №5110 , том II, дело №4628/2006 и обязуется до заключения окончательного договора о купле продаже не облагать Недвижимость другими Обременениями, и продать Квартиру Покупателю, вместе с соответствующими идеальными частями на право строительства / на право собственности на Недвижимость свободными от Обременений и каких-либо прав и претензий третьих лиц .
V. НЕИСПОЛНЕНИЕ
5.1. В случае задержки Покупателя с уплатой суммы в соответствующий срок, указанный в ст. 3.1., Покупатель должен заплатить Продавцу неустойку в размере 0.1% (ноль целых, одна десятая процента), вычисленную на годовой базе за период с момента задержки Покупателя до момента действительной уплаты задержанной суммы. 5.2.1. Если задержка с переводом оплаты Покупателем по ст. 5.1. превысила 60 (шестьдесят) дней, со дня, в который должен был осуществиться платеж согласно ст. 3.1., Продавец обязуется направить Покупателю письменное уведомление на адрес Покупателя, указанный в настоящем договоре, давая ему дополнительные 10 (десять) дней для перевода платежа. 5.2.2. В случае, неуплаты Покупателем должимой суммы и в рамках срока, дополнительно предоставленного Продавцом, согласно ст.5.2.1., последний имеет право прекратить настоящий договор в одностороннем порядке. 5.2.3. Обе Стороны договариваются, что в случае прекращения настоящего договора при условиях ст. 5.2.2., Продавец задержит в качестве неустойки за невыполненные Покупателем обязательства любые суммы, заплаченные Покупателем на данный момент, в размере 20% (двадцати процентов) Продажной цены, описанной в п.3.1.договора.
5.3.1. В случае, если Продавец, по причине, которую нельзя определить в качестве Непреодолимой силы, не может соблюсти Срок подписания Окончательного договора, Продавец должен заплатить Покупателю неустойку в размере 0.1% (ноль целых, одна десятая процента), калькулированных на годовой базе, от суммы, заплаченной Покупателем к моменту задержки со стороны Продавца.
5.3.2. В случае, если задержка превысит 100 (сто) дней, Покупатель имеет право потребовать прекращения настоящего договора в одностороннем порядке, о чем он должен уведомить Продавца. Продавец обязуется в рамках 30(тридцати) дней от даты получения уведомления о прекращении договора со стороны Покупателя, вернуть Первоначальный взнос, вместе со всеми Последующими взносами, сделанными Покупателем, а также уплатить неустойку в размере 20 % (двадцать процентов) продажной цены, указанной в ст.3.1.договора.
5.4. Обе Стороны договариваются о том, что не будут считать нарушением со стороны Продавца несоблюдение Срока подписания Окончательного нотариального акта, в случае если в рамках Срока действительности договора Продавец пригласил Покупателя подписать Окончательный договор, и покупатель не явился в определенный Продавцом день.
VІ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны настоящего договора не будут должны компенсацию за причиненный ущерб и понесенные потери, если они являются следствием Форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы) по смыслу и при условиях ст.306 Закона о Торговле.
6.2. Все неустойки, указанные в настоящем договоре, должны быть заплачены в срок до 10 (десяти) дней со дня получения письменного уведомления со стороны исправной стороны, адресованного виновной, в котором указывается размер неустойки и основание, на котором неустойка должна быть заплачена.
6.3. Расходы, связанные с государственными и местными налогами и сборами, а также связанные с нотариальным оформлением сделки, полностью за счет Покупателя
6.4. Все банковские сборы, комиссионные и другие расходы, связанные с уплатой продажной цены, будут за счет Покупателя.
6.5. Все сообщение между сторонами, связанные с исполнением этого договора, будут оформляться письменно, и подписываться уполномоченными представителями Продавца или Покупателя. Датой получения сообщения будет считаться:
А) дата передачи его - в случае, когда оно передается лично курьером;
Б) дата, указанная на обратной расписке, когда сообщение посылается заказной почтой;
В) дата получения - в случае если оно послано по факсу (если на сообщении, выдаваемом факс аппаратом для подтверждения получения, указана дата и из него видно, что сообщение получено целиком).
В случае изменений адреса, номера телефона или факса, или адреса электронной почты, каждая из сторон обязуется уведомить другую в рамках 5 (пяти) дней. Если она это не сделает, все уведомления будут считаться доставленными надлежащим образом.
6.6. Любые споры и разногласия между сторонами, возникшие в ходе исполнения договора, будут решаться путем переговоров между ними. Достигнутые договоренности будут оформляться в виде письменных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора. Если не будет достигнуто согласие, упомянутое в предыдущем предложении, все споры, возникшие в результате исполнения настоящего договора или относящиеся к нему, включительно споры о его толковании, недействительности, неисполнении или прекращении, будут решать в соответствии с болгарским законодательством компетентным судом в г. София
6.7. Любые дополнения и изменения настоящего договора будут считаться действительными, только если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами. Настоящий договор был составлен и подписан в двух одинаковых экземплярах - по одному для каждой из сторон. Приложения: Приложение 1. Описание состояния недвижимости, в котором она должна находиться в момент подписания окончательного договора о купле-продаже жилья
Продавец: ______________
(.....................)
Дата: .............2009 г.
Покупатель: а) ______________
(......................)
б) ______________
(......................)
Дата: ............... 2009 г.
14
За Продавца ........................ За Покупателя: а) ....................... б) ..........................
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
39
Размер файла
146 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа