close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПЕРЕВОД - Нотаріус Соколов

код для вставкиСкачать
ПЕРЕВОД
с украинского языка на русский язык
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР БРАЧНЫЙ ДОГОВОР Місто Київ, дві тисячі сьомого року, ___місяця, __числаГород Киев, две тысячи седьмого года, ___месяца, ___числа Ми, ____ (___), громадянин Республіки ___, ІН ____, посвідка на постійне проживання КИ ___, видана ___року ВГІРФО ___РУ ГУ МВС України в місті Києві, зареєстрований і проживає за адресою: місто Київ, проспект _____, (надалі "Чоловік"), та Мы, ___(___), гражданин Республики___, ІН ____, удостоверение на постоянное проживание ____, выданое ___года ВГИРФО ___РУ ГУ МВД Украины в городе Киеве, зарегистрирован и проживающий по адресу: город Киев, проспект ____, (в дальнейшем "Супруг"), и _____ (___), громадянка Республіки ___, ІН ___, паспорт громадянина ___, виданий ___року МВС ____ ІН____, зареєстрована і проживає за адресою: місто Київ, проспект ____, (надалі "Дружина"), надалі "Сторони" або "Подружжя", ____, (___) гражданка Республики ___, ІН ____, паспорт гражданина ____, выданный ___года МВД Узбекистана, зарегистрированная и проживающая по адресу: город Киев, проспект ____, (в дальнейшем "Супруга"), в дальнейшем "Стороны" или "Супруги", уклали цей договір про таке:
заключили настоящий договор о следующем:
І. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ І. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ1.1. Сторони перебувають у зареєстрованому шлюбі з ___ року (факт реєстрації шлюбу підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу ___№ ___, виданим ___року ___, актовий запис № __).
1.1 Стороны находятся в зарегистрированном браке с ___года (факт регистрации брака подтверждается свидетельством о заключении брака ___№ ___, выданным _____года ___, актовая запись № ___).1.2. Шлюбний договір та договір про правовий режим майна Подружжям раніше не укладався.
1.2. Брачный договор и договор о правовом режиме имущества Супругами ранее не заключался.ІІ. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНАІІ. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА2.1. Те Майно (нерухоме та рухоме, що підлягає реєстрації) і особисті майнові права, які належали кожному із Подружжя на правах особистої приватної власності в Україні і закордоном до укладення шлюбу, належатимуть йому в майбутньому на правах особистої приватної власності, незалежно від тривалості спільного користування і спільних вкладень (поліпшень) у період шлюбу.
2.1. То Имущество (недвижимое и движимое, подлежащее регистрации) и личные имущественные права, которые принадлежали каждому из Супругов на правах личной частной собственности в Украине и заграницей до заключения брака, будут принадлежать ему в будущему на правах личной частной собственности, независимо от продолжительности общего пользования и общих вложений (улучшений) в период брака.2.2. В цьому договорі Подружжя, за власним розсудом, розуміючи значення своїх дій, відповідно до статті 70 Сімейного кодексу України, відійшли від рівності часток при розподілі майна. 2.2 В настоящем договоре Супруги, по собственному усмотрению, понимая значение своих действий, в соответствии со статьей 70 Семейного кодекса Украины, отошли от равенства долей при распределении имущества.2.3. Спільною сумісною власністю Подружжя є наступне майно: що придбане (побудоване) в період перебування у шлюбі і зареєстроване на ім'я одного із Подружжя:2.3 Общей совместной собственностью Супругов является имущество, приобретенное (построенное) в период пребывания в браке и зарегистрированное на имя одного из Супругов:2.3.1. рухоме майно побутового призначення;
2.3.2. транспортні засоби, у вигляді легкового автомобіля;
2.3.3. нерухоме майно, у вигляді квартири; житлового (садового) будинку, а також земельної ділянки для їх обслуговування; майнові права на нерухоме майно, у вигляді квартири;
2.3.4. гроші на банківських рахунках, якщо про це прямо зазначено у банківських документах щодо відповідного рахунку або на ім'я іншого із Подружжя виписана довіреність на розпорядження рахунком (вкладом). В разі скасування довіреності цей режим є чинним протягом строку, що був зазначений у довіреності.2.3.1. движимое имущество бытового назначения;
2.3.2. транспортные средства, в виде легкового автомобиля;
2.3.3. недвижимое имущество, в виде квартиры; жилого (садового) дома, а также земельного участка для их обслуживания; имущественные права на недвижимое имущество, в виде квартиры;
2.3.4. деньги на банковских счетах, если об этом прямо указано в банковских документах относительно соответствующего счета или на имя другого из Супругов выписана доверенность на распоряжение счетом (вкладом). В случае отмены доверенности этот режим действителен на протяжении срока, который был определен в доверенности .2.4. Спільною частковою власністю Подружжя є будь-яке майно, що придбане (побудоване) Подружжям під час шлюбу та зареєстроване на ім'я обох з них. Подружжя домовились, що при придбанні (оформленні права власності) такого майна вони на власний розсуд можуть відійти від рівності часток і визначити їх розмір для кожного правочину (правовстановлювального документу) безпосередньо. В разі якщо частки в правовстановлювальному документі не визначені, вони є рівними. 2.4. Общей долевой собственностью Супругов является любое имущество, приобретенное (построенное) Супругами за время брака и зарегистрированное на имя их двоих. Супруги договорились, что при приобретении (оформлении права собственности) такого имущества они по собственному усмотрению могут отойти от равенства долей и определить их размер для каждого правомочия (правоустанавливающего документа) непосредственно. В случае если доли в правоустанавливающем документе не определены, они считаются равными. 2.5. Особистою приватною власністю кожного із Подружжя є нерухоме майно та рухоме майно, що належало кожному із них до шлюбу незалежно від спільних вкладень (поліпшень) до нього зроблених під час шлюбу, а також наступне майно, що придбане (побудоване) в період перебування у шлюбі і зареєстроване на ім'я одного із Подружжя:
2.5.1. інвестиційні активи, в т.ч., але не обмежуючись: акції, облігації, векселя, частки у статутному фонді (капіталі) товариств;
2.5.2. транспортні засоби у вигляді човнів та вантажних або вантажопасажирських автомобілів;
2.5.3. нерухоме майно, відмінне від визначеного у п. 2.3.3. цього договору;
2.5.4. особисті майнові права, крім права на одержання у власність нерухомого майна, визначеного у п. 2.3.3., в т.ч. права на одержання боргу, дивідендів, тощо;
2.5.5. гроші на банківських рахунках (крім випадків, визначених у п. 2.3.4 цього договору) і гроші, що прийняті в борг. 2.5. Личной частной собственностью каждого из Супругов является недвижимое и движимое имущество, которое принадлежало каждому из них до брака независимо от общих вложений (улучшений) по отношению к нему совершенных за время брака, а также имущество, приобретенное (построенное) в период пребывания в браке и зарегистрированное на имя одного из Супругов:
2.5.1. инвестиционные активы, в т.ч., но не ограничиваясь: акции, облигации, векселя, доли в уставном фонде (капитале) обществ;
2.5.2. транспортные средства в виде лодок и грузовых или грузопассажирских автомобилей;
2.5.3. недвижимое имущество, отличное от определенного в п. 2.3.3. настоящего договора;
2.5.4. личные имущественные права, кроме права на получение в собственность недвижимого имущества, определенного в п. 2.3.3., в т.ч. права на получение долга, дивидендов, и т.п.;
2.5.5. деньги на банковских счетах (кроме случаев, определенных в п. 2.3.4 настоящего договора) и деньги, принятые в долг.2.6. Сторони домовились, що відчуження будь-яким способом, передача в заставу (іпотеку), передача в оренду (позичку), інші дії по управлінню та розпорядженню майном, що є особистою приватною власністю, і особистими майновими правами, власник здійснює самостійно. Додаткова згода іншого із Подружжя на вчинення вказаних вище правочинів не потрібна, крім випадків, передбачених статтею 59 Сімейного кодексу України.2.6 Стороны договорились, что отчуждение любым способом, передача в залог (ипотеку), передача в аренду (заем), другие действия по управлению и распоряжению имуществом, которое считается личной частной собственностью, и личными имущественными правами, собственник осуществляет самостоятельно. Дополнительное согласие другого из Супругов на совершение указанных выше правомочий не нужно, кроме случаев, предусмотренных статьей 59 Семейного кодекса Украины.
2.7. Сторони домовились, що при укладанні кредитних договорів, договорів позики (передачі грошей в позику і одержання позики, незалежно від суми, строків та інших умов), договорів поруки, в тому числі набуття зобов'язань як майновий поручитель, незалежно від суми, строків та інших умов таких договорів, кожен із Подружжя має право діяти (діятиме) самостійно. Додаткова згода іншого із Подружжя на укладання цих договорів, на набуття/припинення таких прав та/або зобов'язань, не потрібна.
2.7 Стороны договорились, что при заключении кредитных договоров, договоров займа (передачи денег в заем и получение займа, независимо от суммы, сроков и других условий), договоров поручительства, в том числе обретения обязательств в качестве имущественного поручителя, независимо от суммы, сроков и других условий таких договоров, каждый из Супругов имеет право действовать (будет действовать) самостоятельно. Дополнительное согласие другого из Супругов на заключение подобных договоров, на обретение/прекращение таких прав и/или обязательств, не требуется. 2.8 Сторони домовились, що кожен з них має право зареєструватись підприємцем, бути засновником підприємств і товариств усіх організаційних форм, а також припинити свою участь в таких організаціях, підприємствах і товариствах, з оплатною чи безоплатною передачею своїх прав третім особам без погодження із іншою Стороною. Додаткова згода іншої Сторони на підписання установчих документів таких юридичних осіб (статутів, засновницьких договорів, тощо), а також договорів (заяв) про заснування чи припинення участі (членства) не потрібна.
2.8 Стороны договорились, что каждый из них имеет право зарегистрироваться предпринимателем, быть учредителем предприятий и обществ всех организационных форм, а также прекратить свое участие в таких организациях, предприятиях и обществах, с оплачиваемой или безвозмездной передачей своих прав третьим лицам без согласования с другой Стороной. Дополнительное согласие другой Стороны на подписание учредительных документов таких юридических лиц (уставов, учредительских договоров, и т.п.), а также договоров (заявлений) об учреждении или прекращении участия (членства) не требуется.2.9 Сторони домовились, що при придбанні майна (як рухомого, так і нерухомого), набутті особистих майнових прав кожен із Подружжя має право діяти самостійно. Додаткова згода іншої Сторони на укладання договору купівлі-продажу, міни чи іншого правочину щодо придбання майна і набуття особистих майнових прав, не потрібна. 2.9 Стороны договорились, что при приобретении имущества (как движимого, так и недвижимого), приобретении личных имущественных прав каждый из Супругов имеет право действовать самостоятельно. Дополнительное согласие другой Стороны на заключение договора купли-продажи, мены или другого правомочия относительно приобретения имущества, а также обретение личных имущественных прав, не требуется. 2.10 Доходи (роялті, дивіденди, суми будь-яких відшкодувань та страхові суми, приплід тощо) від майна (рухомого та нерухомого), доходи від особистих немайнових і майнових прав Сторін є особистою приватною власністю того із них, на чиє ім'я вони зареєстровані (нараховані) або визначені як спільна часткова власність. 2.10 Доходы, роялти, дивиденды, суммы любых возмещений и страховые суммы, приплод и т.п.) от имущества (движимого и недвижимого), доходы от личных неимущественных и имущественных прав Сторон являются личной частной собственностью того из них, на чье имя они зарегистрированы (начислены) или определены как общая долевая собственность. 2.11 У випадку розірвання шлюбу майно (рухоме і нерухоме), особисті майнові права придбані (набуті) під час шлюбу, залишаються тому із Подружжя, на чиє ім'я вони зареєстровані. Майно (рухоме і нерухоме), особисті майнові права, придбані (набуті) під час шлюбу як спільна часткова власність, розподіляються між Подружжям відповідно до часток, визначених у відповідних договорах. При цьому, Сторона, яка не є власником нерухомого майна зобов'язана звільнити його від власних речей, а в разі реєстрації у житловому приміщенні - знятись з неї, протягом місяця з дня пред'явлення письмової вимоги іншої Сторони. В разі наявності спільних дітей Подружжя, Дружина має право проживання у житловому приміщенні де вона зареєстрована до досягнення дітьми повноліття, за умови що вона не буде повторно одружена та за відсутності факту, спільного проживання без реєстрації шлюбу. Якщо житлове приміщення, де сторони зареєстровані, є спільною частковою власністю і її неможливо розділити для роздільного проживання Подружжя, - вона залишається у користування тієї Стороні, частка якої є більшою, а в разі рівності часток, або якщо майно є спільним сумісним, або наявності спільних дітей Сторін - у користування Дружини до її одруження чи наявності факту спільного проживання без реєстрації шлюбу або до досягнення дітьми повноліття. Сторони домовились, що при розділі спільного майна, той з них хто має більшу частку викупить її за ринковою вартістю, або вони разом продадуть його і поділять гроші відповідно до часток. 2.11 В случае расторжения брака имущество (движимое и недвижимое), личные имущественные права приобретенные (построенные) во время брака, остаются тому из Супругов, на чье имя они зарегистрированы. Имущество (движимое и недвижимое), личные имущественные права, приобретенные (построенные) во время брака как общая долевая собственность, распределяются между Супругами соответственно их долям, определенным в соответствующих договорах. При этом, Сторона, которая не является владельцем недвижимого имущества обязана освободить его от собственных вещей, а в случае регистрации в жилом помещении - сняться из него, в течение месяца со дня предъявления письменного требования другой Стороны. В случае наличия общих детей Сторон, Супруга имеет право проживания в жилом помещении где она зарегистрированна до достижения детьми совершеннолетия, при условии что она не будет повторно состоять в браке и при отсутствии факта, совместного проживания без регистрации брака. Если жилое помещение, где стороны зарегистрированы, является общей частичной собственностью и ее невозможно разделить для раздельного проживания Супругов, - она остается в пользование той Стороне, доля которой является большей, а в случае равенства долей, или если имущество является общим совместным, или при наличии общих детей Сторон - в пользование Супруги до ее повторного бракосочетания или наличия факта совместного проживания без регистрации брака или до достижения детьми совершеннолетия. Стороны договорились, что при разделе общего имущества, тот из них кто имеет большую долю выкупит ее по рыночной стоимости, или они вместе продадут его и поделят деньги в соответствии с долями. 2.12 Подружжя домовились, що кожен з них відповідає по власних боргах та зобов'язаннях, в першу чергу, майном і майновими правами, що є особистою приватною власністю відповідного з Подружжя, а якщо такого майна і майнових прав не залишилось - тими, що є об`єктом права часткової власності відповідного з Подружжя.
2.12 Супруги договорились, что каждый из них отвечает по собственным долгам и обязательствам, в первую очередь, имуществом и имущественными правами, которые являются личной частной собственностью, а если такого имущества и имущественных прав не осталось - теми, что являются объектом права общей долевой собственности Супруга - должника.ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1. Шлюбний договір може бути змінений або розірваний в будь-який час за спільною згодою Сторін, оформленою нотаріально.
3.1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по общему согласию Сторон, оформленной нотариально.
3.2. Шлюбний договір припиняється в день подання до нотаріуса спільної заяви Сторін про відмову від нього.3.2. Брачный договор прекращается в день представления к нотариусу общего заявления Супругов об отказе от него. 3.3. У випадку виникнення спору цей шлюбний договір може бути змінений або розірваний на вимогу одного із Подружжя в судовому порядку.3.3. В случае возникновения спора данный брачный договор может быть изменен или разорван по требованию одного из Супругов в судебном порядке.3.4. Недійсність будь-якої з умов цього шлюбного договору не тягне за собою недійсність інших умов і всього шлюбного договору в цілому. 3.4. Недействительность любого из условий данного брачного договора не влечет за собой недействительность других условий и всего брачного договора в целом3.5. Правовідносини Сторін, що виникають у зв`язку з укладенням цього шлюбного договору і не регламентовані ним, регулюються відповідно до чинного сімейного та цивільного законодавства України або укладеними Сторонами іншими договорами.3.5. Правоотношения Сторон, которые возникают в связи с заключением данного брачного договора и не регламентированные им, регулируются в соответствии с действующим семейным и гражданским законодательством Украины или заключенными Сторонами другими договорами. 3.6. Зміст шлюбного договору, правові наслідки вибраного ними правового режиму майна, відповідальність, права та обов'язки, а також зміст статті 190 Кримінального кодексу України, статей 9, 60-71, 78, 92-103, 189 Сімейного кодексу України Сторонам нотаріусом роз'яснено.3.6.Содержание брачного договора, правовые следствия выбранного ими правового режима имущества, ответственность, права и обязанности, а также содержание статьи 190 Уголовного кодекса Украины, статей 9, 60-71, 78, 92-103, 189 Семейного кодекса Украины Сторонам нотариусом разъяснено.3.7. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних стосовно себе умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз'яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають.
3.7. Стороны в присутствии нотариуса подтверждают, что у них отсутствуют обстоятельства, которые принудили их заключить этот договор на невыгодных относительно себя условиях, а также то, что они получили от нотариуса все разъяснения относительно заключенного договора и никаких замечаний, дополнений к настоящему договору не имеют.3.8. Цей договір підписується Сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам'яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі, Сторонам відомі та зрозумілі.3.8. Настоящий договор подписывается Сторонами добровольно, при здоровом уме и ясной памяти, содержание статей законодательства, указанных в договоре, Сторонам известны и понятны.3.9. Цей шлюбний договір є вчиненим з моменту підписання цього договору та його нотаріального посвідчення.3.9. Данный брачный договор является совершенным с момента подписания настоящего договора и его нотариального удостоверения.3.10. Витрати по оплаті посвідчення договору сторони несуть в рівних частках.3.10. Расходы по оплате удостоверения договора стороны несут в равных долях.3.11. Цей шлюбний договір включає повний обсяг домовленостей Сторін по відношенню до предмету цього договору, відміняє і робить недійсними всі інші зобов'язання, котрі могли бути прийняті або зроблені Сторонами в усній або письмовій формі до укладання цього договору.
3.11. Данный брачный договор включает полный объем договоренностей Сторон по отношению к предмету настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.3.12. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається у справах Соколова Олександра Євгеновича, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення № 224, вид. Управлінням юстиції м. Києва 26 жовтня 1998 року), а інші видаються Сторонам.3.12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. Один из экземпляров остается в делах Соколова Александра Евгениевича, частного нотариуса Киевского городского нотариального округа (регистрационное удостоверение № 224, вид. Управлением юстиции г. Киева 26 октября 1998 года), а остальные выдаются Сторонам.ПІДПИСИ:
ПОДПИСИ: Місто Київ, _____ року.
Цей договір посвідчено мною, СОКОЛОВИМ О.Є., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін, які підписали договір встановлено, їх дієздатність перевірено.
При цьому засвідчую вірність перекладу цього тексту з української мови на російську мову.
Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати - 674,40 гривень, вартість бланків - 25,60 гривень.
Приватний нотаріус
04210, місто Київ, пр-кт Героїв Сталінграда, 6 "Б", офіс 3, т. 8 /044/ 537 7747, 537 7727, м.т. 469 2377
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
71
Размер файла
146 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа